Interne mededelingen periode juli-november 2001

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

agenda, tijdschriften, literatuuraanwinsten

Abonneren ?
verzoek sturen naar
ind@datadelft.com

nieuwe links

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

 • De Levende Natuur 102/4 | special over de heide (pikant maar niet verrassend dat het beheer van herstelde heideterreinen nogal eens zozeer op flora en vegetatie is gericht dat de (nadelige) gevolgen voor de fauna over het hoofd worden gezien; voorbeelden w.b. heidegebonden bijen en libellen in vennen komen aan de orde. Van Turnhout e.a. stellen zelfs dat ongelukkig uitgevoerd beheer een oorzaak is van de achteruitgang van veel karakteristieke diersoorten van de heide, wat o.i weer een gevolg is van een eenzijdige oriëntatie op de vegetatie en niet op het ecosysteem.)
Natte hart Rode klif, Gaasterland
 • De Levende Natuur 102/5 | special over het Natte Hart (ook verschenen als special van Natura van de KNNV)
 • De Water nieuwsbrief nr. 73 | zwakheid van de 4e nota waterhuishouding zit in de financiering van de regionale uitvoering | Gouda zakt weg in het veen | drijvende wijk in Vancouver | bouwen in het kustgebied controversieel
 • De Water nieuwsbrief nr. 74 | Waterpact van Twente | peilproblemen in het bollengebied
 • De Water nieuwsbrief nr. 75 | praktijk van "vasthouden, dan bergen, dan afvoeren" weerbarstiger dan schijnbaar heldere beleidslijn | angst voor muggen ongegrond (maar de geïnterviewde merkt wel op dat om muggenoverlast (in stedelijk gebied) te voorkomen, gezorgd moet worden voor doorstroming - wat weer strijdig is met andere waterbeleidslijnen! M.a.w., je kunt de waterpartijen maar beter zo inrichten en beheren dat de predatoren van muggen en muggelarven voldoende kansen krijgen. | prestaties van de meeste IBA's vallen tegen
 • De Water nieuwsbrief nr. 76 | special over esturarien herstel, het herstel van de natuurlijke verbindingen tussen zoete en zoute watersystemen (RWS is met 167 projecten bezig) | Accepteren van zout is een kwestie van "omdenken"; ook landbouw en de drinkwatersector denken hier nu over na. De landbouw in Zeeland bijvoorbeeld denkt niet alleen aan zeekraal een zeeaster, maar ook aan veredeling naar zoutresistentie.
 • Delflands Peil 8/3 | informatie over de bijdrageregeling waterkwaliteit en enkele samenwerkingsprojecten met andere instanties (Leidschendam, Krabbeplas) | waterkansenkaart voor Oostland als eerste in voorbereiding (N.B. Delfland is verzocht de IND hierbij te betrekken)
 • Gorteria 27/4 | vondsten van kalkraket en kleinbloemige salie
 • Gorteria 27/5 | Dodemansvingers nu ook bij Borssele gevonden (sic!) | verwilderde Japanse planten in Nederland
 • H2) 2001/22 | rapport van Alterra: waterretentie op platteland moeilijk, er is weinig te verwachten van de functiecombinatie landbouw-water | drie inzendingen voor de prijsvraag "waterlandschap van de toekomst" | Handboek zuiveringsmoerassen verschenen
 • H2O 2001/13 | aanpak van grondwateroverlast in stedelijk gebied | 10 jaar hydrobiologie in Amsterdamse waterleidingduinen | eisen aan het waterbeheer in gebieden met bollenteelt
 • H2O 2001/14&15 | waterleidingbedrijven en de Vijfde Nota RO |
 • H2O 2001/16 | herstel in 40 van de 48 natte schraallanden van Staatsbosbeheer |
 • H2O 2001/17 | 'vergeten' stoffen in Nederlands oppervlaktewater (151 onbekende microverontreinigingen in de Rijn) | schoon water in de stad - artikel van Sybrand Tjallingii e.a. - met nadruk op diffuse bronnen in de stad | bruggen bouwen tussen ruimtelijke ordening en water (n.a.v. het concept van de groenblauwe deltametropool) |
 • H2O 2001/18 | Minder diuron in de Nederlandse zijrivieren van de Maas
 • H2O 2001/19 | nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren (Stowa) | uitgekleed plan voor de Grensmaas
 • H2O 2001/20 | bij kustvisie worden 'zachte' oplossingen verkozen boven harde zeewering (N.B. alsof zandsuppletie zo'n elegante en duurzame methode van kustverdediging is …) | Natuur- en milieubalans 2000 van RIVM: nitraat en bestrijdingsmiddelen blijven voor problemen zorgen
 • H2O 2001/21 | Stowa evalueert stedelijke waterplannen |
 • Midden-Delfkrant nr 103 | overzicht van de werkzamheden aan het deelplan Abtswoude (reconstructie Midden-Delfland) | r.w. 4
 • Midden~Delfkrant nr. 100 - special historie en lanschap van Midden-Delfland | regressie en transgressie (ter verklaring van de nederzettingen) | verkavelingspatroon
 • Midden~Delfkrant, bijlage bij nr. 100
 • Milieu en Groen juli 2001 | extra geld voor natuurgebiedsplannen |
 • Milieu en Groen okt 2001 | opstellen stroomgebiedsvisies van start
 • Milieu en Groen sep 2001 | realisatie groene verbindingen moet sneller | verduurzaming bedrijventerreinen in stroomversnelling
 • MilieuAktief sep 2001 | themanummer over landbouw en plattelandsontwikkeling (o.a. interview met de beruchte prof. Kol die de landbouw (ook de ecologische) uit Nederland wil want die is te duur. (Men kan deze man beter beschouwen als een wegbereider voor ongeremde globalisering en nog veel meer en grotere bedrijventerreinen ...)
 • Milieudefensie 30/10 | special over biologische voedsel | Groene grens ( o.a. de splijting tussen Mileiudefensie en bijv. Natuurmonumenten in de SER over de "rode contouren"
 • Milieudefensie 30/7&8 | eten uit eigen regio onder druk
 • Milieudefensie 30/9 | de halfhartige houding van de milieubeweging jegens het openbaar vervoer
 • Milieusensor 4/1 | milieumonitor, instrument in beweging | schone bodem in Maassluis
 • Milieusensor 4/2 | interview met Hans van der Vlist, de nieuwe dir-gen op VROM
 • Natura 98/4 | Groene glazenmaker en Krabbescheer | natuur in de Rotterdamse haven |
 • Natura 98/6 | Het succes van de bever |
 • Natuur en Milieu 2001/10 | De ontgroening van Nederland (rapport op te halen van http://www.snm.nl) | de Denen slagen er wél in om het gebruik van bestrijdingsmiddelen snel terug te dringen
 • Natuur en Milieu 2001/11 | eenmalige afkoopsom voor overstroming voor boeren langs de Dinkel
 • Natuur en Milieu 2001/7&8 | duurzamere veeteelt is duur maar doenlijk
 • Natuur en Milieu 2001/9 | bomen planten en heggen vlechten, dat is ook natuurbescherming: Thomas van Slobbe
 • Natuurbehoud aug. 2001 | dilemma's van Natuurmonumenten over mobiliteit. Het (m.i. kwalijke) 'meedoen' van NM aan het A4-plan van Norder krijgt in dit artikel ook nog aandacht als Wilfred Alblas zijn opstelling mag verdedigen.
 • NME2001-4.pdf . Nieuwsbrief Milieu & Economie 15/4 (PDF-bestand) | klimaatbeleid en de risico's van uitstel | economische waarde van natuurfunctieverlies in het stroomgebied van de Rijn | financiële winst van veel bedrijven zou omslaan in verlies als de milieukosten zouden worden betaald (Inst. voor toegepaste milieu-economie TME). Wie deze nieuwbrieven wil bekijken en/of zich abonneren bezoeke http://www.vu.nl/ivm/nme
 • NME2001-5.pdf | Milieubalans en Milieucompensium 2001 | De economische betekenis van de scheggen (groenstroken) voor Amsterdam | Economische evaluatie van de effecten van het Rivierenland-project
 • Nieuwsbrief Vockestaert 2/5 | baggerproject: demonstratieproject met de baggerpomp met teleurstellende deelname | Vockestaert nu ook op internet: http://www.vockestaert.nl
 • Nieuwsbrief Water en Land nr. 12 | waterschappen en natuur (weergave van de notitie van de Unie van Waterschappen)
 • Nieuwskrant nummer 4 (sep 2001) - integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam - propagandablaadje van de provincie dat meldt dat er na 9 maanden van overleg overeenstemming is over "een kwaliteitsprogramma voor een gezonde toekomst van Midden-Delfland". Men bedoelt .... de A4. Met kaartbeeld met kernpunten.
 • Ratelaar aug 2001 | aankondiging jubileumsymposium op 5 oktober | de Noordelijke randweg (NORAH)
 • Regionieuws 8/10 | routes gevaarlijke stoffen vastgesteld
 • Regionieuws 8/12 | grondbank Haaglanden | halfjaarverslag Milieu (de portefeuillehouder zegt erbij dat het nakomen van de afspraken tussen de gemeenten hem zorgen baart ...)
 • Regionieuws 8/13 | stadsgewest onderzoekt goederendistributie in binnensteden
 • SOVON-nieuws sep 2001 | telling Waddenzee | recordaantallen wintervogels door late vorst in 2000 | bijzonder soorten project
 • Trendsinwater.nl nr. 4 | verbetering waterkwaliteit stagneert - d.i. de weerbarstiheid van de diffuse bronnen | doorzicht Markermeer verslechterd door afname driehoeksmossel? | kosten en baten van waterbeheer | monitoring van de kustveranderingen door Argus-videosysteem | landelijke watermonitoring op www.watermarkt.nl
 • Van Nature 11/10 | Natuurmonumenten eist snelle reparatie van knelpunten in het Programma Beheer | Natuurmonumenten positief over plan voor Midden-Delfland (verdediging van standpunt Natuurmonumenten in stellingname m.b.t. plan Norder, bah!)
 • Van Nature 11/7 | natuur in Gelderse vallei gecombineerd met bouwen | ambitie tweede structuurschema Groene Ruimte vallen tegen | natuurbeheer door boeren géén alternatief voor realiseren grote natuureenheden
 • Van Nature 11/9 | verbetering van natuurkwaliteit vereist realisatie van grote gebieden | nú is het moment om extra te investeren in natuur - in de voorjaarsnota laat de regering het afweten, ondanks de signalen uit de natuurbalans | Europese commissie waarschuwt Den Haag opnieuw wegens tekortkomingen bij invoering habitatrichtlijn
 • Verderkijker aug 2001 | Informatieborden van NMP (het heeft er alle schijn van dat de landschapsprijs die men in '98 won vooral opgaat aan luxe drukwerk ... ) | beschrijving van het krekengebiedje Noordpolder | NMP heeft nu ook een website; www.nmpijnacker.com
 • Via Natura # 9 | compensatie volgens Rijkswaterstaat
 • Zoogdier 12/2 | bescherming van de Noordse woelmuis | windmolens en vleermuizen
 • Zoogdier 12/3 | special over vleermuizen in Vlaanderen
 • Zuid-Hollands Landschap 2001/3 | transformatie in het Rotterdamse Zuiderpark | voorbeelden van ZHL beheersvormen bij knotwilgen, graslanden en bossen

   

Literatuuraanwinsten

 • Duurzaamheidsindicatoren, folder van RWS-DWW, 2001
 • AVN, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken, 1926-2001, jubileumuitgave
 • De Kracht van Delft, economische thermometer 2000 - thema verplaatsingsmotieven van Delftse bedrijven, Kamer van Koophandel + Rabobank, 2001
 • Loacatiegids bedrijventerreinen 2001, Haaglanden
 • Over stromen - Kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland, RMNO, 2001 (pdf-bestand)
 • Bestemmingsplannen blauw gekleurd, een handreiking voor de waterparagraaf, prov. Zuid-Holland, maart 2001
 • De ontgroening van Nederland, st. Natuur en Milieu, Utrecht 2001 (pdf-bestand)
 • Oorzaken van oeverafkalving en maatregelen voor herstel (eindrapport), Iwaco i.o.v. Delfland, juli 2000
 • Nota koersbepaling Zuid-Holland west (PDF-bestand), provincie Zuid-Holland, mei 2001
 • Leren voor een duurzame samenleving - informatiekrant. prov. Zuid-Holland okt 2001
 • Overstromingsrisico's buitendijkse gebieden - hoofdrapport, RWS
 • Duurzaam Wonen in Stadstuin (uitbreidingswijk van Amersfoort), bewonershandleiding, BOOM-Duijvestein
 • Cultuur & Historie van Midden-Delfland, fietsen langs 100 cultuurhistorische hoogtepunten, fietskaart van REON e.a.
 • Kansen benutten, impasses doorbreken; rapportage stuurgroep 'plan Norder', Integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam, oktober 2001
 • NL/EU, van randstad naar deltametropool, discussiebijdrage van de grote gemeenten en randstedelijke provincies, 19 maart 2001
 • Bestemmingsplan Binnenstad Delft, voorontwerp 31 oktober 2001, gemeente Delft (+ toelichting)
 • Duurzame bedrijventerreinen, handreiking voor het management van bedrijven en overheid, min van Ec. Zaken, nov. 1998
 • Waarom een kustvisie voor de lange termijn, folder prov. Noord-Holland, oktober 1999
 • RijnGouwelijn, projectbureau Rijngouwelijn, september 2001
 • Jaarrapportage Mlieu en Water 2001, provincie Zuid-Holland (incl. zg oplegnotitie met bestuurlijke kanttekeningen bij deze monitor van provincie-activiteiten)
 • Handbagage voor duurzaamheid en omgevingskwaliteit in het grootstedelijk gebied, provincie Zuid-Holland (redactie BOOM-Duijvestein), versie oktober 2001

Gehele literatuurlijst: klik hier

Knipsels

Regionaal

 • Meer glastuinbouw in Schipluiden, DC 15-11-01. Dat -als het waar is - zet de ophemeling van mevr. Bijsterveld, de populaire burgemeester van Schipluiden, in een ander daglicht ... Niettemin, opneming van Schipluiden en Maasland in één gemeente Westland is nóg gevaarlijker.
 • Provincie: Berging water bij 't Woudt, DC 9-11-01. Comm.: waar bemoeit de provincie zich mee, nu men in de regio, o.a. vanuit Schipluiden, bezig is een opzet en locatie te vinden die landschappelijk minder ingrijpend is? Of moet je zeggen: 'men' heeft ook nooit geprotesteerd toen de Woudse polder onder het glas verdween ....
 • Twijfels provincie over aparte fusie Schipluiden, DC 29-10-01 - een gevaarlijke ontwikkeling als de provincie aanstuurt op opnening van Midden-Delfland in één gemeente Westland ...
 • Delft accoord met A4-plan Norder, DC 3-10-01
 • Het afgedwngen huwelijk tussen asfalt en beton, DC 20-10-01 - Schiedam zegt nee tegen de A4, en de populaire burgemeester van Schipluiden is ook in dit geval weer een verraderlijk element die het antwoord schuldig blijft op de vraag of de steun aan het agrarisch gebied niet kan zonder aanleg van de weg.
 • Aanleg A4 lost verkeersproblemen niet op, DC 19-9-01 - Van der Chijs met kritiek op de gemeente Delft
 • Meer woningen in regio Haaglanden, DC 20-11-01. Tot 2010 worden 75000 woningen gebouwd en 25000 gesloopt. Vreemd, het structuurplan Haaglanden maakt melding van 15000 woningen nieuwbouw in de periode 2005-2009; dat was 42500 in de periode 1995-2004 (Vinex-taakstelling). Er worden bij het stadsgewest op dit punt toch verwarrende sommetjes gemaakt - waarschijnlijk denken ze dat toch niemand dat controleert.

Delft

 • Waardering voor conservering oude stad, DC 15-11-01 over het bestemmingsplan binnenstad, met een grote foto van de poel in de Wallertuin
 • Bevolking Delft neem langzaamaan af, DC 5-11-01
 • Verkeer bij Ikea beter regelen, DC 9-11-01 met een verslag van de raadscommissievergadering over het plan van Ikea om zuidwaats uit te breiden.
 • Groen nodig tussen beton en flats, over de plantsoenen bij de Eraflats, Stadskrant 8-11-01
 • Blauwe doos moet van kleur verschieten, natuur breekpunt in uitbreiding Ikea, DC 26-10-01 - altijd weer die blauwe doos, alsof dát belangrijk is ...

Landelijk

 • De Kust, prachtige bijlage van NRC-Handelsblad van 15-11-01 over de Nederlandse kust
 • Windmolens in zee milieuvriendelijker, volgens Siemens, NRC 8-11-01
 • Natuurcompensatie vaak loze belofte, NRC 13-11-01
 • Gecontroleerde overstroming goedkoper, NRC 14-11-01
 • Medicinaal water, rivieren bevatten veel medicijnresten, NRC 10-11-01
 • Ongezond leven in de grote stad - onderzoek van RIVM, NRC 14-11-01. Comm: hoezo Deltametropool?
 • Mestoverschot verdwijnt, maar de discussie niet, NRC 31-10-01 - Nederland is nog niet klaar voor de Europese mestnormen
 • Ruilverkavelend op weg naar de beschaving, NRC 3-8-01 - boekbespreking van "Kneedbaar landschap, kneedbaar volk, proefschrift van G. Andela over waarom Nederland er zo Nederlands uitziet
 • Verhalen milieuschade op vervuiler moeilijk, NRC 31-10-01. Onderzoek van dr E. Brans over de afwikkeling van milieurampen. Nederlandse en Europese wetgeving biedt te weinig mogelijkheden.
 • Agrarisch natuurbeheer is niet heilig, Kleijn en Berendse van de Universiteit-Wageningen verweren zich tegen de kritiek op hun belachelijk zwakke onderzoek naar de (tegenvallende) resultaten van agrarisch natuurbeheer o.a. van Melman e.a. (NRC van 16-10-01, 23-10-01, 3-1--01
 • Windvangers, gladde kantoorgebouwen leiden de wind naar turbines, NRC 6-10-01

Globaal, ecologie

 • Broeikaseffect leidt tot genetische aanpassingen van de mug, NRC 10-11-01
 • Het ergste komt nog, de onontkoombare opmars van het broeikaseffect, Karel Knip, NRC 7-7-01 - een mooi overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke kwesties
 • Wereldbevolking piekt rond 2070 op 9 miljard zielen, NRC 2-8-01
 • Fossiel enkelbotje verstevigt link tussen walvis en hoefdier, NRC 22-9-01. 50 miljoen jaar geleden maakten de eerste viervoetige zoogdieren de gang naar de zee om zich langzaam te ontwikkelen tot de moderne pootloze walvissen.
 • Homo erectus voer al vroeg op de Middellandse Zee, NRC 6-10-01. De sporen wijzen nu al op 300.000 jaar gelden in plaats van 50.000 jaar, wat men tot nu toe dacht.
 • Een slim en grillig visje, NRC 22-9-01. Ad Corten die promoveerde op het gedrag van de haring

Laatste wijziging: 4 december 2001 | ind@datadelft.com | Jacques Schievink