terug naar archief nieuwsbrieven

Nieuwsbrief nummer 20

oktober '95-februari '96

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

Milieuprijs gemeente Delft 1995

Het is niet onze gewoonte om in deze nieuwsbrief over de Initiatiefgroep zélf te berichten, maar juist over de dingen die op het gebied van natuur en milieu in Delft en omstreken spelen en waarbij de Initiatiefgroep al of niet betrokken is.

Omdat de Initiatiefgroep met een van de ingediende projecten de helft van de gemeentelijke milieuprijs 1995 in de wacht sleepte, is er reden om van deze lijn af te wijken. Met het forse bedrag van ƒ 12500 kan de IND uitvoering geven aan een idee voor een karakteristieke bloemrijke slootkant tussen het heempark en Klein Delfgauw, lángs het Kerkepad. Mede onderbouwd door de resultaten van het uitvoerige onderzoek, waarop Dick Melman in 1991 met zijn proefschrift "Slootkanten in het veenweidegebied" promoveerde, hopen we er een natuurhistorisch interessant project van te maken, waarbij overigens ook cultuurhistorische - en milieuaspecten aan de orde zijn. Er is tot nu toe met eigenaar en pachter vlotlopend overleg geweest, zodat aangenomen kan worden dat de uitvoering van het project in het voorjaar van'96 kan plaatsvinden. Hulp van de faculteit Geodesie van de TUD is er ook: men meet voor ons precies om hoeveel grondverzet het gaat.

Daarna moet de natuur aan de slag …

Stadsecologische fietstochten

Er is nog een reden een activiteit van onze groep te vermelden. Het werd door ons steeds meer als een gemis ervaren dat niet 'op locatie' met belanghebbenden en geïnteresseerden van gedachten kon worden gewisseld over zaken van inrichting en beheer in deze streek. In die lacune willen we voorzien door eens per kwartaal een stadsecologische fietstocht te organiseren waarin op diverse kwesties van natuur en milieu, en dan vooral in stedelijk verband, kan worden ingegaan. De doelgroep wordt zeker niet alleen gevormd door leden van de natuur- en milieuverenigingen, maar ook ambtenaren, politici, adviesbureaus en natuurlijk geïnteresseerde burgers.

De fietstochten zullen in de pers worden aangekondigd; daarnaast zal een deel van het adresbestand van deze nieuwsbrief worden gebruikt om deelnemers te werven.

A. Gemeente Delft

[A1] Groenbeleid

Een milieumarkt en discussieforum, door de Natuurkring georganiseerd op 26 januari jl, is aanleiding geweest om de schamele contacten met ontwerpers en uitvoerenden op het gebied van stedelijk groen te verbeteren. Van het op papier vastgestelde gemeentelijke beleid (de nota Ruimte voor Natuur uit begin '92) was immers wel erg weinig terechtgekomen. We vertrouwen erop dat er nu een uitwisseling van ideeën en kennis op gang kan komen waar beide partijen van kunnen profiteren.

[A5] Delftse Hout

Beeldentuin in Hertenkamp

Het lijkt erop dat onze zorg om bij de inrichting van de geplande beeldentuin (of beeldenroute?) voldoende rekening te doen houden met een goede zonering in ruimte en tijd, tevergeefs is geweest. Van het plan werd nl. niets meer vernomen.

B. Hoogheemraadschap; waterhuishouding

[B1] Ecologisch herstel van oppervlaktewater (Ackerdijk)

Wie denkt dat, nu de bezwaren tegen het baggerdepot door de provincie zijn verworpen, nu fluks met de uitvoering van het ecologisch herstelplan kan worden begonnen, komt bedrogen uit. 'Men' kan nog in beroep bij de Raad van State.

Als er geen schorsende werking van eventuele nieuwe bezwaarschriften zal uitgaan, zal de uitvoering van dit herstelproject komend voorjaar kunnen beginnen.

[B2] Evaluatie waterbeheersplan Delfland

In september lag verder de 'Evaluatienota Waterbeheersplan 1993-97' ter visie. Ook dit stuk geeft er blijk van dat de waterecologie nu in snel tempo deel gaat uitmaken van Delflands beleid.

De onderwerpen die in de reactie van de Initiatiefgroep werden aangesneden waren de inlaat van boezemwater in polders, het aanpakken van de diffuse bronnen, het beleid t.a.v. visstand en hengelsport, perceelsrandbeheer in het agrarisch gebied en de soms moeizame verhouding van Delfland met de gemeente Delft.

De antwoorden van het hoogheemraadschap op onze opmerkingen (op 23 november door de V.V. vastgesteld) waren hoofdzakelijk bevredigend. Niettemin menen wij dat krachtig Delflands beleid ontwikkeld moet worden om de milieubelasting van bestrijdingsmiddelen naar de lucht (en dus indirect naar het water) in de glastuinbouw aan te pakken. Verder dringen wij aan op actief beleid t.a.v. perceelsrandenbeheer, ook als instrumenten ontbreken om het op te leggen.

C. Planologie; streekzaken

[C3] Streekplan ZH West

Het concept-streekplan Zuid-Holland West, waarop tot 13 januari kon worden gereageerd, ontlokte de Initiatiefgroep op 5 punten commentaar:

[C5] Deelplan Abtswoude (reconstructie Midden-Delfland)

In oktober '95 verscheen het definitieve inspraakrapport. De voorstellen van de Initiatiefgroep worden bijna alle overgenomen.

Ten opzichte van het concept-inspraakrapport zijn de volgende belangrijke bijstellingen opgenomen:

Aangaande de door ons voorgestane ecologische verbinding tussen de TU-wijk en het Middendelflandse gebied tussen de Rotterdamseweg en de A-13 heeft de Reconstructiecommissie de Initiatiefgroep uitgenodigd met een uitgewerkt voorstel te komen.

[C8] Bouwlocatie Delfgauw

De indeling van de bouwocatie Delfgauw, is o.i. in vrijwel alle opzichten voor verbetering vatbaar. Vanuit de aspecten

scoort een ander model (model B) immers beter dan de 'voorkeursvariant' van het Pijnackers gemeentebestuur.

Via de commissie Natuur en Milieu Delft is dan ook bij de provincie bezwaar aangetekend tegen het bestemmingsplan dat in september ter visie lag. Eind februari is er een hoorzitting bij het provinciaal bestuur waar de verkeerde keuzes van de gemeente Pijnacker nog eens breed uitgemeten zullen worden. Gezien het negatieve (en nauwelijks onderbouwde) advies van de Provinicale Planologische Commissie zal de gemeente Pijnacker wel op zijn dwaalwegen mogen doorgaan. Tenzij de Bos-variant van de HSL wethouder Groenewegens' (what's in a name!?) droom wreed verscheurt …

[C10] Locatie Ypenburg

Na de startnotitie MER (najaar '94) zijn in juni door de gemeenteraden van Pijnacker, Nootdorp en Rijswijk de richtlijnen voor het MER vastgesteld. Het MER werd eind '95 verwacht, maar laat toch nog op zich wachten.

[C11] Haaglanden

De IND heeft met de andere natuur- en milieuorganisaties in het Haaglandse gewest, die zich toeleggen op het beïnvloeden van het regionale natuur- en milieubeleid, overleg gestart om te proberen ons optreden te coördineren.

[C12] Hoge Snelheids Lijn (HSL)

Het was ontroerend te zien hoe bij de inspraak over een nagekomen variant voor het tracé van de HSL instanties als gemeente Delft, Kamer van Koophandel en natuur- en milieubewegers eensgezind partij kozen voor het tracé langs het bestaande spoor, inclusief Den Haag als halteplaats.

De Bosvariant (WB3), het bundelen met de rijkswegen, was bovendien zo weinig compact uitgewerkt, dat wij ook voor die variant, evenmin als voor het tracé door het groene hart, weinig voelen.

 

D. Technische Universiteit Delft

[D5] Oevers TU-wijk

Na de aanleg van de ca 1600 meter natuurvriendelijke oever bij de Thijsseweg/WL buigt een projectgroep van de TUD (waar de IND deel van uitmaakt) zich over andere projecten, die de kwaliteit van de TU-wijk drastisch zullen verbeteren. Het verlagen van andere steile oevers, het herinrichten van de vijvers van Bouwkunde en Werktuigbouwkunde zijn projecten die worden uitgewerkt en de komende tijd in uitvoering zullen worden genomen,.

Zorg bestaat er wat het aangepast onderhoud betreft: de terreindienst van de TU, die net als de Initiatiefgroep nauw bij de plannenmakerij voor de wijk betrokken is, is zijn bestaan niet zeker meer.

Natuurlijk lint

De IND heeft verder een voorstel uitgewerkt voor een natuurlijk lint door de TU-wijk. Het voorstel houdt in dat er in de gazons zones worden gereserveerd die extensief beheerd zullen worden, zodat ze voor bestuivende en overwinterende insecten en voor fouragerende en dekking zoekende dieren (zoogdieren, amfibieën, vogels) mogelijkheden bieden. Het plan zal naar verwachting al in 1996 in het beheer worden opgenomen.

E. Staatsbosbeheer

[E2] Beheer krekengebiedje

De medewerkers van Staatsbosbeheer hebben ons in het bezit gesteld van een uitvoerig beheersplan van de SBB-gebieden in deze regio. Er wordt o.a. gekeken of de plannen van de Vogelwacht, om in de Noordpolder het verblijf van Lepelaars te stimuleren, in het vastgestelde beheer kunnen worden ingepast.

In het najaar werd het waterpeil in het krekengebiedje 10 cm verhoogd. Als het in het voorjaar weer 10 cm wordt verlaagd, hopen we dat op natuurlijke manier weer het slik ontstaat waar enkele jaren geleden de waadvogels zo massaal op afkwamen.

H. Nederlands Platform voor Stedelijke Ecologie (NPSE)

Van de werkgroep stadsmilieuplanning waren er in de afgelopen periode twee, zeer onderhoudende bijeenkomsten, nl. presentatie over de Braziliaanse stad Curituba (28-11) en over de zorg voor en problemen met stadsbomen (30-1).

Vanuit de Initiatiefgroep wordt verder geprobeerd om ertoe bij te dragen dat de bestuurlijke crisis wordt opgelost, waarin het Platform is beland.

Losse berichten

Ecobollen

Anderhalf jaar ijveren om de gemeente Delft zover te krijgen om een uitspraak (én een bestelling!) te doen over de ecologisch geteelde bloembollen, leverde niets op. Toen heeft Milieudefensie's Dik Scherft, mede namens de Initiatiefgroep, demonstratief een doosje van deze bollen aan wethouder Boelens overhandigd. Wie weet komt er nu schot in de zaak, die vooral tot doel heeft de nu nog schaarse pioniers van de ecologische bollenteelt een marktperspectief te bieden.

Stichting Kindertuinen Delft

vraagt HOOFDTUINLEIDERS (m/v). Inlichtingen bij P. van Mourik, Sijsjespad 11, 2623 GD Delft, tel. 015 2615304.

Agenda

28-2 10.30 u., hoorzitting i.v.m. bezwaren locatie Delfgauw, provincie Zuid-Holland

29-2 Commissie Waterbeheersing Delfland

13-3 milieuplatform gemeente Delft, o.a. over monitoring

14-3 V.V. Delfland

2-4 werkgroep 3.3 NPSE

9-4 hoorzitting streekplan (aanmelding vóór 29 maart)

17-4 symposium AVN over natuur en milieu in de Haaglanden

24-5 vaststelling streekplan Zuid-Holland West in Prov. Staten

Literatuuraanwinsten IND okt '95-feb 96

 1. Ken je ons al? Etalage van de natuur- en milieuminnende verenigingen in en om Delft, Natuurkring Delft, 1996
 2. Locatie onderzoek uitbreiding zuiveringscapaciteit in Haaglanden, DHV in opdracht van Delfland, februari 1996
 3. Exclusieve Planten en Zaden, catalogus Xotus 1996
 4. Ecologisch Onderzoek Akkerdijkse polder, 1991-1993, Delfland, dec. 1995
 5. Natuurgericht Milieubeleid, Min. van LNV, Den Haag, 1995
 6. Ecosystemen in Nederland, Min. van LNV, Den Haag, 1995
 7. Waterwereld; ontdekkingstocht langs visrijk waterland; artikelen over de sportvisser en de natuur, NVVS met steun van LNV
 8. Affiche natuur op de boerderij, (met 12 platen)
 9. Haagse Milieuthermometer, een graadmeter voor het milieu in Den Haag, dienst Stadsbeheer, okt. 1995.
 10. Op maat voor de markt, publicatie van het Platform Ontwikkeling Glastuinbouwcomplex, Naaldwijk, okt. 1995
 11. Diffuse Bronnen, naar een gezamenlijke aanpak voor de landelijke en regionale overheden, Initiatiefgroep GIDS, Den Haag, maart 1995
 12. Handleiding compensatiebeginsel, over het compenseren van schade aan bossen, natuurterreinen en recreatiegebieden, Dolf Logeman, st. Natuur en Milieu, oktober 1995.
 13. Plannen met stromen, ideeën voor de afstemming van ruimtegebruik, water en milieu. Studierapport van de RPD, Den Haag, augustus 1995
 14. Dieren op en langs de weg, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, red. J.G. de Vries, Delft 1995
 15. Het ontwerp van Nederland, H.A.J. de Ridder, oratie, Delft 1995.
 16. Inspraakrapport Reconstructie Midden-Delfland, deelplan Abtswoude, Delft 1995
 17. Inspraak en uitspraak, samenvatting inspraakrapport, Reconstructie Midden-Delfland, deelplan Abtswoude, Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, Delft 1995
 18. Vermesting en Water, de overlast voor gebruikers, R. van den Nieuwenhof, St. Natuur en Milieu, Babylon-De Geus, 1995
 19. Vogels van de Rode Lijst, J.W. Vergeer, Vogelbescherming/KNNV 1995
 20. Streekplan Zuid-Holland West, beschijving, toelichting en nota van beantwoording (3 delen) + samenvatting, Den Haag 1995
 21. The environment and energy directory, overzicht milieuresearch aan de TU Delft 1994-1995
 22. Duurzaam Delft Dichterbij, milieubeleidsplan, Delft november 1995
 23. Natuurlijk Den Haag, een wandeling door het Haagse groen, J.A. Nijkamp, Den Haag 1976
 24. Haags groen, zicht op nu en toen, L. Dalen Gilhuys, Bzztôh, Den Haag 1992
 25. Ontwerp van wegen en spoorwegen, oratie prof.dr. I.A. Hansen, Delft sept. 1995
 26. Groene allianties in de regio, 15 voorbeeldprojecten milieu en toerisme in eigen land, Initiatiegroep Natuur/Milieu & Toerisme en Recreatie, Voorschoten 1995
 27. Integraal Waterbeheer no. 6: Schoner water, 25 jaar Wet Verontreiniging Oppervlaktewate, RWS 1995
 28. Calculation of atmospheric deposition of contaminants on the North Sea, TNO/RIVM rapport.
 29. De broedvogels van het stedelijk gebied van Delft in 1990 - met een overzicht van inventarisaties uit de drie voorgaande decaden en de jaren 1991 tot en met 1994, Kees Mostert, Vogelwacht Delft e.o., 1995
 30. Jaarverslag 1994 Hoogheemraadschap van Delfland, 1995
 31. Procesmatige evaluatie REGIWA-regeling, Bestuurlijk Overleg Regionaal Integraal Waterbeheer,1995
 32. Ruimte voor Water. Notitie van het projectteam NW4 over het toekomstige waterbeheer. Den haag 1995
 33. De Akkerdijksche Polder, een gebied met geschiedenis en perspectief, J.D. van Tuyl, HHD, Delft 1995
 34. Biodiversiteit in Nederland, KNNV + NNM, red. E.J. van Nieukerken en A.J. van Loon, Leiden 1995 (tevens verslag van het symposium van 19-11-93).
 35. Natuurontwikkeling, themanummer van De Levende Natuur, sept. 95
 36. LNV-Kennisbeleid tot 1999, ministerie LNV
 37. Strategienota Delft Kennisstad, Delft 1995
 38. Beheersplan Leidschendammerhout en Haaglanden, beheersplan voor de periode 1993-2003, opgesteld door bureau Hemmen i.o.v. Staatsbosbeheer, Zeist, 1993.

Tien prikkelende stellingen over stedelijk natuurbehee

1. Natuurbeheer is een paradox. Zonder het beheerswerk kleinschalig in ruimte en tijd te spreiden, kan de paradox niet overwonnen worden.

2. Als bedreigingen van de Nederlandse natuur worden doorgaans vermesting, verdroging, verzuring en versnippering genoemd. Ten onrechte wordt traditioneel groenbeheer steeds in dit rijtje vergeten.

3. Het zou verboden moeten worden om planten te schoffelen of dieren te verdelgen die men niet eens op naam kan brengen.

4. Na de vaststelling van de nota Ruimte voor Natuur is de Delftse natuur armer, en de kopieermachinefabrikant rijker geworden.

5. Op stedelijk groenbeheer zou een milieu-effectrapportage moeten worden losgelaten.

6. Zolang oncontroleerbare en verstofte estetica beheer en inrichting van het stedelijk groen bepalen, wordt het niks met de Delftse natuur.

7. In de meeste steden wordt het cultuurlijk groen beschermd en het natuurlijk groen bestreden.

8. Bij hoveniers heerst een omgekeerde xenofobie: wat van ver komt is beter.

9. De stad is een geschikt substraat voor gevarieerde natuur.

10. Het stedelijk ecosysteem is veel meer dan stedelijk groen.

 

netplek Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft | ind@datadelft.com