Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

beginpagina | archief nieuwsbrieven | plannen en commentaar op plannen | TU Noord

 • Uitspraak van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften van 25 juli 2007: (zie hier (PDF, 192 Kb) voor de volledige tekst (zonder bijlagen)):

  8 1 Conclusie

  Samengevat is de Commissie op grond van het vorenoverwogene van oordeel dat het bestreden besluit onzorgvuldig is voorbereid en daarom in strijd is met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht. Het geconstateerde gebrek betreffende de voorbereiding van het bestreden besluit kan in de bezwaarfase worden hersteld door alsnog nader onderzoek te doen naar de exacte inhoud en omvang van het bouwplan in samenhang met de aangevraagde kapvergunning.

  9. Advies

  De Commissie adviseert u het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit van 12 maart 2007, verzonden 15 maart 2007, te herroepen en met inachtneming van het advies van de Commissie in de zaak te herzien.

  Adviescommissie voor bezwaarschriften, Kamer 1

 • Bezwaren tegen de verleende kapvergunning Julianalaan 132-134, gebied omsloten door Julianalaan, Schoemakerstraat, Zuidplantsoen en Michiel de Ruyterweg
 • Betoog tijdens de zitting van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften

Betoog tijdens de zitting van de Adviescommissie voor Bezwaarschriften - 2 juli 2007

A. Hoofdpunten van het bezwaarschrift van 25 april 2007

 • stuur, overeenkomstig de Bomennota, ook bij dit project zoveel mogelijk aan op behoud van bomen;
 • aan het Zuidplantsoen en langs de Schoemakerstraat is in bouwplan en kapplan sprake van aantasting van de Ecologische Hoofdstructuur;
 • omdat het niet om wilgen en/of populieren gaat is het op zichzelf verkeerde argument van de niet-duurzame boomsoorten (waarvoor geen kapvergunning vereist is) niet aan de orde.

B. Het verweer van de gemeente

 • de bomen hebben (enigszins) bijzondere waardenn;
 • in dat geval is herplantplicht een eis;
 • maar zelfs in dat geval heeft het college van B&W een "discretionaire bevoegdheid" om de vergunning te verlenen. m.a.w. het college hoeft zich niet inhoudelijk te verantwoorden;
 • "in een volgebouwde stad is er aan moeilijke keuzen niet te ontkomen".

C. Onze beoordeling van het verweer is dat het nauwelijks op de argumenten ingaat

 • Het aanwezig zijn van Bijzondere Waarden is vanuit ecologisch gezichtspunt niet nodig om toch groenelementen en bomen te willen behouden. De effecten van beplantingen in het algemeen en bomen in het bijzonder hangen immers ook samen met hun "kritische massa". Als men alleen de bijzonderheden het beschermen waard vindt, dan zou elke bescherming aan het stedelijk groen in Delft ontvallen, want er zijn hier geen unieke vergetaties. Bovendien ziet men over het hoofd dat een boom een hele levensgemeenschap vertegenwoordigt, waarvan bij sommige boomsoorten sprake is van duizenden soorten ongewervelden die van en in de boom leven. Ook bij de overheidsverplichtingen aangaande de flora- en faunabescherming Zouden de pijlstaartvlinders en vleermuizen die de bomenrijen nodig hebben ook zo letten op de bijzonderheid?
  Het is dan ook een groot misverstand dat bijzonderheid en zeldzaamheid hanteerbare criteria zijn voor het beoordelen van kapvergunningen. Het slechte beheer en overmatige omvang van de bomenkap in Delft bevordert overigens wel dat zeldzaamheid wel wordt bevorderd.
 • De overmatige kap van bomen in het TU-noordgebied is een hard gelag voor alle bewoners in de omgeving omdat de luchtkwaliteit in het gebied, nu al bijna overal slechter dan de norm die in 2010 gaat gelden, er verder door verslechtert. Door het verdwijnen van veel groen in TU-noord verdwijt ook veel reinigend vermogen uit de buurt.
 • Herplantplicht is een te schamele maatregel.
 • In het verweer wordt op geen enkele manier ingegaan op de vraag waarom eigenlijk een kapvergunning is aangevraagd. Staan ze in de weg bij de (ver-)nieuwbouw? Past het niet in de visie van de projectontwikkelaar die naar het schijnt het terrein alleen in boomloze toestand van de TU wil overnemen? [Tijdens de discussie bleek dat de gemeentelijke dienst die de kapvergunning heeft verleend het bouwplan niet kende!]

De "moeilijke keuzen" waar het gemeentebestuur zich in een "volgebouwde stad" steeds voor gesteld ziet vallen wel steeds dezelfde kant uit. Het bevorderen van bouwactiviteiten krijgt steeds de voorrang boven een leefbare stad. Zelfs beleidsnota's als Bomennota en Ecologieplan 2004-2015 zijn opgesteld in functie van het onbelemmerd bouwen. In Tu-noord zijn in enkele jaren tijd 1300 bomen gekapt, terwijl de gehele Delftse bomenkap tot 2003 een omvang had van 160 bomen per jaar.

=>

stichting Commissie Natuur en Milieu Delft

Bezwaren tegen de verleende kapvergunning Julianalaan 132-134

secretariaat: Bizetstraat 23, 2625 AV Delft, tel. 015 2561141 / e-mail lc.doorn@hccnet.nl

Delft, 25 april 2007

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Delft

Postbus 78

2600 ME Delft

Geacht college,

Tegen het verlenen van bovengenoemde kapvergunning zijn zwaarwegende bezwaren aan te voeren, en dat doen wij bij deze dan ook.

 • Allereerst valt op dat bij het bouw- en verbouwproject dat William Properties b.v., de projectontwikkelaar, in het aangeduide gebied ontwikkelt, geen ernstige poging wordt gedaan de bestaande houtopstanden te ontzien en juist te benutten voor een hoogwaardiger eindresultaat. De gemeente heeft bij het verlenen van de kapvergunning op zijn beurt nagelaten de uiterste zorgvuldigheid te verlangen en op het vermijden van bomenkap aan te dringen. De gemeente als vergunningverlener geeft hiermee een onvoldoende invulling aan de passage uit de Bomennota 2003: "Bij nieuwbouw of herstructurering van bestaande bouwpercelen of van de openbare ruimte blijkt niet altijd voldoende aandacht te zijn voor de bestaande bomen (en groenstroken), waardoor bomen kunnen verdwijnen. In elke fase van het planproces moet daarom aandacht zijn voor het belang van bomen. Bij de afgifte van bouwvergunningen wordt nog niet altijd voldoende getoetst of afspraken over het behoud van bestaande bomen zijn nagekomen (bijvoorbeeld de randvoorwaarden in het bestemmingsplan) of dat bestaande bomen mogelijk behouden hadden kunnen worden door het plan enigszins te wijzigen."

  Wij voegen er nog aan toe dat de kap van bomen aan de zijde van de Schoemakerstraat een inbreuk vormt op de stedelijke ecologische hoofdstructuur. Dat is na de recente schending van deze structuur aan de zuidelijke kant van het Zuidplantsoen opnieuwe een signaal, dat de gemeente de eigen ecologienota 2004-2015 in het geheel niet serieus neemt.

 

 • De aanpak van de projectontwikkelaar bij het bouw- en verbouwproject vervult ons met grote zorg. De inspraakreactie die William Properties b.v. bij het Bestemmingsplan TU Noord heeft gegeven (zie B.40, pp. 67-72 van de Nota van Inspraak en Overleg, sept. 2006) verraden een verontrustend eenzijdige benadering van het project, waarbij het onttrekken van zoveel mogelijk groene ruimte aan het publieke domein en een heftige preoccupatie met parkeerruimte de lijn bepalen. Het lijkt wel of de kwaliteit van de ruimere omgeving en de inpassing van dit grote project daarin, absoluut niet interessant is; de private rijkdom moet en zal kennelijk de publieke armoede bevorderen.

  Wij adviseren de projectontwikkelaar zich te oriënteren op de betekenis van de rol van de natuur in de stedelijke omgeving en de waarde die het heeft voor de toekomstige bewoners. Met kleine aanpassingen in het bouwplan en de werkwijze is zulks te bereiken.

 

 • In de huizenhandel is het een gevleugeld gezegde dat huizen in het groen worden verkocht en in steen gebouwd. De projectprent (zie hieronder, voor een gekleurde versie zie http://ind.datadelft.com/wpbv.htm) op de website van WP b.v. suggereert een project in een groene setting, waarbij zelfs de daken van halfverdiepte parkeergarages een groene kleur hebben gekregen. Het zou een erezaak moeten zijn om dit groene karakter ook daadwerkelijk te realiseren en de toekomstige bewoners niet om de tuin (sic) te leiden.
 • De verleende kapvergunning betreft uitsluitend - als we ons voor een moment het gemeentelijk jargon aanmeten - duurzame bomen. De kap past dus ook al niet in het beleid van de gemeente om (ecologisch uiterst waardevolle) wilgen en populieren te vervangen door "duurzame" soorten.

Het is ons - samenvattend - een raadsel waarom de gemeente Delft de aangevraagde kapvergunning heeft verleend. Bezien we het geval bovendien in samenhang met de flagrante inbreuk op de gemeentelijke ecologische structuur die het bouwproject aan het Zuidplantsoen oplevert, en de daverende snelheid waarmee überhaupt het stedelijk groen in het noordelijk TU-gebied wordt opgeofferd, dan is evident dat met het niet verlenen van de kapvergunning een groot positief belang is gemoeid.

Vertrouwend u van dienst te zijn geweest, tekent.

 

Met vriendelijke groeten,

mede namens de Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft,

L.C. van Doorn