Mededelingen periode november 2005-maart 2006

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

03-05-2006

 

 

ind@datadelft.com

Tijdschriften

 • ABCDelfland 6/3 | ecologie bij bergingen
 • ABCDelfland 7/1 (laatste nummer) | interview met wethouder R. Smits van Den Haag, die het voortdurend ober 'water als vijand' heeft. Die man kan zo in het watermuseum.
 • Argus 30/4 | vossenleed verzacht door kippengriep | het middeleeuwse boek Van den Vos Reijaerde drijft vooral de spot met kerk en adel | natuur in de stad: de huiszwaluw | de duivencaroussel
 • Argus 31/1 | www.stopdevossenjacht.nl | opnieuw heeft wetenschappelijjk onderzoek aangetoond dat de weidevogelpopulatie meer gebaat is bij het weghouden van de mens dan van de vos uit het veld | vogelgriep | terug bij af: de flora- en faunawet verworden tot een jachtwet
 • Bedrijvig Beleid nov. 2005 | infodesk bedrijventerreinen www.infodeskzuidholland.nl
 • De Levende Natuur106/5 | themanummer herstel van de heide | effecten van atmosferische depositie | heidebeheer moet anders voor reptielen
 • De Levende Natuur106/6 | dynamische natuur en starre wetgeving | insectenrijkdom in de Gelderse Poort |milieubalans 2005 | programma beheer, hoe lang nog?
 • De Levende Natuur107/1 | landschapsmanifest | herstel van vismigratie
 • De Levende Natuur107/2 | herintroductie otter | kwelderplanten | vroege voorjaarsbloei niet alleen gevlolg van klimaatverandering
 • De Ratelaar 25/1 | habitatrichtlijngebieden in Den Haag: Westduinpark/Bosjes van Poot, Wapendal en Solleveld met Ockenburg | Madestein | gemeenteraadsverkiezingen 2006: vragen voor de partijen
 • De Water Nieuwsbrief nr 110 | "experimenteel" buitendijks bouwen. Dijkgraaf Ybe Schaap slaat de spijker op de kop: buitendijks bouwen is geen uitdageing maar een provocatie | de Achethoekse Berkel | Riza-rapport 2005-010 Weet wat er leeft langs Rijn en Maas
 • De Water Nieuwsbrief nr 111 | Veiligheid Nederland in Kaart, nieuw veiligheidsbeleid in de maak | boulevaardplannen: zeewaarts | "veiligheid niet afdwingen, maar uitlokken", projectontwikkelaar wil dat de regio's de ruimte krijgen, maar leg daar dan de verantwoordelijkheid voor de consequenties (wat een wanhopig doorzichtig geklets, alsof in de regio's voldoende tegenspel tegen de projectontwikkelaars bieden!) | verzekeren van overstromingsschade? | Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland: voorkeur voor zeewaarts verdedigen zwakke schakels
 • De Water Nieuwsbrief nr 112 | PKB rivierengebied vastgesteld | meer afstemming tussen kaderrichtlijn Water en Natura 2000 | radicaal andere aanpak van bestrijdingsmiddelen nodig www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl | Europese Mariene Strategie, Europese richtlijn voor het zeemilieu: de duurzame exploitatie van het zeemilieu levert veel meer banen op
 • De Water Nieuwsbrief nr 113 | groen licht voor Delfta-instituut | water stuurt landgebruik in de Krimpernerwaard | tuinders lozen massaal verboden middelen op sloten | GGOR nog lange weg te gaan | digitale ontwerptafel

terug naar begin

 • Gorteria 31/3&4 | veranderingen in zeewierflora van zuidwest-Nederland | nieuwe braamsoorten | kleinbloemige kaasjeskruiden een puzzel
 • Gorteria 31/5 | kilometerhokken kúnnen niet volledig worden onderzocht | inburgering van Struisvaren?
 • Gorteria 31/6 | Halsbloem, nieuwe muurplant in Nederland | over sleutels | Gorteria index beschikbaar via http://www.nationaalherbarium.nl/pubs/gorteriaweb
 • Groen, Water en Milieu 2005/11 | waterkader Haaglanden
 • Groen, Water en Milieu 2005/12 | nu of nooit voor het Groene Hart | grondruil: 750 ha nieuw groen in Zuid-Holland (beningerwaard, Sophiapolder, Cromstrijen) | duurzame glastuinbouwlocatie in de Overbuurtse Polder (Bleiswijk)
 • Groen, Water en Milieu 2006/1 | Functie volgt peil in de Krimpenerwaard | milieutekorten in de provinciale EHS | waterveiligheid
 • Groen, Water en Milieu 2006/2 | buitendijks bouwen, wie is verantwoordelijk (de provincie blijft zich in allerlei bochten wringen om bouwen in diepe polders en buitendijks mogelijk te maken, maar de verantwoordelijkheid graag ergens anders neerlegt) | klassenindeling waterveiligheid
 • Groen, Water en Milieu 2006/3 | Functie volgt peil in de Krimpenerwaard
 • Groen, Water en Milieu 2006/4 | overeenstemming over aanleg westelijk deel Bentwoud | Groenzone Berkel-Pijnacker stap dichterbij | beleidskader nieuwe landgoederen
 • Groen, Water en Milieu 2006/S | Special over nieuwe beleidsplan Groen, Water en Milieu
 • Groenblauwe Slinger 13 (nov. 2005) | plan Driemanspolder vastgesteld | Klapwijkse knoop | Biesland | Groenzone | actualisering GBS-prgramma
 • H2O 38/22 | Ecologisch herstel noodzakelijk | diffuse watervervuiling in buitenand ernstiger dan in Nederland | het grondwaterregime als basis voor de grondwatertrap
 • H2O 38/23 | "ruimte voor rivier" schenkt onvoldoende aandacht aan landschap | koploperprojecten "ruimte voor de rivier" van start | ecologische gevolgen van het effluent van een rwzi
 • H2O 38/24 | kustverdediging: zand genoeg in de Noodzee (p.9) | kosteneffectiviteit van KRW-maatregelen | koelwatergebruik | voorwaarden buitendijkse bebouwing langs rivieren (het bouwen op terpen of op palen of het omdijken van een woongebied, maar bovenal het schadebeperkend bouwen door maatregelen die het water buiten de deur kunnen houden dan wel de woning resistent maken tegen water, zijn kosteneffectief)
 • H2O 38/25&26 | waterberging combineren met woningbouw | boeren en de Kaderrichtlijn Water | GGOR; Goed Geregeld Of Rommeltje?
 • H2O 39/1 | illegale middelen in kassenteelt | zeewaterontzouting | verbreding van de HELP-tabellen (betreft gewasschaderegeling bij droogte en natheid) | waterbodemverontreiniging en haalbaarheid doelstellingen opervlaktewater
 • H2O 39/2 | beschikbare technieken voor de KRW
 • H2O 39/3 | grote veranderingen in waterschapsbestel (wet voorontwerp Wet modernisering Waterschapsbestel) | verloop nitraatconcentraties in een perceel met bufferstrook (zandgrond)
 • H2O 39/4 | forse daling grondwatermeetpunten | vraagtekens bij innovaties als die slechts voortkomen uit overwegingen van marktpositie (Gatze Lettinga) | Schelde aanzienlijk schoner; estuarium reageert relatief snel op vernderingen in de nutiëntenaanvoer | KRW verkenner zomer 2006 beschikbaar voor het beoordelen van maatregelenpakketten | grrogte en natschade onder wijzigende afvoernormen | GGOR in kleigebieden | nieuw onderhoudsplan Hunze en Aa's
 • H2O 39/5 | KRW-problemen niet uniek voor Nederland | kierbesluit Haringvlietdam | verdamping planten vermindert door toename atnosferische CO2 | invloed van klimaatverandering op kwel en wegzijging langs de grote rivieren
 • H2O 39/6 | themanummer drinkwater | Gebiedsontwikkeling tilt Nederland boven water | inspectie waterkeringen | hbitatrichtlijn en waterwinning, gaat dat samen?
 • Lutra 48/1 | verspreiding van de das in Nederland | voorkomen gewone baardvleermuis en Brandts vleermuis in Nederland

terug naar begin

 • Midden-Delfkrant 29/4 | gebiedsvisie Midden-Delfland | bosjes in Midden-Delfland; oerbosjes, pestbosjes, geriefhoutbosjes, recreatiebosjes en windsingels
 • Midden-Delfkrant 30/1 wandelen over de commandeursroute | comité behoud Woudweg tegen herinrichting van graslandpercelen naar moeras | monumentale bomen in Midden-Delfland
 • Milieu actief, nov. 2005 | themanummer Het Groene Hart | ZMF kraakt uitbeiding glsatuinbouw | ZMF waarschuwt voor teloorgang groen weidelandschap | nieuwe bedrijventerreinen niet nodig
 • Milieudefensie 33/11 | Yash Tandon: afkeren van de wereldmarkt is de enige weg | is de huidige bouw duurzaam?
 • Milieudefensie 33/12 | Rabobank, de spil van de soja-connectie | Hollandse koekjes kosten regenwoud (palmolie)
 • Milieudefensie 34/1&2 | de strategie van Jort Kelder | het wereldwijde asbestdrama
 • Milieudefensie 34/3 | Nederland scoort slecht met milieuprestaties | Europa moet stoppen met hout kopen
 • Milieusensor 8/4 | duurzaam bouwen bij corporaties | discussie over energie | regioGIS
 • Milieusensor 9/1 | geurbeleid in Rijnmond | DCMR onderzoekt CO2-opslag
 • Natuurbehoud 36/4 | aantasting Naardermeer onanvaardbaar | leden sturen ideeën in iver de toekomst
 • Natuurbehoud 37/1 | klimaat en natuur | Wormer en Jisperveld | alternatief voor de A6-A9 |
 • Onverwacht Nederland 8/3 | terrassenland in Limburg | Fort Rammekens op Walcheren
 • Onverwacht Nederland 8/4 | de natuur als pretpark. onvermijdelijk, zegt Tracy Metz. De economische druk werkt pretnatuur in de hand | Lauwersmeer: zoet en zout
 • Onverwacht Nederland 9/1 nieuwe bestemmingen in De Venen | Nederland wordt warmer, is dat erg?
 • Sovonnieuws 18/3 | herstel in het Veluwemeer | vogelgegevens en projectontwikkelaars
 • Sovonnieuws 18/4 | terreingebruik van ganzen enzwanen | goed jaar voor zeldzame broedvogels | weidevogels vliegen achetruit | vogelgegevens en wettelijke toetsingen
 • Terra 8/1 | Groen maakt gezond in de De Gezonde Groene Stad | Elco Brinkman: "ik vind het vreselijk, al die naargeestige bedrijventerreintjes langs de weg." | investeren in duurzame energie
 • Terra 1/2 | het gebrek aan duurzaamheid bij investeringen in het buitenland | British Telecom wil zelf duurzame energie opwekken | nieuwe rivieren?
 • Terra 2/2 | discussie over nieuwe technologieën en duurzame ontwikkeling
 • Trendsinwater 17 | het leven in de Rijn en Maas zit in de lift | boven windkracht 6 gebeurt er veel op zee | sedimentstromen bij riviersplitsingen | Integraal Beheerplan Noordzee 2015 begrensd | libellen en waterkwaliteit | www.waterland.net vernieuwd

terug naar begin

 • Van Nature 15/11 | Harm Piek: grote robuuste gebieden zijn duurzamer dan veel van onze cultuurlandschappen die we tegen veel kosten proberen te behouden
 • Van Nature 15/12 | voorstellen voor Marker- en IJmeer | experiment met veenweidepakket in Laag-Holland
 • Van Nature 16/1 | jacht in gebieden Natuurmonumenten sterk verminderd : "voor afschot reeën, herten, zwijnen en vossen zijn geen goede argumenten | ontwikkeling 1000 ha natuur langs Grensmaas daadwereklijke begonnen | terughoudendheid met herintroducties
 • Van Nature 16/2 | Dekker: behoud ruimtelijke kwaliteit staat voorop (n.b. waarom laat de redactie een minister van VROM straffeloos leugens debiteren in een natuurbeschermingskrant?) | Meer zekerheid nodig over effecten gaswinning Waddenzee
 • Van Nature 16/3 | waterschappen wentelen wateropgave landbouw af op natuurgebieden | nieuwe mossenflora | aanplant 118 ha bos in Noordoostpolder begonnen
 • Verderkijker 25/1 | herinrichting en noodoverloop in Ruyven | bonenkevers
 • Via Natura #24 | thema ecologisch bermbeheer | aannemers voorselecteren op kwaliteit | wil Rijkswaterstaat nog wel | winst versus ecologie bij Prorail | bermmaaisel mag voortaan in landbouwgebied dverwerkt worden
 • Via Natura #25 | hoeden van het kwetsbare beslist overheidstaak: reflectie op de veranderingen bij Rijkswaterstaat, waar het droge en natte worden gescheiden. Eris Wanders: "die staat in een staat was zo gek nog niet."
 • Vogels 2005/5 | Vogels houden van het klassieke gemengde bedrijf (vogels vormen samen met de faunahagen de belangrijkste verdediging tegen plagen)
 • Vogels 2006/1 | vogels van de bebouwde kom | vogelbescherming op Malta
 • Zuid-Hollands Landschap 2005/4 | moerasvogels | herstel Steinse tiendweg
 • Zuid-Hollands Landschap 2006/1 | krekenplan Holle Mare | stinsenplanten

terug naar begin

Literatuur

 • Beleidsnota Water, tien punten voor de provinciale agenda, provincie Zuid-Holland nov. 2005 [met bijlage "Rollen van de provincie bij Water en Ruimte"] Wonderlijk dat de provincie met zo'n nota komt terwijl tegelijkertijd het Beleidsplan Milieu, Water en Groen in voorbereiding is.
 • Betrokken bewoners, burgerparticipatie in de stedelijke vernieuwing, VROM 5134, december 2005
 • Durf te innoveren!, verslag Innovatiedag Waterkader Haaglanden 13 oktober 2005
 • Een water om water, naar een nieuwe aanpak voor de Nederlandse watersector, nov. 2005
 • Gebiedsbescherming natte natuur, overzicht van juridische mogelijkheden, Stichting Reinwater, nov. 2004
 • Gebiedsvisie Midden-Delfland 2025, gemeente Midden-Delfland. Met een voorwoord van minister Veerman, nov. 2005
 • Jaarverslag 2005 Agrarische Natuurvereniging Vockestaert
 • Nationaal Landschap Groene Hart: economisch vitaal, landschappelijk aantrekkelijk en ecologisch waardevol, Een bijdrage aan het Ontwikkelings- en Uitvoeringsprogramma Groene Hart, samengesteld door het Groene Hartpact, nov. 2005
 • Natuurvriendelijke oevers, richtlijnen voor de inrichting van natuurvriendelijke oevers en onderhoud in Delft, gemeente Delft, januari 2006 (t.b.v. workshop van 11-1-2006)
 • Ontwerpbeleidsplan Groen Water en Milieu 2006-2010, provincie Zuid-Holland, jan. 2006
 • Op de bres vor rust en ruimte, Groene Grenstrekkers aan het woord, Milieudefensie mei 2005 [voorbeelden: Hoekse Waard, Betuwse Lingelandschap, Moedrijkse Hoek
 • Projecten ABCDelfland, overzicht 2006, Hoogheemraadschap van Delfland, nov. 2005 (Dobbeplas calamiteitenberging|||||)
 • Ruimte van ons allemaal, participeren in beheer van de openbare ruimte, VROM 5132, december 2005
 • Ruimte voor water, inspiratieboek, Hoogheemraadschap van Delfland, 2005
 • Samenvatting Ontwerpbeleidsplan Groen Water en Milieu 2006-2010, provincie Zuid-Holland, jan. 2006
 • Smart Sanitation Solutions, Examples of innovative, low-cost technologies for toilets, collection, transportation, treatment and use of sanitation products, Netherlands Water Partnerschip 2006
 • Smart Water Solutions, Examples of innovative, low-cost technologies for wells, pumps, storage, irrigation and water treatmenr, Netherlands Water Partnerschip 2006
 • Water in de stad, Stedelijke vernieuwing, waterbeheer en bewonersparticipatie, VROM 5133, november 2005
 • Wonen boven winkels, Praktijkervaringen in Nederland, VROM 5129, november 2005
 • Wonen tussen glas, groen en steden, woonvisie 2005, gemeente Pijnacker-Nootdorp, jan. 2006
 • Wonen tussen glas, groen en steden, woonvisie 2005, gemeente Pijnacker-Nootdorp, jan 2006
 • Zuid-Holland in vogelvlucht, editie 2006

terug naar begin

Elektronische documenten:

 • Ruimtelijke beelden voor Zuid-Holland Rapport 500074002/2006, Milieu- en Natuurplanbureau, 2006
 • Groen in de stad: ontwikkeling 1993-2000, Rapport 408763004/2005, Achtergronddocument bij Natuurbalans 2005, Milieu- en Natuurplanbureau, 2006
 • Bloeiende bermen Verstedelijking langs de snelweg, Ruimtelijk Planbureau, 2006
 • De vorm van snelweglocaties: analyse, Ruimtelijk Planbureau, 2006. Citaat: Nederland kent een sterke planningstraditie. Traditioneel is deze gericht op beheersing van verstedelijking, het liefst in de vorm van compacte steden in een open landschap. Dit beleid heeft de ontwikkelingen op snelweglocaties niet tegengehouden. Sterker nog, het heeft deze ontwikkelingen, met name aan de randen van de steden, juist in de hand gewerkt.
 • Het gedeelde land van de Randstad Ontwikkeling en toekomst van het Groene Hart, Ruimtelijk Planbureau, 2005
 • RUIMTE in DEBAT, De toekomst van het Nederlandse cultuurlandschap: meer duidelijkheid van de overheid gevraagd,, Ruimtelijk Planbureau, 2005
 • Jaarverslag 2003 van de Bestuurscommissie Muskusrattenbestrijding, Zuid-Holland, 2006
 • Wegen na ar economische groei, Ruimtelijk Planbureau, 2006
 • Keur Van Het Hoogheemraadschap Van Rijnland, concept 2006

terug naar begin

ind@datadelft.com