Mededelingen periode maart - juli 2004

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

22-08-2004

 

 

ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

 • ABCDelfland 5/2 | t.b.v. van waterberging gaan peilen in sommige plassen (Kraaienest, Plas vd Ende en Wollebrand) omlaag
 • ABCDelfland 5/3 | accoord met Rijswijk over calamiteitenberging | kas in de vijver van Flora Holland | water onder kas | oprichting "waterkader Haaglanden"
 • Argus 29/1 | faunabeheerplan wordt weer gewoon afschotplan | de eekhoorn in Nederland | 20 jaar illegale roofvogeljacht | de herintroductie van wilde runderen
 • Argus 29/2 | rechters corrigeren falend provinciaal beleid - twee jaar ervaring met flora- en faunawet | vraagtekens bij de herintroductie van de ooievaar
 • Bedrijvig Beleid 2004/1 | provincie versnelt planvorming bedrijventerreinen | regio Oost in cijfers
 • De Levende Natuur 104/6 | thema ecologische netwerken | natuurkan niet leven van reservaten alleen | hoe belangrijk is agrarisch natuurbeheer voor ealisering EHS? | fosfaat knelpunt bij realisering EHS op voormalige landbouwgronden?
 • De Levende Natuur 105/1 | zeebodemverstoringen | bodemfauna en soortenrijke graslanden | ontstaan en ligging van stinsenplantbiotopen | natuurvriendelijke slootonderhoud door boeren
 • De Levende Natuur 105/2 | 10 jaar plan Goudplevier in het Mantingerveld
 • De Levende Natuur 105/3 | redactioneel over landbouw en natuur | handreiking omgaan met bodemverontreiniging in het landelijk gebied | 15 jaar rijkswegbermbeheer | bosplanten in jonge bossen
 • De Levende Natuur 105/4 | nota Ruimte bekritiseerd door het Milieu- en Natuurplanbureau | bodemorganisemen helpen de "bospest" (Amerikaanse vogelkers) uit te groeien tot een plaag | verbraming
 • De Slag 2004/2 | halfparasieten in het duin: ratelaars ogentroost, bremraap | nieuwe soorten vlinders in de duinen
 • De Slag 2004/3 | koel en heet op een paar meter afstand |bospest Solleveld
 • De Water Nieuwsbrief nr 99 | de invloed van Brussel | hoogwaterbescherming Nederlands speerpunt van voorzitterschap EU (NB. uiteraard niet ... de waterkwaliteit!
 • De Water Nieuwsbrief nr 100 | blauwe knooppunten | commentaren op de stelling "Nederland moet een waterland durven zijn" | Zee in zicht, zilte waarden duurzaam benut
 • Delflands peil 11/1 | ten strijde tegen muskusratten | Haagse beek | maaibeheer
 • Delflands peil 11/special jaarverslag 2003
 • Delflandspeil 11/2 | themanummer over samenwerking met gemeenten: gemeentelijke waterplannen, waterkansenkaart, handreiking Watertoets 2004 | kaderrichtlijn water
 • Gorteria 30/1 | sieralgvondsten in De Wieden | herziening ecologische soortengroepen (zie www.synbiosys.alterra.nl/ecotopen)
 • Gorteria 30/2 | landsdekkend flora-bestand in zicht
 • Gorteria 30/3 | verspreidingspatronen en ecologie van Nederlandse korstmossen
 • Groen, Water en Milieu 2004/2 | luchtkwaliteit in Zuid-Holland voldoet op veel plaatsen niet wat NO2 en fijn stof betreft.
 • Groen, water en milieu mei 2004 | groene en blauwe diensten hebben de toekomst, maar welke? | veilige kust - provincie gaat werken aan een ontwikkelingsperspectief, een eufemisme voor kustuitbreiding ...
 • H2O 37/5 | voorrbereiding Europese grondwaterrichtlijn | grondwater in Amsterdam | beter inzicht in regenwaterinfiltratie | slibophoping bij eutrofiëring in stagnante ondiepe oeverstroken (doorgaans achter vooroevers) | één kopje koffie kost gemiddeld 140 liter water
 • H2O 37/6 | rol van zaadvoorraad bij vestiging van planten na het baggeren | kaderrichtlijn water en natuur
 • H2O 37/7 | zin en onzin over blauwe diensten | hergebruik gezuiverd afvalwater
 • H2O 37/8 | drinkwaterspecial | waterberging en natuur | effecten van langdurige overstroming: gevolgen voor de natuur | mogeljke schade door waterbeging op landbouwgrond | waterplan Rotterdam | reductie bemesting voorkomt dure zuivering | blauwe diensten of blauwe plichten

analyse van blauwe diensten (Luc Absil, stuchting Reinwater)

blauwe plicht

blauwe dienst

wettelijk minimum

zorgplicht

meer dan wet- en regelgeving en meer dan zorgplicht

toepassen van teelt-/spuitvrije zones en beperken tot toegestane bestrijdingsmiddelen

minimale dosering van middelen

alternatief middel of mechanisch

voldoen aan bemestingsnormen

tijdstip bemesting: bewust omgaan met mineralen

onderbemesting, mestvrije bufferstroken (breder dan Lozingenbesluit voorschrijft)

onderhoud van sloten

maaitijdstip en type maaimachine

inrichting en beheer van ecologische sloten

waterberging: geen landelijke regelgeving (waterschappen kunnen gebiedsgerichte regels voorschrijven)

waterberging (bijv. volgens normen in Nationaal Bestuursaccoord Water)

regelmatige waterberging om elders problemen te voorkomen (vaker dan beschreven in Nationaal Bestuursaccoord Water)

 • H2O 37/9 | eerste eisen voor schadevergoedingen van boeren i.v.m. gebruik als waterbergingsgebied | streefbeelden voor stadwateren in Zwolle | helofytenfilter als alternatief voor een bergbezinkbassin
 • H2O 37/10 | interview met Dirk Sijmons, rijksadviseur voor landschapsarchitectuur | watertekort verdient net zoveel aandacht als wateroverlast | kwelafhankelijke vegetatie in beekdal het Merkske
 • H2O 37/11 | RIVM: ruimte voor water komt wellicht onvoldoende van de grond met de nota Ruimte | waterhuishouding in de Deltametropool: niet onderscheidend bij locatiekeuzen omdat de kosten van woningbouiw en infrastructuur vele malen hoger zijn? |
 • H2O 37/12 | "uitmijnen biedt perspectief om uitspoeling van fosfaat te verminderen | regelbare stuwen | waterbodembeheer in Zuid-Holland
 • H2O 37/13 | rapport Veranderde delta wijt op te grote nadruk op technische maatregelen van de Nederlandse waterbeheertraditie || wie regelt het waterbeheer in bebouwd gebied? - voorstel van Unie van Waterschappen en VNG | verdroging natuurgebieden in kaart gebracht
 • H2O 37/14&15 | blijven ontwateren financieel onhaalbaar | lagere nutriëntengehalten in meren en plassen door natuurlijker peilbeheer? | waterhuishoudkundige maatregelen bij extreme bodemdaling
 • IODS 9 | overzicht van de punten in de Startnotitie A4 Delft-Schiedam
 • IODS 10 | uitwerking plan Norder
 • Midden-Delfkrant 28/1 | paden en landschap
 • Midden-Delfkrant 28/2 | het nieuwe recreatiegebied Poldervaart bij Kandelaar
 • MilieuActief april 2004 | thema LeefOmgevingsKwaliteit
 • Milieudefensie magazine 33/4 | dicht bouwen maakt niet krap | bouwplannen die niet doorgingen
 • Milieudefensie magazine 33/5 | interview met Anaradha Mittal over de mythen van kunstmest en gmo | tuincentra enorm populair
 • Milieudefensie magazine 33/6 | interview met Maarten 't Hart | nota ruimte: het stempel van het ministerie van Verkeer
 • Milieudefensie magazine 33/7 | nota ruimte:ook VVD wil minder bedrijventerreinen | architectuur van Hundertwasser
 • Milieusensor 7/1 | alle Rotterdamse milieutaken nu bij DCMR | Vlaardingen keert gezicht naar de Waterweg: bouwen in de milieubelaste Rivierzone | het plan voor GlasKasTeel in Bleiswijk, een kas boven kantoren en logistieke ruimtes
 • Natuur en Milieu 28/3 | thema Ruimte in een steeds voller land | nota Ruimte
 • Natuur en Milieu 28/4 | biologisch glastuinbouwbedrijf in 's-Gravenzande: babyleaf | nieuwe landgoederen | 30 infrastructurprojecten in het Trans-Europese Newerk: slecht besteed belastinggeld | www.rechtomteweten.nl over lucht vervuiling van fabrieken
 • Natuur en Milieu 28/6 | thema Europa: 5 thema's: illusievoedsel, chemische stoffen, waddengas, anders boeren en CO2-uitstootrechten | vrije energiemarkt bedreigt groene stroom | distrivaart
 • Natuur en Milieu 28/7 | trein verliest terrein | natuur op bedrijventerreinen? | interview met minister Veerman | vezelhennep | tijdbommen van landbouwgif
 • Natuur en Milieu 28/5 | bodem meer vervuild dan gedacht: 600.000 verdachte locaties | rapport Zee in Zicht | waddenprof Theunis Piersma over het ongelijki van de regering | biobrandstoffen in de lift door hoge brandstofprijzen: "flower power" | minister Veerman doet weinig voor duurzame veeteelt
 • Natuurbehoud aug. 2004 | thema geuren | de aanwinst van de Tiendgorzen | Westerschelde
 • Natuurbehoud mei 2004 | moet Europa onze natuur redden?
 • Nederland leeft met water 3/12 | voorrang aan Schiphol in nota Ruimte dreigt ten koste te gaan van waterberging | nieuwe verdringingsreeks droogtebestrijding (natuur had daarin geen plaats!) | nadeelcompensatieregeling
 • Onverwacht Nederland 7/1 | meer geld voor EHS in miljoenennota 2004 | vogeldrukte op Schouwen-Duiveland
 • Onverwacht Nederland 7/2 | grazers in natuurgebieden | fietsen door stadsgroen | de dynamiek van de Wadden
 • Sovon-nieuws 17/1 | Midwintertelling jan 2003, Europse verschuivingen door klimaatveranderingen?
 • Sovon-nieuws 17/2 | bijeneters | weidevogels versneld achteruit | meer huiszwaluwen in 2003
 • Trendsinwater no. 12 | zeegras in de schijnwerpers | wadi werkt | www.watermarkt.nl (van RIZA en RIKZ) in een nieuw jasje
 • Van Nature 14/4 | rapport Meijer: denklijn goed, conclusies niet | waterberging en natuurontwikkeling in Lappenvoort/Oosterland (bij Paterswolde) | Noordse woelmuizen in Tiendgorzen
 • Van Nature 14/5 | natuur onderbedeeld in nota Ruimte | volgesn het Natuurplanbureau blijft de milieudruk te hoog voor herstel van ecosystemen |
 • Van Nature 14/6 | behoud veenweidelandschap tussen Amsterdam en Alkmaar : Laag Holland | Voor herstel moet Waddenzee meer ruimte krijgen, m.n. door ook aan de landkant de getijdenwerking terug te brengen | IJmeer
 • Van Nature 14/7&8 | acht nieuwe ecoducten op de Veluwe | hoogveen Fochteloo verbeterd | opnieuw slecht voorjaar voor grutto's | regering dreigt ammoniakwetgeving te versoepelen
 • Via Natura juni 2004 | A12 als voorbeeldproject routeontwerp
 • Van Nature 14/3 | interview met Annie Schreijer-Pierik, CDA-woordvoerder natuurbeleid (en zonder twijfel het afschuwelijkste Tweede kamerlid, red) | wisselend beeld bij ontwikkeling heideflora
 • Vogels 2004/2 | vogels kwijnen weg door schelpdiervisserij | het is veel te stil in de duinen | moeras- en plasvogels van de stad | alleen een boer kan de akkervogels redden
 • Zoogdier 15/1 | dynamiek populatie reeën zonder jacht
 • Zoogdier 15/2 | artikel van Kees Mostert over de zeezoogdieren van de Golf van Biskaje | de beermarter
 • Zuid-Hollands Landschap 2004/2 | Groene Hoefijzer: visie van Consept op het gebied rond het Westlandse kassengebied | jaaroverzicht 2003 ZHL | boeren als natuurbeheerders, het kan werken
 • Zuid-Hollands Landschap 2004/3 | landgoed Huys te Warmont

Vijf miljard niet-autobezitters

Paul Peeters over de zegeningen van de auto in Milieudefensie magazine 33/5

Met één zin is de vraag te beantwoorden waarom de milieubeweging liever niet reclame moet maken voor 'schone' auto's, zoals Jeroen Trommelen voorstelde. Reclame voor 'schone' auto's vind ik niet nodig omdat het enige meisje van mijn HTS-opleiding bij een auto-ongeval om het leven kwam, omdat mijn wandelvriend een jaar lang thuis zat met een gecompliceerde beenbreuk na een aanrijding, omdat de prachtige oude boerderijj waar ik menig jeugdzomer doorbracht is verdwenen onder de A50, omdat in Frankrijk duizenden kilometers laanbeplanting met statige platanen zijn gekapt in een poging te hard rijdende automobilisten van de dood te redden, omdat rneer dan honderd miljoen mensen in Europa slecht slapen en levensvreugde missen als gevolg van het verkeerslawaai, omdat meer dan de helft van de Nederlanders geen eigen auto heeft, maar wél alle nadelen ondervindt, omdat honderdduizenden ouderen niet meer het huis uit durven te komen vanwege drukke verkeer, omdat veel kinderen binnen moeten blijven en niet meer zelfstandig functioneren op straat, omdat een goede buur beter is dan een verre vriend, omdat de bereikbaarheid afneemt door het sluiten van de buurtsuper en de dorpsbank, omdat het openbaar vervoer alleen goed functioneert als er veel mensen gebruik van maken, en er dus veel en vaak bussen en treinen kunnen rijden wat het gebruik van je eigen auto in plaats trein of bus onsolidair en minder sociaal maakt, en omdat meer auto's derhalve de verschillen tussen de haves en de have-nots verder laat toenemen, omdat met elke gesloten buslijn meer arbeidsplaatsen verloren gaan dan de geautomatiseerde auto-industrie biedt, omdat bijna alle gesprekken op feestjes en partijen over auto's gaan in plaats van het leven zelf, omdat jaarlijks duizenden al dan niet bij wet beschermde kikkers, padden, dassen, kerkuilen en andere dieren onder autowielen worden vermalen, waaronder de vijf katten van rnijn broer, omdat het nergens meer stil is op het platteland in Nederland, omdat je als fietser altijd moet wachten op automobilisten en zo elke dag opnieuw ervaart wat een minderwaardige tweederangsburger men je vinclt, omdat iedereen altijd eerst en vaak alleen aan autobereikbaarheid denkt, omdat je eenvoudigweg niet voor auto's kunt zijn als je de schaalvergroting in de ruimtelijke orde van Nederland wilt tegengaan, omdat al die auto's met hun parkeerplaatsen, drukke onoversteekbare wegen en schaalvergroting afstanden vergroten, niet verkleinen, omdat de'vrijheid' van de automobilist om hard te rijden zwaarder weegt dan leven of gezondheid van tienduizenden Nederlanders, omdat auto's gemiddeld geen tijd besparen, omdat ook de Prius één op tien rijdt als je het gaspedaal een beetje sportief gebruikt, omdat na vijftien jaar 'schone' autotechniek energiegebruik en klimaatverandering gewoon doorgroeien, omdat je niet achter technieken aan moet hollen die onmogelijk voor alle wereldburgers beschikbaar kunnen komen, omdat je je niks wijs moet laten maken: het doel van de auto-industrie is om geld te verdienen, omdat vervoer per auto voor de maatschappij vele malen duurder is dan fietsen, omdat jaarlijks een tiental miljard euro wordt weggesmeten aan autoreclames in plaats van duurzame ontwikkeling, omdat goed gebruikte treinen en bussen altijd beter voor het milieu zullen blijven, mits toegerust met technologie van hetzelfde niveau, en omdat de auto-industrie uitstekend in staat is zelf reclame te maken, daarom dient de milieubeweging solidair te zijn met de vijf miljard rnensen op de wereld die vooral nadeel ondervinden van de auto's van het overige miljard.

Paul Peeters, consultant

terug naar begin

ind@datadelft.com