Mededelingen periode november 2003 - februari 2004

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

24-02-2004

 

 

ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

 • ABCDelfland 5/1 | onderzoek aan de plas in 't Kraaiennest en Plas van der Ende (Nootdorp) om door peilverlaging meer berging te scheppen. Ook recreatieplas de Wollebrand (bij De Lier) wordt hierop bekeken. In de plas Hoekje van alle Winden is het peil al met een meter verlaagd.
 • Argus 28/3 | Schieten is veel leuker ... de jacht op vos en kraai gaat onverdroten door | over introducties van dieren, afl. vlinders | ontboezeming van ex-jager Sjaak Kuipers
 • Argus 28/4 | kraaiachtigen vogelvrij; onthutsend aantal provinciale vrijstellingen | ganzenjacht | overzicht van de flora- en faunawet en de dingen die men kan doen | amfibievriendelijk bouwen
 • De Ratelaar 22/4 | recreatiegebied Madestein | visie op het Westduinpark
 • De Ratelaar 23/1 | instelling Haagse adviescommissie Duurzaamheid en Milieu
 • De Slag 2004/1 | doorgaan met begrazing in Meijendel en Solleveld
 • De Verderkijker 22/4 | wijkpark Tolhek
 • De Water Nieuwsbrief nr 96 | innovatieve kas lost waterprobleem op | muskusrat rukt op | droogtebestrijding
 • De Water Nieuwsbrief nr 97 | de bagger staat ons tot aan de lippen - actief bodembeheer
 • Delflands Peil 10/3 | jaarverslag en milieujaarverslag 2002
 • De Water Nieuwsbrief nr 98 | gemeenten struikelen over Lozingenbesluit wvo | signalen uit de Noordzee
 • Delflands Peil 10/4 | zuiveringsmoeras Emerald | gietwaterbassins als bergingen? | Balij en Bieslandse bos
 • Delflands Peil 10/5 | hoe en waarom van baggeren | oeverafslag; voorbeeldoevers | de eendenkooi van Schipluiden
 • Gorteria 29/5 | de ontmanteling van de Helmkruidfamilie | nieuwe vondsten van zeldzame planten in 2001 en 2002
 • Gorteria 29/6 | donker glanswier in Oost-Nederland
 • Groen, Water en Milieu 2003/9 | kennisachterstand t.a.v. EU-regelgeving. "De (kader-)richtlijn biedt een (juridische) basis voor meer en betere samenwerking tussen waterbeheerders op stroomgebiedsniveau en biedt kansen om afspraken te maken over een betere waterkwaliteit met bovenstroomste lidstaten in hettzelfde stroomgebied." Kenniscentrum Europa Decentraal: www.europadecentraal.nl
 • Groen, Water en Milieu 2003/10 | meer prioriteit voor agrarisch natuurbeheer en groene diensten | principe-accoord over herinrichting Nieuwe Driemanspolder
 • Groen, Water en Milieu 2004/S dec 2004 | special over de Zuid-Hollandse glastuinbouw
 • Groen, Water en Milieu 2004/1 | streekplan Oost vastgesteld - meer water in Eendragtspolder en in Bentwoudplan | van de 1700 ha geplande hectaren groen, die men in 1994 in Rijnmond plande, is 25 ha gerealiseerd ... | Boeren voor Natuur in Biesland
 • Groenblauwe Slinger nr 11 | Groene diensten kunnen gapend gat dichten en doelstellingen concretiseren - tijd dringt voor de boeren (gaat m.n. over Wijk en Wouden) | Oude Leede: "bewoners hebben ideeën hoe het beter kan" | start bestemmingsplan Groenzone / deze nieuwe nieuwsbrief kan nauwelijks verhullen dat de uitvoering van de GroenBlauweSlinger op dood spoor zit...
 • H2O 36/21 | Maaswater twee maanden onbruikbaar | wateroverlast als gevolg van waterconservering op te lossen door efficiënter beheer van stuwen | diepe putten in Loosdrechtse plassen effectief als slibvang | extra maatregelen bij infiltratievoorzieningen om metalen vast te leggen vaak overbodig | landbouw en rwzi's grootste vervuilingsbronnen in Groningen
 • H2O 36/22 | veendijken blijven nog lang onveilig | geneesmiddelen in oppervlaktewater | integrale aanpaak van de maas: veiligheid en ruimtelijke ordening |
 • H2O 36/23 | themanummer proceswater | bereiding idustriewater uit effluent met een infiltrerend helofytenfilter | neerslaginformatie (www.hydronet.nl) | belasting oppervlaktewater door uitspoeling van zware metalen | overstromingsrisico's | kleinschalige waterberging: elke polder lost zijn eigen probleem op. Daar zijn kosten aan verbonden, maar ook minder kosten op hoger schaalniveau
 • H2O 36/24 | kaderrichtlijn Water maakt landbouw in Nederland onmogelijk (?) | waterpeilregulatie in broekbossen; te hoog peil is vaak nadelig, ook al door het wegvallen van de kweldruk en de ontwikkeling naar hypertrofie | stedelijk waterplan Dordrecht; 51 ha extra open water nodig | rivierverruiming
 • H2O 36/25&26 | reconstructie historisch grondwaterpeil (m.n. ca 50 jaar geleden) | moerassen voor zuivering effluent (proefschrift Toet RUU) | toxicologische risico's van Rijn en Maas | ecosysteemontwikkeling en peilbeheer in de Friese boezem
 • H2O 37/1 | kabinet kiest voor noodoverloopgebieden | plannen Horstermeerpolder van tafel ! toepassingen van ecotechnologie | overlevingsplan voor laagveenwateren. Onderzoekvragen:
  • Hoe kiezen we de juiste hydrologische maatregelen om naast de gewenste water- en bodemkwaliteit, ook de doelsoorten weer terug te krijgen?
  • Aan welke kwaliteit (inclusiefmacroionen) moet inlaatwater voldoen?
  • Welke bijdrage levert het intern vrijkomen van voedingsstoffen aan de totale eutrofiëring? Werkt baggeren?
  • Onder welke voorwaarden kan een duurzame overgang van troebele naar heldere staat van het water verwacht worden? Werkt visstandbeheer; hoe verandert het voedselweb hierbij?
  • Leidt een fluctuerend waterpeil tot betere waterkwaliteit en vegetatie-ontwikkelingen dan een vast peil?
  • Hoe kunnen verlanding en veenvorming weer op gang gebracht worden?
  • Leidt herstel van de waterkwaliteit ook tot herstel van vegetatie en de fauna; welke rol spelen zaadbank en dispersie hierbij?
 • H2O 37/2 | themanummer riolering | rioolvreemd water nu kwantificeerbaar | afkoppelen als kunst - ontwerpen met regenwater | verzilting Midden-Holland zomer 2003; handhaving peil is belangrijker dan verzilting | beoordelen emissiereductie op waterkwaliteit | opname van PCB's door vis in uiterwaardplassen: ernstig voor bodemwoelende vis |sterke binding van PAK's aan roetachtige stoffen: saneren is niet altijd nodig
 • H2O 37/4 | één waterketentarief leidt tot verdeeldheid | N&M stapt uit overleg bestrijdingsmiddelen | waterstructuurplan Hoekse Waard
 • IODS nr. 8 | minister Peijs wil 475 miljoen uittrekken voor A4 Delft-Schiedam | Nico van Paassen: wij leveren ook rust en open ruimte
 • Kamerkrant 2004/1 | Autoverkeer neemt met 6% af. [Dit bericht is veel opvallender dan het lijkt. Zulke berichten waren eerder immers aanleiding om de noodklok te luiden. Minder verkeer? Minder economie! Wat erruug! Nu wordt verslag gedaan van de portefeuillehouder van het stadsgewest Haaglanden, die blij is met het resultaat en zegt dat het nog beter kan.]
 • Lutra 46/1 | bespreking van "relationships between carnivores and people
 • Midden-Delfkrant 27/4 | geluidshinder
 • Milie Actief nov. 2003 | themanummer 30 jaar Zuid-Hollandse Milieufederatie | groene ambities van Den Haag | de Hoekse Waard
 • Milieudefensie magazine 32/10 | klimaatdiscussie | Raad van State | de (anti-)milieuplannen van Balkenende II
 • Milieudefensie magazine 32/11 | dierenbevrijders
 • Milieudefensie magazine 33/1&2 | Midas Dekkers: handen IN de mouwen | "ontregeling" op VROM | verplichte afvalscheiding moet blijven
 • Milieusensor 6/3 | geluidsschermen als lapmiddel | snelheidsbeperking werkt. Wat nu?
 • Milieusensor 6/4 | milieuwaarden Westvoorne | de milieudirecteur van Milieudienst Zuid-Holland Zuid vindt "bedijvigheid faciliteren" iets heel anders dan marchanderen met de normen
 • Natuur en Milieu 27/11 | een strenger mestbeleid betekent minder koeien - uitspraak Europese Hof | boekbespreking van "Boerenland en Natuur" | Verkeerde zuinigheid: Den Haag bespaart geld, geen energie | Op zoek naar de vitale stad
 • Natuur en Milieu 27/12 | steun voor duurzame boeren? |Beloon de voorloper | stuk van prof. Koo van der Wal over de houding van mensen t.o.v. de natuur
 • Natuur en Milieu 28 1&2 | het gaat slechter met de natuur dan men denkt - prof. Matthijs Schouten | convenant bestrijdingsmiddelen staat op springen | min. Brinkhorst gelloft in biomassa en kernfusie, niet in zonne- en windenergie (N.B. wie betrapt deze minister nog eens op een verstandige opvatting?) | subsidie op verduurzaming bedrijventerreinen afgeschaft
 • Natuurbehoud 34/11 | het leven in de bodem: bodemschatten | Pitrus hoort er simpelweg bij | Nederlands oudste woningen zijn van dassen | de Venen | Ackerdijkse plassen
 • Natuurbehoud 35/1 | special over geluid in de natuur | het Zwanenwater
 • Nederland leeft met water 2/3 | perspectief blauwe diensten | koploperprojecten
 • Nederland leeft met water 3/10 | staatssecretaris werkt aan ambitienotitie Kaderrichtlijn Water, waarin wordt ingegaan om 'het omgaan' met moeilijk haalbare doelstellingen | grondwater in de stad - www.ciw.nl | in de toekomst meer watertekorten
 • Nieuwsbrief 6 Boeren voor Natuur Polder van Biesland
 • Nieuwsbrief 11 Vockestaert | groenfonds Midden-Delfland | boekjes over het beheer van boerenerven
 • Nieuwsbrief 12 Vockestaert | ombouw Programma Beheer | landelijk gruttoproject
 • NME 2004-1 Baten van water: leidraad voor integrale beleidsevaluaties | Prognose 2010: CO2-emissies Nederland voldoen aan Kyoto-Protocol | Nieuw verzuringsplan voldoet niet aan EU-norm
 • Onverwacht Nederland 6/4 | stilte | overwinterende ganzen | sporen van wind, zon, is en water
 • Sovon Nieuws 16/3 | broedvogelmonitoring 2002 | weidevogels 2003
 • Sovon Nieuws 16/4 | 2002 topjaar IJsvogels |
 • Trendsinwater.nl nr. 11 | geneesmiddelen in het water | verruiming Westerschelde | www.getijsite.nl |
 • Van Nature 13/9 | Natuurmonumenten, SBB en Vogelbescherming stemmen in met de wijziging Flora- en Faunawet t.a. ganzen en smienten
 • Van Nature 13/10 | langere contracten voor boeren nodig || kabinet wil ammoniakbeleid versoepelen | kadavers in de natuur | opruiming van kassen in het Dinkeldal
 • Van Nature 13/11 | compensatie natuur niet vrijblijvend - n.a.v. de veroordeling van de EU inzake de compensatie bij de verdieping van de Westerschelde | dramatische achteruitgang konijnen
 • Van Nature 13/12 | bescherming Griend| getijdenwerking nodig in Deltagebied | bossen Natuurmonumenten: soortenrijkdom nog onvoldoende
 • Van Nature 14/1 | accoord over 233 ha stadsrand Groningen | eendenkooien in de knel
 • Van Nature 14/2 | Max Norder krijgt kans zijn onzin praatjes over Midden-Delfland te verkondigen | wadden en kokkelvisserij | met de meeste heidevogels gaat het slecht | bescherming Noordzee
 • Via Natura #18 | special over benutting | effect van extra rijstroken; nieuwe kansen voor de natuur? | rodelijstsoorten in bermen | website over vogel- en habitatrichtlijnen" www.venwnet.minvenw.nl/rws-habitatrichtlijn
 • Vogels 2003/5 | het Wad verandert te snel
 • Vogels 2004/1 | vogels van de Westerschelde | vinken | kalender van verandering | slechtvalken
 • Water en Land Nieuwsbrief no. 18 | de kaderrichtlijn water komt er aan | flexibel peilbeheer in veenweidegebieden
 • Zoogdier 14/4 | vreemde snuiten aan de Nederlandse kust | Meervleermuizn nemen heel Zuid-Holland over - telemetrie-onderzoek | muizen van de Reeuwijkse plassen
 • Zuid-Hollands Landschap 2003/4 | Tweede Maasvlakte: schade beperken en natuur compenseren | robuuste natuur rond de stad | grote grazers in duinen van Oostvoorne | Zuid-Hollandse planten en dieren beter beschermd.
  EU-habitatrichtlijnsoorten Zuid-Holland:

  Soort:

  Bij/age:

  Baardvleermuis (Myotis mystacinus)

  4

  Watervleermuis (Myotis daubentonii)

  4

  Meervleermuis (Myotis dasycneme)

  2, 4

  Franjestaart (Myotis nattererii)

  4

  Vale vleermuis (Myotis myotis)

  2, 4

  Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus)

  4

  Ruige dwergvleermuis (Pipistre/lus nathusii)

  4

  Laatvlieger (Eptesicus serotinus)

  4

  Tweekleurige vleermuis (Vespertilio murinus)

  4

  Rosse vleermuis (Nyctalus noctula)

  4

  Bosvleermuis (Nycta/us leislerii)

  4

  Grootoorvleermuis (Plecotus auritus)

  4

  Bever (Fiber castor)

  2, 4

  Groenknolorchis (Liparis loeselii)

  2, 4

  Noordse woelmuis (Microtus oeconomus)

  2, 4

  Bruinvis (Phocoena phocoena)

  2, 4

  Tuime/aar (Tursiops truncatus)

  2, 4

  Gewone zeehond (Phoca vitulina)

  2

  Grijze zeehond (Ha/ichoerus grypus)

  2

  Zeezoogdieren: alle andere soorten

  4

  Zandhagedis (Lacerta agilis)

  4

  Heikikker (Rana arvalis)

  4

  Poelkikker (Rana lessonae)

  4

  Rugstreeppad (Bufo calamita)

  4

  Kamsalamander (Triturus cristatus)

  2, 4

  Groene glazenmaker (Aeshnea viridis)

  4

  Gevlekte Witsnuitlibel (Leucorinia pectoralis)

  2, 4

  Rivierrombout (Gomphus flavipes)

  4

  Drijvende waterweegbree (Luronium natans)

  4

  Steur (Acipenser sturio)

  2

  Houting (Coregonus oxyrhynchus)

  2

  Elft (Alosa alosa)

  2

  Fint (Alosa fallax)

  2

  K/eine modderkruiper (Cobitis taenia)

  2

  Grote modderkruiper (Misgurnus fossilis)

  2

  Rivierdonderpad (Cottus gobio)

  2

  Beekprik (Lampetra planeri)

  2

  Rivierprik (Lampetra fluviatilis)

  2

  Zeeprik (Petromyzon marinus)

  2

  Bittervoorn (Rhodeus sericeus amarus)

  2

  Roofblei (Aspius aspius)

  2

  Zalm (Salmo salar)

  2

  Nauwe korfslak (Vertigo moulinsiana)

  2

 • Zuid-Hollands Landschap 2004/1 | landschapselementen in de Krimpenerwaard | drie kleine natuurgebiedjes in het oosten van Voorne

terug naar begin

Literatuuraanwinsten

[de complete literatuurlijst waarover de Initiatiefgroep de beschikking heeft staat ook op deze netplek]

 • IPSV-brochures ("Voorbeeldprojecten in de praktijk"; zie ook www.vrom.nl/stad)
  • Effectief beheer van de openbare ruimte, ontwerp, zeggenschap en organisatie
  • Participatie als troefkaart voor kwaliteit, experimenten met interactief planproces
  • Publiek-private samenwerking, meerwaarde en efficiency in de stedelijke vernieuwing
  • De maakbare binnenstad, nieuwe stadscentra in naoorlogse wijken en groeisteden
 • Jaarverslag 2002 Zuid-Hollandse Milieufederatie
 • Bronnen voor nieuwe natuur, Staatsbosbeheer + bronnen, richtprijzen 2003-2004
 • 3E: Klimaatplan Delft 2003-2012, Delft
 • Bouwstenennota Warerbeheersplan 2005-2009, Hoogheemraadschap van Delfland, 2004 (reacties vóór 01-03-2004)
 • Maak kennis met de natuur- en milieuorganisaties in en om Delft, gemeente Delft, 2003
 • Laagveenwateren, pre-advies overlevingsplan Bos+Natuur, Expertisecentrum LNV, Wageningen 2001
 • Projecten ABCDelfland, overzicht najaar 2003 (met beelden van de locaties)
 • De nota Ruimte, de visie van Neprom, Economische groei eén ruimtelijke kwaliteit", Voorburg, februari 2003 <EssayRuim.PDF>. Standpunt van de organisatie van Projectontwikkelaars.
 • LOK-Boek, Leefomgevingskwaliteit Zuidvleugel, belangen combineren en coalities sluiten, bureau Nieuwe Gracht i.o.v. platform Zuidvleugel, okt 2003

terug naar begin

ind@datadelft.com