Interne mededelingen periode maart-juni 2001

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

agenda, tijdschriften, literatuuraanwinsten

Abonneren ?
verzoek sturen naar
ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

 • Bedrijvig Beleid, nieuwsbrief van de provincie ZH over economie juni 2001 || caststelling provinciaal economische visie |
 • De Levende Natuur 102/2 | special over de Schelde
 • De Levende Natuur 102/3 | in memoriam Victor Westhoff | stekelvarendominantie in bossen op arme bodems
 • De stand van zaken 2, projectgroep implementatieEuropese kaderrichtlijn Water, op weg naar internationale stroomgebiedsbeheersplannen
 • De Water nieuwsbrief nr. 71 | Kustbeleid: zacht waar het kan, hard waar het moet | nog steeds geen goede alternatieven voor antifoulings (aangroeiwerende verven op scheepshuiden) | combinatie van huizenbouw en dijkverzwaring bij Dordrecht en Papendrecht | andere economische kijk op waterbeheer | Regge en Dinkel de eerste met waterkansenkaart
 • De Water nieuwsbrief nr. 72 | Nederland is minder veilig dan men denkt | intergraa; waterbeheer op het boerenerf: 17 boeren gaan de waterkwaliteit van de Ruiten Aa verbeteren
 • Delflands Peil 8/1 | onderzoek provinciaal waterbeheer
 • Delflands Peil 8/2 | jaarverslag en milieujaarverslag 2000
 • FNV-magazine 17/9 | inteview met Wouter van Dieren, die o.a. stelt dat genetische manipulatie van planten nodig zal zijn om de 'onderwereld van de natuur' eronder te krijgen, ook in de biologische landbouw.
 • H2O 34/10 | Horstermeerpolder opnieuw onder water? | waterkwaliteitsbeleid voor bouwmaterialen (zink en koper)
 • H2O 34/11 | onderzoek naar aanpak nieuwe verzilting grondwater (brakwatergebruik van ca 10%!) | afkoppelen en selectief aankoppelen van verharde oppervlakken van het rioolsteldel | helofyten als randvoorziening (minder kostbaar; helofytenfilters blijken ook de bacteriële verontreiniging zeer goed af te breken | Rioned publiceert "Schoon uit het riool" met 100 afkoppelprojecten in Nederland (die doorgaans een flinke besparing opleveren)
 • H2O 34/12 | verwerking bagger niet veel duurder dan storten | organisatie van het waterbeheer laat volgens Rathenau instituut veel te wensen over | gebiedsafspraken over verdroging en agrarisch waterbeheer, het huidige agrarische waterbeheer is te beperkt (CLM)
 • H2O 34/5 | Brabant gaat watertoets direct toepassen | discussie over gebruik van grond- of oppervlaktewater voor drinkwaterbereiding | afkoppeling en infiltratie in Doesburg | grondwaterplan Hengelo
 • H2O 34/6 | Lepelaars profiteren van effluent rwzi op Texel, waterschap US heeft besloten alle rwzi's te voozien van een moerassysteem om het effluent te zuiveren
 • H2O 34/7 | liever waterkansenkaarten dan watertoets? | stedelijke waterplannen geëvalueerd [zwakheid van het Haagse plan blijkt, dat niet is vastgelegd wie een project na de uitvoering beheert!, dat de 35 km natuurvriendelijke oevers te weinig vanuit de RO zijn gedavht en dat er te weinig gegevens zijn van de uitgangssituatie van 2 jaar geleden) | afscheid van Letting, de grondlegger van de anaerobe afvalzuivering | effluent van awzi's als bron voor demiwater
 • H2O 34/8 | fors lagere emissies van zink uit bouwmaterialen dan gedacht (oorzaak: vermindering zwaveldioxide-emissies) | diffuse bronnenbeleid: vissen in troebel water? (over de stroperigheid van dit beleid dat maar niet echt van de grond komt) | 'onzichtbare' stuw voor in de stad
 • H2O 34/9 | membraantechnologie bij zuiverigen | toxiciteit en effluent | ander gebruik van effluent
 • MilieuAktief mei 2001 | themanummer ruimte en 5e nota RO | deltametropool moet kiezen voor kwaliteit | neemt de 5e nota water serieus
 • Milieu en Groen maart 2001 | revitaisering bedrijventereinen | uitvoeringsprogramma landelijk gebied krijgt vorm (de rijksmiddelen voor projecten als Zoetermeer-Zuidplas, Groenblauwe Slinger, IJsselmonde en reconstructie glastuinbouw zijn onvoldoende) | onderzoek naar Zuid-Hollandse schakel in de natte as, zeg Reeuwijk-Biesbosch
 • Milieu en Groen april 2001 | nota Herstructurering Glastuinbouwcomplex Zuid-Holland en ruimtevraag | platform duurzame bedrijventerreinen
 • Milieu en Groen mei 2001 | groene verbindingen in stroomversnelling (1000 ha in vijf jaar) | 18 stoffem als top-probleemsstoffen aangeduid
 • Milieu en Groen juni 2001 | ministerraad accord met 750 ha groen in Rijnmond (PKB deel 1 mainportontwikkeling Rijnmond) | evaluatiecrietria opgesteld voor uitvoering Beleidsplan Milieu en Water | inrichting zuidelijke Lekuiterwaarden | betere milieuhandhaving
 • Milieudefensie 30/4 | disussie over 5e nota RO | interview met Pronk
 • Milieudefensie 30/5 | zelfs de milieubeweging laat het openbaar vervoer in de steek
 • Natura 2001/2 | natuurkalender | mossen en korstmossen op de Vlietlanden en Aalkeet-buiten |
 • Natura 2001/21 | verspreiding en ecologie van kranswieren in Nederland | struinen in Midden-Delfland in het voetspoor van Jac. P. Thijsse
 • Natura 2001/3 | inlegvel: een mooie zoekkaart met zweefvliegen | mussen in de knel | Teken steken: bedreiging of studieobject voor de veldbioloog?
 • Natuur en Milieu 25/4 | multifunctionele landbouw | Nederland scoort flatteus op de Environmental Sustainability Index
 • Natuur en Milieu 25/5 | Nederlandse veehouderij: hoe verder? | ladder van Lansink (hergebruik&emdash;recyclen&emdash;verbranden) wankelt onde druk van CO2-beleid | de Peel een van de zes proefgebieden voor reconstructiewet vernieuwing veeteeltgebieden
 • Natuur en Milieu 25/6 | blij over de Maasvlakte | rapport Total material requirement of the European Union | milieuwetten blijken compacte stad amper te hinderen |
 • Natuurbehoud mei 2001 | kleuren in de natuur | ecologische bollenboer Jan Hoogeveen: http://www.ekobol.nl | politici over de 'nationale landschappen'
 • Nieuwsbrief Epizode [21 nr 1 | conclusies ingebracht bij VROM en provincie (streekplan) | te weinig geld voor Groenblauwe Slinger
 • Nieuwsbrief StiR maart 2001 | vijfde nota en intensief ruimtegebruik
 • Nieuwsbrief Water en Land (st Natuur en Milieu) nr 11 | locale overheden en diffuse bronnen | standpunt over de richting van het waterbeheer in '5 over water' | water vasthouden in Salland
 • Nieuwskrant nummer 3 / juni 2001 / Uitwerking Plan Norder, integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam | verslag van de "kristallisatiedag" (hoe kom j er op) van 30 mei in Vlaardingen
 • Onverwacht Nederland 4/2 | kunstwerken van en in de natuur
 • Regionieuws 8/4 | invulling Randstadrail (ontsluiting van VINEX-locaties en stadscentra langs Zoetermeer- en Hofpleinlijn) ter discussie bij gemeenten
 • Regionieuws 8/5 | grondbank Haaglanden (sinds 1997)
 • Regionieuws 8/6 | -
 • Regionieuws 8/7 | Haaglanden wil ruimtelijke ontwikkeling van de regio blijven aansturen (comm. op 5e nota RO)
 • Regionieuws 8/8 | regionaal structuurplan Haglanden, dagelijks bestuur stemde in met voorlopig ontwerp
 • Regionieuws 8/9 | windenergieprogramma Haaglanden | uitvoeringsplan doorstroming A12
 • SOVON-nieuws 14e jg mei 2001 | Sovon in nieuw jasje | watervogels in zoete rijkswateren | overwinterende ganzen in Nederland (1975 ca 250.000, 2000 ca 1000.000) | Help, de steenuil verdwijnt!
 • Trendsinwater.nl #3 | monitoring amfibieën in riviersystemen beschikbaar | tributylin in aangroeiwerende verven ontoelaatbaar | verbeteringen in de zuidelijke randmeren | waterkwaliteit meten vanuit de lucht | versterking waterkwaliteitsbeleid: zie http:www.wateremissies.nl | database met golfinformatie van het RIKZ: http://www.golfklimaat.nl | http://www.milieulinks.nl
 • Van Nature 11/3 | boek met bouwstenen van natuuroffensief in Den Haag gepresenteerd
 • Van Nature 11/4 | klimaatverandering als bedreiging van biodiversiteit | aanpak baggeren in Noord-Holland | meer zadelsprinkhanen op de Veluwe
 • Van Nature 11/5 | Nederland Natuurlijk
 • Van Nature 11/6 | draagvlak voor natuurontwikkeling De Venen | plannen Zuidvleugel worden op verzoek van Nederland Natuurlijk opnieuw bekeken omdat natuur en landschap onvoldoende aan bod komen | Vijfde nota onsamenhangen, maakt geen keuzes en ontbeert visie | plannen voor polder Schieveen
 • Verderkijker april 2001 | stand van zaken van N470: het tracé houdt alleen rekening met de belangen van de tuinders en de ecologische ambities van de Groenzone bestaan alleen op papier
 • Via Natura mei 2001 | meer ruimte voor eigen initiatief en innovaties voor de groenaannemers die voor rijkswaterstaat werken | ervaringen sinds 1 januari met milieuvriendelijke bestrijding van onkruid op verhardingen
 • Vlugschrift IOPW 13 | op weg naar een uitvoeringsorganisatie
 • Vlugschrift IOPW 14 | plan van bestuur voor regionale ontwikkelingsmaatschappij gereed (ROM Westland CV) | reactie op 5e nota RO (o.a. met de terechte lritiek - hoe is het mogelijk, twee punten van overeenstemming met het IOPW - t.a.v. een eenzijdige aan glastuinbouw gerelateerde bestemming van de bedrijventerreinen (waar Pronk kennelijk voor is) en tegen een zeewaartse en voor een landwaartse ontwikkeling van de duinenstrook (!).
 • Vogels 2001/2 | Temperatuurstijging laat vogels niet koud, de specialisten krijgen het zwaar
 • Vogels 2001/3 | reddingsactie voor de grutto (is na de Veldleeuwerik de Grutto aan de beurt?)
 • Vogelstreken nr 92, april 2001
 • Zoogdier 12/1 | vleermuizenbescherming | eerste dassenburcht in Flevoland
 • Zuid-Hollands Landschap 2001/2 | themanummer natuurgerichte recreatie [ een wel erg oppervlakkig nummer ...]

Literatuuraanwinsten

 • Jaarverslag Zuid-Hollands Landschap 2000, Rotterdam 2001
 • Jaarverslag Zuid-Hollandse Milieufederatie 2000, Rotterdam 2001
 • Beleidsvoornemen Provinciaal Economische Visie, GS van Zuid-Holland, 6 maart 2001
 • Greenport Zuid-Holland, van groot belang voor een vitale Randstad, gezamenlijke promotiefolder van HWV, WLTO, Rabobanken, Bloemenveiling Holland, Kamer van Koophandel e.a. (een fraaie coalitie!)
 • Netwerken met kansen, sturen van duurzame stedelijke ontwikkeling, Stichting Natuur en Milieu, dec. 2000
 • De Groene Grens, zes notities bij grondpolitiek in Nederland, Jan Willem van Gelder (red.), Van Gorcum, Assen 2001
 • Delft University Technopolis, business campus, TU Delft, gemeente Delft, Bouwfonds en ING vastgoed (promotie vouwblad over TU-zuid gebied)
 • Hacoberm II, eindrapport van een haalbaarheidsstudie naar de habitat- en corridorfunctie van wegbermen, M. van Eupen en J.P. Knaapen, Alterra i.o.v. DWW, Wageningen 2000
 • Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004, samenvatting, provincie Zuid-Holland, mei 2001
 • Groenblauwe Slinger, stad en land in balans, folder met samenvatting, april 2001
  (nieuwe feiten die er uit te halen zijn: plan Norder voor Midden-Delfland wordt onderdeel van het "tijdpad" gemaakt / in 2001 vaststelling aankoopstrategie / in 2002 wordt MER groenzone afgerond / in zomer 2001 komt een website over de GBS beschikbaar)
 • De vogels van Delft en omgeving in 2000, Vogelwacht Delft en Omstreken,2001
  (de broedvogelbevolking op Akkerdijk en in het krekengebiedje ontwikkelt zich spectaculair, maar dat neemt niet weg dat deze verslagen aanzienlijk meer aan ons inzicht zouden bijdragen als er voor de verschillende gebiedjes tijdreeksen zouden worden opgenomen! Wat tekstverwerking betreft is dat toch een fluitje van een cent?!)
 • Regionaal Structuurplan Haaglanden, Haaglanden, groene schakel in de Randstad, voorlopig ontwerp 23 mei 2001 [reageren voor 1 augustus a.s.]
 • Meer natuur op Delftse oevers, publieksfolder gemeente Delft, mei 2001
 • Landschap als geschiedenis, mens en natuur zorgen voor verscheidenheid in Zuid-Holland, Mieneke Doorman e.a., Landschapsbeheer Zuid-Holland
 • DCBA-kwartet Duurzaam Bouwen, SOM-DIOC De ecologische stad - BOOM
 • Rondje Rijnmond, spel voor egotrippers, DCMR
 • Jaarverslag en milieujaarverslag 2000 van het Hoogheemraadschap van Delfland, special van Delflands Peil, juni 2001
 • Het milieu in de regio Rotterdam 2001, Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam, juni 2001
 • Infrastructuur en natuur; versnippering en ontsnippering,nationaal overzicht in het kader van COST-actie 341 / DWW Ontsnipperingsreeks deel 39, DWW, juni 2001
 • Prins Clausplein: van knoopppunt naar 'Bestemming Haaglanden', op weg naar een geïntegreerde en gefaseerde metamorfose, Kamer van Koophandel Haaglanden, juni 2001

   


STICHTING ADOPTIE RIETKRAGEN

Reeuwijk 2811 EG Drieblad 15

Aan de Dienst Ruimte en Groen
van de Provincie Zuid-Holland Reeuwijk mei 2001
Postbus 90602 2509 LP Den Haag

Betreft: Uitspraak gedeputeerde over muskusratten

Gedeputeerde L.v.d. Sar van de provincie Zuid-Holland was onlangs in het nieuws met een ons inziens onjuiste uitspraak over het probleem dat de muskusrat veroorzaakt.

De uitspraak luidde: "Door het aanbrengen van natuurvriendalijke oevers in particuliere tuinen is de muskusrat ook al in het stedelijk gebied doorgedrongen"

Wat is echter de werkelijkheid? Als er een nieuwe woonwijk tot stand komt verdwijnen de sloten en derhalve ook vele kilometers oevers waar muskusratten een burcht zouden kunnen bouwen. Daarvoor in de plaats zien we voorzover de mensen langs water komen te wonen een reeks van beschoeiingen, houten terrassen, vlonders, steigers etc. Goed aangelegde natuurvriendelijke oevers zijn met de beste wil van de wereld nauwelijks te vinden.

Daarbij komt- en dat vinden wij het belangrijkste motief om deze brief te schrijven: in een goed aangelegde natuurvriendelijke oever met een plasberm of zeer flauw verloop heeft een muskusrat absoluut geen kans om een burcht te maken.

Muskusratten graven hun burcht boven de waterlijn, de ingangen van de burcht liggen net op of onder de waterlijn.

Terzijde merken wij op dat ze wel een kubieke meter grond kunnen verzetten, maar om een dijk tot bezwijken te brengen is heel wat meer nodig.

Nog steeds gebruiken boeren en helaas ook beheerders van natuur- en recreatiegebieden in de herfst het grote snijmes om de slootkanten recht te trekken. De vegetatie en de grasmat worden op veel plaatsen weggesneden. De oever wordt daardoor hoger en steiler en instabiel; in het voorjaar trapt het vee de kanten weer in en wat nog erger is, er ontstaan zwarte plekken die een eldorado vormen voor de muskusrat.

Een ander beheer van de oevers is naar onze mening de beste methode om de rat te bestrijden.

Wij verzoeken u een kopie van deze brief aan de heer V.d. Sar te overhandigen.

Hoogachtend, namens de SAR ...


Laatste wijziging: 26 juni 2001 | ind@datadelft.com | Jacques Schievink