Pametex - Ruyven Zuid

Op 15 december heeft de raadscommissie van Pijnacker-Nootdorp het convenant Ruyven Zuid afgewezen. Dit betekent dat er geen uitbreiding van het bedrijventerrein ten koste van de groenblauwe slinger komt.

 

openingspagina Initiatiefgroep

ind@datadelft.com

Delft, 12 december 2004

Betreft: convenant Ruyven Zuid

Aan de leden van de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp
Postbus 1
2640 AA Pijnacker

Geachte leden van de gemeenteraad, geacht college,

Het plan om de bedrijvenlocatie Ruyven aan de zuidkant met 15 ha uit te breiden, waar u in raadscommissie en gemeenteraad binnenkort over spreekt, ontmoet in onze kring tal van bedenkingen. Het convenant dat uw gemeente met de provincie en het stadsgewest wil sluiten, is dan ook van bedenkelijke inhoud.

1. Het grootste bezwaar komt voort uit de discussies en de afspraken die bij de voorbereiding van de bouwlocatie Delfgauw zijn gemaakt. In het Milieu-effect rapport werden de grenzen van de bouwlocatie als "hard" bestempeld (§ 5.2), en dat was niet zonder reden. De achtergrond van deze besliste opstelling was immers dat de bebouwing zich ten zuiden van de Kruithuisweg/N-470 zou uitstrekken, en dat daarmee aan een algemeen geaccepteerde bebouwingsgrens (toen nog geen rode contour geheten) werd voorbijgegaan. Door de zuidkant van de bouwlocatie als "harde" grens te betitelen, werd een garantie gegeven dat de bebouwing beslist niet verder zou gaan. Deze "harde" grens van bedrijventerrein Ruyven wordt, terwijl de locatie Delfgauw nog in aanbouw is, in het convenant nu tóch met voeten getreden.

De rode contour wordt op deze manier als ruimtelijk beleidsinstrument ondergraven. De milieucategorie van de bedrijven die men voor het terrein op het oog heeft, is daarbij o.i. niet van belang.

De keuze van de locatie Ruyven voor de verhuizing van m.n. Pametex van bedrijventerrein De Binckhorst in Den Haag, is o.i. vooral een voorbeeld van "de weg van de minste weerstand". Wat is gemakkelijker dan bij een ruimtelijk probleem binnen de bebouwde kom een goedkope lap gras te zoeken? Zelfs de grote bedragen die voor groencompensatie en realisering van Groenblauwe Slinger in het vooruitzicht gesteld worden, kunnen niet verhullen dat de gekozen oplossing uiteindelijk toch vooral goedkoop is.

2. Maar er zit voor Pijnacker een adder onder dit gras, een spreekwoordelijke wel te verstaan. In het Haaglands gebied, rond Pijnacker en tussen Zoetermeer, Delft, Den Haag en Rotterdam is de resterende groene ruimte bijzonder klein geworden. Men moet er meer dan ooit voor waken dat die restruimte voldoende "massa" behoudt om er de landbouw en de beleving van groen, water en ruimte door de steeds talrijker nabije stedelingen een plaats te kunnen geven. De gemeente Pijnacker-Nootdorp doet er goed aan die groene ruimte te koesteren en tot deel van zijn strategie te maken. De megalomane strategie van het bouwen van VINEX-locaties langs de buitenkant van de gemeente, die in de jaren '90 werd gevoerd en een doorgroei naar 70.000 inwoners, heeft uiteindelijk maar één uitkomst: dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal worden verdeeld onder de omliggende gemeenten. De gemeente Pijnacker zou zich moeten onderscheiden met het beschermen en ontwikkelen van de groene ruimte, niet door een kopie te zijn van de omliggende gemeenten.

Zijn de lessen van de jaren '90 niet geleerd? De gemeente heeft toen door schijnbaar sluw opereren een serie VINEX-locaties op gang gebracht, die geen van alle in overeenstemming met het oorspronkelijke VINEX-beleid waren. Alleen omdat de gemeente Pijnacker enkele locaties snel kon ontwikkelen, zijn rijk en provincie gezwicht, grote schade aan natuur en landschap accepterend, bang als zij waren dat het woningbouwprogramma anders niet op tijd zou worden gerealiseerd. Maar bij een recente grenscorrectie moest Pijnacker De Bras afstaan aan Den Haag, en men kan zich afvragen hoe lang Emerald/Ruyven nog bij Pijnacker-Nootdorp zal blijven behoren.

3. Nu probeert men opnieuw een plan in strijd met streekplan, regionaal structuurplan en bestemmingsplan door te duwen. Deze keer laat de gemeente zich de protesten van bewoners nabij de Grote Driehoek aanleunen om zich achter dit bewonersprotest te verschuilen. Vreemd genoeg lijkt het gemeentebestuur zich de protesten van de bewoners van de omgeving van Ruyven, m.n. de Zuideindseweg minder aan te trekken. Dat wordt als Nimby-gedrag afgedaan. Maar dat is volkomen ten onrechte; deze bewoners komen ook op voor landschapsbehoud en vertolken daarmee juist een groot algemeen belang.

4. De ondertekenaars van het convenant hebben zich o.i. behoorlijk in de nesten gewerkt. Als een hete aardappel wordt dit locatieprobleem aan elkaar doorgeschoven. Gegeven de wenselijkheid voor de gemeente Den Haag van de uitplaatsing van Pametex van De Binckhorst (wenselijk omdat op die plek een veel hogere toegevoegde economische waarde kan worden gerealiseerd, nemen wij aan) is het de dure plicht van de locale overheden om plaats te vinden op een bestaand bedrijventerrein of waar althans een bedrijvenbestemming op rust. Met het convenant probeert men daaronder uit te komen, het vastgestelde beleid in het streekplan Zuid-Holland West en de stadsgewestelijke uitwerking van de A12-zone ten spijt. Mocht het convenant worden gesloten, dan staat men onvermijdelijk voor een hordenloop van procedures om streekplan en bestemmingsplan te herzien. Dat men de finish zal halen lijkt wel erg onwaarschijnlijk.

Met vriendelijke groeten,

Jacques Schievink

Aanbiedingsbrief

 • Van: Gedeputeerde Staten
 • Aan: Provinciale Staten
 • Kenmerk: DRM/ARB/04/10759
 • Onderwerp: Convenant Ruyven Zuid.

Geachte heer/mevrouw,

In de eerste partiële herziening streekplan Zuid-Holland West, vastgesteld bij uw besluit van 15 september 2004, is expliciet vermeld dat in de Grote Driehoek ruimte gereserveerd moet worden voor de verplaatsing van de autorecycling- en verwerkingsbedrijven uit de Binckhorst. De aanscherping van de streekplantekst is geschied na toezegging van ons college dat wij ons zullen inzetten voor het vinden van een alternatief voor de Grote Driehoek. Voor het verplaatsen van de genoemde bedrijven is een bestuurlijk convenant gesloten tussen de gemeente Pijnacker-Nootdorp, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en het stadsgewest Haaglanden. Met deze brief informeren wij u over de inhoud en de motivering van dit convenant. Het convenant wordt door ons college uitdrukkelijk aangegaan als een inspanningsverplichting.

Het doel van het Convenant Ruyven Zuid is het mogelijk maken van de herstructurering van de Binckhorst te Den Haag tot een hoogwaardig bedrijventerrein. Het op het bedrijventerrein aanwezige shredderbedrijf Pametex/Van Dalen en een negental nog functionerende autodemontagebedrijven passen niet in de toekomstvisie voor de Binckhorst. Een lange voorgeschiedenis heeft uitgewezen dat het een lastige opgave is om voor deze bedrijven, wegens het Nimby-karakter ervan, een alternatieve locatie in de Haagse regio te vinden. Gelet op het gegeven dat het verwerken van autowrakken een wezenlijke functie heeft voor de regio moet daar toch een oplossing voor worden gevonden. Op grond van planologische en bestuurlijke redenen zijn de bestaande en te ontwikkelen bedrijventerreinen in de regio - binnen de rode contour dus - geen goed alternatief. Voor het ontwikkelen van het nieuwe bedrijventerrein Ruyven Zuid blijkt een bestuurlijk breed draag¬≠vlak te zijn. Zowel de gemeente Pijnacker-Nootdorp, de gemeente Den Haag en het stadsgewest Haaglanden kunnen zich vinden in deze locatiekeuze. Een essentiële voorwaarde daarbij is dat er een uitvoerbaar groencompensatieplan komt conform het provinciale compensatiebeginsel en de Flora- en faunawet waarbij het verlies aan groen/natuur zowel kwantitatief als kwalitatief wordt gecompenseerd. Om Ruyven Zuid te kunnen realiseren, zal het streekplan moeten worden herzien. Behalve Ruyven Zuid zijn daarbij ook aan de orde het verleggen van de rode contour ten behoeve van de transformatie van het gebied Klapwijk Noord van glastuinbouw naar woningbouw en het planologisch mogelijk maken van een school voor voortgezet onderwijs in de Groene Wijdte. Beide locaties zijn gelegen buiten de rode contour. Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp waren dit voorwaarden om mee te werken aan de vestiging van de autodemontagebedrijven op Ruyven Zuid.

Het convenant moet ertoe leiden dat in 2007 bouwrijpe kavels aan de bedrijven uit de Binckhorst worden aangeboden die planologisch en juridisch zijn gewaarborgd en dat er zekerheid is dat het verloren gegane groen/natuur wordt gecompenseerd. Zolang deze zekerheid er niet is, zal de Grote Driehoek als reservelocatie blijven fungeren waarop kan worden teruggevallen. Het convenant is door alle betrokken partijen (provincie, stadsgewest Haaglanden, gemeente Pijnacker-Nootdorp en gemeente Den Haag) op 1 december 2004 ondertekend. Aan u wordt gevraagd om in te stemmen met de inhoud van het convenant waarna, als alle planologische onderbouwingen voor de streekplanherziening zijn overgelegd en goed bevonden, een streekplanherziening wordt ingezet.

Toelichting op het Convenant Ruyven Zuid

Ontwikkeling bedrijventerrein Ruyven Zuid (artikelen 1 en 2)

De inzet is om een terrein van 15 hectare - ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Ruyven - te ontwikkelen. Dit terrein ligt buiten de rode contour van het streekplan en in de Groenblauwe Slinger. Van de 12,5 hectare bedrijventerrein zal 6,5 hectare beschikbaar komen voor milieuhinderlijke bedrijven in de categorie 4.2 waarvan maximaal 5 hectare beschikbaar wordt gesteld voor de uitplaatsing van Pametex en de autodemontagebedrijven uit de Haagse Binckhorst en 2,5 hectare is bestemd voor groen en water. Indien de gemeente Den Haag niet geheel slaagt in het invullen van de beschikbaar gestelde 5 hectare voor Pametex en de auto­demontagebedrijven uit de Binckhorst zal het resterende deel van die 5 hectare ingevuld worden met andere regionale milieuhinderlijke bedrijven.

Stedenbouwkundige, architectonische en milieuaspecten bij inpassing bedrijven (artikel 3)

Pijnacker-Nootdorp mag eisen stellen ten aanzien van de inpassing van de bedrijven. Hieronder valt ook het inpandig onderbrengen van de bedrijfsactiviteiten. Een en ander zal in het verlengde liggen van de eisen die door de ARN (branchevereni­ging voor autorecycling) worden gesteld. Ook liggen deze eisen in het verlengde van de criteria die zijn opgenomen in de eerste partiële streekplanherziening streekplan Zuid-Holland West voor de inpassing van de bedrijven in de Grote Driehoek.

Noodzakelijke groencompensatie (artikelen 1 en 5 )

Ruyven Zuid ligt binnen de Groenblauwe Slinger (GBS). Om realisatie van Ruyven Zuid mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat er een groencompensatieplan komt dat voldoet aan de eisen van het provinciale compensatiebeginsel inclusief de vereisten van de Flora- en faunawet. De af te spreken compensatie is als een soort drietrapsraket opgebouwd.

Het bedrijventerrein moet landschappelijke worden ingepast. Het groen/water op het bedrijventerrein bedraagt minimaal 2,5 hectare en krijgt een expliciete groenbestemming in het bestemmingsplan. De aansluiting op het omliggende groen zal daarin ook geregeld worden.

Het verloren gegane groen, inclusief natuurwaarden, van de GBS moet kwalitatief en kwantitatief worden gecompenseerd. De kwantitatieve en kwalitatieve compensatie van 12,7 hectare bedrijfsterrein zal primair gezocht worden in Oude Leede. Oude Leede bestaat uit een lint van kassen en bedrijfs-woningen. Voor de aankoop en inrichting van de gronden en opstallen is 2 miljoen euro uit de exploitatie van Ruyven Zuid beschikbaar. Via de Ruimte- voor ruimteregeling zal kwaliteitsverbetering gerealiseerd worden. Plano-logisch biedt het streekplan mogelijkheden omdat Oude Leede de status van transformatiegebied heeft. Verder is in het convenant vastgelegd dat als de transformatie niet helemaal slaagt de gemeente Pijnacker-Nootdorp, in over-leg met provincie, elders gronden in aansluiting op de GBS zal zoeken. In een uiterste geval kan aan de orde komen het inrichten van gronden aansluitend op de zogenaamde natuurkern van de GBS.

Er is een substantieel bedrag beschikbaar om tot kwalitatieve verbetering van de landschappelijke functies van de GBS te komen. De gemeente zal daartoe 1 miljoen euro beschikbaar stellen.

Reservelocatie Grote Driehoek (overwegingen L en M alsmede artikel 6C)

De provincie zal het streekplan Zuid-Holland West 2003 aangaande de locatie de Grote Driehoek alsmede de aanscherping ten aanzien van de milieucategorie√´n in de eerste partiële herziening van het streekplan Zuid-Holland West voor deze locatie pas laten vervallen wanneer over realisering van Ruyven Zuid zekerheid bestaat. Daarnaast moet het planologisch juridisch kader voor de transformatie van Oude Leede en de uitvoerbaarheid daarvan vastgelegd zijn in een uitvoerbaar groencompensatieplan. De aanscherping van het streekplan fungeert aldus als een stok achter de deur bij de uitvoering van het convenant.

Hoogwaardiger ontwikkeling Grote Driehoek na zekerstelling planologische onderbouwing (artikel C)

Als aan al de voorwaarden van artikel 6C wordt voldaan - dit betreft het overleggen van de planologische onderbouwingen voor de herziening van het streekplan, het groencompensatieplan en de onderbouwing inzake de verplaatsingsbereidheid van de bedrijven uit de Binckhorst - zal de provincie het streekplan zo aanpassen dat de Grote Driehoek niet meer wordt aangemerkt als een locatie voor milieuhinderlijke bedrijven. Hierdoor kan de Grote Driehoek, overeenkomstig de ambities en visie van Pijnacker-Nootdorp, hoogwaardiger worden ontwikkeld.

Streekplanherziening onder voorwaarde van beschikbaarheid planologische onderbouwing (artikelen 6 en 7)

De provincie verplicht zich tot een aantal streekplanherzieningen. Allereerst betreft dit het verleggen van de rode contour ten behoeve van het nieuwe bedrijventerrein Ruyven Zuid. Daarnaast zal het planologisch mogelijk moeten worden gemaakt dat er een school voor voortgezet onderwijs in de Groene Wijdte wordt gerealiseerd. Voorts dient voor de transformatie van Klapwijk Noord van glastuinbouw naar woningbouw een rode contour te worden verlegd. Deze noodzakelijke streekplanherzieningen zullen pas worden ingezet als wij over de nodige plano-logische onderbouwingen beschikken en deze akkoord zijn bevonden.

Planologische onderbouwing door uitvoerbaar groencompensatieplan

De gemeente Pijnacker-Nootdorp zal een aantoonbaar financieel en anderszins uitvoerbaar groencompensatieplan moeten overleggen zodat voldaan wordt aan het provinciale compensatiebeginsel en de vereisten van de Flora- en faunawet. Thans werkt de gemeente Pijnacker-Nootdorp in overleg met de provincie aan een dergelijk plan.

Planologische onderbouwing voor transformatie Klapwijk Noord van glastuinbouw naar woningbouw

Vanuit het vigerende streekplan geldt dat deze locatie buiten de rode contour ligt en aangeduid wordt als transformatiegebied. Bij de eerste partiële herziening is dit onderwerp aan de orde gekomen. De gevraagde herziening is toen afgewezen met het argument dat hiermee vooruit wordt gelopen op het regionale woningbouwprogramma voor de periode tot 2010. De gemeente dient een goede planologische onderbouwing te overleggen waaruit blijkt dat deze locatie past in de regionale woonvisie.

Planologische onderbouwing voor de school in de Groene Wijdte

Ook deze locatie ligt buiten de rode contour. De gemeente hecht aan de locatie wegens de combinatie die gemaakt kan worden met de sportvoorzieningen inclusief parkeerplaatsen. Ons college acht deze locatie aanvaardbaar mits een goede planologische onderbouwing kan worden overgelegd ten aanzien van onder andere de inzet met betrekking tot meervoudig ruimtegebruik en de landschappelijke inpassing.

Rapportage Ruyven Zuid ter zake van stikstofdioxide en fijnstof

De gemeente dient een gedegen onderzoek uit te voeren naar de waarden van deze stoffen en de mogelijke overschrijding van Europese criteria en indien aan de orde: welke maatregelen getroffen worden.

Overleggen van bewijsstukken dat Pametex/Van Dalen e.a. geïnteresseerd zijn in Ruyven Zuid

De gemeente Den Haag dient aan te tonen dat de bedrijven bij verplaatsing serieus geïnteresseerd zijn in een nieuwe locatie in de regio en daarvoor gebruik willen maken van Ruyven Zuid.

Ontbindende voorwaarden met tijdpad (artikel 8)

In artikel 8 is een ontbindende voorwaarde opgenomen waarop de partijen een beroep kunnen doen om het convenant te ontbinden. Deze ontbindende voorwaarde is opgenomen en voorzien van deadlines om te bewerkstelligen dat ultimo 2007 dan wel begin 2008 de verplaatsing van de bedrijven uit de Binckhorst kan worden gerealiseerd. Als een van de partijen gebruikmaakt van de ontbindende voorwaarde kan, zo is bepaald, teruggegrepen worden op de Grote Driehoek.

Opschortende voorwaarde (artikel 12)

Het convenant wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het wordt geaccordeerd door de raad van Pijnacker-Nootdorp, Provinciale Staten en het Algemeen Bestuur van Haaglanden.

D. Locatieonderzoek (Waarom Ruyven Zuid)

Bij het onderzoek is uitgegaan van de in het streekplan Zuid-Holland West genoemde locaties voor milieuhinderlijke bedrijven in de regio Haaglanden. Dit leidde tot een shortlist waarop de Gavi, de Grote Driehoek en de Harnaschpolder overbleven. Deze zijn beoordeeld op criteria als bestuurlijke aanvaardbaarheid, planologische/juridische aspecten en bereikbaarheid. Vanuit planologisch en bestuurlijk oogpunt scoorde geen van deze locaties echt positief.

Ruyven Zuid is door de gemeente Pijnacker-Nootdorp aangedragen als alternatief voor de Grote Driehoek. De locatie ligt goed centraal in het grootstedelijk gebied van Den Haag. De ontsluiting en bereikbaarheid vanuit de A13 is goed. Er is geen relatie met gevoelige bestemming als wonen. Het aansluitende bedrijventerrein Ruyven is geen zogenaamd hoogwaardig bedrijventerrein. Voorts is de gemeente in vergaande onderhandeling met de eigenaar van de gronden. De verwachting is dat tijdig (voor 2007) de noodzakelijke 5/6 hectare voor de bedrijven uit de Binckhorst opgeleverd kan worden. Het voorgaande betekent dat bij de ontwikkeling van nieuw Ruyven afdoende ruimte tijdig beschikbaar is, er geen problemen zijn te verwachten met milieu en er geen relaties zijn met gevoelige bestemmingen of hoogwaardige bedrijven.Dit maakt deze locatie een sterk alternatief.

De negatieve punten zijn dat de locatie buiten de rode contour (concrete beleidsbeslissing) van het streekplan ligt en in de Groenblauwe Slinger ligt. Een en ander betekent dat bij deze optie rekening moet worden gehouden met procedures bij de Raad van State.

Naar aanleiding van opmerkingen die door u gemaakt zijn bij de behandeling van de eerste partiële herziening van het streekplan zijn de locaties Reesloot en Schie-oevers nader beschouwd.

Reesloot

In de locatieafweging die voorafgaand aan de keuze voor Ruyven Zuid is gedaan, is ook de locatie Reesloot meegenomen. Reesloot is een bedrijventerrein in ontwikkeling en is een uitbreiding van het bedrijventerrein De Boezem te Pijnacker. De Boezem is een traditioneel bedrijventerrein dat vol is. Het bedrijventerrein Reesloot is bedoeld voor lokaal georiënteerde bedrijven. Het voorontwerp bestemmingsplan van 2002 geeft dit ook expliciet aan. Het bestemmingsplan biedt geen ruimte voor een hogere milieucategorie dan 3.2. Pametex/Van Dalen is een regionaal bedrijf en past daarom niet binnen deze doelstelling. Vestiging van milieuhinderlijke bedrijven zal daarnaast niet in overeenstemming zijn met de uitgangspunten voor de ecologische en recreatieve zone van de Groenzone Berkel-Pijnacker. De Groenzone is nabij Reesloot smal en dus kwetsbaar.

Ten slotte is een belangrijk argument dat de ontsluiting niet optimaal is voor regionaal georiënteerde bedrijven. De ontsluiting van Reesloot verloopt via een lokaal netwerk van wegen en door de kern van Pijnacker, alvorens op het regionale of nationale wegennetwerk uit te komen. Dit maakt dat Reesloot niet geschikt is voor een regionaal georiënteerd (milieuhinderlijk) bedrijventerrein. Zeker in de wetenschap dat Pametex/Van Dalen veel regionaal verkeer aantrekt.

Schie-oevers

De ruimtelijke mogelijkheden op het bedrijventerrein Schie-oevers in het zuiden van de gemeente Delft zijn reeds eerder bekeken in het kader van de verkenning van de mogelijkheden tot vestiging van Pametex/Van Dalen en enkele autodemontagebedrijven. Daarbij is uitgegaan van de totale ruimtebehoefte van 5 - 6 ha. Geconstateerd wordt dat het gehele bedrijventerrein Schie-oevers bebouwd is en dat er slechts incidenteel ruimte vrijkomt voor nieuwe bedrijven van buiten. Meestal gaat het daarbij om vrijkomende panden van enkele honderden of duizenden m2 bedrijfsvloeroppervlakte. De realisatie van een cluster voor autodemontagebedrijven behoort dan ook niet tot de mogelijkheden. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met het feit dat in het noordelijk deel van Schie-oevers ook in zekere mate transformatie plaatsvindt, respectievelijk zal plaatsvinden richting woningbouw, voorzieningen en kantoren. Kortom: het areaal voor bedrijvigheid staat onder druk. Het zal de nodige aandacht verdienen om in het kader van de herstructurering van Schie-oevers, voldoende ruimte voor alleen al de gevestigde bedrijven (waaronder watergebonden bedrijven) te behouden. Hoewel Schie-oevers dus een aanzienlijk areaal omvat, in totaal 74 hectare bruto, zijn de ruimtelijke mogelijkheden voor de beoogde bedrijvigheid in de autodemontagebranche uiterst beperkt.

Financiële consequenties

De financiële betrokkenheid van de provincie beperkt zich in principe tot het verstrekken van een (reguliere) subsidie - op basis van het Ontwikkelingsfonds Bedrijventerreinen (OFB) ad 1,2 miljoen euro voor het realiseren van een tunnel bij de Grote Driehoek. Deze bijdrage is voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp aanleiding om af te zien van een verzoek om een bijdrage voor de exploitatie van Ruyven Zuid.

Partijen hebben afgesproken om geen schadeacties jegens elkaar te voeren. De provincie gaat het convenant aan als inspanningsverplichting. Voor de volledigheid moet vermeld worden dat dit acties wegens wanprestatie niet uitsluit.

De kwaliteitsimpuls van 1 miljoen euro voor de GBS - te verstekken door Pijnacker-Nootdorp - wordt gevonden in de ontwikkeling van Klapwijk-Noord, de school op de Groene Wijdte en de ontwikkeling van de Grote Driehoek.

De financiële bijdrage voor de kwantitatieve en kwalitatieve compensatie - ad 2 miljoen euro - voor het verlies van 12,5 hectare groen/natuur komt uit de exploitatie van Ruyven Zuid.

Verdere procedure

Het convenant dient door u te worden vastgesteld in verband met de voorgenomen herziening van streekplan West op het moment dat aan het bepaalde in het conve-nant is voldaan. Dit wil zeggen dat de herziening pas op het moment dat aan alle afspraken invulling is gegeven in procedure wordt gebracht.

Hoogeachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

voor dezen,

M.H.J. van Wieringen-Wagenaar, secr.

tekst Convenant Ruyven Zuid

Gemeente Pijnacker-Nootdorp | Provincie Zuid-Holland | Gemeente Den Haag | Stadsgewest Haaglanden

 • De gemeente Pijnacker-Nootdorp, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer T.P. van der Stoep, wethouder, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders dd. 9 november 2004, kenmerk 2004.13377; hierna te noemen gemeente Pijnacker-Nootdorp‚
 • De provincie Zuid-Holland te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer dr A. van Dijk, gedeputeerde, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van Gedeputeerde Staten d.d 16 november 2004, hierna te noemen‚ provincie
 • De gemeente Den Haag te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr P. van Woensel, wethouder, die handelt ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 november 2004, hierna te noemen gemeente Den Haag‚
 • Het stadsgewest Haaglanden te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr drs G.A.A. Verkerk, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, in het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden, die handelt ter uitvoering van het besluit van het dagelijks bestuur van het stadsgewest Haaglanden d.d. 10 november 2004, hierna te noemen: het stadsgewest Haaglanden‚

OVERWEGENDE DAT:

 • in het Regionaal Structuurplan Haaglanden, vastgesteld in februari 2002, ruimte is gereserveerd op de locatie De Grote Driehoek voor een bedrijvenbestemming ten behoeve van milieuhinderlijke bedrijven;
 • het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden op 22 september 2004 de uitwerking van het Regionaal Structuurplan Haaglanden voor de Vliet/A12 zone, heeft vastgesteld; in deze uitwerking c.q. partiële herziening van het Regionaal Structuurplan Haaglanden voor de Vliet/A12 zone De Grote Driehoek‚ is aangewezen voor het onderbrengen van milieuhinderlijke bedrijven tot en met categorie 4.2; een reservering is opgenomen voor een eventuele wegverbinding naar Zoetermeer Rokkeveen en vanwege de kwalitatieve inrichting rondom de halte van RandstadRail enige kantorenbouw met een b.v.o. van maximaal 5000 m2;
 • de gemeente Pijnacker-Nootdorp in haar zienswijze op het ontwerpplan van de uitwerking van het Regionaal Structuurplan Haaglanden kenbaar heeft gemaakt hier een hoger volume voor kantoren te willen realiseren vanwege de RandstadRailhalte;
 • in het streekplan Zuid-Holland West, vastgesteld februari 2003, de locatie De Grote Driehoek is aangewezen als bedrijventerrein met maximaal milieucategorie 5 bedrijven;
 • het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp, het college van burgemeester en wethouders de gemeente Den Haag en Gedeputeerde Staten van de provincie onder het voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraden en Provinciale Staten een intentieverklaring hebben ondertekend in juli 2003 aangaande de realisatie van de locatie De Grote Driehoek mede ten behoeve van het uitplaatsen van autodemontagebedrijven uit het bedrijventerrein De Binckhorst te Den Haag;
 • de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp in zijn vergadering van november 2003 unaniem de goedkeuring aan de tussen de provincie Zuid-Holland, gemeente Pijnacker-Nootdorp en de gemeente Den Haag gesloten intentieovereenkomst heeft onthouden;
 • Provinciale Staten op 15 september 2004 ingestemd heeft met een partiele herziening van het streekplan Zuid-Holland West, waarin de locatie De Grote Driehoek specifiek wordt aangewezen voor de uitplaatsing van autodemontagebedrijven uit het bedrijventerrein De Binckhorst te Den Haag;
 • het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden in september 2004 de kantorenstrategie heeft vastgesteld;
 • het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp onder voorwaarden bereid is medewerking te verlenen aan de realisatie van een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein Ruyven hierna te noemen: Ruyven Zuid mede ten behoeve van milieuhinderlijke bedrijven uit het bedrijventerrein De Binckhorst te Den Haag;
 • de ontwikkeling van bruto hectares bedrijventerrein in een vastgestelde groenstructuur gecompenseerd dienen te worden met een zelfde aantal hectares nieuw groen in de nabijheid en dat de kwaliteit van de Groenblauwe Slinger, zoals is vastgelegd in het streekplan Zuid-Holland West, wordt verbeterd;
 • het voor de gemeente Den Haag in het kader van de gewenste herontwikkeling van het bedrijventerrein De Binckhorst van groot belang is dat een locatie wordt aangewezen waar de autodemontagebedrijven uit het bedrijventerrein De Binckhorst zich kunnen vestigen;
 • de locatie De Grote Driehoek als reserveoptie gehandhaafd blijft voor het geval dat de optie Ruyven Zuid niet realiseerbaar blijkt en dit convenant ontbonden wordt;
 • de realisatie van De Grote Driehoek dan alsnog geschiedt overeenkomstig hetgeen is vastgelegd in het streekplan Zuid-Holland West en de eerste partiele herziening van het streekplan Zuid-Holland West zoals deze door de Provinciale Staten is vastgesteld op 15 september 2004 en dat de gemeente Pijnacker-Nootdorp vooralsnog niet vrijwillig haar medewerking hieraan zal verlenen;
 • daar waar autodemontage bedrijven in dit convenant staat, wordt bedoeld Pametex/ Van Dalen en de autodemontage bedrijven uit het bedrijventerrein De Binckhorst.

VERKLAREN HET VOLGENDE OVEREEN TE KOMEN:

Artikel 1.

de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal zich tot het uiterste inspannen om de gronden ten zuiden van het huidige bedrijventerrein Ruyven, zoals aangegeven op bijgaande voorbeeld verkavelingschets Ruyven Zuid d.d. 8 november 2004, ter grootte van circa 15 ha in eigendom te verwerven en bevorderen dat, met inachtneming van de wettelijke procedures en de te betrachten zorgvuldigheid jegens derden, alle noodzakelijke procedures in het kader van het van kracht worden van een bestemmingsplan, waarbij de vigerende bestemming wordt gewijzigd in bedrijventerrein, worden gevoerd; van deze circa 15 ha zal minimaal 2,5 ha worden ingevuld met groen en water en als zodanig worden bestemd aansluitend aan het reeds aanwezige groengebied; de gemeente Pijnacker-Nootdorp verplicht zich om, zodra blijkt dat zij de desbetreffende gronden niet langs minnelijke weg in eigendom kan verwerven deze gronden met gebruikmaking van al haar daartoe ter beschikking staande middelen te onteigenen, ervan uitgaand dat de goedkeuring is verkregen voor de wijziging van het betreffende bestemmingsplan;

Artikel 2.

a. de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal van de onder 1 genoemde oppervlakte maximaal 6,5 ha. grond beschikbaar stellen ten behoeve van bedrijvigheid met een maximale milieucategorie 4.2 en zal ervoor zorg dragen dat het bestemmingsplan daartoe ruimte biedt, waarvan maximaal 5 ha. beschikbaar gesteld wordt voor de uitplaatsing van de autodemontagebedrijven uit het bedrijventerrein De Binckhorst te Den Haag; de gemeente Pijnacker-Nootdorp verplicht zich de gronden voor genoemde autodemontagebedrijven in bouwrijpe staat tegen marktconforme voorwaarden aan de gemeente Den Haag aan te bieden; de eigendomsoverdracht zal middels een ABC-levering aan de betrokken autodemontagebedrijven uit De Binckhorst plaatsvinden; de gemeente Den Haag heeft het recht de betrokken gronden in bouwrijpe staat te verwerven uiterlijk binnen een jaar na het bestemmingsplan Ruyven Zuid rechtskracht heeft gekregen;

b. na verloop van de onder 2a gestelde termijn zal de gemeente Pijnacker-Nootdorp het niet door de gemeente Den Haag gebruikte deel aanwenden ten behoeve van regionale milieuhinderlijke bedrijven met prioritering voor de verplaatsingsbehoefte uit de gemeente Pijnacker-Nootdorp, een en ander voor zover bedoelde bedrijven passen binnen de voorschriften van het bestemmingsplan;

Artikel 3.

de gemeente Pijnacker-Nootdorp is bevoegd nadere eisen te stellen aan de vestiging van bedrijven uit het bedrijventerrein De Binckhorst te Den Haag ten aanzien van stedenbouwkundige, architectonische en milieutechnische aspecten, waaronder het inpandig onderbrengen van de bedrijfsactiviteiten; hierbij zal aangesloten worden bij de voorschriften van de branchevertegenwoordiging ARN (Autorecycling Nederland); met de gemeente Den Haag zal overleg plaatsvinden over de invulling van deze eisen;

Artikel 4.

de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal zich inspannen om de realisatie van het bedrijventerrein, alsmede de noodzakelijke procedures, met grote voortvarendheid ter hand te nemen, gericht op het bouwrijp leveren van de kavels in 2007;

Artikel 5.

a. de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal, na wijziging van de vigerende bestemming van het onder artikel 1. genoemde terrein een financiële compensatie verschaffen aan de provincie ter grootte van 1 mln. euro ten behoeve van de realisatie van de Groenblauwe Slinger in de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

b. de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal zorgdragen voor compensatie voor het verlies van groen als gevolg van het bestemmen van ca. 12,7 ha grond op de locatie Ruyven Zuid, ten behoeve van milieuhinderlijke bedrijven, door elders voor 12,7 ha groen/recreatie te realiseren;

- deze compensatie zal primair bestaan uit het aankopen door de gemeente Pijnacker-Nootdorp van oude glastuinbouwbedrijven in het lint Oude Leede en secundair door aankopen elders in de gemeente Pijnacker-Nootdorp aansluitend aan de Groenblauwe Slinger, een en ander in overleg met de provincie en het stadsgewest Haaglanden; nadat door de gemeente Pijnacker-Nootdorp is gebruik gemaakt van de systematiek Ruimte voor Ruimteregeling zullen de overgebleven gronden als natuur/recreatie worden bestemd en als zodanig worden ingericht tot maximaal het te compenseren deel; indien na vijf jaar na ondertekening van dit convenant door partijen onvoldoende uitzicht bestaat op de realisatie van de gehele compensatie, dan zal in onderling overleg tussen de provincie, het stadsgewest Haaglanden en de gemeente Pijnacker-Nootdorp kunnen worden besloten om, ter grootte van het resterende te compenseren deel, de gronden aansluitend aan de natuurkern in de Zuidpolder van Delfgauw te bestemmen als natuur en recreatie;

- de gemeente Pijnacker-Nootdorp zal zich alsdan tot het uiterste inspannen om deze gronden aansluitend aan deze natuurkern in eigendom te verwerven;

- de kosten voor die compensatie, ten behoeve van een oppervlakte van 12,7 ha. groen, zullen ten laste worden gebracht van de exploitatie van het plan Ruyven Zuid; de te compenseren oppervlakte is als volgt berekend: bruto oppervlakte circa 15,2 ha, waarvan circa 2,5 ha als groen/water wordt bestemd zodat circa 12,7 ha. resteert voor bedrijven, infrastructuur en overige bestemmingen; in de exploitatie van het plan Ruyven Zuid is voor deze compensatieregeling een bedrag van 2,0 mln. euro opgenomen;

Artikel 6.

a. Gedeputeerde Staten zal ten behoeve van de uitvoering van dit convenant direct na dat de onder 7 genoemde documenten ten behoeve van de ruimtelijke onderbouwing zijn ontvangen en akkoord zijn bevonden, een partiële herziening van het streekplan Zuid-Holland West in procedure brengen en zal met inachtneming van alle wettelijke eisen en procedures en de jegens derden vereiste zorgvuldigheid, zich  inspannen om de volgende wijzigingen juridisch te verankeren in het streekplan:

- de verlegging van de rode contour ten behoeve van het nieuwe bedrijventerrein Ruyven Zuid

- een aanduiding voor milieuhinderlijke bedrijvigheid in de categorie 4.2 voor 6,5 hectare op de locatie Ruyven Zuid

- het planologisch kader voor de realisering van een school voor voortgezet onderwijs op de Groene Wijdte;

- de verlegging van de rode contour ten behoeve van de gehele transformatie van het gebied van Klapwijk Noord van glastuinbouw naar woningbouw;

b. het dagelijks bestuur Haaglanden zal ten behoeve van de uitvoering van dit convenant de noodzakelijke procedures voeren om de in 6a genoemde planologische wijzigingen te verankeren in het Regionaal Structuurplan Haaglanden;

c. de provincie zal het streekplan Zuid-Holland West 2003 aangaande de locatie "De Grote Driehoek", alsmede de aanscherping in de eerste partiele herziening van het streekplan Zuid-Holland West voor deze locatie laten vervallen zodra zekerheid bestaat over:

- het planologisch juridisch kader voor het bedrijventerrein Ruyven Zuid

- het planologisch juridisch kader voor de transformatie van Oude Leede en de uitvoerbaarheid daarvan is vastgelegd in een groencompensatieplan;

Artikel 7.

ter onderbouwing van de hiervoor genoemde aanpassingen van het streekplan Zuid-Holland West is het nodig dat de provincie over aanvullende informatie en zekerheden kan beschikken. Met het oog daarop dienen door de gemeenten de volgende documenten te worden overlegd:

a. een door de gemeente Pijnacker-Nootdorp opgesteld groencompensatieplan, conform de onder 5b genoemde afspraken en aantoonbaar financieel en anderszins uitvoerbaar; het plan dient tevens alle noodzakelijke informatie cq. onderzoeken te bevatten om te kunnen beoordelen of in het kader van de Flora- en Faunawet benodigde ontheffingen en vergunningen kunnen worden verkregen;

b. een door de gemeente Pijnacker-Nootdorp opgestelde planologische onderbouwing, voor de school voor het voortgezet onderwijs op de Groene Wijdte en voor de transformatie van het gehele gebied van Klapwijk Noord van glastuinbouw naar woningbouw;

c. een door de gemeente Pijnacker-Nootdorp uitgevoerd onderzoek met behulp van het TNO- verkeersmodel naar de waarden van zowel van stikstof als fijnstof en een onderzoek naar alle stofbronnen. Dit onderzoek dient ter beoordeling, door Gedeputeerde Staten, voor het al dan niet in procedure brengen van de in 6a genoemde streekplan herziening;

d. door de gemeente Den Haag aangeleverde gegevens waaruit blijkt dat er spake is van een reële mogelijkheid dat Pametex/Van Dalen en/of de autodemontagebedrijven uit De Binckhorst‚ bij verplaatsing serieus geïnteresseerd zijn in een nieuwe locatie in de regio en daarvoor eventueel gebruik willen maken van Ruyven Zuid.

Artikel 8.

het convenant kan door een ieder der partijen ontbonden worden indien:

- Provinciale Staten dan wel de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp niet instemt met het convenant, ultimo 1 februari 2005 en het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, ultimo 1 maart 2005;

- de planologische zekerheden en/of onderbouwingen, zoals die zijn gesteld in artikel 7, ultimo eerste kwartaal 2005 niet zijn gegeven;

- Provinciale Staten niet instemmen met de voorgestelde streekplanherziening voor Ruyven Zuid ultimo het derde kwartaal van 2005;

- het college van de gemeente Pijnacker-Nootdorp niet een ontwerp bestemmingsplan Ruyven Zuid in procedure brengt, ultimo het vierde kwartaal van 2005;

- het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden niet instemt met de ten behoeve van Ruyven Zuid voorgestelde wijzigingen in het Ruimtelijk Structuurplan Haaglanden, ultimo het derde kwartaal van 2005;

- de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp het bestemmingsplan Ruyven Zuid niet vast stelt, ultimo het derde kwartaal van 2006;

- Gedeputeerde Staten geen goedkeuring verlenen aan het vastgestelde bestemmingsplan Ruyven Zuid ultimo het eerste kwartaal van 2007;

- de gemeente Pijnacker-Nootdorp geen bouwrijpe kavels kan leveren op Ruyven Zuid ten behoeve van de te verplaatsen bedrijven uit autodemontagebedrijven uit De Binckhorst ultimo het eerste kwartaal van 2008;

Artikel 9.

a. Partijen voeren toezicht op de adequate afstemming van de gehanteerde planning zoals is vastgelegd in artikel 8 en is uitgewerkt in een bijgevoegd stappenplan;

b. de provincie en het stadsgewest Haaglanden maken afspraken om de noodzakelijke procedures voor de herziening van het streekplan Zuid-Holland West en het Regionaal Structuurplan Haaglanden zoals genoemd in artikel 6a en 6b, met in achtneming van ieders wettelijke taken en bevoegdheden, zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en gelijk te laten lopen;

Artikel 10.

a. Partijen zullen over en weer niet gehouden zijn tot vergoeding van schade of kosten aan elkaar indien bezwaar- en/of beroepschriften, dan wel andere maatregelen van derden mochten leiden tot vertraging in de verlening van de benodigde vrijstellingen, vergunningen of herzieningen van het bestemmingsplan dan wel tot weigering of vernietiging daarvan, dan wel indien de realisatie van de in dit convenant genoemde plannen en maatregelen anderszins zal worden vertraagd of onmogelijk gemaakt door omstandigheden buiten de invloedssfeer van partijen;

b. Partijen zullen over en weer niet gehouden zijn tot vergoeding van schade of kosten aan elkaar indien zij gebruiken van de in artikel 8 opgenomen bevoegdheid het convenant te ontbinden;

Artikel 11.

de kosten die Partijen hebben moeten maken voor de realisering van de in dit convenant genoemde doeleinden zullen geheel voor eigen rekening komen;

Artikel 12.

dit convenant wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Provinciale Staten van Zuid-Holland, het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden en de gemeenteraad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp hun goedkeuring aan dit convenant verlenen.

ALSDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND IN VIERVOUD TE PIJNACKER-NOOTDORP

D.D. 1 december 2004

De gemeente Pijnacker-Nootdorp
De provincie Zuid-Holland
De gemeente Den Haag
Het stadsgewest Haaglanden

Bijlage 1: Planning

Bijlage 2: Verkavelingschets Ruyven Zuid

Bijlage 3: Namenkaart