Mededelingen periode november 2006-april 2007

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

27-06-2007

 

 

ind@datadelft.com

Tijdschriften

 • Argus 31/3 | overzicht wijzigingen flora- en faunawet 2002-2006 | egels in de bebouwde kom (Caroline Elfferich)
 • Argus 31/4 | ganzen van de regen in de drup | Leidse meeuwen | wijzigingsbesluit Beheer en schadebestrijding deugt niet | de bruine beer in Europa
 • Argus 32/1 | naar een verantwoord faunabeleid? Faunabescherming rekent ook al niet meer op Groenlinks enD'66) | het Europese faunabeleid: grenzeloos kortzichtig of onbegrensd ruimhartig? | Natura 2000 en de jacht
 • Bedrijvig beleid 2007/1 | speciale bijlage over bedrijventerreinen | werkgelegenheid groei vooral op bedrijventerreinen
 • De Levende Natuur 108/1 | economische baten van natuur (Tom Bade) | toezicht in natuurgebieden bij NM | natuurherstel in grasland door klaver en kalibemesting (uitmijning)
 • De Levende Natuur 108/1 | natuurbeleid wordt doelloos | toezicht bij NM: toenemende problemen met stroperij, roof van planten, afval, (wild-)schade door loslopende honden, vogelvangst e.a. | natuurherstel in graslanden door uitmijning van fosfaat door klaver en kalibemesting | leidraad beheer groenvoorzieningen nij RWS
 • De Ratelaar 25/4 | Een juridische onderbouwing van het recht op groen | structuurvisie Den Haag 2020 (een stuk waarin groen niet voorkomt, maar waarin in het geheim met 9 marktpartijen is gesproken) | bouwen in de duinen van Kijkduin? |
 • De Verderkijker 26/2 | kikkers in Klapwijk
 • De Water nieuwsbrief nr 121 | de strijd om de ontpoldering langs de Westerschelde | Waterkwekerij in Almaar: eonen, werken en zuiveren op één plek (2011-12)
 • De Water nieuwsbrief nr 122 | KRW-special | ecologische instrumenten nog maar beperkt toegepast
 • Delflands Peil 13/4 | nieuw boezempeilbesluit | resultaten visactie: wel erg veel brasem | Oranjeplassen brak?
 • Delflands Peil 14/1 | begrazing bij Delfland
 • DeWater Nieuwsbrief # 119 | nieuwe aanpak van verdrogong | hoofdstuk Afsluitdijk nog niet afgesloten | IJsseldelta
 • Doen & Laten 2007/1 | themanummer Natura 2000 | inspraak op de eerste 111 Natura 2000-gebieden
 • Doen en Laten nr. 5 | strategische milieubeoordeling t.b.v. de natuurbeschermingswet | gedragscode waterschappen
 • Duurzaamheidskrant dec 2006 | www.ruimtemilieu.nl met informatie over planprocessen voor beleidsmedewerkers
 • Groen, milieu en water 2007/2 | structurele oplossing hergebruik bermmaaisel | maak veiligheidseisen voor buitendijks bouwen minder star (?!) | boeren voor natuur in Biesland: blijvend groene enclave in verder verstedelijkt gebied
 • Groen, water en milieu 2006/10 | Oude Rijnzone | nieuwe grenzen voor landbouw en natuur in de Krimpenerwaard | eerste strategische milieubeoordeling (SMB) streekplan Zuid-Holland-oost en Zuidplas (document te vinden op www.zuid-holland.nl
 • Groen, water en milieu 2007/1 | actieprogramma luchtkwaliteit | planMER over toetsing van overheidsplannen | herinrichting groenzone en bergboezem stap naderbij
 • Groen, water en milieu 2007/3 | uitbreiding zandwinning in het Valkenburgse Meer | ILG-gelden in Zuid-Holland: actief aankoppbeleid in de Krimpenerwaard, delta en zuidvleugel ("ZZG" (Zuidvleugel zichtbaar groener) gaat om Bentwoud, Biesland, Eendragtspolder (Zevenhuizen) en het Eiland van Dordrecht). Voor 2007 is 77 miljoen Euro beschikbaar, via een prestatiecontract met DLG.
 • Groenblauwe Slinger nr. 15 | boer Duijndam wordt natuurboer| financiering Groenzone en bergboezem rond | aanleg Zaanse Rietveld (bij Alphen a/d Rijn) afgerond [in de nu soberder uitgevoerde nieuwsbrief staat ook een credo, waarin de provincie zegt te willen voorkomen dat de Haagse en Rotterdamse agglomeraties aan elkaar groeien ten koste van de open ruimte ertussen. Daarin is het Groenblauwe Slingerprogramma alvast niet geslaagd.]

terug naar begin

 • H2O 39/22 | middenloop Vledder Aa mag weer meanderen | klimaatverandering en waterkwaliteit | klimaatverandering en grondwaterwinning
 • H2O 39/23 | schoon effluent een stap dichterbij | pleidooi voor vrije vismigratie in Europese rivieren | inspiratiebeeldbank water en RO | kosten en baten van peilverhoging
 • H2O 39/24 | interview met Olsthoorn, hoogelraar geohydrologie | zuiveringsmoeras en paaibiotoop bij rwzi Grou
 • H2O 40/10 | themanummer afvalwater |visie op water en ruimtelijke ordening in Alkmaar | Zoetermeerse Meerpolder (de oudste droogmakerij uit 1614) heeft nu gemalen met de nieuwste technologie
 • H2O 40/2 | thema riolering | extreme buien in de bebouwde omgeving: ook bovengronds oplossen | afkoppelen ja en nee
 • H2O 40/3 | Pettemer zeewering | evaluatie meststoffenwet | kwantificering vedroging |
 • H2O 40/4 | economische schade door overstroming onderschat | rode lijstsoorten handhaven zich alleen in natuurgebieden (tabel scannen!) | grondwater als bron van overschrijding MTR-waarden oppervlaktewater in Brabant |
 • H2O 40/6 | zuiveringsinstallatie Harnaschpolder in gebruik | onderzoek naar het ecologisch functioneren van Nederlandse sloten | afvoerpatroon bij beekherstel in Brabant
 • H2O 40/7 | VROM wil Nederland klimaatbestendiger maken | meetnet grondwater bij waterschp Hollandse Delta | historische hydrologie
 • H2O 40/8 | thema drinkwater | 6.7 miljard voor aanpak wateroverlast, wat levert het op? Ruimteclaim gehalveerd. | Lettinga wint Amerikaanse milieuprijs | baten van de KRW | interne eurofiëring in veenplassen
 • H2O 40/9 | klimaatverandering en waterkwaliteit van Rijn en Maas
 • Lutra 10/2 | klimaateffecten op de hazenpopulatie | vossenonderzoek duinstreek 1979-2000
 • Midden-Delfkrant 30/4 | Maaslandse dam | hazen | grondbeleid en de koe in de wei
 • Midden Delfland 2025 # 1 | uitvoering gebiedsvisie begonnen | overeenstemming over inpaasing A4 (?)
 • Midden-Delfland 2025 # 2 | beheer in recreatiegebieden ("extensieve recreatiegebieden vragen om extensiever, natuurlijker beheer") | volgens gedeputeerde Huls brengt de verlengde A4 een flinke kwaliteitsimpuls | calamiteitenberging Woudsepolder | Groenfons Midden-Delfland in de praktijk
 • Midden-Delfland 2025 # 3 | wethouder Maarten Groene van Schiedam: ik ben altijd een beetje huiverig bij zoiets als landgoederen. Ik ben eigenlijk bang dat zo'n landschap toch heel langzaam verrommelt. (…) groenstructuur planologisch wat steviger in het stedelijk gebied te verankeren. Schiedam werkt nu aan het bestemmingsplan De Groene Long, letterlijk van de Nieuwe Maas tot in Midden-Delfland. | catalogus groenblauwe diensten goedgekeurd door Europese commissie
 • Milieuactief 30/1 | bedrijventerrein Hoeksche Waard lijkt van de baan | steden negeren krimpende bevolking (NICIS in 'de Krimpende Stad') | opmars van ringslang en kamsalamander in Krimpenerwaard en Vijfheerenlanden
 • Milieuactief najaar 2006? | thema verkeer en vervoer | dossier A4 | webcam Tiengemeten www.tiengemeten.deltanatuur.nl | stedeling ontbeert stadspark. RLG : "Mensen vinden het prettig om in een groene omgeving te woenen. Het is goed voor de gezondheid en voor de economie - kinderen kunnen er spelen en sporten en huizen nabij het groen zijn bijvoorbeeld meer waard. Investeren in groen leidt dus tot een hoog maatschappelijk rendement" stelt de RLG in "Recht op groen" | meeste stank en herrie in Delft en Rijnmond
 • Milieudefensie magazine 35/11 | de gevaarlijke anagst voor dierziektes
 • Milieudefensie magazine 35/12 | groen(st)e stroom
 • Milieudefensie magazine 36/1&2 | bedrijfsleven vraagt om milieubehoud | boek over Leven in de stad
 • Milieudefensie magazine 36/3 | het luchtkasteel van de emissiehandel | dubbelstad Amsterdam-Almere dubbeldom
 • Milieudefensie magazine 36/4 | Groenlinkse bomenkap in Utrecht
 • Milieusensor 10/1 | thema veiligheid | luchtkwaliteit na Maasvlakte 2 zal verslechteren, maar … de grootste boosdoeners transport en verkeer zullen pas in Europees verband aangepakt worden | veiligheid en ruimtelijke ordening
 • Milieusensor 9/4 | vergunning voor tweede LNG-terminal in Rotterdam | Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht - omgevingsvergunningen | transport van grond met ketentoezicht |
 • Natuurbehoud 37|4 | paarden als natuurbeheerders | de nieuwe grensmaaas
 • Natuurbehoud 38/1 | tureluurs | Mantingerveld | klimaatbuffers: benut natuur bij bescherming tegen water

terug naar begin

 • Onverwacht Nederland 10/1 | Grevelingen in beweging
 • Onverwacht Nederland 9/2 | Vlieland | de boer op zijn retour (met Adriaan Geuze: je zou Friesland en delen van het Groene Hart en Noord-Holland moeten durven bestemmen voor duurzame landbouw, met integratie van natuur en recreatie. Ik hoor graag waarom dat niet zou kunnen." | zand leeft
 • Onverwacht Nederland 9/4 | hunebedden | de bovenkant van Nederland | natuur en gezondheid: hoe zorgen we ervoor dat de groene ruimte dichtbij blijft | stad noch land
 • Sovon-nieuws 19/3 | zachtere winters, meer watervogels
 • Sovon-nieuws 19/4 | zeldzame broedvogels in 2006: koereiger, wilde zwaan, zeearend, bijeneter … | telproject stadsvogels: de mus
 • Sovon-nieuws 20/1 | afname weidevogels versnelt sinds eeuwwisseling
 • Terra 2/7 | thema kiezen voor landschap | kritiek van de Rekenkamer op uitvoering EHS | interview met Jaap Modder
 • Terra 2/8 | de echte prijs van wintergroente | groene revolutie in de pap0ierindustrie
 • Terra 3/1 | nog veel bestrijdingsmiddelen | stop de ruimteverspilling. Er liggen plannen klaar voor 22.000 ha nieuwe bedrijventerreinen, terwijl 30.000 ha verouderd is en 9000 ha leeg staat. Volgens CPB is er na 2020 slechts behoefte aan 400 ha …
 • Terra 3/2 | veel aandacht voor het droomvoertuig
 • Terra 3/3 | milieuwinst van marktwerking bij bus, trein en tram twijfelachtig | genenbank bij Dronten | de opzeeging van prof. Maurits van Witsen
 • Trendsinwater 20 | klimaatverandering en waterkwaliteit | bever (ca 70 ex. nu) verovert Flevoland | regionale wateren bevatten meeste bestrijdingsmiddelen | hoog zomerpeil biedt perspectief | evaluatie mestbeleid | kusthoogtekaarten beschikbaar via www.watermarkt.nl/kustenzeebodem
 • Trendsinwater 21 | remote sensing | meetgegevens depositie vanuit atmosfeer
 • Van Nature 16/11 | aanpassing ammoniakwet is aanslag op biodiversiteit | hoe verder met de EHS | klimaatbuffers
 • Van Nature 16/12 | baten van KRW en Natura 2000 | Inzet voor groen en duurzaam regeeraccoord : een inhaalslag voor groen en recreatie in en om de stad, behoud van vitale en mooie nationale landschappen, inrichting van een duurzaam watersysteem, voortvarende realisatie van de EHS
 • Van Nature 17/1 | opstappen provincie Zuid-Holland uit de De Venen | herstel dassenpopulatie in Loonse en Drunense Duinen zet door | particuliere terreinbeheerders
 • Van Nature 17/2 | magere natuurparagraaf in regeerakkoord | Natura 2000 kan wat het nationale natuurbeleid niet lukt | biotoopverbetering centraal in plannen weidevogels
 • Van Nature 17/3 | natte as, van Kinderdijk tot Muiderslot | Ackerdijkse Plassen naar Natuurmonumenten | herstel Nieuwkoopse Plassen | interview met Pieter Winsemius: "We hebben met elkaar het groen in de stedelijke omgeving laten lopen. Voetbalveldjes en volkstuintjes zijn allemaal naar de randen van de steden verhuisd. Juist voor de mensen in de oude wijken waren dit de plekken waar ze ruimte hadden. Het volbouwen van die plekken is buitengewoon onverstandig geweest. We hebben niet erkend dat verschillende mensen verschillende ervaringen met groen hebben. Kijk, hard groen verdedigt zich wel. Niemand zal aan het Vondelpark komen. Maar het zachte groen, dat van de buurt is, is er uit gedrukt."
 • Van Nature 17/4 | compromis voor Westerschelde (een schamele 300 ha ontpoldering plus 300 ha Braakman en Waterdunen) | herziening Programma Beheer in de maak | tien aanbevelingen van de IUCN
 • Via Natura #29 | veranderende kaders bij Rijkswaterstaat | prof. Verschuuren: er is een nieuwe wet nodig die de bescherming van soorten en gebieden integreert | vanaf 2007 gefasserd beheer voor zandlichaam A4 |
 • Via Nature #28 | thema Rijkswaterstaat publieksgericht
 • Vogels 2007/01 | patrijs als dodo | Nederland broeinest van illegale vogelhandel | mezen | plan Tureluur
 • Vogels 2007/02 | spreeuwen | de nieuwe directeur van Vogelbescherming vindt "Nederland is nog best rijk bedeeld met natuur" | alpenvogels de dupe van hoge skipistes
 • Wadden 41/3 | Lauwersmeer wordt Lauwerszee | klimaatbuffers | Aflsuitdijk 75 jaar, wereldwonder en eco-ramp | onderzoek naar herstel van schelpdierfauna
 • Wadden maart 2007 | fauna inventariseren in het waddengebied | voedselrijkdom en de zee | het Wad in euro's | het tij gekeerd
 • Zoogdier 17/4 | verspreiding van de Europese hamster in België | baltsende vleemuizen | www.carnivoreconservation.org
 • Zoogdier 18/1 | Wilde katten in Nederland | interview met Freek Niewold, met behartenswaardige opmerkingen over muskusrattenbestrijding en de planning van Nederland: "nieuwbouwlocaties zouden niet meer in de lage landen maar alleen op de zandgronden mogen komen."
 • Zuid-Hollands Landschap 2007/1 | lokaties van ZHL in de Krimpenerwaard | de trekvaart tussen Leiden en Haarlem | landgoed TeWerve in Rijswijk
 • Zuid-Hollands Landschap 2007/2 | recreatie en natuur op de Slikken van Voorne | Adriaan Geuze luidt de noodklok | natuurhersterl Groene strand

 

terug naar begin

Literatuur november 2006-april 2007

 • Verhalen van Biesland 2006
 • Jaar in Beeld 2006, jaarverslag 2006 van het Hoogheemraadschap van Delfland
 • Investeren in landschap, van beleid naar financiële instrumentatie, Nationaal Groenfonds en Nationaal Restauratiefonds, oktober 2006. In dit rapport wordt de in vergelijking met andere Europese landen snelle verstedelijking gehekeld en wordt (op p. 23) ook haarscherp geanalyseerd dat het principe van "migratie-saldo nul" in feite de achterdeur is die wordt gebruikt om daar ongeacht de bevolkingsontwikkeling mee door te gaan. Het voorbeeld van de gemeenten in het Groene Hart wordt aangehaald waar aanzienlijk meer gebouwd wordt dan volgens het migratiesaldo nul toelaarbaar zou zijn omdat zij ook bouwen voor andere doelgroepen.
 • Economische monitor Zuid-Holland 2006, Bureau Louter
 • Leidraad beheer groenvoorzieningen, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, november 2006 [ringband]
 • Stedelijke vernieuwing in balans, op weg naar duurzaam vernieuwde wijken, Nirov 6
 • Output 6 (Nirov), Stedelijke vernieuwing in balans, op weg naar duurzaam vernieuwde wijken,
 • Met Groen Meer Stad, nieuwe impulsen voor stedelijk groen, VROM 6395, 2006
 • Werk in de wijk, economische impulsen in de stedelijke vernieuwing, VROM 6394, 2006
 • Schade door overstroming: Ervaringen uit New Orleans, M. Kok, R. Theunissen, B. Jonkman, H. Vrijling, TUDelft en HKV, december 2006
 • Beleidsnota Peilbesluiten, een nieuwe basis voor peilbesluiten, Hoogheemraadschap van Delfland, nov. 2006 (concept)
 • Projectenoverzicht 2007-2008, Hoogheemraadschap van Delfland, maart 2007
 • Arboretum-Heempark, natuurwandeling nr. 3, Dries vd Velden, Kees Mostert, 1988
 • Overleven in Delft, rapport Commissie Natuur en Milieu Delft, sept. 1972
 • Financiering op maat voor natuur en landschap, over meerwaarde in het groen, Nationaal Groenfonds
 • Klimaatgids, stichting Natuur en Milieu, april 2007
 • Output NIROV, Stedelijke vernieuwing, geluiden uit de praktijk, verslag van een bezoek aan 6 van de 56 wijken, maart 2007
 • Jaarverslag 2006 Vogelwacht Delt en Omstreken,
 • Zuid-Holland in vogelvlucht, editie 2006, uitg.provincie Zuid-Holland (publicatie met gegevens en beleidsopgaven in de vorm van kaarten, tabellen, etc., opmerkelijk: al sinds 1995 is er een vertrekoverschot uit Zuid-Holland naar andere provincies
 • Schade door overstroming: Ervaringen uit New Orleans, TUDelft en HKV, december 2006
 • Economische Monitor Zuid-Holland 2007 (t.b.v. provinciale verkiezingen mrt 07). Groei kantoren op snelweglocaties. De tabel over de ontwikkeling 1996-2005 van de werkgelegenheid op de verschillende lokaties laat zien dat de enorme investeringen in bedrijventerreinen maar heel weinig uithaalt:

Gebiedstype

Aandeel in totale werkgelegenheid (%)

1996

2005

Bedrijventerreinen

31.9

32.7

Binnensteden

12.6

11.9

Buitengebied

1.5

1.4

Woongebieden

31.5

29.6

Specifieke werkgebieden

22.5

24.3

Minder dan 500 m tot afslag snelweg

8.2

10.4

500 tot 1000 m tot afslag snelweg

17.1

16.8

Minder dan 500 m tot intercity-station

4.2

4.2

Minder dan 500 m tot overige NS-stations

6.3

5.8

500 tot 1000 m tot station

19.3

18.5

terug naar begin

Elektronische documenten:

 • Kernkwaliteiten Nationale Landschappen … op de kaart gezet, Alterra en Milieu- en Natuurplanbureau, december 2006 [CD-rom]
 • Gebiedsvisie Voorhof Zuidwest
 • Ontwerpbestemmingsplan Noordoost
 • Structurelebevolkingsdaling.pdf Structurele bevolkingsdaling, Een urgente nieuwe invalshoek voor beleidsmakers, door W. Derks, Universiteit Maastricht, P. Hovens, Bestuurskundig Adviesbureau Peter Hovens, L.E.M. Klinkers, Klinkers Public Policy Consultants; In opdracht van de secretarissen van de Raad voor Verkeer en Waterstaat en van de VROMRaad, Den Haag, Februari 2006
 • Kustveiligheid en natuur, een overzicht van kennis en kansen, Alterrarapport 1485, Wageningen 2007 <AlterraRapport1485.pdf>
 • Sturen op landschapskwaliteit, ervaringen uit de praktijk, mogelijkheden voor de toekomst, Alterrarapport 1347, Wageningen 2006 <AlterraRapport1347.pdf>
 • De ruimtelijke vraagstukken van de toekomst voor de beleidsagenda van nu, RPB en MNP <beleidsverkenningenRPB.pdf>
 • Basismodel Wonen in Delft.pdf [ideologische rimram van het gezamenlijk front van projectontwikkelaars en gemeente Delft]
 • Projectenoverzicht 2007-2008, Delfland
 • Klimaatbuffers.pdf
 • RPB-rapporten:
  • grondmarkt_woningbouw.pdf
  • overstromingsrisico.pdf
 • Duurzame stedenbouw geeft meerwaarde aan de stad, Ervaringen met het Nationaal Pakket Duurzame Stedenbouw, <vrom23331.pdf>
 • Water als economische impuls, Kansen, kosten en complicaties, <vrom23336.pdf>
 • OP_Studentenhuisvesting_Rg.pdf; plan voor studentenhuisvesting aan de Rotterdamseweg

terug naar begin

ind@datadelft.com