Interne mededelingen periode januari-februari 2001

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

Abonneren ?
verzoek sturen naar
ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

 • ABCDelfland 2/1
 • Alma #2 (dec 2000) | informatiebulletin over de vastgoedontwikkeling aan de TU Delft
 • Alma #3 (feb 2001) | Mecanoo presenteert 'Server' (invulling Mekelweg-gebied)
 • Argus 25/3&4 | de onzin van de muskusrattenbestrijding | teveel vossen? Nee, teveel jagers! | overzicht bezwaarschriften tegen jachtvergunningen sinds januari 1999
 • De Levende Natuur 102/1 | biodiversiteit op de beleidsagenda? (scherpe kritiek op de structuur van de monitoring, die door het Rijk is 'geprivatiseerd') | de cruciale rol van het bodemleven bij de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden (bijv. via 'grondtransplantatie) | 10 jaar natuurontwikkeling in het Natte Hart | website http://home.wanadoo.nl/de.levende.natuur met alle artikelen sinds 1896    
 • De Ratelaar 20/1
 • De Slag (nieuwsbriefover de duinen tussen Monster en Katwijk) feb 2001
 • De Water nieuwsbrief no. 70 | aanpak verdroging, er moet een forse schep bovenop | Meinweg verdroogt door bruinkoolwinning | Lekdik hoog genoeg maar kan afschuiven
 • EOS 18/1 | Droog en toch nat, nat en toch droog. Over extremen in het aardse klimaat, en het vangen van water uit mist. | Beestige buren, dieren in de stad - tentoonstelling in Brussel | natuur met een verleden - over begraafplaatsen
 • Gorteria 27/1 | beschermingsplan akkeronkruiden | recente vondsten van Klein sterrekroos | vernietigende kritiek van Baudewijn Odé op de Veldgids Nederlandse Flora van KNNV en IVN (terecht!)
 • H2O 34/1 | diffuse bronnen in Utrecht (al weer een standaardinventarisatie, nog steeds geen aanpak van de diffuse bronnen) | Grote waternavel als pionier in een mineraliserend landschap | beleving van water door Amsterdmase woonbootbewoners | agrarisch waterbeheer en effectievere aanpak van verdroging
 • H2O 34/2 | van troebel naar helder slootwater - effecten van baggeren en visstandbeheer in veensloten | stromende berging
 • H2O 34/3 | Vijfde nota: water slecht een van de vijf ordenende principes i.p.v. hét ordenende principe | Grondwateroverlast in de stad; verantwoordelijkheden blijven nog onduidelijk | nuttig (d.w.z. hoogwaardiger) gebruik van effluent | hoogwaterreductie vanuit regionale stroomgebieden | proef met moeras om effluent te zuiveren succesvol (Texel) | optimaliseren van afvalwatersystemen: 11 punten van aandacht
 • H2O 34/4 | H2O scanner op http://www.H2O-scanner.com | bestuursakkoord Water
 • Midden-Delfkrant 25/1 | oude band tussen Maasland en Schipluiden | vlinders in de Broekpolder | veehouderij en Midden-Delfland (opsomming van (financiële) problemen | paden in Midden-Delfland
 • Milieu en Groen feb 2001 | visie Hollandse Kust 2001, zie ook http://www.kustvisie.nl | kwaliteitsbeelden in Haaglanden (ambtelijke onderonsjes bij Haaglanden) | ontwikkeling van een visie op de delta: Deltawater 2002
 • Milieu en Groen jan 2001 | extra impuls voor biologische landbouw in Noord- en Zuid-Holland | Zuid-Holland maakt ruimte voor water (maar beleidsambtenaar De Zeeuw gaat toch niet mee met de heldere conclusies van het rpport van de commissie Waterbeheer 21e eeuw (!))
 • MilieuAktief 26/feb | interview met Norder o.a. over de A4 | landschapsbeheer en alternatieve energieproductie
 • Milieudefensie 30/2 | energie uit biomassa
 • Milieufedensie 30/3 | overheid koopt geen ecologisch groen | Noordzee
 • Natura 2001/1 | kranswieren keren terug | huismus en ringmus | Struinen in Midden-Delfland in het voetspoor van Jac. P. Thijsse
 • Natuur en Milieu 2000/1&2 | twaalf giffen wereldwijd verboden (2004 of 2005) | Noorden schiet weinig op met Zuiderzeelijn | drie stedelijke wethouders over de vijdfe nota
 • Natuurbehoud 32/feb 2001 | Noordzee het grootste Nederlandse natuurgebied | comeback van de salamander | ruimte voor water
 • Nieuwsbrief Vockestaert 2/3
 • Nieuwsbrief Water en Land nr 10 -dec. 2000 | water op de agenda (waterbeleid 21e eeuw, advies IPO en rapport Rathenau instituut) | Stowa-rapport stadswateren (Jonkhof/Tjallingii) | Waterplan Leeuwarden | financiering waterschappen
 • Onverwacht Nederland 4/1 | Nederland, deltaland, waterland, het concept stromende berging | Biesbosch
 • Regionieuws 8/1 | intentieverklaring Westlandse zoom ondertekend | 2e workshop gebiedstypologie kennisplatform duurzame inrichting op 21 -02
 • Regionieuws 8/2 | evaluatie Grondkostenfonds
 • Regionieuws 8/3 | groen licht voor IOPW Haaglanden | uitgangspunten voor ontwikkelingen in Harnaschpolder, Sion en 't Haantje | werkgelegenheid in Haaglanden groeide in 2000 het sterkst in Delft
 • Riotech #1 | in Apeldoorn nieuw infiltratiesysteem toegepast | bergbezinkbassins achter overstorten in Spijkenisse
 • Riotech #2 | van gescheiden naar gemengd stelsel (!) in Leeuwarden (bevestigt ons pleidooi dat een gemengd stelsel met afkoppeling en bezinkvoorziening beter is dan gescheiden stelsel) | betonnen IBA van duurzaam sulfaatbestendig beton (IBA is individuele behandeling van afvalwater)
 • SOVON-nieuws 13/4 | zeldzame broedvogels in 2000 | midwintertelling watervogels januari 2000
 • StiR nieuwsbrief dec 2000 | lijst van voorbeeldprojecten 1998, 1999 en 2000 | aankondiging inspiratieboek bedrijventerreinen
 • Van Nature 11/1 | Reconstructiewet Concentratiegebieden biedt kansen voor de natuur; voor de uitvoering trekt men twaalf jaar en 1 miljard gulden uit | de Regge gaat weer meanderen
 • Van Nature 11/2 | winning delfstoffen kan ook natuurvriendelijk | teleurstelling over de Vijfde Nota ("niet meer dan een eerste stap in de goede richting" (???!!) | IJsselmeer | actieplan dagvlinders
 • Via Natura #7 | special over de vogel- en habitatrichtlijn
 • Vlugschrift IOPW 12 | Westlandse zoom | proefstation in Westland houden
 • Vogelstreken jan 2001
 • Zoogdier 11/4 | boommarternesten in 1999 en 2000 | de huiskat als predator van kleine marterachtigesn
 • Zuid-Hollands Landschap 2001/1 | special over cultuurhistorie | o.a. aandacht voor de Haagse AVN | ZHL voorzichtig blij met de meetresultaten in Staat van de natuur 2000

Literatuuraanwinsten

 • Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e eeuw, box met de gedrukte versie van drie kabinetstandpunten, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, december 2000
  • Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e eeuw
  • Ruimte voor de rivier: de uitwerking voor de grote rivieren
  • 3e kustnota, trends en toekomst, de uitwerking voor de kust


De kerf bij Bergen (NH)


EHS en Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden

 • Plantago versie 1.2, programma voor het invoeren van plantengegevens (onder windows helaas)
 • De Kracht van het Westland, economische thermometer 1999, Rabobanken en KvK, december 2000
 • Wegwijzer directie Water en Milieu, prov. Zuid-Holland, jan 2000
 • Programma "BMW in uitvoering" 2000-2004, prov. Zuid-Holland, jan 2001
 • Ruimte voor schoon water, verslag van studiedag i.h.k.v. Kaderuitbouw Consept van 24-11-2000
 • Parels van vernieuwend waterbeheer, voorbeeldenboek, gezamenlijke overheden, feb 2001. Behandeld worden:
  • ABCDelfland
  • gestuurde waterberging in de Bossche Broek
  • water conserveren in het boerenland van het Nederlands-Belgisch grensgebied
  • de Hunze krijgt zijn oude meanders weer terug
  • anticiperen op gedrag van bewoners in Leidsche Rijn
  • Nederlands geld voor Duitse berging bij Xanten
  • vernatting van het natuurgebied De Skarlannen
  • regenwater afkoppelen in bestaande wijk in Dordrecht
  • Aakvlaai polder toegevoegd aan de uiterwaarden bij Dordrecht
  • de kerf bij Bergen aan Zee
 • Inspiratieboek Intensief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen, StIR, ministerie van VROM, november 2000
 • Bos en Lommerplein e.o., Amsterdam, de sprong over de snelweg, StIR voorbeeldproject, ministerie van VROM, november 2000
 • Naar een duurzaam Poptahof in de 21e eeuw, een verkenning van de kansen, DIOC De ecologische stad, jan. 2000

Knipsels

Natuur:

 • 'Dit was het inkopertje', de zandraket is als eerste plant genetisch ontrafeld, NRC 16-12-00
 • Kamer eist snellere aankoop van grond voor aanleg natuurgebied, Staatscourant 22-01-01. De 2e kamer vreest dat de EHS niet op tijd (2018) klaar is.
 • Leven op land ruim tweemaal zo oud als tot nu toe bekend, NRC 16-12-00. Het leven op de continenten wordt nu geschat op minimaal 2,6 - 2,7 miljard jaar
 • De verzakelijking van het natuurbeheer, NRC 15-02-01. Over de effecten van het programma beheer, zoals het najagen van natuurdoelen in plaats van de natuur z'n gang laten gaan
 • Hengelen naar zeevis, biologen inventariseren zeldzame vis in Eems en Dollard, NRC 30-12-01
 • Het succes van een blind, passief proces, Tijs Goldschmidt bepreekt in NRC van 15-12-00 een nieuwe Nederlandse vertaling van Origin of Species en Steve Jones' prachtige boek Almost like a whale.
 • Weinig inzicht in effecten nitraatbeleid, Agrarisch Dagblad 29-11-00

Economie en milieu:

 • De triomf van de knoflookpad, NRC 9-3-01. Overdrijft de natuurbeweging niet een beetje? Kanttekeningen in het artikel zijn o.a. dat de overheden niet zorgvuldig plannen en habitats ontwijken. Minder fraai is dat Jaap Dirkmaat betoogt dat er voldoende bouwgrond is in dit land, en dat het een dogma is dat het Groene Hart niet mag worden aangetast. "Op grote delen landbouwgrond gebeurt ecologisch helemaal niets. Als je er huizen en bedrijven neerzet, zal de ecologische waarde toenemen. Een stad als Utrecht barst van de gierzwaluwen." Deze fanatieke dassenhobbyist laat met zulke opmerkingen zien dat hij van ecologie in het algemeen, van ecologische herstel en van stadsecologie helemaal geen kaas heeft gegeten. Het is een soortenbeschermer van het tuinierstype. De stichting faunabeheer heeft trouwens ook al aanvaringen gehad met Das en Boom, die er op wijzen dat het beschermen van dassen alleen interessant voor Dirkmaat is als hij er de pers mee haalt.
 • Nota ruimtelijke ordening doet niets tegen versnippering, HC. Twee SP-kamerleden leggen de zere vinger op de 5e nota: schaarse grond wordt vrijgemaakt voor bedrijventerreinen en welgestelden, en de versnippering wordt versterkt door het ontzien van de distributiesector.
 • Het verschil maak je met het college als geheel, interview met Marcel Vissers (Groenlinks gedeputeerde) in GroenLinks magazine van maart 2001 - Zijn pleidooi voor het handhaven van de (verbrede) landbouw, maar van zijn standpunt over het bebouwen van Valkenburg lusten de honden toch geen brood. Vreemd toch, van welke schnitt bestuurders ook zijn, altijd moet er gebouwd worden.
 • Energie van de rijzende zon, massaproductie maakt in Japan zonnestroom stuk goedkoper, NRC 23-01-01
 • De mens kan zich aanpassen aan klimaatveranderingen, prof Salomon Kroonenberg (geologie) in NRC 31-01-01 over het broeikaseffect. Hij ziet minstens drie dingen over het hoofd: 1. de mens kon zich duizenden jaren geleden bij grote klimaatveranderingen min of meer redden (ten koste van veel slachtoffers) door te migreren. De mogelijkheden daartoe worden met het verder toenemen van de menselijke bezetting van de aarde zo goed als nihil. 2. Het aanpassingsvermogen van de mens is kennelijk ook niet zo groot als Kroonenberg wil doen geloven, want tot reductie van de CO2 uitstoot door bijvoorbeeld minder energieverbruik en minder mobiliteit is de mens kennelijk niet in staat. Dat offer is althans Kroonenberg te groot. 3. De gevolgen voor ecosystemen komen al helemaal niet aan de orde.
 • Arme landen dupe van broeikaseffect, VN-rapport over klimaatverandering, NRC 19-02-01.

Regio

 • Intentieverklaring getekend inzake Westlandse Zoom, DP 12-01-01. Den Haag mag in ruil voor 4000 luxewoningen in Monster en Wateringen, tot 2020 geen grenscorrectie nastreven. Hedendaagse bestuurders poetsen zulke kwalijke plannen op met natuur: "De Westalndse zoom moet de ecologische en recreatieve verbinding tussen de kustzone en Midden-delfland vormen. Heel geweldig allemaal!
 • Westlandse zoom: kritiek van Naaldwijk, Westlandse Courant 24-01-01
 • Glastuinbouw, bezin op toekomst, DC 9-02-01. Zelfs Henny Bos, de onvermijdelijke Pijnackerse wethouder, gaat nu op de toer van de kwaliteitsproductie en onderzoek. Minder bulk dus (maar ook minder ruimtebeslag?).
 • 'Deltawerken voor Delftse grachten', oplossing voor wateroverlast, DC 12-01-01
 • Verwijten zijn er volop, maar er is geen schuldige, DC 28-02-1. Verschillende artikelen over het advies van deskundigen over de wateroverlast binnenstad. De deskundigen stelden een bizar rapport op waarin de provincie (die onttrekkingsvergunningen verleent) niet eens vóórkomt!
 • Grote opknapbeurt bedrijventerrein Schieoevers, bedrijvenkring en gemeente ondertekenen convenant, Stadskrant 28-01-01
 • Voorontwerp bedrijventerrein Reesloot, Telstar 10-01-01. Het lijkt erop dat het gebied tussen bedrijventerrein de Boezem en de bocht in de Katwijkerlaan vanaf 2003 wordt volgebouwd. De Groenblauwe slinger raakt ook daar uiterst bekneld.
 • Geen verloedering TU-zuid gebied, vasthouden aan hoogwaardig bedrijventerrein, DC 09-02-01
 • Delftse architecten genomineerd voor de Energy Globe Award, DP 28-02-01. Opmaat (Hildrud Pötz en Pierre Bleuzé) krijgt uiteindelijk de 3e prijs voor hun RWS-gebouw in Terneuzen.
 • Wegen duurder, rumoer in provincie, DC 15-02-01. De investeringen die nodig zijn vallen grof tegen; niet iets om rouwig om te zijn!

Laatste wijziging: 3 april 2001 | ind@datadelft.com | Jacques Schievink