Nieuwsbrief no. 33

september - december 2001

Greep uit de inhoud:
Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

samenwerking van Commissie Natuur en Milieu, Imkervereniging, IVN, Milieudefensie, Milieukompas, Natuurwacht, Vogelwacht en Werkgroep Groenbeheer Nootdorp | contactadressen: Leen van Doorn, Bizetstraat 23, 2625 AV Delft, tel. 2561141, Gert Jan Majoor, Gandhilaan 67, 2622 GD Delft, tel. 2617728, Bertus Laros, Oostblok 160, 2612 PG Delft, tel. 2140836 en Jacques Schievink, Maerten Trompstraat 17, 2628 RB Delft, tel. 015-2617035, e-mail ind@datadelft.com.

A. Gemeente Delft | B. Hoogheemraadschap van Delfland; waterhuishouding | C. Planologie, streekzaken | D. Technische Universiteit Delft | Losse berichten

A. Gemeente Delft

[A1] Delftse stedelijke ecologische hoofdstructuur

In november zijn - onder aanvuring van stadsecologe Diny Tubbing - gemeenteambtenaren en twee vertegenwoordigers van de N&M-organisaties begonnen aan een nota over de stedelijke ecologische hoofdstructuur. Wij komen daar in de volgende nieuwsbrief op terug.

[A14] Delfts waterplan: aanpak van oevers

Meer dan een jaar na de start van de gemeentelijke werkgroep oevers kwam de tekst gereed van een plan van aanpak voor aanleg en beheer van natuurvriendelijke oevers in Delft. De lange duur heeft te maken met een trage startfase. Het plan is inmiddels door het gemeentebestuur goedgekeurd.

Gemeentelijke ambtenaren en drie vertegenwoordigers van N&M-organisaties (Joop van Buuren, Martin de Laat en Jacques Schievink) hebben een praktisch plan in elkaar gezet dat er toe moet leiden dat in 2003 20% en in 2010 100% van de oevers die daar geschikt voor te maken zijn, natuurvriendelijk zijn.

We kunnen niet beter doen dan wat de uitvoeringsaanpak betreft de tabel uit de nota weer te geven:

Fase 0

Prioriteit volgend uit lopend onderhoud of herinrichtingsplannen:

Park Buitenhof (reeds uitgevoerd renovatieproject)

Park Hof van Delft (reeds uitgevoerd nieuw park maar een aantal oevers is al aan renovatie toe)

Kon.Emmalaan (renovatieproject)

Overige aanleg en renovatieprojecten waar de realisatie van nat.vr.oevers direct in de lopende planvorming kan worden gerealiseerd.

Fase 1

Watergangen die een directe verbinding vormen met het buitengebied:

Esdoornlaan
Oude IJsbaan (achterzijde)
Oude IJsbaan
Maria Duystlaan
Korftlaan
Bieslandsekade
Tweemolentjeskade
Aan 't Verlaat
Prof. Telderslaan
Prof. Evertslaan
TNO-vijver
Delftechpark Oost
Delftechpark zuid
Tanthofkade
Kerstanjewetering
Ecodus
Voordijkhoornsepad

Fase 2

Verbindingslijnen tussen ecologische kerngebieden:

Hoofdwatergangen Delftse Hout

St. Jorisweg

Van Miereveltlaan.

 

 

Fase 3

Overige belangrijke verbindingslijnen:

Hoofdwatergangen Voorhof

Hoofdwatergangen Buitenhof

Uitbreiding Tanthof

Met het afronden van dit plan van aanpak is de werkgroep overigens allerminst ter ziele. De inrichtingsvarianten die zich bij oevers voordoen vergen, zeker in de aanvangsfase die als 'leerperiode' kan worden gezien, enige discussie, terwijl het van minstens even groot belang is dat het noodzakelijke aangepaste beheer in de bedrijfsvoering van de groen dienst wordt opgenomen.

terug naar begin

[A22] Bestemmingsplan binnenstad

De groene accenten in de binnenstad zijn bescheiden maar uiterst belangrijk. Het gaat dan om de bomenrijen langs de grachten, de bescherming van het groen in de soms grote tuinen achter de huizenrijen en natuurlijk de Wallertuin. Het bestemmingsplan binnenstad is o.i. in grote lijnen een zeer zorgvuldig en mooi gedocumenteerd plan, dat aan de bescheiden mogelijkheden voor de ecologische waarden voldoende bescherming biedt.

 

[A23] Uitbreiding Ikea

Het plan voor de uitbreiding van Ikea, waarvoor de gemeente het bestemmingsplan ter plaatse zal moeten wijzigen en een grondtransactie plaatsvindt, gaat ten koste van een smakelijk groengebiedje, nl. op het westelijk deel van de vuilstort. We hebben ons dan ook in eerste instantie afgevraagd of de uitbreiding van de Ikea-vestiging met meer winkel- en parkeerruimte en een hotel niet binnen de bestaande kavel te realiseren zou zijn.

Men - de gemeente - bezweert ons dat dat niet het geval is omdat het zou betekenen dat het bestaande pand tot de grond toe zou moeten worden afgebroken en dus wegens veel hogere bouwkosten en verlies van omzet geen optie is. De vragen zijn vervolgens:

 • hoe groot het verlies van groen (natuur, recreatie) is en
 • of het verteerbaar gemaakt kan worden door maatregelen op het vlak van inpassing en compensatie.

Het groenverlies is eerder in landschappelijke termen betreurenswaardig dan in natuurwaarden. Bosschages en grasland op de vuilstort herbergen - anders dan het oostelijke deel van de vuilstort - geen bijzondere soorten flora en fauna. Maar dat is op zichzelf geen diskwalicatie van het gebiedje: voor fouragerende fauna en ook voor de menselijke recreant heeft het gebiedje wel degelijk iets te betekenen, zélfs op een locatie zo dicht bij rijksweg 13 en de af- en opritten ter plaatse.

Omdat het terrein op zichzelf qua natuurwaarden en in het stelsel van ecologische verbindingen geen grote betekenis heeft, kan voor de compensatie worden volstaan met een behoorlijke inpassing in het landschap. Men kan zich voorstellen dat het nieuwbouwgedeelte van het Ikea-gebouw wordt afgedekt met een "substraat" dat geschikt is voor natuur. Een vegetatiedak dus. Dat kan gelijkwaardig zijn aan de "leeflaag" die op de huidige vuilstort is aangebracht. Omdat men tevens aan de oostkant van de Ikea-vestiging een groene wal zal aanleggen die "de blauwe doos" van die kant aan het oog onttrekt en - dat is veel belangrijker - de bosrandstructuur rond het weidelandschapje van de Bieslandse Bovenpolder (aan de oostkant van Ikea) meer samenhang zal geven, kan men - als de wil er is - voor een adequate inpassing zorgen.

Maar zo'n inpassing is niet mogelijk bij de buitensporige uitbreiding van de verkeers- en parkeervoorzieningen aan de westkant van het complex. Zulke functies zijn bij uitstek geschikt voor een aanpak in meerdere lagen - in hedendaags jargon "meervoudig grondgebruik" genoemd. Zelfs maar een deel van het aantrekkelijke groengebied opofferen voor een laagwaardige functie als parkeren is o.i. hopeloos ouderwets en niet acceptabel.

Compensatie van het natuurverlies door natuurontwikkeling op een andere locatie is wat ons betreft slechts een noodgreep. Recente evaluaties van wat er terechtkomt van het "compensatie-beginsel" (meestal heel weinig namelijk) maakt ons zeer argwanend op dit punt. Daarbij speelt in dit geval zeker een rol dat bij de uitwerking van het Ikea-project onvoldoende is geprobeerd om inpassing en zuinig ("meervoudig") grondgebruik in het plan te realiseren. Als we mogen afgaan op de pretentieuze taal die de oprichter van Ikea voortdurend uitblaast over zijn zorg voor natuur en milieu ("The Natural Step": productiviteit en diversiteit van de natuur mag niet verminderen), en we tellen daarbij op de waarde die het Delfts gemeentebestuur zegt zuinig ("meervoudig") grondgebruik na te streven, dan moet de conclusie zijn: het plan voor de uitbreiding van Ikea moet en kan anders.

terug naar begin

B. Hoogheemraadschap; waterhuishouding

[B10] ABC Delfland

Calamiteitenberging in de Woudse Polder

Van de zijde van o.a. de gemeente Schipluiden, de Midden-Delflandvereniging en nu ook de gemeente Delft rees verzet tegen de calamiteitenberging die het Hoogheemraadschap van Delfland heeft gepland in de Woudse Polder. Er kwamen alternatieven op tafel die een kleinere, minder landschapverstorende oplossing voor de Woudse polder zouden betekenen en een deel van de berging in de Woudse droogmakerij plaatsten.

Voor zo'n alternatief hebben wij in principe alle begrip. Wat is er immers meer voor de hand liggend dan noodbergingen in droogmakerijen te plaatsen, dat zijn immers door hun ontstaan doorgaans de diepste polders met -bijgevolg- de meeste bergingscapaciteit. In ons commentaar op het ABCD-plan (zie desgewenst hier) had de IND bovendien als commentaar gegeven dat het zoeken van een oplossing voor de wateroverlast beter landschappelijk ingebed zou moeten worden - in kleinere eenheden dus - in plaats van alleen maar de oplossing te zoeken in enkele grote bergingsprojecten.

Toch kunnen wij ook de haast -grote stappen gauw thuis- van het Hoogheemraadschap om grote bergingsplannen te realiseren, volstrekt billijken. De Woudse droogmakerij is immers bebouwd, en voordat die als noodberging geschikt gemaakt is gaat er veel tijd (15 jaar?) en ook nog eens heel veel geld mee heen - iets wat bij toch al scherp stijgende waterschapslasten geen haalbare kaart is. Het vinden en reserveren van ruimte voor waterplannen (dat geldt niet alleen voor berging, maar gold bijvoorbeeld ook voor het vinden van een plek voor de grote zuiveringsinstallatie) is in een gebied waarin de bestuurders van stadsgewest en gemeenten daar uiterst achterhaalde ideeën over hebben, geen sinecure. In de discussie over het structuurplan Haaglanden (zie [C11]) bleek dat ook weer heel sterk. Terwijl de overheden en bedrijven in het Westland - het gebied dat door de overmaat aan glas in feite de problemen veroorzaakt - schaamteloos de beschuldigende vinger bij wateroverlast naar het waterschap heffen, behoren zij dat lichaamsdeel slechts op zichzelf te richten. De reactie van de gemeente Delft, die plotseling scherp stelling nam tegen het plan van Delfland, lijkt dan ook eerder ingegeven door de overweging dat het gemeentebestuur van Schipluiden een wederdienst waard was (o.a. om de bebouwing in de Harnaschpolder vlot te trekken) dan door inhoudelijke overwegingen. B&W van Delft weet ook wel dat bergingslocaties in dit slecht bestuurde stadsgewest niet op korte termijn te realiseren zijn. Delft gooit er - afgaande op de Delftsche Courant van 10 januari - zelfs een verwijzing naar de Deltametropool met-een-blauw-hart tegenaan . Laat dat nu een plan zijn waarin enkele uitgebluste bestuurders in de Randstad een al te doorzichtige strategie ontvouwen om de landbouw uit en de stedenbouw in het Groene Hart te krijgen. Die visie op de deltametropool lusten wij en de vele groene waterschapsbestuurders absoluut niet.

Wij menen dan ook dat de berging van 35 ha in de Woudse polder op korte termijn onontkoombaar is en bovendien landschappelijk goed inpasbaar is - de voorstellingen die sommigen oproepen over een hoge dijk vlakbij het idyllische 't Woud, zijn schaameteloze oeverdrijvingen. Op lange termijn moeten stadsgewest en hoogheemraadschap proberen in het Westland en directe omgeving - o.a. in het kader van de uitvoering van het IOPW - ruimte voor waterconservering en -berging te maken. Grootschalige bergingen zoals in de Woudsepolder, kunnen dan geheel of gedeeltelijk weer worden afgebouwd.

[B14] Financiering van de waterketen: het financiële waterspoor

Wij pleiten al vele jaren voor invoering van het financiële waterspoor. Net als bij het vaste afval dat door gemeenten wordt ingezameld, is het een zotte situatie dat de burger niet wordt afgerekend op de hoeveelheid afval of vuil water die men produceert. Bij het afvalwater (zeg maar gootsteen en toilet) kunnen de zuiveringsbedrijven (waterschappen of zuiveringsschappen) immers gemakkelijk aansluiten bij de rekening van het bedrijf dat het schoon water levert en hoeft de waterzuinige burger niet te betalen voor de smeerpoetsen onder ons.

Omdat met het invoeren van dit voor de hand liggende systeem maar geen vorderingen worden gemaakt, zijn we discussie met de waterwereld maar weer eens aangegaan, deze keer in het blad H2O (no. 2002/1). Voor de tekst daarvan klik hier.

C. Planologie; streekzaken

[C3] Streekplan Zuid-Holland West

De zg. "Nota koersbepaling" van de provincie, waarop afgelopen najaar gereageerd kon worden, is een aanloopje tot het ontwerp van een nieuw streekplan, dat in de voorzomer van 2002 ter visie zal worden gelegd. Het streekplan zal vermoedelijk begin 2003 worden vastgesteld.

De koersnota is een nuttig stuk omdat in kort bestek veel voor de streek belangrijke ontwikkelingen worden aangestipt. Keuzen worden nog niet gemaakt, maar enkele accenten zijn toch al wel te ontwaren. Zo lijkt het er op dat ruimte voor economische ontwikkelingen (bedrijventerreinen en infrastructuur) zwaarder aangezet worden dan het 'groenblauwe netwerk', zalvende woorden over het belang van dat netwerk voor de economische ontwikkeling ten spijt. Het groenblauwe netwerk wordt bovendien veel te eenzijdig in het kader gezet van de economische ontwikkeling, alsof de betekenis ervan slechts ontleend wordt aan de ondersteunende rol voor de economie en vestigingsklimaat.

Wat de infrastructuur betreft wordt opgemerkt dat de "verplaatsingsbehoefte in dit deel van de Randstad uitermate hoog is" en dat "onder invloed van het gereed komen van VINEX-locaties deze groei de komende jaren fors zal doorzetten." De opstellers van het stuk vergeten erbij te vermelden dat provincie en stadsgewest uitgebreid voor deze ontwikkeling gewaarschuwd zijn en dat de ligging van sommige VINEX-wijken en het veel te laat voorzien in openbaar vervoer déze gevolgen zouden hebben. Wat men voorstelt als natuurverschijnsel is in feite het gevolg van eigen wanbeleid. Dat maakt het wat ons betreft onverteerbaar dat "aan de uitbouw van het netwerk niet te ontkomen valt."

Als het ontwerp van het streekplan gepubliceerd is, komen we er uitgebreid op terug.

terug naar begin

[C6] Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening

Begin december kwam minister Pronk in de PKB deel 3 met een iets aangepaste versie van zijn 5e nota Ruimtelijke Ordening (voor ons commentaar van 14 mei 2001 zie nieuwsbrief 32). Uit het persbericht van 28 november citeren we hetvolgende (zie hiernaast):

Deze aanpassingen beoordelen we in het algemeen positief, ook al is het onvolledig en moet afgewacht worden of hij er in de 2e Kamer een meerderheid voor krijgt. Een 'maar' blijft dat de gemeenten nog tot 2005 de tijd krijgen om hun rode contouren te trekken, en in die tijd zal de 'jacht' op de groene gebieden in de "bundelingsgebieden" (zeg maar stedelijke netwerken") waarschijnlijk toch nog oplaaien, zo valt te vrezen. Om die reden heeft Vereniging Milieudefensie een felle afwijzende reactie gegeven.

Pronk is overigens ook begonnen met de sanering van ongewenste bebouwing en trok daar (tot 2004) fl. 250 milj. (uit de 1 miljard florijnen voor de uitvoering van de 5e nota) voor uit. Daarbij wordt merkwaardig genoeg niet gerefereerd aan een advies van een commissie van de SER: "Vertrekkend vanuit een breed welvaartsbegrip beschouwt de commissie natuur- en landschapsprojecten van (inter)nationale betekenis, zoals de EHS en de in de Vijfde Nota aangekondigde nationale landschappen, van groot belang voor de economische structuur van Nederland. Daarom pleit de commissie ervoor om de uitgaven die benodigd zijn voor de uitvoering van het natuurbeleid op een volwaardige wijze mee te nemen binnen de afwegingen rond de besteding van financiële middelen in het kader van zowel de komende ICES-ronde als het volgende regeerakkoord."

Rijk houdt regie bij inrichting Nederland

DEN HAAG (ANP) - Geen Rondje Randstad en geen 'grijze' gebieden tussen stad en platteland waar provincies zelf mogen uitmaken wat er gebeurt maar wel meer ruimte voor groen. Dat zijn de belangrijkste punten die minister Pronk (Ruimtelijke Ordening) heeft aangepast in zijn plannen voor de inrichting van Nederland. Pronk presenteerde woensdag de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Eerder werd al bekend dat de aangekondigde massale woningbouw in de bollenstreek uit het plan was gehaald. Nieuw in de laatste versie van de nota is ook dat de Veluwe is toegevoegd aan de lijst van nationale landschappen. Pronk had de provincies graag meer zeggenschap gegeven over de zogenoemde bundelingsgebieden, waarin de verstedelijking moet plaatsvinden. Onder druk van de Tweede Kamer is hij daar op terug gekomen. Het Rijk heeft nu het laatste woord over de inrichting van deze gebieden. Ook heeft de minister de 'grijze' balansgebieden uit het plan gehaald, omdat een meerderheid in de Kamer vreesde dat dit jachtgebieden zouden worden, die uiteindelijk toch vol zouden komen te staan met bebouwing. Pronk heeft deze gebieden nu een duidelijke functie gegeven. De groene contouren die het platteland moeten beschermen tegen bebouwing, zijn in het plan uitgebreid. Om de gebieden die samen de ecologische hoofdstructuur moeten vormen, wordt nu ook een groene grens getrokken. Dat geldt eveneens voor gebieden die van cultuurhistorische waarde zijn. Het Rondje Randstad met een zweeftrein, is definitief van de baan. Pronk ziet meer in een dicht net van openbaar vervoerverbindingen, met een hoge frequentie, dat hij Deltametro noemt. Over de Zuiderzeelijn, een openbaar-vervoerverbinding tussen Amsterdam en Groningen, bestaat nog onduidelijkheid. Pronk wil graag dat deze lijn aansluit op het Deltanet, en dat ze Almere aandoet. Hij gaf woensdag toe dat de financiering een probleem is.

[C9] Rijksweg A4 - Plan Norder

Het plan de A4 (voorheen rijksweg 19) door Midden-Delfland door te trekken naar de Benelusxtunnel hebben wij altijd als een voor de streek kwalijk plan beschouwd. Het plan Norder, dat aan de 'optimaal' aangelegde weg een heel woud van flankerende maatregelen toevoegt dat met de hulp van zowat iedereen in de streek (het 'draagvlak') het afgelopen jaar is opgesteld, verandert daar niets aan.

De 'nut en noodzaak-discussie' is in het fleurig gepresenteerde plan bijvoorbeeld nog steeds niet gevoerd (zie ook het artikel van D. Westland), dat wordt nog aan minister Netelenbos en de Tweede Kamer overgelaten. Deze minister laadt trouwens de verdenking op zich dat ze deze discussie uit de weg wil gaan en het opstellen van een Milieueffectrapport niet meer zo nodig vindt.

Een tweede hoofdpunt van kritiek is dat het plan Norder het doet voorkomen alsof het hele complex van flankerende maatregelen een kwaliteitsverbetering voor het gebied betekent. Dat zet de goedgelovigen onder ons volstrekt op het verkeerde been. De gedeputeerde vergat er namelijk steeds bij te vermelden dat het overgrote deel van de flankerende maatregelen toch al tot het beleid van provincie en rijk behoorden. De ecologische en recreatieve maatregelen zijn immers al in het beleid van de Groenblauwe slinger (provincie) en de ontsnippering (rijk) vastgelegd en begroot, waterberging is in het beleid van het hoogheemraadschap en de vitalisering van de landbouw in het voorziene beleid voor de veehouderijsector (denk aan de commissie Wijffels) opgenomen. De minister zal ongetwijfeld het geld voor die maatregelen uit al die potjes halen, waarna de bewoners van de streek met de grote gebakken peer van een weg zitten die de congestieproblemen in de streek geenszins oplost.

Een zure kanttekening is verder dat de Zuid-Hollandse Milieufederatie (wel convenant ondertekenen betekende o.i. het afgeven van een verkeerd signaal naar de Tweede Kamer) en Natuurmonumenten wel erg meegaand waren. Zij ondertekenden het convenant dat de hierboven ontzenuwde hocus pocus onderschreef. Bij Natuurmonumenten lijkt het wel of ze voorstander zijn van elk plan dat inhoudt dat ze een flard van het gebied in beheer krijgen. Norder heeft een slim spel gespeeld wat dit betreft, maar of 'zijn' weg er komt, dat wagen we nog steeds te betwijfelen - de kosten van de verdiepte weg lopen plezierig uit de hand.

terug naar begin

[C11] Regionaal Structuurplan Haaglanden (RSP)

Het stadsgewest publiceerde op 31 oktober een enigszins aangepaste versie van het Regionaal Structuurplan Haaglanden (RSP). Op de versie van mei hebben we onze reactie niet ingestuurd (wel vermeld in nieuwsbrief 32) vanuit de overweging dat het stuk met het oog op de 5e nota Ruimtelijke Ordening en de voorbereidingen voor een nieuw streekplan Zuid-Holland West vooral voorbarig was, maar nu er een nieuwe versie lag met meer kennis van de genoemde plannen, leek ons het insturen van het commentaar toch verstandig.

U kunt het volledige commentaar op de website vinden, op deze plek volgen enkele krenten:

 • de uitgangspunten van het plan zijn erg slecht onderbouwd. Voorbeeld: Het uitgangspunt van "hoog" tot de "top drie" meest aantrekkelijke regio's te behoren is tamelijk bespottelijk. a) Ruimtelijke Ordening is geen wedstrijd, b) het uitgangspunt is nauwelijks toetsbaar en c) de effecten van het RSP op die aantrekkelijkheid zijn dat al evenmin.
 • over de glastuinbouw kakelt het RSP slechts de bekende Zuid-Hollandse clichés na: grootschaligheid, voldoende ruimte etc. Glastuinbouw heeft ruimtelijk eigenschappen die het meest lijken op bedrijventerreinen, die dan ook gezamenlijk bekeken moeten worden.
 • op het gebied van (de ruimtelijke eisen van) het waterbeheer gaat het RSP een inhoudelijke benadering uit de weg. Voorbeeld: De passage "De ruimtelijke ontwikkelingen van het RSP staan de waterbeheersplannen niet in de weg." is niet meer dan een bezwering. Die afstemming hoort nu juist in het RSP te gebeuren!
  Die afstemming moet bovendien niet op deze defensieve manier benaderd worden; het gaat er immers niet slechts om dat het RSP de waterbeheersplannen "niet in de weg staat" maar juist ook dat de eisen van waterstructuur en waterbeheer gezien worden als kansen voor de ruimtelijke ordening.

Het vastleggen van de prioriteit van groen bij 9 "geledingszones" juichen wij zeer toe. Het gaat om

 • Wassenaar en de Leidse agglomeratie;
 • Leidschenveen en Zoetermeer;
 • Pijnacker,Nootdorp en Zoetermeer;
 • Pijnacker en Berkel-Rodenrijs;
 • Pijnacker en Delfgauw/Delft;
 • Delft/Delfgauw en Schiedam/Vlaardingen;
 • de Haagse agglomeratie en het Westlandse complex van dorpen en glastuinbouw;
 • de landgoederenzone en het stadslandschap van Rijswijk;
 • de Vlietzone.

De grote vragen voor het stadsgewest komen eigenlijk pas in "de doorkijk na 2010" aan de orde:

 • of uitstroom aanvaardbaar is,
 • in hoeverre verdichting nog mogelijk is
 • waar (men vergeet de vraag "hoe") meervoudig grondgebruik een rol kan spelen,
 • welk perspectief de heilige koe glastuinbouw gegeven wordt
 • de invulling van de resterende open en groene gebieden

Discussie over deze vraagstukken is ruim vóór 2010 noodzakelijk, een discussie bovendien die het stadsgewest mogelijkheden biedt een echt bovenlocale, regionale visie te ontwikkelen.

terug naar begin

[C13] Integraal Ontwikkelingsplan Westland

Bij de uitwerking van het IOPW, de herstructurering van het Westland met 700 ha minder glas en meer ruimte voor andere economische functies, wonen en groen, is men merkwaardige paden gaan bewandelen.

De vreemdste is dat men - het algemeen bestuur - voor de uitvoering een juridisch oerwoud aan het opzetten is: een bestuursovereenkomst IOPW, een holding IOPW en een BV en CV "Het Nieuwe Westland". Je vraagt je af of op deze manier toetsing door instanties en burgers van planonderdelen ervan wel gewaarborgd is, en de uitvoering dus slecht controleerbaar zal zijn. Het schijnt dat men bij de provincie, die ook niet wil participeren in de onderneming maar niettemin 50 miljoen gulden foerneert, niet erg gecharmeerd van deze aanpak.

Ook op een ander punt liet de provincie een verfrissend geluid horen (u ziet, wij sparen de provincie doorgaans onze kritiek niet, maar als er een compliment moet worden gegeven zijn we ook de beroerdste niet). Toen de stuurgroep IOPW in november bij de provincie op bezoek was om te praten over ruimtelijke reserveringen voor uit te plaatsen glastuinbouwbedrijven, liet gedeputeerde Van der Sar weten dat hij zijn best daarvoor zou doen, maar dan moest wel eerst de liefst 500 ha bij Bleiswijk benut worden en de verplaatsingsbehoefte daadwerkelijk blijken. Er zijn tal van tekenen die er op wijzen dat die verplaatsingsbehoefte niet zo groot is, het probleem is veeleer dat het voor de tuinbouwlobby een tweede natuur is geworden ruimteclaims in te dienen en de bestuurders in de regio het vuur uit de sloffen te laten lopen.

[C19] Agrarisch Natuurvereniging Vockestaert

We maken de lezers erop attent dat het met ingang van 1 januari 2002 ook voor niet-agrariërs mogelijk is om volwaardig lid van Vockestaert te worden.

[C22] N470

Het lijkt erop dat de N470, een provinciale weg die de verbindingen Delft, Zoetermeer en Rotterdam moet verbeteren, tussen 2002 en 2006 wordt aangelegd. Men begint met de zuidtak. Over deze weg in het algemeen en het gekozen tracé is weinig goeds te vertellen.

Zo wordt aan de noordkant van de Zuidpolder van Delfgauw een te groot stuk van de polder afgesneden - mede veroorzaakt door verouderde Pijnackerse bestemmingsplannen waar de glastuinbouw-ondernemers misbruik van gemaakt hebben. En bij Pijnacker gaat de weg langs de zuidkant van de nieuwbouw van Pijnacker-Zuid (op zichzelf al een plan dat provincie en stadsgewest hadden behoren te blokkeren), wat de overblijvende engte tussen de uitbreidingen van Pijnacker en Berkel en de papieren ambities van dat gebied wat betreft ecologie en recreatie tot een aanfluiting maakt. Dus zal de nieuwe weg een getuigenis zijn van schandelijke planning van de gemeente Pijnacker en de provincie, die zijn eigen plan voor de Groenblauwe slinger kennelijk niet serieus neemt. En ook het stadsgewest greep niet in.

Er is een website over het plan (www.n470.nl), waar men kan kennisnemen van de uitgebreide aandacht voor de landschappelijke inpassing van de weg. Het is werkelijk ontroerend: hoeveel je wel niet aan natuurbescherming kunt doen met asfalt. Asfaltkevers en -viooltjes gaan een grote toekomst tegemoet.

D. Technische Universiteit Delft

[D4] Stedebouwkundig plan TUD, masterplan

Verrassend snel liet de kersverse voorzitter van het college van bestuur van de TUD weten dat het masterplan voor de TU-wijk maar in de ijskast moest. Hoewel het masterplan zeker enige ruimte bood voor ecologische oplossingen, was het toch voor een plan waar functies van onderwij en onderzoek en de openbare ruimte ondergeschikt werden gemaakt aan een kostbare zucht naar prestige. Voor heel veel minder geld zijn o.i. aantrekkelijker en duurzamer oplossingen mogelijk.

terug naar begin

Losse berichten

Literatuuraanwinsten Initiatiefgroep in de periode september-december 2001

[de complete literatuurlijst waarover de Initiatiefgroep de beschikking heeft staat ook op deze netplek]

 • Duurzaamheidsindicatoren, folder van RWS-DWW, 2001
 • AVN, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken, 1926-2001, jubileumuitgave
 • De Kracht van Delft, economische thermometer 2000 - thema verplaatsingsmotieven van Delftse bedrijven, Kamer van Koophandel + Rabobank, 2001
 • Loacatiegids bedrijventerreinen 2001, Haaglanden
 • Over stromen - Kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland, RMNO, 2001 (pdf-bestand)
 • Bestemmingsplannen blauw gekleurd, een handreiking voor de waterparagraaf, prov. Zuid-Holland, maart 2001
 • De ontgroening van Nederland, st. Natuur en Milieu, Utrecht 2001 (pdf-bestand)
 • Oorzaken van oeverafkalving en maatregelen voor herstel (eindrapport), Iwaco i.o.v. Delfland, juli 2000
 • Nota koersbepaling Zuid-Holland west (PDF-bestand), provincie Zuid-Holland, mei 2001
 • Leren voor een duurzame samenleving - informatiekrant. prov. Zuid-Holland okt 2001
 • Overstromingsrisico's buitendijkse gebieden - hoofdrapport, RWS
 • Duurzaam Wonen in Stadstuin (uitbreidingswijk van Amersfoort), bewonershandleiding, BOOM-Duijvestein
 • Cultuur & Historie van Midden-Delfland, fietsen langs 100 cultuurhistorische hoogtepunten, fietskaart van REON e.a.
 • Kansen benutten, impasses doorbreken; rapportage stuurgroep 'plan Norder', Integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam, oktober 2001
 • NL/EU, van randstad naar deltametropool, discussiebijdrage van de grote gemeenten en randstedelijke provincies, 19 maart 2001
 • Bestemmingsplan Binnenstad Delft, voorontwerp 31 oktober 2001, gemeente Delft (+ toelichting)
 • Duurzame bedrijventerreinen, handreiking voor het management van bedrijven en overheid, min van Ec. Zaken, nov. 1998
 • Waarom een kustvisie voor de lange termijn,, folder prov. Noord-Holland, oktober 1999
 • RijnGouwelijn, projectbureau Rijngouwelijn, september 2001
 • Jaarrapportage Mlieu en Water 2001, provincie Zuid-Holland (incl. zg oplegnotitie met bestuurlijke kanttekeningen bij deze monitor van provincie-activiteiten)
 • Handbagage voor duurzaamheid en omgevingskwaliteit in het grootstedelijk gebied, provincie Zuid-Holland (redactie BOOM-Duijvestein, versie oktober 2001
 • Een afdeling die samen werkt met de sectoren gebiedsgericht WERKT! Folder over de gebiedsgerichte programma's van de provincie Zuid-Holland, 2001
 • Handboek zuiveringsmoerassen voor licht verontreinigd water, Stowa 2001 (inlaatwater, effluenten en neerslagafvoer)
  - brochure
  - CD met informatiebestanden en beslissingsondersteunend systeem
 • Milieukansenkaarten Drechtsteden, Rothengatter Leefomgeving Consult + Boom in opdracht van de provincie Zuid-Holland, mei 2001
 • Hou je mond over de grond, grondbeleid en locatieontwikkeling na de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, H. Priemus en D.J. Dubbeling, DUP Satellite 2000
 • Ecologisch groenbeheer, Arie Koster, Schuyt & Co, 2001
 • DECOR, Handreiking Duurzaamheid op Bedrijventerreinen, De Straat Milieuadviseurs i.o.v. de provincie Zuid-Holland, oktober 2001

terug naar begin


Laatste wijziging: 5 januari 2002, ind@datadelft.com