Nieuwsbrief no. 38

januari-juni 2004

x


Greep uit de inhoud:

x


Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

samenwerking van Commissie Natuur en Milieu, Imkervereniging, IVN, Milieudefensie, Milieukompas, Natuurwacht, Vogelwacht en Werkgroep Groenbeheer Nootdorp
e-mail ind@datadelft.com

A. Gemeente Delft | B. Hoogheemraadschap van Delfland; waterhuishouding | C. Planologie, streekzaken | Losse berichten

A. Gemeente Delft

[A1] Ecologieplan Delft 2004-2015

Wie bedenkt dat het Ecologieplan voor Delft sinds najaar 2001 in de steigers werd gezet en dus tot april 2004 in het college van B&W zo af en toe aan de orde is geweest, mag oprecht verbaasd zijn dat het in zijn eindversie nog zo'n duidelijke nota is geworden. Er wordt niet alleen in algemene termen aangegeven wat de baten zijn van ecologie en een ecologische structuur voor de stad Delft, de nota geeft ook heel concreet aan wat de plaats van de ecologie zal zijn bij het tamelijk grote aantal ontwikkelingsplannen dat in de gemeente in voorbereiding is. Het beschermen en ontwikkelen van natuur, van interessante levensgemeenschappen in een stedelijke omgeving, heeft daarmee een plaats gekregen in de ontwikkeling van Delft. "Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat het ecologiebeleid geen sluitpost is, maar erkend wordt als voorwaarde voor een aangenaam,leefbaar en natuurlijk stedelijk milieu. Het is daarmee integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid." Beleidsmedewerker en bestuur van de gemeente verdienen dan ook een groot compliment voor het stuk.

Zie voor de gehele nota hier (588 Kb, PDF).

Primair ecologisch netwerk met gewenste aanvullingen.

Kansen en aandachtspunten

Het betekent overigens niet dat de voorvechters van natuur in de stad nu, een glaasje wijn onder handbereik, achterover kunnen leunen. Uitvoering van vastgesteld beleid is al vele jaren in de Nederlandse bestuurlijke cultuur een groot knelpunt. We polderen wat, schrijven nota's op o zo geduldig papier ... We hebben tal van ervaringen dat uitvoering van het beleid naar letter en geest op tal van weerbarstigheden pleegt te stuiten. Het te lage tempo waarmee natuurvriendelijke oevers, deel van het gemeentebeleid sinds 1998, tot stand komen is er een voorbeeld van. En dan mag de gemeente zijn ecologische ambitiies in masterplannen voor allerlei gebieden opnemen, dan zijn er vervolgens de projectontwikkelaars die erop aandringen dat de gemeente water in de wijn doet. Het voorontwerp bestemmingsplan Technopolis is daarvan, zoals we het nu lezen, een voorbeeld, en het heeft er alle schijn van dat bij de ontwikkeling van masterplan naar voorontwerp bestemmingsplan in de Harnaschpolder-Lookwatering ook ecologische ambities worden ingeslikt. We wijzen er daarom op dat een waakzame, meedenkende en creatieve opstelling nodig blijft. Zoals ook in het geval van de "herinrichting" van een parkje bij de Lusakastraat, dat de plank zowel ecologisch als qua beleving van bewoners goed werd misgeslagen.

[A5] Delftse Hout

Duurzaamheid en Delftse Hout

Het afgelopen jaar hebben enkele bijeenkomsten plaatsgevonden over inrichting en (vooral) beheer van de Delftse Hout. Gemeente, ondernemers, bewoners, N&M-organisaties en ook adviesbureau De Straat waren erbij betrokken. Het gebied begon wat sleetsheid te vertonen, was de algemene gedeelde conclusie. Aanvankelijk was de discussie over hoe en wat weinig vruchtbaar - het streven naar een kwaliteitsmerk en het optuigen van een pratend platform ontmoette scepsis. Een impasse is voorkomen door de nadruk te leggen op een praktische aanpak, die er o.a. al toe geleid heeft dat de verschillende vakteams van de gemeente hun werk al beter coördineren. Interessant zijn ook de ideeën om het werk van natuurorganisaties en dat van recreatieondernemers elkaar te laten versterken. Met het vizier op toenemende druk op het gebied door nieuwe nabije woongebieden - wat immers makkelijk leidt tot de roep om meer "recreatieve capaciteit" - is dat van groot belang.

Deze onderwerpen zullen ongetwijfeld ook terugkomen bij de herziening van het bestemmingsplan Delftse Hout, dat voor 2006 op de rol staat.

terug naar begin

[A14] Aanpak van oevers

Het tempo van de uitvoering van oeverprojecten heeft ons vanaf de start van de werkgroep in 2000 teleurgesteld. Het eerste resultaat was de herprofilering van de Emmalaan, 500 meter sloot in een woonstraat, in 2002. Dit project had een moeizame start, met ongelukkig beheer en met veel geklaag van bewoners, maar nu, na twee jaar, biedt de Emmalaan toch een overtuigende aanblik. Aan beide oevers ontwikkelt zich een boeiende vegetatie, terwijl de talrijke hengelaars een teken zijn dat het waterleven in de sloot terug is.

Dit voorjaar zijn nog twee projecten uit de lange pijplijn gefloept: Maria Duystlaan en de TNO-strook in de groenstrook langs rijksweg 13. Bij dat laatste project staat de oude, deels weggeslagen beschoeiing nu als een vooroever vóór de plasberm, en dat geeft een verrassend aantrekkelijk beeld. De forse oevervegetatie die aan die oude beschoeiing steun heeft, staat nu midden in het water en helpt de golflsag bij harde westenwind (het water is erg breed) breken. Ga er een kijken!

De volgorde van de oevers die worden heringericht, wordt voorlopig vooral bepaald door een "watersysteemanalyse" die de gemeente heeft laten doen. In die analyse is nagegaan waar in de stad de grootste bergingstekorten bestaan, en omdat de projecten met natuurvriendelijke bijna altijd gepaard gaan met vergroting van het wateroppervlak, slaat men hier minstens twee vliegen in één klap. Het heeft zeker tot enige versnelling in de uitvoering geleid; maar we moeten gezien de doorlooptijd in de planvoorbereidng tot 2005 wachten alvorens er een nieuwe reeks watergangen onderhanden genomen wordt.

[A23] Uitbreiding Ikea

De omvangrijke plannen voor de uitbreiding van Ikea en reconstructie van de verkeerssituatie in de nabijheid zijn in een bestemmingsplanwijziging vastgelegd. Wij hebben van het indienen van bedenkingen afgezien omdat juist het ontlopen van onproductieve procedures een van de belangrijkste redenen was van de oprichting van de IND. Niettemin, en ondanks het beschikbaar komen van een groot compensatiefonds voor Delftse stedelijke natuur, vinden wij het jammer dat Ikea en de gemeente niet hardnekkiger de weg hebben gezocht van het meervoudig ruimtegebruik in het gebied. Ikea zag geen kans tegen aanvaardbare kosten de winkel open te houden tijdens een verbouwing in de hoogte. Hoewel het westelijke deel van het parkje op de "vuilheuvel" ook nog veel geraas ondervindt van de A13 en geen belangrijke schakel is in de ecologische structuur, is het toch een smakelijk landschapje met mooie struwelen, veel paddestoelen en de laatste jaren toch ook wilde orchideeën. Dat gaat nu grotendeels verloren. De financiële compensatie is zeker welkom, maar op een bankrekening groeien geen orchideeën ...

[A27] Technopolis

In de beschrijving van het masterplanalternatief in het milieueffectrapport en in het daaruitvolgende voorontwerp bestemmingsplan voor Technopoils zijn bij nadere lezing toch wel teleurstellende zaken te vinden. Om nauwkeuriger te zijn: de gemeente slikt ambities in die in de nota water en ecologie (1998) voor het hele stedelijke gebied staan en die zéker gelden voor nieuwe te bebouwen gebieden. Het gaat dan vooral om natuurvriendelijke oevers. Het streven om 100% van de Delftse oevers die daarvoor geschikt zijn natuurvriendelijk in te richten wordt voor Technopolis teruggebracht naar 30%. Voor zulke oevers zijn uitgerekend in gebieden waar een gebiedseigen watersysteem (met variaties in het waterpeil) zal worden uitgevoerd de beste kansen, eerstens vanuit het gezichtspunt van het waterecosysteem, maar zeker ook met het oog op processen die de nutriëntengehaltes in water en bodem kunnen verminderen.

Hoewel het TU-zuid gebied al tientallen jaren geen bedrijfsmatig veehouderijgebied is, is er toch een overmaat aan nutriënten in bodem en water. Het totaal aan stikstof in het water is ongeveer 2x te hoog (dat is in onze streek al een gunstige uitzondering), een overmaat die door voldoende helofytenzones kan worden opgenomen dan wel door denitrificatie naar de atmosfeer uitwijkt. De fosfaatnorm wordt echter met een factor 6-7 overschreden, en die overmaat is alleen door het "oogsten" van water- en oeverplanten te verwijderen. Dat duurt bovendien een reeks van jaren, want onttrekking van het fosfaat uit de oeverzone leidt tot nalevering door uitspoeling en uit slootbodem. Het beurtelings overstromen en droogvallen van oeverzones (afwisseling van aërobe en anaërobe toestand) bevordert deze gewenste bodemchemische processen aanzienlijk.

Er is nog een geruststellend inzicht voor de plannenmakers. Uitgerekend de vrij smalle oever met 1:3 talud in het oostelijk gedeelte van de Thijssevaart laat zien dat een effectieve natuurvriendelijke oever ook mogelijk is met betrekkelijk weinig ruimtebeslag. Bij onze onderzoekingen van de vegetatie-ontwikkeling van die oevers en de levensgemeenschappen in het water bleek dit oeverdeel zelfs beter te scoren dan het ruimer opgezette westelijk deel van de sloot! M.a.w., een natuurvriendelijke oever hoeft niet per se heel breed te zijn of een erg flauw talud te hebben. Dus ook als er weinig ruimte is doet men er goed aan die vervelende beschoeiingen boven de waterlijn te vermijden.

In het bestemmingsplan krijgt de Thijssevaart een ruime en beschermde status, waardoor we met enige zelfgenoegzaamheid kunnen vaststellen dat dit project een belangrijke bouwsteen in het nieuwe bedrijventerrein zal zijn.

De volledige reactie op het MER en op het voorontwerp bestemmingsplan vindt u hier.

[A31] Plantsoen Lusakastraat

Door de oplettendheid van enkele bewoners uit de buurt werden we opgeschrikt door een "ouderwets" renovatieplan van het plantsoen op een pleintje bij de Lusaka- en Tibetstraat. Schijnbaar slechts op grond van enkele klachten over schaduwwerking van bomen, stelde men bij de gemeente een sterilisatieplan op. Een spontaan en kriskras gegroeid wilgebosje zou worden vervangen door die eeuwige krenteboompjes, die leveranciers van bomen en struiken altijd weer in de aanbieding schijnen te hebben.

Het bewuste strijdpunt bevindt zich in een stadsdeel waar gemeente en waterschap een gebiedseigen watersysteem in uitvoering hebben. Dat is dunkt ons al voldoende reden om van het rare renovatieplannetje af te zien. Maar ook in elke andere omgeving, dus ook als er niet zo'n mooi waterplan voor de buurt zou zijn, dan zouden we er schande van spreken. Meer...

 terug naar begin

B. Waterhuishouding

[B2] Waterbeheersplan 2005-2009

Als eerste stap op weg naar een nieuw waterbeheersplan bracht Delfland in februari een "bouwstenennota" in discussie. Tal van nieuwe ontwikkelingen maken een nieuw beleidsplan nodig: denk aan de gevolgen van de wateroverlast in de jaren 1998-2001, waarop is gereageerd met de zg. ABCD-plannen, het Nationaal Bestuursaccorrd Water (NBW) en aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Vooral deze kaderrichtlijn is o.i. van groot belang, met name voor het waterkwaliteitsbeleid. Het betekent dat niet de inspanningen om de waterkwaliteit te verbeteren bepalend zullen zijn, maar het resultaat. Het wordt dan onvermijdelijk de impasse die in Nederland bestaat op het punt van de waterkwaliteit, daadwerkelijk te doorbreken.

In de bouwstenennota neemt het bestuur van Delfland nog geen standpunten in en doet ook geen voorstellen. Het is niet veel meer dan een zeer uitgebreide inhoudsopgave, alleen het idee van een "waterbesluit" was nieuw. Het peilbeheer in polder wordt nu in peilbesluiten geregeld die bijna altijd een (te) beperkt kader bieden. Door bij zo'n peilbesluit ook inrichtings- en onderhoudszaken van de polder(s) te betrekken en - wat ons betreft - ook uitdrukkelijker de landschapsontwikkeling in beschouwing te nemen, wordt het waterbesluit tevens een onderwerp, dat meer bewoners zal interesseren dan van oudsher bij de peilbesluiten het geval was.

Tenslotte vinden wij dat bij een nieuw beleidsplan ook een beoordeling van het nu nog geldende beleidsplan hoort. Is het werk aan de gestelde doelen uit de verf gekomen, in welke mate zijn de doelen gehaald? Een in het oog springende omissie is bijvoorbeeld dat er nog steeds geen Groene Keur is. De "keur" is een verzameling voorschriften voor het onderhoud van watergangen, en een "groene keur" is een keur waarbij (voortgaand op de ervaringen van het aangepaste beheer van boezemwatergangen dat sinds 1996 in uitvoering is) beter wordt gelet op flora en fauna en gunstige effecten die een goed ontwikkelde flora en fauna hebben op de waterkwaliteit, het vasthouden van oevers, op het beperken van baggervorming en op landschappelijke kwaliteit. Zonder de lessen te leren van het niet of te traag op gang komen van gewenst beleid, zal ook het nieuwe beleid tekortschieten op uitvoeringsaspecten. En omdat "beheer en onderhoud" een kerntaak in het nieuwe plan zal worden, is dat van des te groter belang.

Men is bij de waterschappen door de forse wateroverlast in de jaren 1998-2001 kopschuw geworden van zaken die de doorstroming in watergangen zou kúnnen belemmeren. Men vergeet gemakshalve dat de groene keur is instrument kan zijn om de "aangelanden" (beheerders en eigenaar van oevers) te stimuleren ruimte te maken voor oevers. Dat op zijn beurt vergroot de bergingscapaciteit in een gebied en vermindert de noodzaak van het snelle afvoeren van water. Het waterbeheer gaat toch uit van de trits Eerst vasthouden-dan bergen-dan afvoeren? Weg met die koudwatervrees!

[B17] Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland

In april werd de nota van beantwoording gepubliceerd, die de stuurgroep Deelstroomgebiedvisie werkgebied Midden-Holland opstelde. Deze discussie met tal van gemeenten, samenwerkingsdorganen, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties e.a., leverde weinig verrassends op, of het moest zijn de opmerkelijk scherpe discussiebijdrage van Rijnland. Over heikele kwesties als het omgaan met verzilting (waarop van de zijde van de landbouworganisaties nog altijd met grote starheid wordt gereageerd) en het tegengaan van bodemdaling worden nog geen knopen doorgehakt. Van onze opmerkingen wordt het "prioriteit (te) geven aan het vermogen van het watersysteem zelf om milieubelasting op te nemen en af te breken" overgenomen. Zie hier.

De enigszins abstracte deelstroomgebiedvisie moet nu vervolgens vertaald worden naar "regionaal en lokaal maatwerk", een proces dat wij nauwgezet zullen volgen.

terug naar begin

C. Planologie; streekzaken

[C6] Nota ruimte

Met de nota Ruimte hebben wij in de vorige nieuwsbrief al grotendeels afgerekend. De nota die eind april door minister Dekker werd gepresenteerd, week niet af van wat iedereen een half jaar geleden dacht dat er in zou staan.

Toch nog enkele opmerkingen.

1. De Tweede Kamer lijkt verrassend genoeg toch vast te houden aan de Hoekse Waard als Nationaal Landschap. Dat vinden wij goed nieuws. De Hoekse Waard is een gaaf kleilandschap met vele prachtige kaden waarvan het offer aan onvermijdelijk lelijke bedrijventerreinen met veel mobiliteit grote landschappelijk verspilling zou zijn, maar vooral economisch onzin, omdat er in het Rotterdamse duizenden hectare op herontwikkeling ligt te wachten; het hergebruik daarvan zou de "economische ruimte" veel compacter houden en dus met minder maatschappelijke kosten gepaard gaan. Toegegeven: de Hoekse Waard is niet overal even mooi, maar de Rotterdamse sprong over de Oude Maas - wat nu nog een barrière is - zou voor het gebied in een of twee decennia de doodsteek zijn.

2. De nota Ruimte blijkt een zeer tegenstrijdig stuk. Het is alsof teksten uit Pronk's Vijfde Nota zijn blijven staan, terwijl de planologische en bestuurlijke maatregelen die minister Dekker wil nemen met de beschrijvingen niet in overeenstemming zijn. Maar in zekere zin is het wel toepasselijk op deze manier: een chaotisch beleid, gebaseerd op een chaotische nota. Er zijn ook al geluiden uit 'onverdachte hoek', zoals sommige projectontwikkelaars en een grote ruimteslurper als de Bloemenveiling Aalsmeer, die de aanstaande chaos vrezen. In deze kringen is men er beducht voor dat het lokale/regionale bestuur verlamd zal raken door de uiteenlopende, tegenstrijdige belangen die men wil dienen en dat investeerders van zulke omstandigheden kopschuw raken. Je zou er bijna de conclusie uit trekken dat de nota Ruimte maar even zijn werk moet doen om te laten zien dat die zg.Ontwikkelingsplanologie niet werkt ...

3. De nota zou een gezamenlijk werkstuk zijn van vier ministeries: VROM, VenW, LNV en Ez. De minister bedoelt waarschijnlijk dat de handtekeningen van de collega's eronder staan. Maar Verkeer en Waterstaat worstelt nog met de nota Mobiliteit, en heeft een waterbeleid dat neerkomt op niet-bouwen in lage en buitendijkse gebieden. (PS. Almere is gebouwd op de snelst dalende plek van Nederland. Dat is volgens dijkgraaf Tiesinga een politieke keuze geweest. Destijds is de politiek door de dijkgraaf wel geadviseerd, maar dat advies is in de wind geslagen. "De politiek heeft ervoor gekozen dat deze grote stad moet worden gebouwd op het laagste plekje van Nederland. En binnenkort komt hier ook nog het grootste bedrijventerrein van Europa. Dommer kan niet" (ANP 17 juni 2004). Het is een domheid die de minister, en in haar spoor GS van Zuid-Holland en het gemeentebestuur van Gouda, in de Zuidplaspolder nog eens wil overdoen.

terug naar begin

De minister van LNV schrijft in de nota Vitaal Platteland ook al dingen op die slecht passen in de nota Ruimte. Een citaat: "Landschap wordt onvoldoende meegewogen bij ruimtelijke beslissingen. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de toename van de bebouwing in het landelijk gebied maar ook door de planologische cultuur, die in een aantal gevallen leidt tot ad hoc beslissingen en onvoldoende samenhang en (ontwerp)kwaliteit in ruimtelijke plannen." "De extensivering van de melkveehouderij wordt gestimuleerd door kavelruil. In gebieden waar de productieomstandigheden voor de landbouw ongunstig zijn maar waar de landbouw belangrijk is voor de instandhouding van het waardevol agrarisch cultuurlandschap, wil de overheid de boeren (tijdelijke) ondersteuning bieden. Dat geldt bijvoorbeeld voor de veenweidegebieden." Deze inzet van minister Veerman is te waarderen, maar voor het overige is de samenhang in het beleid van deze minister ver te zoeken .Hij maakt zich bijvoorbeeld druk over (sexuele) perversiteit met dieren, terwijl hij tegelijkertijd de intensieve veehouderij, de schrijnendste dierenkwelling, de hand boven het hoofd houdt en bovendien de jacht op vossen en kraaien en zelfs konijnen (her)opent. Voor een persbericht over het LNV-beleid, zie hier.

[C9] Startnotitie MER Rijksweg A4

In onze reactie op de Startnotitie voor de Trajectnota/MER voor de rijksweg A4 Delft-Schiedam, gaan we hoofdzakelijk in op nut en noodzaak. In de startnotitie wordt het onderwerp o.i. onvoldoende onbevangen benaderd. De na te streven "balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid" wordt dan ook niet bereikt.

In de jaren '90 is door lobbyisten betoogd dat de "ontbrekende" schakel in de A4 noodzakelijk was om de A4 corridor of zelfs de Noord-Zuid corridor te kunnen ontwikkelen. Bij weer andere gelegenheden werd niet zozeer op de corridor als wel op de doorstroming en ontvlechting van regionaal en ander verkeer de nadruk gelegd.

Wij confronteerden deze voorstellen met de verkeerscijfers uit de startnotitie. Daarin wordt uiteengezet dat tweederde van al die drukte over minder dan 40 km gaat en dat 86% regionaal verkeer is. De opgeklopte verhalen over de A4 corridor komen er mee in de lucht te hangen. Er kan o.i. juist een sterk pleidooi op gebaseerd worden om het personenvervoer over de A13 te ontlasten door beter openbaar personenvervoer in de Randstad. (Na het insturen van het commentaar kwam voor deze stelling nieuwe ondersteuning uit een onderzoek van het Ruimtelijk Planbureau: het autogebruik van bewoners op Vinex-locaties is veel hoger dan gemiddeld, terwijl bewoners van binnenstedelijke nieuwbouw gemiddeld veel minder de auto gebruiken).

Het is verder een groot misverstand dat bij meer wegen en meer verkeer de gouden eieren de burgers automatisch in de bek zullen vliegen. Het verlies aan landschap en natuur zal voorbij een zeker punt juist ernstige economische en sociale degradatie teweegbrengen.

Op de A13 wordt het steeds drukker. Maar of dat 'probleem' moet worden opgelost door meer asfalt of juist door een geheel ander, inventief economisch - en vervoersbeleid (m.n. voor het woon-werk verkeer), dát is dan de hoofdvraag in de beoordeling van nut en noodzaak. Verkeersproblemen kunnen vooral worden opgelost door een beleid gericht op dematerialisering. In vergelijking daarmee is het simpelweg accomoderen van de toenemende mobiliteit slechts een vlucht, een vlucht naar achteren wel te verstaan, in meer van hetzelfde. De bevinding van de Verkeersinformatiedienst, zeer onlangs ontleend aan de spitsstroken langs de A2, bevestigt deze opvatting: "De aanvankelijke verbetering van de filesituatie zorgt er kennelijk voor dat mensen hun reisgedrag aanpassen. Ze kiezen nu bijvoorbeeld wel voor de auto of veranderen hun vertrekmoment, waardoor de gunstige effecten van de spitsstroken geheel teniet geaan worden".

Zie hier voor de volledige versie van het commentaar.

terug naar begin

[C17] Polder van Biesland: pilotproject Boeren voor Natuur

Het plan voor de Polder van Biesland, uitgewerkt naar de ideeën van het "boeren voor natuur" concept is nog steeds onderwerp van bestuurlijk overleg tussen regionale partijen: gemeenten, stadsgewest, hoogheemraadschap en provincie. Het gaat dan vooral over de financiering, precieser gezegd, om participeren in het op te zetten fonds en hoe die bijdragen tussen deze partijen verdeeld kunnen worden. De regionale partijen worden geacht de helft van de benodigde fondsen te vinden, de andere helft is toegezegd door de minister van LNV.

In februari werd de vereniging vrienden van de Polder van Biesland opgericht, waarbij enkele invloedrijke particulieren betrokken waren. De initiatiefnemers zetten zich in voor praktisch werk aan bijvoorbeeld gevlochten terreinafschedingen, maar blijken ook bijzonder oplettend en bereid om hun contacten met kringen waar beslissingen vallen, te benutten. Bovendien beijvert men zich om de financiering vanuit particuliere kring op gang te brengen.

Nesten van weide- en watervogels in de Polder van Biesland, 2004

[C23] Nootdorpse plassen

Het viel ons rauw op het dak dat het provinciebestuur de bedenkingen tegen een - op zichzelf kleine - verlegging van de rode contour bij de Nootdorpse Plassen, van tafel veegde. Het versterkt de indruk die wij van dit provinciebestuur hebben, nl. dat de vrijheden die de nota Ruimte biedt in hoog tempo zullen worden misbruikt.

De provincie gebruikt het formele argument dat wat nu volkstuintjes zijn, in de opvattingen van de Vijfde Nota RO als stedelijke functie kan worden beschouwd, en dat het bovendien niet per se hoeft te betekenen dat de gemeente Den Haag er te zijner tijd zal verstedelijken. De provincie gaat er aan voorbij dat de gemeente Den Haag de contourwijziging pas had behoren aan te vragen als aan toezeggingen over onderzoek van natuurpotenties van de Nootdorpse Plassen eerst uitvoering zou zijn gegeven, Zij stelt zich - formalistisch - zelfs op het standpunt dat dit geen kwestie is die in het streekplan behandeld hoeft te worden. Het zal de gemeente Den Haag niet stimuleren om de toezeggingen van meer dan een jaar geleden na te komen.

Op 25 augustus is er hoorzitting van de betreffende commissie van provinciale staten.

terug naar begin

Losse berichten

Onderwerpen die niet behandeld werden in deze nieuwbrief

Er waren nog tal van andere onderwerpen waarover mededelingen konden worden gedaan, maar die verschuiven we om praktische reden naar een volgende keer. Waterschapsverkiezingen (eind september), TU-noord bestemmingsplan, bestemmingsplan TNO-gebied, het waterplan Pijnacker-Nootdorp, de Vlietzone/A12 en de Zwethzone, op al die zaken gaan we later nog nader in.

Webstekken

Literatuuraanwinsten Initiatiefgroep in de periode januari-juni 2004

[de complete lijst van de literatuur waarover de Initiatiefgroep de beschikking heeft staat ook op deze netplek]

 • IPSV-brochures ("Voorbeeldprojecten in de praktijk"; zie ook www.vrom.nl/stad)
  • Effectief beheer van de openbare ruimte, ontwerp, zeggenschap en organisatie
  • Participatie als troefkaart voor kwaliteit, experimenten met interactief planproces
  • Publiek-private samenwerking, meerwaarde en efficiency in de stedelijke vernieuwing
  • De maakbare binnenstad, nieuwe stadscentra in naoorlogse wijken en groeisteden
 • Jaarverslag 2002 Zuid-Hollandse Milieufederatie
 • Jaarverslag 2003 Zuid-Hollandse Milieufederatie
 • Bronnen voor nieuwe natuur, Staatsbosbeheer + bronnen, richtprijzen 2003-2004
 • 3E: Klimaatplan Delft 2003-2012, Delft
 • Bouwstenennota Warerbeheersplan 2005-2009, Hoogheemraadschap van Delfland, 2004
 • Maak kennis met de natuur- en milieuorganisaties in en om Delft, gemeente Delft, 2003
 • Laagveenwateren, pre-advies overlevingsplan Bos+Natuur, Expertisecentrum LNV, Wageningen 2001
 • Projecten ABCDelfland, overzicht najaar 2003 (met beelden van de locaties)
 • De nota Ruimte, de visie van Neprom, Economische groei eén ruimtelijke kwaliteit", Voorburg, februari 2003 <EssayRuim.PDF>. Standpunt van de organisatie van Projectontwikkelaars. Enkele citaten:
  • "De stad moet vooral slim verdicht worden. Barrières in regelgeving die intensivering belemmeren, dienen zo veel mogelijk geslecht te worden."
  • "Het bouwen voor de eigen bevolkingsaanwas van kleine kernen moet kritisch worden bezien.(...) Het merendeel van de kleine kernen en dorpen in landelijk gebied dient op slot te gaan."
  • "Nieuwbouwlokaties worden bij voorkeur zo gekozen dat ze op rgeionale schaal relatief gemakkelijk ingepast kunnen worden en dat ze niet onmiddellijk de aanleg van grootschalige, bovemlokale infrastructuur noodzakelijk maken."
  • "Te veel concurrentie als gevolg van een te liberaal beleid of door het overal mogen bouwen voor de eigen bevolkingsgroei fnuikt de ruimtelijke investeringen van marktpartijen."
 • LOK-Boek, Leefomgevingskwaliteit Zuidvleugel, belangen combineren en coalities sluiten, bureau Nieuwe Gracht i.o.v. platform Zuidvleugel, okt 2003
 • Multi-objective management of saltwater intrusion in groundwater: Optimization under uncertainty, proefschrift Tran Minh Thuan, april 2004
 • Ecological engineering and civil engineering works, a practical set of ecological engineering principles for road infrastructure amd coastal management, proefschrift Hein van Bohemen, mei 2005
 • Natuurvriendelijke oevers, opstel van M. Vreeswijk, stageair bij de gemeente Delft, vakteam Milieu, augustus 2003 [bestand eindversie-NVO01.pdf]
 • Startnotitie A4, MSWord bestand <StartnotitieA4.doc>
 • Concept Masterplan Lookwatering -west Voordijkshoorn, Delft oktober 2003 (bestand, <Lookwatering.pdf>
 • Nederland langs de Europese meetlat 2004, Centraal Bureau voor de Statistiek, feb. 2004, bestand <europesemeetlat-2004.pdf> Veel cijfers over bevolking, economie, arbeid, overheidsfinanciën, energie en milieu, welzijn, financiën van de EU
 • Ontwerp Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland, nota van beantwoording en nota van wijzigingen, april 2004
 • Rampenstrategie overstromingen Rijn en Maas, reactie op het advies van de Commissie Noodoverloopgebieden,Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dec 2003 / zie ook http://www.rijnenmaas.nl
 • Ruimte voor de provincie, een nieuwe rol als regisseur, Milieudefensie jan 2003
 • Agenda voor een Vitaal Platteland, Visie, Inspelen op veranderingen, "De transitie naar een duurzame landbouw zal de sector zelf moeten bewerkstelligen. Het rijk ondersteunt bij het verduurzamen van de landbouw." <MJP vitaal pl.pdf> en <par04128a.pdf> en persbericht.
 • windpark.pdf
 • Nota Ruimte, Ruimte voor ontwikkeling, ministeries van VROM, LNV, Ven W en EZ, april 2004. Ook als bestand: <NotaRuimteCompleet.pdf>
  • Nota
  • Uitvoeringsagenda
  • Samenvatting
 • Beschermde planten en dieren in Zuid-Holland, De verspreiding van de Europese Habitatrichtlijnsoorten in kaart, maart 2004. In kaarten van Zuid-Holland zijn de voorkomends van enkele soorten vleermuizenm Noordse woelmuis, Bever, kritische amfibieën, de Gestreepte waterroofkever, Groenknolorchis, Drijvende waterweegbree aangegeven.
 • Ecologieplan Delft 2004-2015, Een groen netwerk, de groene aders van Delft, april 2004 <ecologieplan.pdf>
 • Technopolis::
  • MER Technopolis Business Campus, te Delft, definitief, april 2004 <MERtechnopolis.pdf> en papieren editie
  • Voorontwerp Bestemmingplan Technopolis AMER adviseurs
  • Beeldkwaliteitsplan Technopolis Delft, concept juni 2004
 • Het milieu in de regio Rotterdam 2004, MSR, juni 2004. Zie ook www.hetmilieuinderegiorotterdam.nl
 • Vogels van Delft en omstreken, jaaroverzicht 2003, Vogelwacht Delft en omstreken

terug naar begin


Laatste wijziging: 10 juli 2004, e-mail ind@datadelft.com