Mededelingen periode juni-oktober 2002

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

24-11-2002

Abonneren?
verzoek sturen naar
ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

 • ABCDelfland 3/2 | Nico van Paassen over het dilemma van de Woudsepolder
 • ABCDelfland 3/3 | vergoeding schade bij selectieve maalstop | Natuurmonumenten bezorgd over verdroging als gevolg van lage boezem- en polderpeilen, die uit veiligheidsoverwegingen worden ingesteld
 • Argus 27/2 | grutto, vos kraai en ekster | de rioolpunt als eindstation, pleidooi voor amfibievriendelijke trottoirs
  • Britse zangvogels lijden niet onder predatoren. De afname van sommige soorten is niet te wijten aan ('does not correlate with') sperwer en ekster. (Bron: Proceedings of the Royal British Society for Bird Protection);
  • Voor de meeste Nederlandse zangvogels is de stand sedert 1980 toegenomen (Bron: SOVON);
  • Het verlies aan eieren en de sterfte onder weidevogelpullen (niet vliegvlugge jongen) wordt voor 15% veroorzaakt door predatie van vossen, kraaiachtigen, egels, katten en dergelijke. Dit is geen uitzonderlijk hoog percentage in de natuur maar een normaal verschijnsel;
  • Het aantal eksters in Nederland loopt terug. Ze trekken meer en meer naar bewoonde gebieden en woonwijken onder druk en concurrentie van zwarte kraaien.
 • Argus 27/3 | overzicht van diervriendelijke methoden van gewassen en fruit | flora- en faunawet onder vuur | kritiek op het weidevogelonderzoek van Alterra en Sovon (nl. te sterk de nadruk op predatie)
 • Bedrijvig beleid 2002/2 | onderrzoek regionaal investeringsklimaat | intentieverklaring duurzame herstructurering bedrijventerreinen | verbetering randvoorwaarden economie Haaglanden noodzaak | regio Den Haag in cijfers
 • Bedrijvig beleid 2002/3 | Zuid-Hollandse bedrijventerreinen in de revisie
 • Bedrijvig beleid 2002/4 | herstructurering bedrijventerreinen in nieuwe fase
 • De Levende Natuur 103/3 | special over struwelen, die vooral in het duin toenemen, gepaard gaande met afname van andere begroeiingstypen - vooral in de kalkrijke duinen
 • De Levende Natuur 103/4 | Grauwe gans als broedvogel in het Deltagebied | invloed van de vos op de weidevogelstand
 • De Levende Natuur 103/5 | themanummer Ecologische geschiedenis | omgaan met het landschappelijke verleden in natuurontwerpend Nederland | het dynamisch landbouwlandschap (met als voorbeeld het Voerense bocagesysteem)
 • De Ratelaar21/2 | Vroedmeesterpad gesignaleerd aan de Aronskelkweg
 • De Slag 2002/3 | Eetbaar duin
 • De Stand van Zaken (nieuwsbrief over de Europese Kaderrichtlijn Water) no. 6 | Werkgroep grondwater aan de slag | concept Handboek Kaderrichtlijn Water op www.waterland.net/eu-water
 • De Verderkijker 21/2 | samenwerking met werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam i.v.m. fusie gemeenten Pijnacker en Nootdorp
 • De Waternieuwsbrief no. 82 | gemeenten en waterbeleid | waterplan Zoetermeer
 • De Waternieuwsbrief no. 83 | van integraal waterbeheer kom je niet meer af |
 • De Waternieuwsbrief no. 84 | waterwensen voor het nieuwe kabinet |
 • De Waternieuwsbrief no. 85 | de nieuwe Delta; integrale beleidsvisie Deltawateren met herstel van estuariene dynamiek ("ontschotting") | het dilemma van het veenweidegebied. "Alle betrokkenen vinden dat de overheid eindelijk eens keuzes moet maken." | blauwe diensten een utopie? | Enschedese bewoners positief over wadi's
 • De Waternieuwsbrief no. 86 | niemand loopt warm voor diffuse bronnen |
 • Delflands Peil 9/2 | jaarverslag en milieujaarverslag 2001
 • Delflands Peil 9/3 | het hoe en waarom van waterbergingen | verbetering waterkwaliteit
 • Duurzaam Bouwen 6/7 | themanummer Kansen en plannen voor water | Amsterdams voorbeeld van voorbezinkbassin met helofytenfilter als goedkoper alternatief voor gescheiden rioolstelsel | Hoe duurzaam is de waterkansenkaart?
 • Gorteria 28/4 | Veronica acinifolia nieuw voor Nederland | waarom classificaties steeds veranderen
 • Groenblauwe Slinger nr. 8 | Land van Wijk en Wouden (ten noorden van Zoetermeer) proeftuin (2-jarig project kwaliteit landschap met allerlei kleinschalige maatregelen op particuliere gronden) | uitbreiding Akkerdijk naar 190 ha
 • Groen, water en Milieu 2002/6 | toezicht slootdempingen | nieuwe dijkverhogingen laatste optie
 • Groen, water en Milieu 2002/7 | bedrijventerreinen in de revisie / cursus duurzame herstructurering
 • Groen, water en Milieu 2002/8 | uitvoering BMW op schema | groene diensten | nieuwe Staat van de Natuur | ophef over kraai, kauw en vos: de provincie beschouwt het doden van de dieren niet als een effectief middel.
 • H2O 35/10 | themanummer waterproductiebedrijf | mosselen en algen als poortwachters
 • H2O 35/11 | recreatiewater rond stedelijke knooppunten | toekomstig platteland biedt ruimte aan watergericht boerenbedrijf
 • H2O 35/12 | MTBE bedreigt smaak van water | advies Luteijn: drie overloopgebieden | streefbeelden voor stadswateren in Overijssel | rol gemeenten in waterbeheer |beoordeling van waterkwaliteit met visbiomarkers
 • H2O 35/13 | special over waterhuishouding Noorder dierenpark met waterfabriek eb kringloopsluiting (voor wie meer wil weten van de nijlpaardenzuivering ...) | de complexe keuze van de commissie Luteijn
 • H2O 35/14+15 | effecten van onkruidbestrijding op verhardingen: alternatieven voor chemische bestrijding zijn beter voor het milieu | duurzaam watersysteem in niuewe wijk van Numansdorp
 • H2O 35/16 | waterplan Nijmegen, interactieve uitvoering als nieuw concept
 • H2O 35/17 | databank verdrogingsbestrijding (http://www.ggor.nl en http://www.verdroging.nl) | beelden van waternatuur | cyanobacteriën in Rijnlands' diepe putten met goede waterkwaliteit | peilbuizen bij grondwatergestuurd beheer
 • H2O 35/18 | CTB kritisch over gebruik glyfosaat (2/3 wordt niet door rwzi verwerkt) | gevolgen amfibisch wonen voor het watersysteem
 • H2O 35/19 | Ruimte voor rivieren soms op gespannen voet met vogel- en habitatrichtlijn | kans dat aandacht coor vedroging afneemt omdat veiligheid belangrijker lijkt te zijn geworden | duurzam onkruidbeheer op verhardingen - onderzoek van ZHEW en VEWIN in samenwerking met ... Monsanto ... | Kaderrichtlijn: eindelijk officiële status voor ecologische waterbeoordeling; doelen en maatregelen verliezen hun vrijblijvendheid | knelpunten bij implementatie van de watertoets
 • H2O 35/20 | Rijn en Maas konden extreme zomerregens aan | VROM-raad kritiseert waterbeleid nieuwe kabinet | stedelijk grondwater voor drinkwater |
 • H2O 35/21 | Maasprijzen naar twee agrariërs | brakwaterzone IJsselmeer mogelijk
 • Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam no. 5
 • Kamernieuws mei 2002 | structuurplan ROM III in aantocht
 • Midden-Delfkrant 26/2 | wat matte reactie op het schandalige artikel in het vorige nummer op "de maffia van de vogelwereld". Niettemin is de observatie dat veel mensen juist een hekel hebben aan vogels die veel op mensen lijken (alleseters, slim, opportunistisch) heel raak.
 • Midden-Delfkrant 26/3 | voortzeeting van discussie over "de maffia van de vogelwereld" | 't Woudt en de Woudse polder
 • MilieuAktief juli 2002 | themanummer mobiliteit | Ons land schoner zonder landbouwlobby - opnieuw Jacob Kol, hoogleraar te Rotterdam, die de landbouw uit Nederland wil, aan het woord, dezelfde Kol die laatst in de NRC pleiitte voor afschaffing van het stkingsrecht. Wij krijgen toch het idee bij deze professor dat hij de dekmantel van de onterechte afscherming van de Europese landbouwmarkt gebruikt voor iets heel anders: de onbelemmerde benutting door "het bedrijfsleven" van de open ruimte en het reservoir van arbeidskrachten | 10 cruciale punten voor waterkansenkaarten
 • MilieuAktief okt 2002 | themanummer Zuidvleugel | Zuidplaspolder, testcase voor versterking groen en water | Rijkswaterstaat draalt met MER-studie rijksweg A4 | groen hoefijzer om het westland
 • Milieudefensie magazine 31/6 | zwerfvuil
 • Milieudefensie magazine 31/7 en 8 | interview met Pronk | een beetje vies is lekker en gezond | verdediging van MilieuOffensief
 • Milieudefensie magazine 31/10 | regeringsplannen erger dan gevreesd
 • Milieusensor 5/2 | 600 ha in Albrandswaard | waterschappen en milieudiensten gaan samen handhaven met het nieuwe Besluit glastuinbouw
 • Milieusensor 5/3 | de smaak van het Rotterdamse water | verkeer, lawaai en luchtkwaliteit in Overschie
 • Natuur en Milieu 26/6 | koolzaad, gras of wilgen kunnen aardolie vervangen | nieuw Alterra onderzoek: natuurbeheer door boeren werkt tóch (mits het op de goede manier gebeurt: geen losse plukjes weilandnatuur, maar aaneengesloten lappen)
 • Natuur en Milieu 26/7 en 8 | interview met Pronk | toelating van pesticide chloorthalonil | natuur op drift door warmer klimaat | milieuactie na Fortuyn
 • Natuur en Milieu 26/9 | bedrijfspanden kunnen betaalbaar compact | achterhoedegevechten tegen het voorzorgbeginsel
 • Natuur en Milieu 26/10 | bijna kwart Europese bossen beschadigd
 • Natuurbehoud aug 2002 | kringloop van leven en dood beschermen | problemen met de Schotse hooglanders
 • Nederland leeft met water 1/2 | uiterwaardverlaging
 • Nieuwsbrief Boeren voor Natuur Polder van Biesland, no. 1 sep 2002
 • Nieuwsbrief Milieu en economie 2002-3 | Economische aspecten van klimaatverandering | De verscholen baten van natuur | Energieteelt en meervoudig landgebruik.
 • Nieuwsbrief Milieu en economie 2002-4 | Renkumse Beek: kosten en baten van herstel van een ecologische verbindingszone | effectiviteit en doelmatigheid van het natuurbeleid (De hoofdconclusie is dat de effectiviteit en de doelmatigheid van het natuurbeleid in sterke mate afhankelijk zijn van de inspanningen op andere beleidsvelden, zoals ruimte, milieu en water en van de besluitvorming in verschillende overheidslagen.) | Klimaatverandering en klimaatbeleid. Een leidraad | Verdere groei van Schiphol: heeft Amsterdam er baat bij?
 • Nieuwsbrief Milieu en economie 2002-5 | Milieubalans 2002 | Natuurbalans 2002 | Op zoek naar een optimaal beheer van nutriëntenemissies in het Rijnstroomgebeid || Economische prikkels en de kwaliteit van huishoudelijk afval | De winst van groen beleggen

  Milieuschadelijke emissie over het jaar 2001

  Vermeden hoeveelheid

  CO2

  747.000 ton

  NOx

  151 ton

  SO2

  (35) ton

  NH3

  303 ton

  1,4 dichloorbenzeenequivalenten

  819 ton

  Het KPMG/CE rapport Duurzame winst! De milieuwinst van de groenregeling inzichtelijk gemaakt is via
  www.kpmg.nl gratis te downloaden.

 • Nieuwsbrief Vockestaert nr. 8 | resultaten weidevogels 2002 (aantal gruttonesten in 2001 met ruim 20% toegenomen t.o.v. 2000) | samenwerking met Natuurmonumenten resulteerde o.a. in de brochure Midden-Delfland: Gruttoland
 • Onverwacht Nederland 5/2 | nachtelijke natuur
 • Onverwacht Nederland 5/3 | de kringloop in bossen | diersporen in de stad
 • Regionieuws 9/5 | ontwikkeling Westlandse zoom (tot 2010 ca 2000 woningen) / structuurvisie Westlandse zoom | werkgelegenheid in 2001 in Haaglanden naar nieuw hoogtepunt
 • Regionieuws 9/6 | duurzaamheidsenquête
 • Regionieuws 9/7 | kritiek op ontwerp streekplan Zuid-Holland West dat onvoldoende overneemt wat er in het structuurplan Haaglanden staat
 • Sovonnieuws 15/2 | weidevogels leiden tot veel discussie | Minder ganzen en zwanen in jachtvrij Nederland (de dieren waren wel minder schuw!)
 • Sovonnieuws 15/3 | broedvogelatlas in aantocht | weidevogels in aantal achteruit. Tureluur en kuifeend scoren beter, veldleeuwerik en scholekster boeren achteruit. Grote verschillen tussen het westelijk en noordelijk laagveengebied.
 • Trendsinwater.nl aug. 2002 | kustbroedvogels in het Deltagebied | bestrijdingsmiddelen 2002 | keuzeinstrument monitor voor natuurvriendelijke oevers | water en economie in één informatiesysteem | zoetwatervis in Overijssel | infocentrum binnenwateren RIZA
 • Trendsinwater.nl augustus 2002 themanummer Van Meten naar Maatwerk over biologische monitoring van zoete rijkswateren
 • Van Nature 12/5 | Overheid moet nu meer geld investeren in de natuur , zo blijkt uit Nipo-onderzoek | Economische waarde van natuur bedraagt 10 tot 20 miljard euro per jaar | aanwijzing Beerse overlaat als noodopvang rivierwater betekent winst voor natuur (Een opvallend voorbeeld?)
 • Van Nature 12/6 | noordrand Goeree-Overflakke geschikt voor getijdennatuur | steun voor voorlopers agrarisch natuur- en landschapsbeheer
 • Van Nature 12/7 en 8 | zorg om natuurkwaliteit bij verschuiving geld van grondaankopen naar agrarisch natuurbeheer | gevolgen broeikaseffect zichtbaar in de Nederlandse natuur:
  • zuidelijke, warmteminnende korstmossen zijn met 25% toegeomen;
  • sterke toename sinds 1980 van 700 warmteminnende plantesoorten;
  • vogels komen eerder terug van overwinteringsgebieden elders;
  • ruim 1/3 van de soorten ongewervelden heeft zich uitgebreid.
  • Jaarritmes van de soorten sluiten daardoor niet meer op elkaar aan, waardoor ecosystemen ontwricht raken. De kwetsbaarheid is extra groot door de versnipperde leefgebeiden. Ook de voedselproductie kan in gevaar komen.
 • Van Nature 12/9 | bezuiniging heeft ernstige gevolgen voor EHS | nieuw Handboek natuurdoeltypen | Blauwvleugelsprinkhaan houdt stand in Voorne's Duin
 • Van Nature 12/10 | kritiek Natuurplanbureau: EHS wordt niet wat overheid voor ogen had
 • Via Natura #12 | special over ecologisch bermbeheer

  Richtlijnen voor ecologisch bermbeheer. Het onderzoek van Sykora leidt tot de volgende aanbevelingen:

  • Bevorder meer plantengemeenschappen door veel afwisseling te creëren: open en beschut, licht en donker, nat en droog, hoog en laag.
  • Formuleer altijd eerst de doeltypen en richt de berm daarop in.
  • Zorg voor verbinding met het achterland.
  • De berm als verbindingszone moet dezelfde grond en vegetatie hebben als het te verbinden achterland.
  • Voorkom dat bermdelen die verder van de weg liggen uit beheer worden genomen.
  • Maak voor de dieren voorzieningen om het achterland te kunnen bereiken.
  • Als een soortenrijke berm op de schop moet, breng dan de bovengrond op depot en leg deze grond na herstel weer terug.
  • Bevorder gradiënten in standplaatsomstandigheden.
  • Gebruik gebiedseigen materiaal.
  • Maak bermen zo breed mogelijk.
  • Voer het maaisel binnen een week af want fosfor en kalium spoelen heel snel uit. Hoe sneller afgevoerd, hoe sneller verschraling optreedt.
  • Deponeer geen slootbagger in de berm.
  • Voorkom zwaar materieel in de berm waardoor tredvegetatie ontstaat.
  • Stem het tijdstip van beheer af op bloei en zaadverspreiding. Voorkom een onjuist maaitijdstip, maaifrequentie of maaimethode.
  • Varieer in soort beheer.
  • Wees voorzichtig met het introduceren van nieuwe soorten.
  • Bevorder de zaadverspreiding door soortenrijke bermen eerst te maaien en met dezelfde machines vervolgens de soortenarme gebieden te maaien.
  • Spreid in nieuwe bermen het hooi van dichtbijgelegen soortenrijke vegetatie uit.
  • Zorg voor controle op het werk en leg sancties op bij slecht uitgevoerde werkzaamheden door groenaannemers.
  • En, het kan niet genoeg worden gezegd: communiceer met burgers en beleidsmakers en maak een beheerplan, monitor, evalueer en pas aan!
  • En doe vooral overa/ wat anders, maar we/ steeds hetzelfde!
 • Via Nature #13 | themanummer over de "achtertuin van Rijkswaterstaat". "Waarom is er dan door Rijkswaterstaat geen standpunt geformuleerd over die ellendige zichtlocaties?" | nieuwe bijlage: nieuwsbrief Meerjarenprogramma Ontsnippering | Noord-Brabant maakt haast met ontsnippering
 • Waddenbulletin 37/3 | moeizaam debat over schelpdiervisserij nog niet afgelopen | herintroductie van zeegras op Balgzand
 • Water en Lamd Nieuwsbrief sept 2002 | amfibisch wonen (schrikbeeld?) | hydrologisch streefbeeld Brabant
 • Zoogdier 13/2 | beheer van boommarterpopulaties | onderzoek aan bunzingen: ze vreten veel minder amfibieën dan gedacht werd, en vooral muizen, konijnen en vogels | bevers in Flevoland | hoe een hermelijn een haas vangt
 • Zoogdier 13/3 | weerlegging van prof van Bronsvoort ("zoogdieren in de stad vormen een gevaar voor de mens") | geschiedenis van de hamster in Nederland | Das bij Beverwijk
 • Zuid-Hollands Landschap 2002/3 | ZHL beheert nu 3500 ha | Staelduinse bos
terug naar begin

Literatuuraanwinsten

[de complete literatuurlijst waarover de Initiatiefgroep de beschikking heeft staat ook op deze netplek]

 • Uitvoeringsbijeenkomst 'A12 vernieuwd op de weg', overeenkomst inzake het integrale benuttingsproject i.h.k. v. Bereikbaarheidsoffensief Haaglanden, stadsgewest Haaglanden, RWS, prov. ZH
 • Rijksbermen … rijke bermen!, folder RWS-DWW, okt 1999
 • Een nieuwe waterlijn, brochure over het nieuwe directoraat generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, feb 2002
 • Dynamiek in de Delta, economische monitor Zuid-Holland 2002, Nyfer / prov. ZH, juni 2002. Het is het eeuwige liedje: A. bereikbaarheid en congestie vormen een risico voor een goede welvaartsontwikkeling, maar tegelijkertijd is B. aantasting van de woonomgeving dat ook. Om A. op te lossen wordt doorgaans B. slechter, maar daar gaat dit rapport niet op in.
 • Op zoek naar zoogdieren, 50 jaar Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming 1952-2002, KNNV uitgeverij/VZZ 2002
 • Gebruik van bestrijdingsmiddelen door gemeenten in Zuid-Holland, Zuid-Hollandse Milieufederatie, Rotterdam juli 2002
 • Technisch rapport golfoploop en golfoverslag bij dijken, TAW, mei 2002
 • Opstellen voor een methodiek voor ecologisch beheer en onderhoud, toegepast in de waterberging De Lepelaar, scriptie van R. Bruinen, Hogeschool Delft
 • Waterlandschappen, waterbeheerders bouwen aan de cultuurhistorie van de toekomst, brochure van het RIZA, 2002
 • Jaarverslag Zuid-Hollandse Milieufederatie 2001
  Ten onrechte meldt Ellen Verkoelen in haar aanbiedingsbrief dat bij projecten als Tweede Maasvlakte en de A4 Midden-Delfland getracht wordt een plan te formuleren dat zal leiden tot een integrale kwaliteitsverbetering. Zeker, negatieve gevolgen worden enigszins verzacht, maar integrale kwaliteitsverbetering?
 • Watertovenaars, Delftse ideeën voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat, onder redactie van K. d'Angremond e.a., 1998
 • Delftse Duurzaamheidsmonitor 2001, juni 2002
 • Wegwijzer directie Groen, Water en Milieu, prov. Zuid-Holland
 • ABCDelfland: samen werken aan water, maatregelen tegen wateroverlast en overstromingsgevaar, brochure Delfland, okt. 2002
 • Veertig bevlogen jaren, jubileumuitgave Vogelwacht Delft e.o.
 • Meerjarenprogramma economie 2002-2006
  • deel 1 uitvoeringskader Provinciaal Economisch Beleid
  • deel 2 uitvoeringsprogramma Provinciaal Economisch Beleid
 • Dynamiek in de Delta, economische monitor Zuid-Holland 2002, Nyfer
 • Bronnen voor nieuwe natuur; richtprijzenlijst 2002/2203 plantmateriaal
 • Jaarverslag en milieujaarverslag 2001 Hooheemraadschap van Delfland - special van Delflands Peil (2002/2)
 • Waterkansenkaart Delfland, deelgebied Oostland, bestuurlijke samenvatting, okt. 2002
 • Nadeelcompensatie, folder over de verordening behandeling verzoeken nadeelcompensatie, Hoogheemraadschap van Delfland, 2002
 • Oeverafkalving, oorzaken en oplossingen, folder Hoogheemraadschap van Delfland, 2002
 • Werken aan waterkwaliteit, samenwerkingsprojecten 2002, brochure Hoogheemraadschap van Delfland, 2002
 • Integraal ontwerpen - van zon tot magma - , uittreederede Jon Kristinsson, TUDelft 2002
 • Modelling Interception and Transpiration at Monthly Time Steps, dissertation Marieke de Groen, april 2002
 • Streefbeeld stadswateren Overijssel, Tauw-prov. Overijssel, 2001
 • Het milieu in de regio Rotterdam 2002, DCMR 2002
 • Kerncijfers toerisme en recreatie, prov. Zuid-Holland
 • Wat de planten in de regio Delft ons vertellen, C.J. Nonhof, KNNV regio Delft e.o., 2002

  Digitaal:

 • Structuurvisie Westlandse Zoom, stadsgewest Haaglanden, 2002 (Westlandse zoom.pdf)
 • Transport And The Economy, The Myths And The Facts., T-E + SNM, december 2001 (BrochureMyths.pdf)
 • Stad en land in een nieuwe geografie, Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek, Wendy Asbeek Brusse, Harry van Dalen, Bart Wissink, (WRR) Sdu 2002 (v112.pdf)
terug naar begin

Links

Jacht op kraaien, kauwen en vossen wordt makkelijker

 • 22 november 2002 - Minister Veerman van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij wil het makkelijker maken om schade veroorzaakt door vossen, kraaien en kauwen te bestrijden. Hij start de procedure om de zwarte kraai, de kauw en de vos te plaatsen op de lijst van landelijke schadesoorten. Hiervoor is in ieder geval een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) nodig. De minister erkent dat de vos schadelijk is voor de stand van weidevogels. Daarom biedt hij op korte termijn de provincies mogelijkheid om personen of organisaties rechtstreeks aan te wijzen om de stand van de vos te beperken. Onderzoekers denken echter dat totaal andere oorzaken voor de achteruitgang van de weidevogels zorgen. Wolf Teunissen van Sovon, Hans Schekkerman van Alterra en Aad van Paassen van Landschapsbeheer Nederland starten een onderzoek dat de broodnodige feiten boven tafel moet brengen. Zij hebben al een beeld van de oorzaken achter de achteruitgang van de weidevogels. In Trouw van 27 maart 2002 zegt Van Paassen: "Het grootste probleem is dat weidegebieden plaatsmaken voor woonwijken en bedrijventerreinen. Daarnaast is de kwaliteit van het resterende leefgebied van weidevogels sterk achteruitgegaan. Als je onderzoekt waarom broedsels van weidevogels in die resterende leefgebieden mislukken, dan kom je in agrarische gebieden zonder extra beschermingsmaatregelen voor weidevogels terecht bij de landbouw als belangrijkste verliesoorzaak ..."

  Informatie: www.sovon.nl/publicatie/predatie.html

ind@datadelft.com