Mededelingen periode mei - oktober 2005

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

16-11-2005

 

 

ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

Tijdschriften

 • ABCDelfland 6/2 | interview met Delfts gemeentebestuur | waterberging Hoefpolder gereed | verbreding Oranjekanaal
 • Argus 30/2 | Roeken dagen uit | natuurvriendelijke landbouw en agrarisch natuurbeheer - een pleidooi voor oude akkerbouwtechnieken
 • Argus 30/3 | de macht van de zeurende boer | dode dieren in de natuur | ringslang in de stad | pleidooi voor acceptaie van de muskusrat | kokkelvisserij in de westerschelde
 • Bedrijvig Beleid aug 2005 | kennisboulevard A13
 • De Levende Natuur 106/4 | ecologisch groenbeheer en stadsvlinders | groene stranden | stroomdalflore Overijssels Vecht bedreigd | artikelen op www.delevendenatuur.nl | wordt abonnee via administratie@delevendenatuur.nl
 • De Ratelaar 24/3 | special over Vlietzone | kritiek op Haags groenbeheer
 • De Water 104 | thema; ontwerpen voor een natter Nederland | bypasses langs de IJssel | websites wateropgave: drijvendestad.nl / amfibischwonen.nl / nwp.nl / woningopwater.nl / delftcluster.nl / waterstudie.nl / aquatecture.nl / plantij.nl
 • De Water 107 | overloop in de Noordwaard bij Gorinchem | integrale waterwet zomer 2006 in 2e Kamer | Veerse Meer opgeknapt door verzouting
 • De Water 108 | verstoring door geluid van waterecosystemen | toch gedempt tij in het Lauwersmeer | bescherming zeezijde kustplaatsen
 • De Water 109 | watertekort moet deel uitmaken van elk plan | richtlijnen monitoring Kaderrichtlijn verschenen | Klein Profijt, wilgenvloedbos zoetwatergetij aan de Oude Maas | Blauwalgenbestrijding: verzouten of doorspoelen?
 • Duurzaamheidskrant mei 2005 | conferentie Boeren Bedrijven Biodiversiteit | in Duindorp warmte uit zeewater | energiebeheer bij woningcorporaties

terug naar begin

 • Gorteria 31/2 | schapegrassen | Zwartsteel in de duinen bij Velsen
 • Groen, Water en Milieu 2005/5 | op zoek naar waterparels | Zuid-Holland verzilt de komende 200 jaar (kwantificering van de zoet- en zoutwatervoorraden)
 • Groen, Water en Milieu 2005/6 | bodemvisie: bij RO en inrichting beter rekening houden met bodemtoestand | landschapsbeheer Hoekse Waard
 • Groen, Water en Milieu 2005/7 | bodem bepalen voor landgebruik | biodiversiteitsprogramma in de Hoekse Waard | Deltanatuur: 3000 ha natte natuur in de moning van Maas en Rijn | Zuidplaspolder
 • Groen, Water en Milieu 2005/9 | Blaarkop geschikt voor het drassige veenweidegebied | provincie neemt vergunningverlening van LNV over bij Natuurbeschermingswet
 • Groen, Water en Milieu 2005/10 | nieuw beleidsplan GWM op de rol | provinciaal kernteam luchtverontreiniging ( .. men gaat zich om de luchtverontreiniging bekommeren om de infrastructuurprojecten te redden ...) | te weinig geld voor zwakke schakels in kustverdediging | bodemkwaliteit en biologisch functioneren
 • Groen, Water en Milieu 2005/S | special landschapsprijs 2005
 • GroenLinks sep 2005 | RR2020: race nog niet gelopen bij streekplan Regio Rijnmond. "Het lijkt wel een reflex: hebben we geld nodig voor groenonderhoud en groenontwikkeling? Dan zetten we er eerst eem hoop dure huizen neer ..."
 • H2O 38/9 | Staatsbisbeheer pleit voor nieuwe rivierarmen | kaderrichtlijn: de angst regeert | GGOR in de regio Drentsche Aa | effecten van klimaatveradering, bodemdaling en veranderend grondgebruik
 • H2O 38/10 | watertekorten | milieubalans 2005: nitraatdoelstelling grondwater haalbaar |

  Trends in milieudruk en -kwaliteit; het halen van de doelen (in 2010) en de milieukosten (mln Euro's p.j., prijspeil 2004)

  Milieuprobleem

  Trend 1985-2004

  beleidsdoel bereikt? [2]

  Milieukosten samenleving [1] 2004

  w.v. rijksbegr. gem. p.j. (2005-2009)

  Klimaat binnenlands

  1.130

  924

  Klimaat: Kyoto instrumenten

  -

  Energie-efficiëntie

  Duurzame energie

  Duurzame elektriciteit

  Emissies NO2, SO2

  1.796

  34

  Emissies VOS, NH3

  Emissies, fijn stof

  Depositie N /zuur op natuur

  Luchtkwaliteit ozon

  Luchtkwaliteit fijn stof, NO2

  Nutriëntenverlies landbouw

  2.602

  102

  Nitraat in grondwater

  Gebruik dierlijke mest

  Fisfaatverzadiging in bodem

  Bestrijdingsmiddelen

  Oppevlaktewaterkwaliteit

  Biologische landbouw

  Niet bekend

  9

  Verdroging

  Niet bekend

  Niet bekend

  Geluid

  505

  481

  Externe veiligheid

  Niet bekend

  Niet bekend

  Bodemsanering

  614

  278

  Afvalbeheer

  3.577

  24

  1) Inclusief kosten Rijk. 2) EU = Europese verplichting. 3) Beoordeling op basis van groepsrisico en casuïstiek.

  Criteria bij de kleuren (zie ook bijlage 3):

  kolom 2: groen: afname milieudruk, verbetering milieukwaliteit / geel: min of meer gelijkblijvend / rood: toename van milieudruk, verslechtering milieukwaliteit

  kolom 3: groen: doelen waarschijnlijk met vastgesteld beleid gehaald / geel: kams op halen van doelen is circa 50% of nog niet te bepalen / rood: doelen waarschijnlijk niet gehaald met vastgesteld beleid.

  mestbeleid en de kaderrichtlijn Water &endash; in niet-landbouwgebieden al sinds 1986 verbetering waterkwaliteit | nieuwe compensatiemethode voor verharding

 • H2O 38/11 | interview met prof Mark van Loosdrecht: "ecologisch doel bepaalt mate van afvalwaterzuivering als deel van het ecosysteem" | peilbeheer met "vegetatiestuwen"
 • H2O 38/12 | ondergrondse waterberging in de Haarlemmermeer? | Kaderrichtlijn Water en Waddenzee | risico van overstromingen
 • H2O 38/13 | Normering boezemkaden Zuid-Holland
 • H2O 38/14&15 | waterhuishouding als randvoorwaarde voor ruimtelijke ordening (en de bizarre opvatting van het PvdA-kamerlid Boelhouwer) | Blauwe stad | verzilting in West-Nederlandse polders | verdroging | alternatieve wijze van maaibeheer succesvol
 • H2O 38/17 | ecologisch onderzoek aan natuurvriendelijke oevers Deurzerdiep (advies: meer heterogeniteit en gefaseerd onderhoud) | Flevopolder en NO-polder zakken nog maximaal een halve meter | na ruim 110 jaar aanpassing boezempeil Delfland | fosfaat als adder onder het gras bij nieuwe natte natuur (verwijdering van fosfaatrijke laag of juist droge natuur scheppen)
 • H2O 38/19 | themanummer stedelijk water | EHS houdt geen rekening met waterhuishouding (eventueel grenzen EHS aanpassen aan het hydrologisch systeem) | GGOR in de stad | normen voor waterbodems onjuist " | grondwaterbeheer en riolering Dordrecht
 • H2O 38/20 | gemeenten missen geld voor afkoppelen | foutieve aansluitingen in gescheiden rioolstelsels
 • H2O april 2005 | themanummer membraantechnologie

terug naar begin

 • IODS 12 | projectleider: er is geen 100% ideale oplossing"
 • IODS 13 | gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven: voor mij is Midden-Delfland de voortuin | eendenkooi Schipluiden
 • Lutra 47/2 | terugkeer van de bruinvis in Nederlandse kustwateren | herintroductie otters voldoet aan internationale richtlijnen
 • Midden Delfkrant nr 117 | themanummer planten en dieren
 • Midden-Delfkrant 29/2 | bijenhouden in MD | historisch jaar op de vlietlanden | cinferentie over beheer | Woudsepolder in gevaar
 • Midden-Delfkrant nr 119 | conferentie over beheer van Midden-Delfland | de zuidrand
 • Milieudefensie Magazine 34/10 | "dankzij" Nota Ruimte extra verstedelijking in het landelijk gebied | chemische industrie kleedt Europese regels uit | discussie over biobrandstof
 • Milieudefensie Magazine 34/5 | gemeenten kunnen luchtvervuiling wél bestrijden | interessante column van Jaap Dirkmaat over de landbouw | discussie over Borssele
 • Milieudefensie Magazine 34/6 | gevaren van synthetische nanodeeltjes | slap accoord over gentech tussne LTO en Biologica
 • Milieudefensie Magazine 34/7&8 | milieu bij FNV weggezakt | meer onderzoek en lobby in MD strategie | Nederland financiert uitstoot broeikasgas van Wereldbank
 • Milieudefensie Magazine 34/9 | interview met Matthijs Schouten | betoog van Lucas Reijnders tegen biobrandstoffen
 • Milieusensor 8/2 | toenemend aantal klachten vliegtuiggeluid | scheepvaart en luchtverontreiniging | bodeminformatie op internet (voor R'dam www.bodeminformatie.rotterdam.nl)
 • Milieusensor 8/3 | luchtkwaliteit | prof Charles Vlek: ontmotoriseren goed voor gezondheid en milieu, Nederland te klein voor 8 tot 10 miljoen voertuigen | Rijnmond moet flink schoner
 • Natuurbehoud sep 2005 | het nut van Europese richtlijnen
 • NME2005-1 | Vergroening van het fiscale en financiële stelsel: mogelijkheden voor gemeenten en provincies : Vier lokale vergroeningsmaatregelen worden gezien als kansrijk: parkeer belasting, OV (schone bussen en roetfilters), tarieven voor de afvalstoffenheffing (diftar) | Evolutionaire economie als inspiratie voor energie- en transitiebeleid: Survival of the greenest | Stimulansen en barrières voor duurzaam ondernemen. De interviews bevestigen het beeld dat koplopers niet beloond worden voor hun inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen. | www.nederlandse-emissieautoriteit.nl
 • Onverwacht Nederland 8/2 | Drentsche Aa | de waarde van nieuwe natuurgebieden &endash; interview met o.a. Schouten en Sijmons
 • Sovon nieuws 18/2 | overzicht wormenetende wadvogels | 2004 uitstekend jaar voor huis- en oeverzwaluwen | broedgeval Wilde Zwaan
 • Terra 1/4 | emissiehandel | verdwijnen de boeren uit Nederland?
 • Terra 1/5 | Biesbosch, tij en biezen keren terug
 • Terra 1/6 | balans van het kabinet Balkenende
 • Terra 1/7 | thema duidetrnis
 • Trendsinwater 16 | bodem kustzone schoner | pilot waterberging in natuur (de Beerze) | informatie grondwaterstanden op www.grondwaterstandbrabant.nl | gebiedsabonnement mogelijk op natuurloket

terug naar begin

 • Van Nature 15/5 | 2e Kamer zaagt aan poten EHS | samenwerking met Banc d'Arguin
 • Van Nature 15/6 | kerngebieden nodig voor behoud weidevogels | chaos en verandering in plaats van behoud en herstel: natuurbescherming zit vast in een keurslijf van natuurdoeltypen, doelsoorten en referentiebeelden (prof. Van Groenendael)
 • Van Nature 15/7&8 | Brabantse distelkwestie | Natuurmonumenten twijfelt aan deelname fauna-eenheden | geen begrip voor vrijgeven vossenjacht | ca 4000 ha akkers in beheer bij NM | kwaliteit van platteland gaat onnodig achteruit (advies Raad voor het Landelijk gebied)
 • Van Nature 15/9 | onvoldoende natuurlijke processen in PKB Ruimte voor de Rivier | gefaseerd maaibeheer goed voor insecten | jubileumbijlage: 100 years later
 • Van Nature 15/10 | 15 miljoen extra voor nieuw groen in de randstad | Natuurmonumenten beperkt zich niet tot eigen terreinen | slechts 600 ha natuur langs Westerschelde i.p.v. 3000 ha | faunafonds tegen landelijke opstelling voor vossenjacht (schade door vossen in 2004: 1650 Euro (!!))
 • Verderkijker 24/3 | overeenstemming NMP-gemeente over Keizershof; saldo: teloorgang van natte graslanden voor idiote stadsuitleg | padden overzetten aan de Monnikenweg
 • Via Natura # 22 | monitoring en evaluatie van de natuurmaatregelen: vaak vrijblijvend | overheid houdt onvoldoende rekening met de feiten
 • Via Natura #23 | themanummer cultuurhistorie (met uitputtende objectenlijst)
 • Vogels 2005/3 | Rijnstrangen | mussen
 • Vogels 2005/4 | windmolens geen gehaktmolen | Natte as, mieuwe jungles voor Hollandse moerasvogels | de Schelde
 • Waddenmagazine 40 | gedempt tij in Lauwersmeer | Natuurmonumenten op Schier
 • Zoogdier 16/1 | ouderdom van vossen | virusziekten bij konijnen en hazen | de-domesticatie
 • Zoogdier 16/2 | portalen als oversteekplaats voor boombewonende zoogdieren | vleermuizen en de effecten van wegen, bruggen, kanalen en straatverlichting | Wildlife and traffic
 • Zuid-Hollands Landschap 2005/2 | Klein Profijt | jaaroverzicht 2004 | brakke biotoop in Ommeloop tussen Brielle en Oostvoorne | kasteelgaarde Rhoon opgeknapt
 • Zuid-Hollands Landschap 2005/3 | ringslang habitats in veenweidegebied | kamsalamanders langs de Lekdijk

Literatuur

 • Jaarverslag 2004 Vogelbescherming &endash; moerasvogels zakken weg
 • Waterberging in gietwaterbassins, koploperproject NBW, Delfland
 • Het milieu in de regio Rotterdam 2005, Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam
 • Milieu en ruimte, MSR themarapport, juni 2005
 • Delfland &endash; Lepelland, Vogelwacht Delft en Omstreken, juni 2005
 • Samenwerken aan een pragmatische en realistische implementatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW), WLTO 2004
 • Verhalen van Biesland, voorstel voor monitoring en evaluatie van Boeren voor Natuur in de Polder van Biesland, juni 2005
 • Waterbeheersplan 2006-2009 + Nota van Beantwoording. "Realiseren en Intensiveren"; samenvatting + CD-ROM
 • Quickscan DSM-Spoorzone, verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving, TNO Bouw en Ondergrond, Delft Cluster
 • Bewoners bouwen de buurt, collectief particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw, VROM 5130, sep 2005 (abonneren op deze reeks: ipsv@sev-realisatie.nl)
 • Actieve parken, sociaal cement, multifunctioneel gebruik van sport-, tuin- en speelparken, VROM 5131, sep 2005
 • Betrekken van allochtonen bij stedelijke vernieuwing, innovatieve methoden van multiculturele participatie, VROM 5137, juli 2005
 • Funderingsherstel, proeftuin van collectief particulier opdrachtgeverschap, VROM 5123, juli 2005
 • Technopolis, bestemmingsplan, document <Technolopis.pdf>, juni 2005
 • Met allure naar 2020, discussienota Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020, sept 2005, document <Haaglanden2020.pdf>
 • Recht op groen, deel 1 - beleidsadvies, Raad voor het Landelijk Gebied juni 2005, <rlg056a.pdf>
 • Recht op groen, Advies over kwaliteitsbeleid voor het platteland, Raad voor het Landelijk Gebied juni 2005, <rlg057Tijd voor kwaliteit.pdf>
 • Bestemmingsplan TU-Noord, gemeente Delft, <TU-N.pdf>, oktober 2005

terug naar begin

De weg van de boer

Steeds meer beleidsmakers, onderzoekers en zelfs natuurbeschermers praten elkaar na: "Het laatste uur van de landbouw heeft geslagen. Ze zal de concurrentie met de wereldmarkt en zelfs de Europese markt verliezen, zeker met de tien nieuwe lidstaten erbij. De Nederlandse boer is te duur en is in een keurslijf van regels gedwongen. Hij zal de strijd verliezen." De beste stuurlui aan wal zien de boeren vertrekken naar Polen, Rusland en Canada. Andere stuurlui zien nog een redding in varkensflats en agroclusterparken als laatste overlevingskans. Landbouw is industrie geworden en industrie hoort op een bedrijventerrein. De boer wordt besproken als betrof het een apart ras is, die je zelfs via tv-programmas aan een levenspartner moet helpen. Een niet aflatende stroom stuurlui aan de wal hebben deze'bedrijfstak' vrijwel tot op het bot verziekt. En telkens als er een ramp gebeurde maakten ze zich als een haas uit de voeten of openden met een weids gebaar een volgende deur voor de boer, op weg naar de onherroepelijke afgrond.

Ze hielpen de boer aan gif en kunstmest, aan hormonen, legbatterijen, medicijnen tegen iedere kwaal, en aan kassen met glaswol waar de groente aan het mineraleninfuus groeit, en leerden de koeien vlees te eten. En nu praten we elkaar dus aan dat het over en uit is met de boer, of dat hij de laatste ultieme stap nog moet zetten tot de volstrekte vervreemding, door dicht opeengepakt met zijn levende have in bedrijfsparken en flats te kruipen. Daar mag hij dan ons voedsel gaan produceren, als was er nooit de aarde, de zon en frisse lucht waarin werd gegroeid, geplukt, geoogst, gemolken en geslacht. De Oost-Europese boeren gaan hun landschap om zeep helpen en goedkoop met ons de concurrentie aan. Onze 'gevluchte' boeren mogen ze daarbij helpen of ze vermesten in Canada het grondwater. Steeds meer ruimtelijke planners verkneukelen zich ondertussen bij het idee van de vertrekkende boer uit ons volle landje, en kijken begerig naar de lege plekken die hij zal achterlaten. Niemand lijkt zijn geweten te voelen bij de footprint zo groot als Frankrijk, om die 16 miljoen verwende Nederlanders te voeden. Deze footprint zal de komende jaren sterk groeien. Zelf leven die Nederlanders in een van de vruchtbaarste landen van de wereld. Nooit te droog en in een mild klimaat. Een uitgelezen land voor landbouw. Op de vrijkomende hectares verrijst de pretindustrie en nagemaakte natuur, die verbleekt bij wat in onze naam elders op de wereld aan natuur wordt afgebroken. En ik maar denken dat we er altijd zelf nog bij zijn als het gaat om wat er met onze boeren gebeurt. Ze kunnen ook gewoon hier blijven en in een aantrekkelijk landschap, met respect voor de bodem en de dieren, gezond voedsel produceren. We kunnen ze beschermen tegen goedkope inferieure rommel door er bij de grens een vette tax op te zetten. Dan riskeren we een ruzie met Europa, maar wel over iets wezenlijks. Weg met het gesleep met ons voedsel, weg met de chemicaliën en de dierkwelling. Ons voedsel is het heiligste wat er is onder de zon, een ruzie meer dan waard. Leve de boer.

Jaap Dirkmaat, voorzitter Das&Boom (Milieudefensie Magazine 34/5)

terug naar begin

ind@datadelft.com