Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

contactadressen: Leen van Doorn, Bizetstraat 23, 2625 AV Delft, tel. 2561141, Jacques Schievink, Maerten Trompstraat 17, 2628 RB Delft, tel. 015-2617035 (werk: 015-2782124; fax 015-2787585, e-mail ind@datadelft.com)

De activiteiten van de Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft zijn er op gericht om inrichting en beheer in Delft en wijde omgeving in ecologische zin te beïnvloeden. Dat vergt zowel het nadenken en onderbouwen van alternatieven (de denktank-functie) als het ondenemen van concrete activiteiten naar instanties en personen die inrichting en beheer bepalen.

.

Beïnvloeding

Beïnvloeding in ecologische richting gebeurt door als gesprekspartner of als opponent op te treden bij allerlei instanties die op onze omgeving invloed hebben:

rijk, provincie, gemeenten, stadsgewest Haaglanden , hoogheemraadschap van Delfland, TU Delft, Staatsbosbeheer, Dienst landelijk gebied DLG, woningcorporaties, maar ook beroepsgroepen als architecten, stedebouwkundigen en hoveniers.

In de nieuwsbrieven is te volgen hoe de activiteiten en plannen van deze instanties zich ontwikkelen en welke reacties de IND dienaangaande heeft genomen en welke initiatieven zijn genomen.

Denktank

Het gaat bij die beïnvloeding om veel meer dan alleen het groenbeheer. Ook de inrichting en organisatie van stedelijke - en stadsrandgebieden moet anders.
Daarnaast heeft het landelijke gebied en de glastuinbouw onze grote aandacht.

De ideeën over deze onderwerpen worden vaak als reactie op voorstellen van anderen naar buiten gebracht, maar niet zelden worden de ideeën in eigen voorstellen omgezet.

De Delftse verenigingen die zich bezig houden met natuur en milieu hebben in 1989 het initiatief genomen om het natuurbeheer in Delft eens in het centrum van de belangstelling te plaatsen en op verandering van dat natuurbeheer aan te dringen. Terwille van de natuur zelf, maar ook terwille van de kwaliteit van de stedelijke omgeving en de mogelijkheden voor natuurbeleving in de directe woonomgeving.

Speerpunten zijn:

  • het ontwikkelen van een ecologische hoofdstructuur voor de stad Delft en een goede aansluiting van die structuur met de gebieden rondom Delft;
  • het bepleiten van vegetatiebeheer dat voorwaarden schept voor het vestigen van een gevarieerde wilde flora en fauna en tegelijk bijdraagt aan een goede stedelijke milieukwaliteit;
  • het aandringen op een betere waterhuishouding met tal van aspecten, zoals het bewerkstelligen van "sponswerking" en beter rioolbeheer met veel minder overstorten;
  • het vermijden van steile en harde oevers en ze (in ieder geval gedeeltelijk) veranderen in zones waar land en water geleidelijk in elkaar overgaan (meer plas- en drasbermen);
  • het toetsen van allerlei plaatselijke en regionale plannen op ecologische criteria.

ind@datadelft.com