Groene Contactgroep Haaglanden

samenwerking van Natuur- en Milieubeschermingsvereniging Pijnacker, AVN, Platform Groen Zoetermeer, Midden-Delflandvereniging, Ver. van Vrienden van Wassenaar, Ver. Vrienden van het Staelduinse bos, Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft, Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam

Delft, 18 juli 1998

 

Betreft: heroverweging VINEX-locaties Pijnacker-Zuid en De Bras (onderdeel Ypenburg)

Aan Gedeputeerde en Provinciale Staten van de Provincie Zuid-Holland
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

Geacht bestuur,

Zowel in de planologische procedures inzake de bouwlocatie Pijnacker-Zuid als betreffende de bouwlocatie Ypenburg hebben verschillende leden van de in het briefhoofd vermelde organisaties steeds bedenkingen naar voren gebracht. Bij Pijnacker-Zuid betroffen die bezwaren de plaats van de bouwlocatie, in het geval Ypenburg het bebouwen van het onderdeel De Bras. De achtergrond van de bedenkingen was steeds bescherming ván - of ontwikkelingsruimte vóór groene gebieden, resp. de Groenblauwe Slinger en Delftse Hout/Bieslandse Bos.

Daarnaast verzuimden wij niet te wijzen op verschuivingen in de woningmarkt, die er sinds een paar jaar duidelijk op wijzen dat het opofferen van zulke groengebieden voor volkshuisvesting voor een groot deel gebaseerd is op achterhaalde prognoses.

Dat signaal is onlangs ook in de Tweede Kamer (16 april) aan de orde geweest. De behandeling van dit thema in de vergaderingen van het parlement juist voor het verkiezingsreces zal menig Haaglands en provinciaal bestuurder hebben verrast. In feite zijn daar bouwlocties als Pijnacker-Zuid en De Bras op losse schroeven gezet.

In plaats van deze ontwikkeling als een bedreiging te zien -iets waar locale bestuurders gemakkelijk toe geneigd zijn - vinden wij het eerder een bemoedigend signaal. Waar bij het haastige overeenkomen vn VINEX-uitvoeringsconvenanten de inzet van locale besturen de overhand had boven een verantwoorde regionale planologie, is nu ruimte ontstaan om die feilen te corrigeren en de hele aanpak te heroverwegen.

Het is naar het ons dunkt nog steeds mogelijk en uitermate wenselijk dat de bouwlocaties Pijnacker-Zuid en De Bras (onderdeel van Ypenburg) af te blazen. Dat die locaties in het streekplan Zuid-Holland West mogelijk zijn gemaakt, is geen rechtvaardiging voor deze verdachte VINEX-locaties: het streekplan is immers in dezelfde bestuurlijke cultuur, waarbij provincie en stadsgewest dansten naar de pijpen van enkele projectbeluste gemeenten, tot stand gekomen. Dat heeft tot een streekplan geleid dat op enkele punten innerlijk tegenstrijdig is (we noemen slechts de bouwlocatie Pijnacker-Zuid versus de ambities van de Groenblauwe slinger).

Er is nog een aanleiding voor het provinciaal bestuur om de gewraakte locaties opnieuw te bekijken: het verleggen van de grenzen van Den Haag. Ook die operatie biedt bestuurlijke kansen om de locaties te heroverwegen.

Vertrouwend u van dienst te zijn geweest, tekent

namens de contactgroep Haaglanden, etc.

Vinex-locaties in Haaglanden

Ontwikkeling van het Haaglandse gebied in resp. 1850, 1900, 1930 en 1957

Haaglanden in 1984


reactie van de provincie

 

 netplek Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft | ind@datadelft.com