Mededelingen periode nov. 2004 - april 2005

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

16-06-2005

 

 

ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

Tijdschriften

 • ABCDelfland 6/1 | aanpak in het Westland | overzicht van stand van zaken in Hoefpolder, Hoekpolder, Nieuwland en Noordland e.a. | evaluatie boezemplannen uit 2001 | Groenzone bergboezem Berkel
 • Argus 29/4 | geen verantwoord faunabeheer bij Minister Veerman | Rijkswaterstaat en de paling | vossen en hamsters | flora- en faunawet verder uitgekleed
 • Argus 30/1 | beheer van ree en damhert in duingebieden | zwarte kraai en kauw op de vrijstellingslijst | het lot van de mol
 • Bedrijvig Beleid okt. 2004 | Subsidies voor meer en betere bedrijventerreinen in Zuid-Holland: 40 miljoen euro over4 jaar
 • Bedrijvig Beleid dec. 2004 | economie Zuid-Holland toont voorzichtig herstel | Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020: www.rr2020.nl
 • De Levende Natuur 105/6 | Ecologische verbindingszones: verspilde moeite? | Rijksbeleid brengt risico's met zich mee voor natuur en landschap | driehoeksmosselen | stroomdalflora in de Gelderse Poort
 • De Levende Natuur 106/1 | herintroductie van hamsters | haring in het Veerse Meer | korstmossen-bescherming
 • De Levende Natuur 106/2 | hardhoutooibossen op minder frequent, hoger gelegen delen van de rivieroevers | ruimte voor de rivier: de soortenrijkste stroomdalvegetatie staat op de hogere gronden | oude boskernen op de Veluwe
 • De Levende Natuur 106/3 | special over 100 jaar Natuurmonumenten, met interessante artikelen over de broedvogels van het Naardermeer, 100 jaar veranderend bos- en heidebeheer, laagvenen, het Fochteloërveen, natuurbeleving en jacht.
 • De Ratelaar 2004/4 | een duurzaam Den Haag | teleurstelling over uitwerking Vlietzone | nieuw groen beleidsplan Den Haag in de maak (Groen op Maat)
 • De Verderkijker 23/4 | ontwikkelingen Keizershof: gemeente maakt ecologische ambities niet waar
 • De Water nr 103 | pilotprogramma waterberging en natuur (www.waterberging-natuur,nl) | Meerstad | hoogwatergolf Lobith onderzocht | Nederland en Duitsland verruimen samen de rivier
 • De Water nr 105 | zoet-zout herstel op de agenda | 9 van de 10 Nederlanders beseffen dat je niet meer overal kunt bouwen (tot die 1 van de 10 behoren kennelijk de leden van de regering en het provinciaal bestuur)
 • DeWater nr. 106: special ontwerpers over een natter Nederland, met o.a. de visie van Dirk Sijmons, Sybrand Tjallingii en Adriaan Geuze | Jard Kind van RIZA: "we moeten af van de vertrouwde manier van berekenen van de kostprijs van bouwlocaties"
 • DeWater nr 104 | Kaderrichtlijn mobiliseert regio's | de Schelde moet dieper, veiliger en natuurlijker | duurzame jachthaven
 • Delflands Peil 11/4 | reconstructie Midden-Delfland | de Scheg, nat gebiedje in de Balij
 • Duurzaamheidskrant dec 2004 | Handreiking Milieu in ruimtelijke plannen

terug naar begin

 • Gorteria 30/6 | Riempjes terug in het rivierengebied
 • Gorteria 31/1 | over de bastaard van kruldistel en Knikkende distel | Knopkroos, nieuw voor Nederland | nieuwsbrief Floron: www.floron.nl onder 'downloads' of aanmelden bij mailto:floron@floron.leidenuniv.nl | website Gorteria: http://www.nationaalherbarium.nl/pubs/gorteriaweb/home.htm | beschermingsstatus rodelijstsoorten: http://www9.minlnv.nl onder publicaties/brochures
 • Groen, Water en Milieu 2004/6 | gebiedsplan agrarische gebieden met natuurlijke handicaps vastgesteld | riolering buitengebied nog groot probleem: 20.000 lozingspunten. In het Westland is het rioolnet afgestemd op huishoudens | Zuid-Hollandse fiets- en wandelroutes op www. recreatiezuidholland.nl
 • Groen, Water en Milieu 2004/7 | grotere biodiversiteit in de Hoekse Waard | pleidooi voor openen Haringvlietsluizen (oostelijkste zoet-zout grens Middelharmis-Spui) | Groene Hart problematiek niet uniek voor Nederland
 • Groen, Water en Milieu 2005/1 | Drie inrichtingsvarianten Nieuwe Driemanspolder | zorgen over uitspraken Raad van State over luchtkwaliteit
 • Groen, Water en Milieu 2005/2 | subsidieregeling oevers Hollandse Ijssel | Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 www.rr2020.nl
 • Groen, Water en Milieu 2005/3 | Balans van het Groene Hart (www.groene-hart.nl) | bouwstenen nieu beleidsplan Groen, water en milieu | ontwerp beleidsnota water | groen langs wegen verbetert luchtkwaliteit niet
 • Groen, Water en Milieu 2005/4 | 1 miljoen Euro voor kreken op Voorne | luchtnorm: Europese commissie ligt op ramkoers (of hoe het regionale bestuur maar niet beseft dat wat zij zelf zeggen zo belangrijk te vinden (de LeefOmgevingsKwaliteit) bepaald wordt door de milieubelasting per oppervlakte-eenheid, niet per hoofd of per eenheid product; en evenmin beseft dat het "slot" op bouwen van wegen, woningen en bedrijfsterreinen een fraai voldongen feit is om de Hollandse waan met de neus op de feiten te drukken.) | agrobiodiversiteit | Zuid-Hollandse kust | pakket Duurzame Glastuinbouw (?) | oeverbescherming Dobbeplas mede door flexibele peil
 • Groenblauwe Slinger 12 (feb 2005) | masterplan Groenzone | 3 varianten voor de Nieuwe Driemanspolder
 • H2O 37/23 | nieuwe neerslagstatistieken | smalle marges van het peilbeheer: zoutgevoelige teelten vaak op locaties met sterke zoutbelasting (!!!)
 • H2O 37/24 | "waterpas" voor bepalen nat- en droogteschade | tijdreeksanalyse van grondwaterstanden strategische milieubeoordeling in waterplannen | inundatieproeven met waterberging in Friesland
 • H2O 37/25&26 | economische waarde natuurlijk peilbeheer | verdrogingsbestrijding in Brabant | meetmethoden voor uitloging van bouwmaterialen naar grond- en oppervlaktewater
 • H2O 38/1 | ongezuiverde lozingen buitengebied | bestrijdingsmiddelen in effluent
 • H2O 38/2 | monitoring oevers van de Hollandse Ijssel | natuurontwikkeling en aquacultures Westerschelde (waterpeilfluctuatie sleutelfactor)
 • H2O 38/3 | bewoonbare terpen van bagger | stedelijke wateropgave www.sgbo.nl | de rol van toxische stoffen bij de bestrijding van eutrofiëring (door verminderde begrazing van algen door watervlooien (TNO)) | visvriendelijke sluisbeheer: simpel, effectief en goedkoop | slechte waterkwaliteit kost drinkwatersector jaarlijks 400 miljoen Euro
 • H2O 38/4 | nieuwe Europese grondwaterrichtlijn wordt streng | discussie flexibel peilbeheer | de water-voetafdruk van de Nederlanders | duurzaam waterbeheer in IJburg
 • H2O 38/5 | evalutaie nut nevengeulen| overzicht chemische waterkwaliteit PLAATJE | pleidooi voor integratie van WB21 en KRW | effecten van natuurontwikkeling op de visstand in de Hoekse Waard
 • H2O 38/6 | regering besluit: geen noodoverloopgebieden | drinkwater onder de (Noord)zee | nieuwe statistiek voor extreme neerslag
 • H2O 38/7 | draaiboek monitoring grondwater voor de KRW
 • H2O 38/8 | PKB-1 Ruimte voor de rivier | proefdraaien met gedragscode voor waterschappen rond Flora- en faunawet (zie website STOWA) | Klimaatverndering en verzilting in Zuid-Holland in beeld gebracht | urinescheiding en &endash;inzameling bij de bron
 • IODS (plan Norder) 11 | onderzoek naar milieueffecten A4 in volle gang; Trajectnota/MER verschijnt september 2005
 • Lutra 47/1 | populatieontwikkeling van konijnen op pleistocene zanden
 • Midden-Delfkrant nr. 115 | Groenfonds Midden-Delfland | nieuwe plannen voor de Broekpolder | de Woudse Polder gaat steeds verder op de schop; onderzoek naar de uitzonderlijke bewoningsgeschiedenis
 • Midden-Delfkrant nr. 116 | Boeren voor natuur in de Polder van Biesland | een nieuwe toekomstvisie | Plan Zwethzone: een groene schakel tussen stad en land
 • Milieudefensie Magazine 33/11 | bewoners Koekse Waard tegen geplan bedrijventerrein | overzicht van de scahndalig hoge beloningen van directies van milieuorgaisaties | techniek is geen zorg van de mileiubeweging
 • Milieudefensie Magazine 33/12&34/1 | interview met de ultraconservatief Bart Jan Spruyt die zowaar punten vindt voor overheidsingrijpen: het landschap. In al zijn contradicties bij zijn idealisering van de vrije markt komt uit dit warhoofd: "Je moet niet de dingen die ons dierbaar zijn kapot laten maken door de markt." | Postcodeloterij is deel van het probleem
 • Milieudefensie Magazine 34/2 | RIVM-rapport over wereldbeelden van duurzaamheid | AH knijpt de boeren uit
 • Milieudefensie Magazine 34/3 | fnuikende milieuregels, regelgeving toegesneden op grootschalige bedrijven | lagere snelheden en betere luchtkwaliteit
 • Milieudefensie Magazine 34/4 | steeds minder vlinders | discussie Europese grondwet
 • Milieusensor 7/2 | milieu-minpunten combineren met woon-pluspunten | de greep op veiligheid verder versterkt
 • Milieusensor 8/1 | ruimtelijk plan voor de regio Rotterdam (RR2020) | Schoon wordt het niet, schoner wel (over de Europese regels)
 • Natuurbehoud 36/1 | Loonse en Drunense duinen | Grauwe ganzen in toom houden
 • Natuur en Milieu 28/11+12 | beleidsnota biologische landbouw: weinig geld | Meerstad
 • Onverwacht Nederland 8/1 | Natura 2000, het Europese natuurnetwerk

terug naar begin

 • Terra 1/1 | Nederlandse Noordzee 't vuilst
 • Terra 1/2 | opvattingen over het Nederlands landschap
 • Terra 1/3 | brug slaan naar gewone burger
 • Trendsinwater.nl nr. 15 | hoe halen we 2015 (KRW) | vlamvertragers en weekmakers in het zeemilieu | Amerikaanse worm in onze brakke wateren | monitoring schorren in Scheldegebied | actuele monitoring van Europese zeeën op www.edios.org.
 • Trendsinwater.nl nr. 15 | golfstatistieken opnieuw berekend | nevengeulen langs de Waal (Garderensche Waard) | Veerse Meer knapt na aaneg "doorlaatmiddel" snel op | diverse artikelen over kaderrichtlijn water | www.bestrijdingsmiddelenatlas.nl
 • Van Nature 14/11 | | Gerard de Snoo: 5% van álle boerenbedrijven aan natuur | nieuwe kansen voor trilveen in De Wieden |
 • Van Nature 14/12 | toekomst Waddenzee ziet er beter uit dan een jaar geleden | zoute slufter van 400 ha op Goeree | interview met Gerard Snoo | nota's Ruimte en Vitaal Platteland maken duidelijk dat het kabinet de gevolgen van de sanering in de landbouw onvoldoende onderkent. De RLG pleit voor een groot ontwerp voor de ruimtelijke ordening van het landelijk gebied.
 • Van Nature 15/1 | maatregelen om groei broedende ganzen in te tomen | "de natuur regaeert onmiddellijk als je het water in je vingers hebt"
 • Van Nature 15/2 | sluipende afbraak van de EHS
 • Van Nature 15/3 | herstel weidevogelstand De Wieden na aanpassing beheer | gericht beheer voor akkerkruiden
 • Van Nature 15/4 | meer ruimte voor chaos en wildheid (Vd Klundert) | interview met minister LNV | gemengde gevoelens over afspraken Schelde | bijlage 100 jaar Natuurmonumenten: wat leert een eeuw vol vernndering?, tekst van de Commissie Toekomst Natuurbescherming
 • Via Natura #20 thema meerjarenprogramma Ontsnippering
 • Via Natura #21 thema "efficiënter en goedkoper | besparen op ecologisch bermbeheer kán, bijv. bij gesloten beplantingen, en het niet toepassen van zwarte grond (dat men dat nog doet!), maar de prestatiecontracten pakken soms verkeerd uit | inzet van natuur bij bodemsanering en opvang wegwater
 • Vogels 2005/2 | Veldleeuwerik | zwaluwen
 • Vogels 2005/1 | de verlokking van Afrika droogt op, groeiend aantal trekvogels in de problemen
 • Zoogdier 15/4 | mollen langs de meetlat | zerfvuil bedreigt egels | prof. Serge Daan: "ook dieren hebben veel vrije tijd" |
 • Zuid-Hollands Lanschap 2005/1 | Rotterdam en groen | slikken van Voorne | waterproject in de Krimpenerwaard

Literatuur

 • Actief randenbeheer, ZLTO, ondersteund door provincies Noord-Brabant en Zuit-Holland, febr. 2005 (www.randenbeheerbrabant.nl)
 • Biodiversiteit, werken aan verscheidenheid, ministerie van LNV, 2002
 • Biodiversiteit Hoeksche Waard, VROM en prov. Zuid-Holland, febr. 2005
 • Functionele biodiversiteit, inventarisatie van onderzoek en praktijkexperimenten, DLV Groene Ruimte en CLM, 2003. Met hoofdstukjes over levende bodem, gezonde planten, sterke dieren, gezonde bedrijven en natuurlijke omgeving.
 • Groenblauwe dooradering in de Hoeksche Waard, een schets van de gewenste situatie voor natuurlijke plaagonderdrukking, Alterra-Vrom 2004
 • Land en stad, de creatie van een opgave, oratie Joost Schrijnen, 20-4-2005, TU Delft
 • Ondernemers met bioidiversiteit, ministerie van LNV, CLM, Louis Bolk inst, en DLV Groen en Ruimte, 2003. Een stimulerende brochure met mooie voorbeelden van het integreren van natuur en het anders omgaan met bodem in de bedrijfsvoering, zoals "gewasresten houden de lössgrond levendig", "om de cirkel te sluiten en natuurlijke vijanden een kans te geven ga je dingen uitstellen", "hoe groter de variatie, hoe sneller de natuurlijke vijanden aanwezig zijn", en "ik heb een dieselkoe: hij begint langzaam, verbruikt weinig en gaat lang mee".
 • Rode Lijst van Nederlandse Broedvogels, Vogelbescherming Nederland (vastgesteld door ministerie van LNV), 2005
 • Stedelijke vernieuwing 2005-2015, Delfts Ontwikkelingsprogramma DOP 2, gemeente Delft mrt 2005
 • VZZ jaarboek 2004, VVZ maart 2005
 • Vogels van Delft en Omstreken 2004, Vogelwacht Delft en Omstreken, april 2005

Elektronische documenten:

 • Beleidsnota Water, tienpunten agenda prov. Zuid-Holland, mei 2005
 • Balans van het Groene Hart, zie www.groene-hart.nl
 • Handhaven en intensiveren, waterbeheersplan 2006-2009 (concept voor inspraak), Delfland april 2005 - CD-ROM
 • Ontwikkelingsplan Mijnbouwstraat/Maerten Trompstraat, Delft, juni 2005
 • Voorontwerp bestemmingsplan Groenzone, maart 2005
 • Voorontwerp Mekelpark, TU Delft, juni 2005
 • Waterplan Pijnacker-Nootdorp, maart 2005
 • Woonvisie Pijnacker-Nootdorp, maart 2005

terug naar begin

ind@datadelft.com