Mededelingen periode januari-maart 2002

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

10-04-2002

Abonneren ?
verzoek sturen naar
ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

 • Bedrijvig beleid 2002/1 | workshop duurzame ontwikkeling | regionale intentieverklaringen DECOR in de maak (DECOR = Duurzaam Economisch Ruimtegebruik)
 • De Slag feb 2002 | duingebied Solleveld bij Monster wordt opengesteld
 • De Levende Natuur 103/1 | agrarisch weidevogelbeheer in Groningen | Grote waternavel
 • De Ratelaar 21/1 | overzicht van de programma's van de Haagse politieke partijen
 • De Verderkijker 21/1 | stukken voor de ledenvergadering van de NMP van 2 maart | broedvogelinventarisatie van de Oude Polder van Pijnacker 2001 (w.o. een zomertaling en 2 watersnippen)
 • De Water nieuwsbrief nr. 78 | problemen met vissterfte bij groene stroom uit waterkrachtcentrales | studie van run-off en verwaaiing bij wegen in Utrecht | storten van verontreinigde bagger wordt voortaan belast | afkoppeling in een jaren-dertig woonwijk in Den Bosch succes met o.a. gratis regentonnen en infiltratievoorzieningen | een aardbehoud-beschermer gooit zijn betoog tegen natte natuur ook over de boeg van "gevaar voor kinderen" en "ziektes als gevolg van ondiep water".
 • De Water nieuwsbrief nr. 79 | kustbeleid (kustplaatsen hoeven geen stapje terug te doen; accent op zeewaarts gerichte maatregelen: een heilloze weg wat mij betreft. Op enkel plaatsen slecht komen landwaartse oplossingen van de kustontwikkeling in beeld, zoals een slufter bij de Hondsbosse zeewering. Ik pleit al lang voor slufters op de zwakke plekken in de duinenrij, zoals de Hondsbosse zeerwering, die nu al vóór de kustlijn is komen te liggen maar ook bij Ter Heide. | natuur en water: mogelijk- en moeilijkheden bij functiecombinaties
 • H2O 35/1 | grondwater in steden gebruiken als drinkwater? | afwegingskader voor duurzame onkruidbestrijding (Reinwater) | Parelvederkruid, een nieuwe plaag in het watermilieu? | Groningse waterketen: ontspoord (discussiebijdrage van ondergetekende met de bedoeling om de discussie over het waterspoor weer los te trekken, maar niemand lijkt zijn vingers eraan te willen branden) | waterkwaliteit moet op orde zijn om ook het watersysteem op orde te krijgen
 • H2O 35/2 | water in structuurschema Groene ruimte-2 | doelmatigheid van vispassages in de Regge | diffuse bronnen in Zuid-Holland: voorlichtingsfilm (in dat artikel staat ook onderstaande tabel die het probleem van de diffuse bronnen samenvat. Die samenvatting kennen we al een jaar of vijf, maar de per provincie samenwerkende instanties slagen er nauwelijks in aan de kolom "alternatief" maatregelen te verbinden.

  terug naar begin

 • Tabel 1: Onderwerpen in de film in relatie tot het diffuse bronnen-beleid.

  onderwerp

  film behoort bij speerpunt van het beleid

  alternatief genoemd in film

  bestrijdingsmiddelen in de tuin

  landbouw

  niet-chemische onkruidbestrijding zoals schoffelen, borstelen of branden

  zinken dakgoten en zinken emmers

  duurzaam bouwen / uitloogbare bouw metalen

  gecoate zinken dakgoten of kunststof

  gebruik koperhoudende anti-fouling door de recreatievaart

  scheepvaart / verkeer en vervoer

  harde scheepsverven in combinatie met een borstelbaan

  luchtvervuiling door geverfd en nat hout in de open haard

  atmosferische deposities

  droog onbehandeld hout

  uitspoelen verfkwasten in de gootsteen

  duurzaam bouwen / consument

  uitloging door toepassen oeverbeschoeiing die verduurzaamd is met gewolmaniseerde zouten

  duurzaam bouwen / waterbouw

  niet-geimpregneerd hout, kunststofofbeton

  wassen van auto's op straat in relatie tot gescheiden rioolsystemen

  verkeer en vervoer

  gebruik maken van speciale wasplaatsen

 • H2O 35/3 | CTB sjoemelt met toelatingsnormen | fusies waterschappen in Zuid-Holland niet zonder slag of stoot | 50 jaar overzicht Maaswaterkwaliteit | Kwaliteit Rijnwater
 • H2O 35/4 | handreiking voor afkoppelen | oprichting platformherstel zoet-zoutovergangen opgericht | waterkwaliteit Rijn kan nog beter | inpoldering IJsselmeergebied verleden tijd
 • H2O 35/5 | oestrogenen in oppervlaktewater | waterschappen raken moe van het wachten op structurele maatregelen | grenzen aan de werking van bovenstroomse berging
 • Gorteria 28/1 | over bomen en struiken in Nederland: onderzoek aan oorspronkelijk inheems materiaal
 • Groen, Water em Milieu 2002/2 | kabinet voor 750 ha natuur en recretie rond Rotterdam (Midden-IJsselmonde)
 • Groen, Water em Milieu 2002/S | special over beleidsplan milieu en water (bijeenkomst van 14 november 2001)
 • Midden-Delfkrant 25/3&4 | discussie over de Woudse polder | Plan Norder schijnaccoord | zoogdieren in Midden-Delfland: de hermelijn
 • Milieudefensie 31/1 | de discussie over agrarisch natuurbeheer n.a.v. het geruchtmakende Wagenings onderzoek | arme boeren tegen gentech: over de onzin dat gentech nodig is voor het bestrijden van de honger | urgentie ontbreekt in de verkiezingsprogramma's

terug naar begin

 • Milieudefensie 31/3 | versoepel milieuregels in de (grondgebonden) landbouw, de boer wordt de verkeerde richting uit gedwongen
 • Natuur en Milieu 26/1&2 | Terug naar de rust, over het gebrek aan rust in Nederland | klaarlichte nacht
 • Natuur en Milieu 2002/3 | Groene Hart en Open Noorden liggen in structuurschema Groene Ruimte-2 onder vuur | CDA en VVD redden opnieuw varkensboeren
 • Natuurbehoud feb 2002 | variatie houdt niet op bij de grens
 • Nieuwsbrief ABCDelfland 3/1
 • Nieuwsbrief Milieu en economie 2002/1 | CO2-emissie handel veelbelovende optie | Monetarisering van natuurbaten en verzuringsbestrijding
 • Nieuwsbrief Water en Land nr. 13 | info's over de watertoets | drie stellingen van het Rathenau-instituut (over de organisatie van het waterbeheer, de financiering en de departementale taakverdeling
 • Regionieuws 9/2 | Van Oorschot over Regionaal structuurplan | leisurebeleid
 • Sovonnieuws 14/4 | overzicht zeldzame broedvogels 2001
 • Van Nature 12/1 | SGR-2 laat kansen voor ambitieus beleid liggen | ecologische verbinding Veluwe-Rijn weer stap dichterbij
 • Van Nature 12/2 | goede mogelijkheden voor combinatie van waterberging en natuurontwikkeling bij Bergen (NH) | Nederland Natúúrlijk doet voorstellen voor besteding van 80 miljoen Euro (kabinetsbesluit 2001) | aanpak lichthinder
 • Via Natura # 11 | special over zwerfvuil [dit onderwerp is aangrijpender en deprimerender dan het op het eerste gezicht lijkt. Het zwerfvuil blijkt enorm toe te nemen, ook al omdat de burger/automobilist zijn vehikel bevoorraad met blikjes, kartonnetjes en andere kleine verpakkingen om toch maar geen moment zonder consumptie te zitten. Veel van die rommel belandt in de bermen, waar ze tot overmaat van ramp de bruikbaarheid van het bermmaaisel verminderen. Er zijn al koeien overleden aan het opeten van stukjes blik dat in het maaisel verzeild raakt.

  Afbreektijden van het meest aangetroffen zwerfvuil:

  Patatbakje

  verdwijnt nooit

  Drankblikje

  50 jaar

  Kauwgum

  25 jaar

  Petfles

  10 jaar

  Bananen- en sinaasappelschillen

  3 jaar

  Peuken

  2 jaar

  Sommige van deze producten zijn al spoedig niet meer waar te nemen, maar ze vormen nog jarenlang een bedreiging voor bodem en grondwater.

terug naar begin

 • Vogels2002/1 | Convenant met IJsselmeervissers over het tegengaan van slachtoffers onder de duikvogels als gevolg van de staande visnetten.
 • Vogels 2002/2 | artikel over Deltanatuur in het Haringvliet-Biesbosch gebied
 • Zuid-Hollands Landschap 2002/1 | landschapsvernieuwing in de Rotterdamse regio | natuurontwikkeling op IJsselmonde | provinciale ecologische hoofdstructuur (doel van de provincie: in 2013 11000 ha nieuwe natuurgebieden en verbindingen) | de dreiging van de Tweede Maasvlakte voor Voorne's duin

terug naar begin

Literatuuraanwinsten

 • Natuur- en milieucommunicatie, gemeente Delft, februari 2002
 • Discussienota Ruimte voor Schoon Water, Consept, sept. 2001
 • Natuur en de Stad, verstedelijking een instrument voor het natuurbeleid, Wim Timmermans, Best 2001 [een merkwaardig boekje met originele ideeën, maar op de keper beschouwd toch ook wel met veel onzin. Makkelijk uit te leggen als excuus voor verstedelijking.]
 • Provinciaal Economische Visie, naar een duurzame en vitale economie, prov. Zuid-Holland, december 2001 [tussen de vele clichés zijn hier en daar aanwijzingen te vinden voor ruimtelijk beleid met een eenzijdig economisch accent. Het heiligverklaren van de glastuinbouw en de uitbreiding van het bedrijventerrein Ruijven richting Akkerdijk vallen mij bij Haaglanden het meeste op. Ik ben benieuwd of zulke ideeën in het ontwerp-streekplan Zuid-Holland West terecht zullen komen.]
 • Ruimte maken, ruimte delen, 5e nota ruimtelijke ordening, PKB deel 3, kabinetstandpunt en PKB deel 2, resultaten van inspraak, bestuurlijk overleg en advies, januari 2002 [in dit prachtige boek staat te veel om het allemaal te lezen en om het commentaar op de wel gelezen stukken weer te geven. Voor de korte termijn is interessant na te gaan hoe het stuk zich verhoudt tot het Structuurschema Groene Ruimte-2, waarvan de commentaartermijn op 22-3-2002 afloopt.]
 • Regionaal Structuurplan Haaglanden, nota van reacties op de zienswijzen, 24 januari 2002 [op enkele minder belangrijke punten na wordt niet aan onze kritiek tegemoet gekomen. Het belangrijkste punt was toch wel om de glastuinbouw en bedrijventerreinen als één ruimtelijke grootheid te zien en af te zien van groei van beide. Niettemin meen ik dat onze opvatting in de komende jaren nog wel een rol gaat spelen, want de ruimteclaims van andere belanghebbenden dan glastuinbouwers zullen op den duur in conflict komen. Het uit de weg gaan van de tegenstellingen tussen Den Haag, Delft en Zoetermeer aan de ene kant en de glasgemeenten aan de andere kant zal vóór 2010 op de spits gedreven worden. Het is niet ondenkbaar dat dit al bij de discussies over het nieuwe streekplan tot uiting komt.]
 • De juiste boom op de juiste plaats (concept), gemeente Delft, jan. 2002. [De grote wakte van deze nota is, dat volkomen onnodig een onverenigbaarheid wordt geconstrueerd van estetische kwaliteit van boombeplantingen en het bevorderen van natuurwaarden.
 • Het Watergidsenboekje, verslag van zeven waterprojecten in Zuid-Holland, IVN consulentschap NMEZuid-Holland
 • De kunst van de ingenieur, afscheidsrede van prof. Wiek Röling, Amsterdam 2002
 • Structuurschema groene ruimte-2, ministerie van LNV, jan 2002 (PDF-bestanden + kaarten)
 • Kleur bekennen, ontwerp van de natuurdoeltypenkaar van Zuid-Holland, prov. Zuid-Holland, juli 2000 (met CD-ROM) / verkorte versie december 2001

terug naar begin

 • Folders van het VROM innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing | Historische vaarroute Maastricht-Vlaanderen || Wonen in de Zaan, Zaanstad, het water als bouwkavel, nov. 2001
 • Beheerskosten en natuurwaarden van groenvoorzieningen langs rijkswegen: een vergelljking tussen traditioneel beheer en ecologisch beheer van grazige bermen, boomweiden en bermsloten / Jong, J.J. de, J.H. Spijker, R.J.A.M. Wolf e.a. - Delft, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2001. [In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde voerde Alterra een onderzoek uit naar de ontwikkelingen van de beheerskosten en natuurwaarden bij ecologisch beheer van graslanden, boomweiden en sloten. Voor voedselarme graslanden, boomweiden en sloten blijken de kosten bij ecologisch beheer in meer of mindere mate lager dan bij traditioneel beheer. Een te lage maaifrequentie van graslanden levert een minder hoge natuurwaarde op, maar is ruim 100 euro per hectare per jaar goedkoper. Een nietsdoen-beheer van boomweiden levert een forse kostenbesparing op terwijl de natuurwaarden nauwelijks teruglopen. Voor sloten geldt dat als er eenmalig wordt geïnvesteerd in goede natuurvriendelijke inrichting en er vervolgens ecologisch beheer op wordt losgelaten, dit tot de grootste natuurpotenties en een besparing op de beheerskosten kan leiden.]

Gehele literatuurlijst: klik hier

terug naar begin

Knipsels

Regionaal

 • Provincie: boeren wellicht onteigenen. Uitvoering Bentwoud te traag. Delftse Courant 21-2-2002. DLG mikt nu op 2009 voor het aanplanten van het grootste del van het bos.
 • Huizensloop ten gunste van water, en andere artikelen over de noodberging in de Woudse Polder, Delftse Courant 18-1-2002. Wethouder Grashoff, die zich o.i. wat ongenuanceerd tegen het Delflandse plan keerde (op redelijk korte termijn kan Delfland o.i. niet anders) trok er later, eind februari, de terechte conclusie uit dat het stadsgewest Haaglanden in zijn structuurplan aan deze noodberging een beperkte duur vast moest knopen. Grashoff's motie haalde het in het stadsgewestelijk bestuur. Dat is een grote felicitatie waard.

Landelijk

 • Plan tegen verdroging mislukt. Deventer dagblad van 18-2-2002 over een project van Waterschap Veluwe om de Veluwe te vernatten mislukt door tegenwerking van de boeren.
 • Vewin: gemeente vervuilender dan landbouw, AD 13-12-2002. Het gif dat op verhardingen wordt gespoten is goed voor 15% van de kosten van de drinkwaterbereiding. Deze giffen krijgen niet de kans af te breken door de snelle afstromming.
 • Kabinet te laks inzake natuur, Trouw 25-1-2002 over de reactie van Natuurmonumenten op het structuurschema Groene Ruimte-2
 • Kabinet ziet kans op minder broeikasgassen, NRC 28-2-2002
 • Opgepompte warmte (overzicht van warntepompen die in de handel zijn), NRC
 • Verkoop biologisch voedsel stijgt sterk. NRC 5-3-2002. Voor het eerst hebben supermarkten meer biologische producten verkocht dan de gespecialiseerde natuurvoedingswinkels.
 • De opmars van de witstippelschildmos, korstmossen profiteren als eerste van het broeikaseffect. NRC 13-1-2002. Door verbeterde luchtkwaliteit, maar ook door stijging van de gemiddelde temperatuur neemt diversiteit en voorkomen van de korstmossen toe.
 • De krankzinnigheid voorbij, NRC 29-1-2002. Over inzakkende markt voor duurdere koopwoningen.
 • Een schommelend peil graag, NRC 31-3-2002. De Noordse woelmuis legt het steeds vaker tegen de Aardmuis af mede door het al te constante waterpeil. (Al weer een argument voor meer peilfluctuaties!)
 • Slachting onder de eidereenden, NRC 3-4-2002. Onderzoeker Camphuisen denkt dat de kokkelvisserij de eidereenden geen goed doet, maar dat het ook wel eens zo zou kunnen zijn dat de schelpdieren die ze eten door de hogere temperatuur van het water minder vetreserves opbouwen en daardoor te mager worden voor de eenden.

terug naar begin

 • Risico's van de Rijn in kaart gebracht. NRC 3-4-2002. De kans op overstroming van de Rijn is niet groot, maar de schade komt hoofdzakelijk in Nederland terecht, met een schade die kan oplopen tot 130 miljard Euro.
 • Verplichte watertoets voor bouwplannen, over de Startovereenkomst waterbeleid 21e eeuw. op 14-2 ondertekend door Rijk, IPO, VNG, Unie van Waterschappen. Afspraak: Vanaf ondertekening zal men de watertoets toepassen. Bouwnieuws 2-11-2001. Het houdt in dat het plan de waterhuishodkundige aspecten moet behandelen, nl. veiligheid, wateroverlast en berging, rioleringssysteem, bodemdaling en grondwater(overlast).
 • Doorbraak in fosfaatzuivering, Staatscourant 9-11-2002. Promotoe van Bas Meijer, TUD. Het proces produceert aanmerkelijk minder slib dan nu in gebruim zijnde systemen.
 • Boerenerf is te schoon voor boerenzwaluw, NRC 26-3-2002. Het zoveelste voorbeeld van de schadelijke effecten van de netheids- en hygiëne-manie in het moderne boerenbedrijf.
 • Milieubewuste boer krijgt sneller krediet, duurzame norm Rabobank, NRC 27-3-2002. Wie denkt er niet aan de discussie de de Initiatiefgroep in 1993 voerde met de Rabobank over de (kritische) financiering van de glastuinbouw?)
 • Evers zette natuur op de kaart, NRC 23-2-2002. Bij het aangekondigde vertrek van directeur Evers van Natuurmonumenten.
 • Parelvederkruid overwoekert vijvers, sloten en meren, NRC, de zoveelste exoot die een probleem vormt in het oppervlaktewater.
 • Waar blijft nu de (derde) groene revolutie?, van eco-paradijs tot agripark, NRC 22-3-2002.

terug naar begin

Algemeen

 • Schade door verandering klimaat loopt in miljarden, Nieuwsblad van het Noorden, 22-11-2001. Wetenschappers en watermanagers sommen de schade door rivieroverstromingen, ontwrichting van rioolstelsels,, schade door hardere stormen, enorme duinafslag, droogte en verzilting eens netjes op.
 • Rapport: oerbossen in zeer slechte staat, NRC 3 -4-2002. Uit een rapport van het World Resources Institute blijkt dat het er slechter voor staat dan men dacht. De oorzaken zijn illegale bosbouw, oprukkende verstedelijking en mijnbouw. Als het zo doorgaat, verdwijnt de komende 20 jaar nog eens 40% van het huidige areaal aan oerbossen. De bossen in het oosten van Siberië verkeren nog in de beste staat.
 • Biodiversiteit in Amerika in gevaar, NRC 7-1-2002. Rapport over VS, Canada en Mexico. Verlies van leefruimte is het belangrijkste knelpunt. Info: http://www.cec.org
 • Vervuiler betaalt nog niet in Europa, NRC 8-3-2002. De nieuwe plannen van de Europese Commissie bevatten veel te veel uitzonderingen.
 • Europese landbouw, thema-bijlage NRC 23-3-2002 met vel verhelderende statistieken
 • Vier wegen voor de wereld, VN-conferentie in Johannesburg over duurzame ontwikkeling. NRC 2-3-2002. Van Egmond en De Vries (RIVM) schetsen vier scenario's voor de toekomst van de wereldbevolking en de ecosystemen.

ecologie, evolutie

 • Dino's werden zo groot dankzijn CO2-rijke atmosfeer, NRC 9-2-2002. In het Krijt was de CO2-concentratie in de atmosfeer 10x hoger dan nu, en dat verklaart de veel grotere maat van de dieren in die tijd dan men op grond van populatiedichtheid en omvang van het leefgebied zou mogen verwachten.
 • Overdreven sterven, onderzoekers twijfelen aan de omvang van uitstervingsgolven. NRC 31-3-2002
 • Elke 10.000 kilo aan prooi levert 90 kilo vleeseter, NRC 24-3-2002. Deze bevinding is niet alleen van belang voor het bepalen welke gebieden beschermd moeten worden, maar vooral voor het bepalen van de prooidichtheid van stabiele populaties vleeseters.
 • Waar het gras het groenst is, boeren en herbivoren azen op hetzelfde land, NRC 24-2-2002. Over het onderzoek van Wageningse ecologen naar wat de beste gebieden zijn voor planteneters.
 • Planten en bomen van slag want het is al lente, NRC 1-2-2002
 • Op heterdaad, waterleliehaantje splitst zich spontaan in twee soorten, NRC 6-1-2002. Evolutie betrapt.
 • De mens is geen ongelukje, Simon Conway vecht tegen het dogma van het toeval, NRC 31-3-2002. Conway neemt het op tegen moderne Darwinistische ideeën van o.a. Stephen Gould en Richard Dawkins. waar het erom gaat of het ontstaan van de soort mens op toeval berust of niet.

terug naar begin

ind@datadelft.com