Mededelingen periode november 2002 - maart 2003

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

24-4-2003

Abonneren?
verzoek sturen naar
ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

 • ABCDeldland 5/1 | samenwerking met IOPW. In discussies met Westlanders hebben we wel eens betoogd dat Westlanders erg blind waren voor de totale afbraak van het Westalndse landschap. Bestuurder Ekkers is zowat de eerste die het boetekleed aantrekt: "Tot slot, wordt er in de plannen van het IOPW ook rekening gehouden met ecologie?" Ekkers:'Jazeker. We hebben van begin af aan daar een punt van gemaakt. De leeflbaarheid in het Westland is niet heel erg groot. Veel Westlanders vinden het gebied weliswaar prachtig, maar als je er objectief naar kijkt, is het toch wel erg veel steen en glas. Daar willen we wat aan doen,bijvoorbeeld door ecologische oevers aan te leggen. En er moeten groenzones komen die Midden-Delfland en de kustzones aan elkaar verbinden. Verder willen we bijvoorbeeld de kassen wat verder van boezemkanalen als de Gantel en Bree Lee plaatsen, zodat iedereen de kanalen kan zien. Met groene stroken en fietspaden kan het een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied worden.' | maatregelen waterbeheer Westland vastgesteld | twee nieuwe waterbergingen in Olieblok en Poelpolder |
 • ABCDelfland 4/2 | water staat op de kaart
 • Argus 27/4 | jagers misbruiken politieke chaos in Den Haag
 • Argus 28/1 | vos weer vogelvrij
 • Bedrijvig Beleid 2002/5 | herstructurering bedrijventerrein Nieuw Mathenesse
 • Bedrijvig Beleid 2003/1 | miljoenen voor herstructurering en realisatie hoogwaardige bedrijventerreinen | verkiezingen: kies voor duurzame en vitale Zuid-Hollande economie | meerlagen bedrijventerrein in Alphen
 • Bedrijvig Beleid themanummer "Naar een duurzame en vitale economie" | Oosten: Delft als kennisstad steeds succesvoller (?!)
 • De Levende Natuur 103/6 | themanummer broedvogels | regionale verschillen bij vogels van het boerenland | van vogelwet tot vogelrichtlijn | natuur is economisch belangrijker dan de agrarische sector
 • De Levende Natuur 104/1 | natuurbeheer mist een aansprekend theoretisch denkraam | mens centraal in natuurbalans 2002 (met verlies van de doelstelling biodiversiteit!) | een halve eeuw bosontwikkeling in het Voorsterbos
 • De Levende Natuur 104/2 | succes van weidevogelpakketten in Zeeland | op zoek naar oorzaken van verstruiking | mild-kritisch bespreking van het nieuwe Handboek Natuurdoeltypen
 • De Slag 2002/4 | landbouw in Kijfhoek e Bierlap | Eetbaar duin
 • De Slag 2003/1 | stuk binnenduinrand afgegraven bij Wassenaar t.b.v. bollenteelt
 • De Water Nieuwsbrief 85 | de nieuwe delta: terugkeer van estuariene dynamiek | blauwe diensten, een utopie?
 • De Water Nieuwsbrief 87 | special over grondwater | botsende belangen oorzaak van verdroging: in 2000 was slechts 3% van het verdroogde areaal hersteld ipv de afgesproken 25%.
 • De Water Nieuwsbrief 88 | waterkwaliteit rivieren nog niet goed | werkgroep Poldervissen van RAVON wil waterschappen informeren over bedreigde soorten | het tij terug in de hele delta
 • De Water Nieuwsbrief 89 | er is meer dan "vasthouden, bergen en afvoeren" | aanpak wateroverlast kan beter
 • De Water Nieuwsbrief 90 | randstad als deltametropool (vd Does van Rijnland kijkt wel wat eenzijdig tegen het concept aan, nl. alleen vanuit het waterbeheer]
 • Delflands Peil 9/4 | steeds meer toepassingen voor gezuiverd effluent | twee nieuwe waterbergingen bij 's-Gravenzande | Waterkansenkaart Oostland vastgesteld | zoetwaterplassen De Banken eigendom van Delfland | werkgroep oeverafkalving
 • Delflands Peil 10/1 | diffuse bronnen | waterstructuurspoor | Vlietlanden | 50 jaar na de watersnoodramp
 • Europese Kaderrichtlijn Water no. 7 | Handboek kaderrichtlijn online
 • Gezonde Lucht feb 2003 | over de rol van de provincie ZH bij handhaving en verbetering van de luchtkwaliteit
 • Gorteria 28-5 | gevolgen van de compartimentering in de Zuidwest-Nederlandse zoute en brakke wateren voor de diversiteit van bruin- en roodwieren
 • Gorteria 28/6 | Geelhartje in Flevoland
 • Gorteria 29/1&2 | watercrassula | bescherming bedreigd: suggesties voor soortbescherming
 • Groen, Water en Milieu 2002/9 | provincie kiest voor "glas-as"
 • Groen, Water en Milieu 2003/1 | 126 ha natuur op Kop van Goeree | beleidsplan regelt criteria voor ontheffing jachtverbod
 • Groen, Water en Milieu 2003/2 | pilot boeren voor natuur Delfgauw en de steun van de provincie | ¤ 24 miljoen voor recreatie en natuur in de Eendragtspolder (480 ha)
 • Groen, Water en Milieu 2003/3 | Europese steun voor Deltanatuur \ van kustvisie naar kustontwikkeling | nieuwe subsidieregeling gebiedsgericht beleid voor het landelijk gebied
 • Groen, Water en Milieu 2003/S themanummer Tussenbalans BMW, waarin o.m. staat dat het"doelgroepenbeleid bollen" mislukt is.
 • Groenblauwe slinger #9 | water móet meer ruimte krijgen | groenzone: een van de vijf inrichingsvarianten ader uitgewerkt, maar ... het "vernattingsalternatief met weinig vergraving wordt "een aanpak met weinig toegevoegde waarde" genoemd (!).
 • H2O 35/22 | normen voor nutriënten verschillend per type oppervlaktewater; in zoet water is fosfaat het belangrijkst, in zout water stikstof | duurzaamheidsmodel van biotechnische constructies | hoogwaterpeilverlaging door meestromende berging in Overdiepse Polder | proefschrift Dalhuisen: varaibele waterprijs leidt tot hogere efficiëntie | voldoen aan basisinspanning riooloverstorten opnieuw uitgesteld
 • H2O 35/22 | rapport watertypegerichte normtelling voor nutriënten in oppervlaktewater | duurzaamheid van biotechnische constructies (artikel uit Polen | meestromende berging in de Overdiepse polder | proefschrift" niet privarisering, maar wel variabele waterprijs leidt tot hogere efficiëntie
 • H2O 35/23 | aandacht voor waterkwaliteit versloft | deelstroomgebiedsvisies verschillen onderling sterk | afspoelen bestrijdingsmiddelen in de stad net zo hoog als op het platteland | tegen diffuse bronnen meer AMvB's nodig | stikstofverwijdering op rwzi's onder vuur van Brussel | ontwerp drijvende kassen
 • H2O 35/24 | kaderrichtlijn bijdrage aan integraal waterbeheer | waterspoor in Limburg? | van slootwater naar gietwater in het Westland d.m.v. nanofiltratie | volksgezondheid onderbelicht in discussies over waterbeheer? | IHE voortaan hét waterinstituut van UNESCO
 • H2O 35/25 & 26 | PPS Delfland-Delfluent | waterbeheer in Wallonië
 • H2O 36/1 | is watertoets voortzetting van bestaand beleid? | nog veel te doen voor Kaderrichtlijn Water | quick scan stedelijk water EBEOSTAD (Overijssel) | planten in natuurvriendelijke oevers langs scheepvaartkanalen | wetenschappelijke kennis over de Maas gebundeld
 • H2O 36/2 | monitoring riooloverstorten wenselijk en mogelijk | Muiden: realisering van de basisinspanning via afkoppelen
 • H2O 36/3 | twijfels over noodoverloopgebieden | artikelen over Eemmeer en Gooimeer | op weg naar minder koper in het water
 • H2O 36/4 | riooloverstorten | 100 jaar neerslaggegevens | atmosfeer belangrijke bron van verontreiniging oppervlaktewater, vaak belangrijker dan andere routes
 • H2O 36/5 | zuiveringsschap ZHEW doorgelicht op duurzaamheid
 • H2O 36/6 | maaswerken niet afdoende voor de lange termijn | hoveniers onbekend met regels over bestrijdingsmiddelen | watertoets voor de Bijlmermeer | vergunningverlening en handhaving WVO - cursus emissiebeheer in voorbereiding
 • H2O 36/7 | special over membraanrechnologie (zuivering) | watertoets nog te afhankelijk van gemeenten | de waterharmonica: van effluent tot bruikbaar oppervlaktewater
 • Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam - nieuwskant no. 6 | Tweede Kamer akkoord met financieringsvoorstel | integrale aanpak betekent kwaliteitsimpuls | pilot Groen ondernemen (veel tekst en weinig inhoud)
 • Kustmail 2003-1.pdf | Exoten blinde vlek in ons natuurbeheer? | Bloembollenvelden belangrijk broedgebied voor de Veldleeuwerik
 • Kustmail 2003-2.pdf | Haaienstand Atlantische Oceaan in 15 jaar met 50 - 90 % afgenomen
 • Kustmail 2003-3.pdf | Ontwerplijst Habitatrichtlijngebieden www.minlnv.nl/natura2000 | Provincie Zuid-Holland koopt zelf grond voor natuur
 • Kustmail 2003-4.pdf | Bezuinigingen op natuurbeleid funest voor mens en natuur | Kapittelduinen niet aangemeld als 'SBZ'
 • Midden-Delfkrant nr 108 | jubileumnummer | Natuurmonumenten in Midden-Delfland
 • Milieu Actief dec. 2002 | themanummer Rotterdams Milieucentrum | klok 50 jaar terug bij bestrijdingsmiddelenbeleid; strijdigheid met Europse regels
 • Milieu Actief feb 2003 | themanummer provinciale verkiezingen | provincie regisseur bij uitstek
 • Milieudefensie Magazine 31/11 | licht als veruiler | www.milieuactueel.nl
 • Milieudefensie Magazine 31/12 | ramp in de waddenzee: de kokkelvisserij | Sible Schöne vindt dat milieubeweging achterhaalde boodschap heeft
 • Milieudefensie Magazine 32/1 en 2 | punten voor een groen regeerakkoord | goed pleidooi voor handhaving van landbouw in Nederland
 • Milieudefensie Magazine 32/3 | over de provincies en hun (groene) beleid | toekomst van de Nederlandse landbouw - over "oplossingen" voor de intensieve veehouderij
 • Milieudefensie magazine 32/4 | alle kippen naar buiten
 • Milieusensor 5/4 | bureau Stadsnatuur Rotterdam | VROM-inspectie
 • Milieusensor 6/1 | thema milieu en ruimtelijke ordening | methode omgevingskwaliteit
 • Natuur en Milieu 2002/11 | veel vieze lucht in Nederlandse steden | essay over parken en pleinen in steden waar projectontwikkelaars aan moeten meebetalen; openbare ruimte is meer dan hetgeen er overblijft na bebouwing | groene grens in Vlaanderen en UK | Schiphol zorgt niet voor nieuwe banen, wel voor verschuiving ervan | kansen voor natuur bij Europese landbouwhervorming
 • Natuur en Milieu 2002/12 | interview met Marijnissen, die de bedrijven van alles de schuld geeft en zelf niks hoeft te soen | economy light: dematerialiseren
 • Natuur en Milieu 2003/1 en 2 | interview met Wouter Bos | Brusselse regels | uitvoering reconstructiewet bedreigd door recessie
 • Natuur en Milieu 2003/3 | monsterverbond boeren en milieubeschermers tegen gifgebruik | nitratrichtlijn | kilometerheffing | statiegeld op waterflesjes en blikjes scheelt
 • Natuur en Milieu 2003/4 | succesvol experiment in Londen met tolheffing | voors en tegens van groene belasting | vossenjacht
 • Natuurbehoud 33/4 | inspanningen van Natuurmonumenten op het gebied nattr-bij-de-stad | Noordzee ecologisch kerngebied |
 • Natuurbehoud 34/1 | landgoed Oldenaller: verweevenheid van natuur, landschap en cultuurhistorie | natuur en de politieke agenda
 • Nederland leeft met water 1/3 | deelstroomgebiedsvisies zo goed als klaar | helpdesk Watertoets: www.watertoets.nl | pilots Kaderrichtlijn Water afgerond
 • Nieuwsbrief Milieu en Economie 2002-6 | Economische analyse van het aanbod van landschapsgoederen door landbouwers | Perspectief voor blauwe diensten | Perspectieven voor een Europese stikstofheffing | Presentatie van het Duurzaam Nationaal Inkomen voor de OESO
 • Nieuwsbrief Milieu en Economie 2003-1 | Milieu en economie: ontkoppeling door innovatie | Investeren in natuur: publiek of privaat? | Economische prikkels voor een schonere luchtvaart | Milieueffecten van indirecte subsidies | Milieu-innovatie levert kostenvoordelen op voor milieu en economie | Workshop over watereconomie
 • Nieuwsbrief Milieu en Economie 2003-2 | Zijn subsidies goed voor het milieu? | Kosteneffectieve reductie van emissies uit de Europese landbouw | Endogene technologische verandering en macro-milieu-economie | Natuurkostenmethodologie: inventarisatie van discussiepunten* | Natuur is economie!
 • Onverwacht Nederland 5/4 | nationale parken in Nederland | Groote Peel |
 • Regionieuws 9/8 | Haaglanden voldoet aan afspraak bouw 43.500 woningen in de periode 1995-2004 | stadsgewest weil overleg met Rijk over luchtkwaliteit
 • Sovon-nieuws 2002/4 | trend bij herbivore watervogels:| Gelderse poort |
 • Sovon-nieuws 2003/1 | topaantallen bij veel kolonievogels in 2002 | midwintertelling roofvogels | topjaar ijsvogel | 2003: jaar van de roerdomp
 • Trendsinwater 8 | ontwikkeling van waterplanten in Volerak-Zoommeer mislukt | | landelijk eetnet libellen | monitoring van de Maas | veterinaire geneesmiddelen in water |
 • Van Nature 12/11 | programma beeheer schiet tekort in Waterland | wetenschappers uiten zorg over wijziging natuurbeleid
 • Van Nature 12/12 | aankoopstop onaanvaardbaar
 • Van Nature 13/1 | besteding geld Nationaal Natuuroffensief afgerond (80 mln Euro) | natuurorganisaties en boeren in de bres voor beter graslandbeheer
 • Van Nature 13/2 | natuurplanbureau: grote afbreukrisico's door koerswijziging natuurbeleid | 600 milj. nodig om verloedering platteland tegen te gaan | vogels profiteren van hoger water en rust in Fochteloërveen
 • Van Nature 13/3 | aanwijzing habitatrichtlijngebieden krap jasje met risico van onvoldoende bufferzones | N-Brabant en Zuid-Holland gaan door met aankopen gebieden voor natuur | Raad Landelijk gebied uiterst kritisch over wijziging natuurbeleid | hoge dichtheid kievit, grutto en tureluu in Midden-Delfland | hervorming Europees landbouwbleid veel te traag
 • Via Natura # 13 | hoe werkbaar is onze natuurwetgeving? Over de flora- en faunawet, en de Vogel en Habitatrichtlijn
 • Via Nature # 14 | thema natuur in de berm (met prachtige affiche bermplanten) | mooie overzichten van planten, paddestoelen, kostmossen, dagvlinders, sprinkhanen, loopkevers, spinnen, mieren en bijen | http://www.instnat.be/natuurrapport
 • Vogels 2003/2 | Nederland gruttoland | Akkerdijkse plassen
 • Water en Land Nieuwsbrief nr. 16 | combinaties van natuurbehoud en wateroverlastbestrijding op de kaart gezet | ecologie en de kaderrichtlijn water | blauwe diensten
 • Zeepost feb 2003 | ruimtelijke inpassing 5 km nieuwe zeewering (duinenrij) bij Hoek van Holland
 • Zoogdier 13/4 | zoogdieren die in boomkronen en over wegportalen wegen oversteken | weerlegging van prof Van Bronswijk, die stedelijke natuur maar gevaarlijk voor de mens blijft vinden
 • Zoogdier 14/1 | kerkzolders en vleermuizen | hazelmuizen in de peiling | de vos is weer de gebeten hond
 • Zuid-Hollands Landschap 2002/4 | bosbeheer | werken aan 3000 ha deltanatuur tussen Biesbosch en Noordzee | eeuwenoude landschapselementen
 • Zuid-Hollands Landschap 2003/1 | baggerdilemma's | Staelduinse bos

terug naar begin

Literatuuraanwinsten

[de complete literatuurlijst waarover de Initiatiefgroep de beschikking heeft staat ook op deze netplek]

 • Boeren Burgers Bondgenoten, over de toekomst van het platteland, Milieudefensie-LTO-Nederland 2003
 • Boeren voor Natuur - verslag van de expertbijeenkomst financiering dd. 10-01-2003
 • Boeren voor Natuur - verslag wintersympoium dd. 23-01-2003
 • Meerjarenprogramma economie 2002-2006- samenvatting provincial economisch beleid, nov. 2002
 • Rein Water en de Watertoets, St Natuur en Milieu, feb 2003 [uit de evaluatie blijkt dat de sturende werking van de watertoets nog maar zeer beperkt is. De watertoets levert niet meer op dan de voortsetting van het bestaande beleid.]
 • Tweemolentjesvaart & Nootdorpse plassen - natuurwandeling, gemeente Delft 2002
 • Uitvoeringsprogramma Provinciaal Economisch Beleid 2003, meerjarenprogamma economie 2002-2006
 • Wetlands, belang, bedreiging en bescherming van waterrijke gebieden, W.G. Braakhekke en C.A. Drijver. Brochure Vogelbescherming e.a.
 • Ecologisch onderzoek 2001 Akkerdijksche polder, Hoogheemraadschap van Delfland, 2003 | streefbeeld levensgemeenschap in 2001 nog niet bereikt | in plassen nog geen ondergedoken waterplanten | trofie in plassen mede hoog door grote aantallen eenden en ganzen in de winter
 • Staat van de natuur 2002, prov. Zuid-Holland, 2003 | areaal natuurgebied in ZH neemt toe | vegetatie in duinen, deltagebied en veenweidegebied herstelt enigszins
 • Natuur- en milieucentrum De Papaver, folder over faciliteiten met huisregels en tarieven
 • Nieuw leven voor oude havens en industriegebieden (o.a. Scheveningen-haven), folder VROM - innovatieprogramma stedelijke vernieuwing, okt 2002
 • Innovaties voor de bereikbare binnenstad, folder VROM - innovatieprogramma stedelijke vernieuwing, okt. 2002
 • Economische Monitor Zuid-Holland 2003, prov. Zuid-Holland
 • Overzicht van probleemstoffen in het Milieu, bestrijdingsmiddelen in Zuid-Holland, folder | hoge concentraties vaak teltgebonden | volledige tekst op www.pzh.nl
 • Leven met schoon water, niet wachten maar liften, 12 milieufederaties en St Natuur en Milieu, brochure, feb. 2003 - Conclusies - Concreet stellen Stichting Natuur en Milieu en de provinciale Milieufederaties het volgende voor:
  • Maximaal toelaatbare risico's en streefwaarden zoals die in de 4e nota Waterhuishouding staan worden binnen de daarvoor gestelde termijnen gehaald.
  • Waterbeheer 21ste eeuw wordt integraal opgepakt. Maatregelen voor waterkwantiteit en waterkwaliteit worden tegelijkertijd uitgevoerd: Maak ruimte voor schoon water
  • Goede regionale voorbeelden van aanpak van diffuse bronnen standaardiseren en landelijk invoeren.
  • Bewijslast voor het gebruik van stoffen omdraaien: bedrijven moeten aantonen dat producten veilig zijn te gebruiken. De overheid krijgt hierdoor meer bevoegdheid om gevaarlijke stoffen uit producten te weren.
  • Agrarische bedrijven (op termijn) verplichten om geïntegreerde teelt met certificering toe te passen. Daarnaast biologische en extensieve landbouw stimuleren.
  • Verliesnormen voor fosfaat en stikstof uit de landbouw aanscherpen.
  • Zeer schadelijke en hormoonbeïnvloedende bestrijdingsmiddelen verbieden.
  • In kwetsbare waterrijke gebieden een teeltvrije zone van 3-10 meter verplicht stellen.
  • De nationale duurzaam bouwen pakketten aanvullen met maatregelen die het gebruik van bouwmetalen zoals koper, zink en lood beperken.
  • Vuilwatertanks in plezier- en beroepsvaart verplicht stellen voor bestaande schepen. Het netwerk van havenontvangstinstallaties verbeteren en u itbreiden.
  • Hogere prioriteit stellen aan het saneren van riooloverstorten en ongezuiverde huishoudelijke lozingen (verbeteren riolering en plaatsen van Individuele behandelinstallaties voor afvalwater: IBA's).
  • Overheden geven het goede voorbeeld: geen chemische onkruidverdelging, duurzaam bouwen.
terug naar begin
ind@datadelft.com