11-10-2004 - Op de prent hiernaast is te zien dat het provinciaal bestuur de rode contour bij de Nootdorpse Plassen slechts een weinig aanpast; een zielig beetje, eigenlijk, zo weinig kennelijk dat de provincie het niet nodig vindt het besluit toe te lichten.
Het ingrijpender voorstel (2e prentje van boven) is dus van tafel. We verbeelden ons dat de ingediende en in een commissiezitting toegelichte bezwaren van de Initiatiefgroep Natuurbeheer en die van de gemeente Delft overtuigend zijn geweest. We laten het er maar bij.

26-08-2004 - Op 25 augustus 2004 is er een hoorzitting geweest van de commissie van Provinciale Staten over de 1e streekplanherziening Zuid-Holland West, waarin op verzoek van de gemeente Den Haag een "rode contour" verlegd, m.a.w. het stedelijk gebied nóg verder zou worden uitgebreid.. Het pleidooi dat wij op die hoorzitting naar voren brachten staat hier, samen met eerdere bezwaarschriften. Commissielid Waterman deelde ter toelichting mee dat het er naar uitzag dat het voornemen Gedeputeerde Staten op voorstel van Provinciale Staten wel zou worden bijgesteld. In welke zin precies, dat moet nog blijken ...

De Bras en de bescherming van de Nootdorpse Plassen

openingspagina Initiatiefgroep

archief nieuwsbrieven

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

samenwerking van Commissie Natuur en Milieu, Imkervereniging, IVN, Milieudefensie, Milieukompas, Natuurwacht, Vogelwacht en Werkgroep Groenbeheer Nootdorp | contactadressen: Leen van Doorn, Bizetstraat 23, 2625 AV Delft, tel. 2561141, Gert Jan Majoor, Gandhilaan 67, 2622 GD Delft, tel. 2617728, Bertus Laros, Oostblok 160, 2612 PG Delft, tel. 2140836 en Jacques Schievink, Maerten Trompstraat 17, 2628 RB Delft, tel. 015-2617035, e-mail ind@datadelft.com

Ligging t.o.v. Prins Clausplein, Rijswijk en Delft.

Kanttekeningen bij het ontwerpbestemmingsplan Ypenburg-Pijnacker van de gemeente Den Haag dd. 24 januari 2003

Bij de uitwerking van het bestemmingsplan Bras - de zuidelijke uitstulping van de bouwlokatie Ypenburg - dreigen de landschappelijke - en natuurwaarden van de Nootdorpse Plassen (Delftse Hout) en de zorg voor een verantwoorde stadsrand van Den Haag met de Polder van Biesland in het gedrang te komen. Daarmee staat tevens een geliefde wandelroute voor recreanten uit de omliggende plaatsen (incl. de Ypenburgers!) op het spel.

De Nootdorpse Plassen zijn een wat weidse naam voor kleine verveningen (18e eeuw) naast de Tweemolentjesvaart tussen Delft en Nootdorp, Deze kleine plassen zijn evenwel omringd met belangrijke rietkragen en houtwallen, die niet alleen door de natuurwaarden (moerasplanten, zang- en watervogels, amfibieën, vleermuizen) maar ook als karakteristieke landschappelijke elementen van bijzondere betekenis zijn. Als de buitenkant van de houtwallen geen ruimte wordt vrijgehouden van stedelijke functies, dan is dit karakteristieke landschap niet meer te beleven. Maar ook in ecologisch opzicht zou zo'n inperking funest zijn: de zomen van de houtwallen kennen bijna altijd een belangrijke kruiden- en insectenpopulatie, en is in het geval van de Nootdorpse Plassen bovendien nog eens trekgebied voor amfibieën en jaaggebied voor vleermuizen - reden waarom de habitat-richtlijn van toepassing is..

Links: Een overtuigend beeld van plassen en Tweemolentjesvaart vanuit het middenpad, dat ook ooit nog als jaagpad gefunctioneerd heeft. Rechts: een jagende vleermuis.

In het MER voor de Buitenplaats Ypenburg is dit ook onderkend, getuige het feit dat de begrenzing in het Stedebouwkundig Plan Buitenplaats Ypenburg (1994) er zorgvuldig buiten blijft en er dus ten volle rekening mee houdt. Zie onderstaand fragment uit dit plan (Milieu Effect Rapport Bouwlokatie Buitenplaats Ypenburg, maart 1996).

Nog overtuigender is de rode contour (begrenzing stadsgebied) uit het het streekplan Zuid-Holland West, dat jl. februari door het provinciaal bestuur van Zuid-Holland werd vastgesteld. Ook bij dit plan is bewust afstand gehouden tot het beschermde gebied. (De gemeente Den Haag heeft tegen deze rode contour geen bezwaar gemaakt.)

          

Links: Fragment van het Stedebouwkundig Plan Buitenplaats Ypenburg (1994) met de situatie rond de Nootdorpse Plassen (omcirkeling, red.). Rechts: fragment uit het streekplan Zuid-Holland West met exacte aanduiding van de rode contour (feb. 2003).

Nu het bouwen op de lokatie in de Bras zijn beslag krijgt, lijkt 'men' vergeten te zijn dat de Nootdorpse Plassen een al te nabije bebouwing niet verdragen en gaat men voorbij aan de begrenzingen die "we", burgers en bestuurders in deze regio, in het MER met elkaar hadden afgesproken. De strook een bestemming geven die het mogelijk maakt dat het bij de bouwlokatie wordt getrokken, is niets minder dan een grove breuk van de uitgangspunten van de nieuwe wijk.

De voorschriften voor het bouwen nabij kaden (zie de nota Kaden en Waterkeringvreemde elementen, Hoogheemraadschap van Delfland, feb. 1999) waren trouwens ook al voldoende reden om de strook naast de Nootdorpse Plassen te ontzien. In de onderhavige bestemmingsplanwijziging (ontwerpbestemmingsplan Ypenburg-Pijnacker) wordt dan ook alsnog de bestemming "Primaire waterkering" aan de gronden toegekend. Maar met geestelijke lenigheid toveren de opstellers van het nieuwe concept-bestemmingsplan naast deze primaire bestemming een "secundaire bestemming" te voorschijn, nl. die van uit te werken gebied voor woondoeleinden ("UW") - bijvoorbeeld tuinen, wegen, groenvoorzieningen, parkeervoorzieningen en speelvoorzieningen. Het zal duidelijk zijn dat dit rommelige bestemmingsvoorstel tal van uitvluchten biedt om de bescherming van de Nootdorpse Plassen te omzeilen. Conclusie: de bestemming voor de strook naast de Nootdorpse Plassen dient de huidige bestemming te behouden (ALN-gebied in bestemmingsplantermen) of een bestemming te krijgen die mogelijkheden biedt om dit prachtige landschap te versterken!

Profielschets van de overgang van Brasserhout via Nootdorpse Plassen naar Polder van Biesland.

Tenslotte hopen we u te plezieren met enkele fraaie beelden van de Nootdorpse Plassen, waarbij overigens de bouw op de lokatie de Bras in de verte al de kop opsteekt.

Tweemolentjesvaart met jaagpad richting Delft.

Beeld naar het noorden naar de bouwlokatie De Bras (deelplan 14).

Beeld over overjarig riet en door houtwal in noordelijke richting naar de bouwlokatie De Bras (deelplan 14), waarbij de bebouwing op aanvaardbare afstand van de houtwal en plassen is gebleven.

Uitzicht vanaf de in het geding zijnde bebouwingsstrook over de plassen.

Uitzicht op de in het geding zijnde bebouwingsstrook vanuit het plassengebied naar deelplan 14.


Laatste wijziging: 28 augustus 2004, ind@datadelft.com