Mededelingen periode december 2001

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

03-01-2002

Abonneren ?
verzoek sturen naar
ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

 • Bedrijvig beleid - nieuwsbrief prov. Zuid-Holland dec. 2001 | kenniscorridor zuidvleugel | IOPW | duurzame herstructurering van 450 Zuid-Hollandse bedrijventerreinen
 • De Levende Natuur 103/6 | Kritiek n.a.v. Natuurbalans 2001 | achteruitgang natuur vereist nationaal natuuroffensief | tellen van reptielen met een nieuwe methode
 • De Slag nieuwsbrief oktober 2001 | regeneratieproject Berkheide (opheffen van enkele waterwinningen en verwijdering van sliblagen)
 • De Water nieuwsbrief nr 77 | schrale graslanden twistappel in discussie over waterberging | onteigeningen langs de Nieuwe Merwede voor meer ruimte voor de rivier
 • Delflands Peil 8/4 | Water eist meer ruimte - stand van zaken uitvoering ABCDelfland | milieuwinst bij rioleren buitengebied | Delfland werkt mee aan plan Norder
 • EOS dec. 2001 | Eye of science: microfotografie van pollen en insecten | drijvende steden | de zeearend komt terug
 

Microscopische opnamen van het bladoppervlak van tijm en salie

 • Gorteria 27/6 | nieuwe vondsten van zeldzame planten in 1999 en 2000 | Zwart perperboompje in Nederland (o.a. Delft)
 • H2O 34/23 | met regenwater is het goed wassen | grondwatermodel voor het stedelijk gebied rond Haarlem | nieuwe test met vervuilde waterbodems (met sedimentbewonende watervlooien)
 • H2O 34/24 | in Groningen wil men het financieel waterspoor niet invoeren (zie reactie) | optimale oplossing voor glastuinbouwgebied Klazienaveen | "visscan" geeft zicht op vismigratie in polder- en boezemwateren | ontwikkeling van Deltanatuur in de Rijn-Maasmonding - ruimte voor water bij toenemende verstedelijking | mogelijkheden voor landbouw met waterberging beperkt | waterplan Arnhem
 • H2O 34/25+26 | belangstelling voor watertoets groeit | toolbox integraal waterbeheer gepresenteerd | Brabant gaat vervuiling van het oppervlaktewater aanpakken via de slootkanten (alsof dat nieuw is!) | het Rottesysteem: operationeel waterkwaliteitsbeheer veelbelovend;
 • Kamernieuws, 10 december - speciale editie van dit KvK-blad over de Deltametropool, met niet alleen de propagandisten van dit idee aan het woord, maar ook Jaap Modder van NIROV, die o.a. aangeeft dat er tussen Noord- en Zuidvleugel van de Randstad weinig verbanden zijn en dat een "rondje randstad" dus ook onzin is. Dat zou maar 2% van de mobiliteitsvraag dekken.
 • Milieu en Groen dec 2001 | vier aanbevelingen voor de grondgebonden landbouw | veel aandacht voor duurzaamheid bij aanleg van N470 (www.N470.nl) | duurzame glastuinbouw en ruimtelijke kwaliteit (brrr, wat een clichés!) in Rijn- en Veenstreek (www.pzhregio.nl/ioprijnveen)
 • MilieuAktief dec 2001 | de vrijwilligers van Natuurmonumenten | het groene hart van de boeren - een weerwoord aan prof. Kol
 • Milieusensor 4/3 | DCMR werkt mee aan het opstarten van locale platforms
 • Natura 2001/7 | muurplanten in het centrum van Groningen matig ontwikkeld | verschijning Veldgids Zeevissen
 • Natuur en Milieu 2001/12 | interview met Arie van den Brand, de man achter de agrarisch natuurverenigingen, over protectionisme en bescherming | grote partijen in verkiezingsprogramma's vaag over duurzaamheidsthema's
 • Natuurbehoud nov. 2001 | de comeback van de Kerkuil
 • Nieuwsbrief Europese kaderrichtlijn Water, no. 3 | begrenzing van de stroomgebieden in voorbereiding (in Nederland worden vier stroomgebieden onderscheiden)
 • Onverwacht Nederland 4/4 | discussie over nieuwe natuur versus nieuwe natuur | Oostvaardersplassen
 • Ratelaar 20/4 | lustrumviering AVN | commentaar op regionaal structuurplan Haaglanden
 • Regionieuws 8/16 | economische groei veroorzaakt gebrek aan bedrijventerreinen in Haaglanden
 • Trendsinwater.nl #5 | verdwenen soorten uit de Noordzee (Hondshaai, Gewone toonhaai, Vleet, Pijlstaartrog, Steur, Fint, Grote pieterman) | bestrijdingsmiddelen in Zuid-Holland - het is zinvol in neerslag en oppervlaktewater te monitoren, minder in grondwater, bodem en biota) | bioaccumulatie in paling en driehoeksmossel - het oprukken van brandvertragers (o.a. uit computers en kleding) | gegevenswoordenboek OMEGA op www.waterland.net/rikz/omega
 • Van Nature 11/11 | Wagenings onderzoek noopt tot kritische blik op effecten natuurbeheer (bedoeld wordt: agrarisch natuurbeheer) | nieuwe impuls voor bescherming bedreigde soorten
 • Van Nature 11/12 | "Ontwikkelingsplanologie in Vijfde nota loos begrip" (Natuurmonumenten over deel 3 van de 5e nota RO en bedoelt daarmee dat er te weinig mogelijkheid voor inspraak is) | toename Purperreigers toont belang bufferzones aan
 • Via Natura #10 | special over natuur op het spoor | DWW-themadag Ecologisch bermbeheer op 12 maart 2002
 • Vlugschrift IOPW nr. 15 | provincie wil fl. 50 milj. in IOPW investeren | IOPW maakt kans op ICES-gelden
 • Vlugschrift IOPW 16 | verslag van een lobby-gesprek tussen WLTO-Westland en gedeputeerde Vd Sar over Intentieverklaring Westlandse zoom en inzet provincie, m.n. de realisering van 150 - 200 ha uitgeefbare hervestigingsruimte en de provinciale beleidslijn van "saldo-nul". De provincie spant zich in om deze ruimte te vinden, maar laat tegelijkertijd -terecht!- weten dat de verplaatsingsbehoefte ook zal moeten blijken uit bewijsbare verplaatsingsbehoefte, d.w.z. daadwerkelijke aanmeldingen. Dat is niet onhandig van GS, want die roep om uitwijkruimte is totnutoe een slag in de lucht gebleken
 • Zoogdier 12/4 | kerkzolderonderzoek naar vleermuizen in het Rijk van Nijmegen | ervaringen met niet-vangen van mollen in Friesland | zoogdierbescherming en de flora- en faunawet (conclusie: redelijk geregeld, als tenminste de handhaving goed gebeurt) | aangereden dieren langs spoorwegen | verschijning zoekkaart resten in braakballen
 • Zuid-Hollandsch Landschap 2001/4 | Robuuste natte natuur van Groningen tot Zeeland: het plan van 1 miljard | orchideeën van Ommoord

Literatuuraanwinsten

 • Een afdeling die samen werkt met de sectoren gebiedsgericht WERKT! Folder over de gebiedsgerichte programma's van de provincie Zuid-Holland, 2001
 • Handboek zuiveringsmoerassen voor licht verontreinigd water, Stowa 2001 (inlaatwater, effluenten en neerslagafvoer) - brochure + CD met informatiebestanden en beslissingsondersteunend systeem
 • Milieukansenkaarten Drechtsteden, Rothengatter Leefomgeving Consult + Boom in opdracht van de provincie Zuid-Holland, mei 2001
 • Hou je mond over de grond, grondbeleid en locatieontwikkeling na de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, H. Priemus en D.J. Dubbeling, DUP Satellite 2000
 • Ecologisch groenbeheer, Arie Koster, Schuyt & Co, 2001
 • DECOR, Handreiking Duurzaamheid op Bedrijventerreinen, De Straat Milieuadviseurs i.o.v. de provincie Zuid-Holland, oktober 2001

terug naar begin

Gehele literatuurlijst: klik hier (bijgewerkt tot 31-12-01)

Knipsels

Regionaal

 • Provincie steunt strijd van tuinders (provincie gaat bemiddelen bij het rijk over het gewasbeschermingsbeleid - dit is wel het toppunt!), DC 8-7-01
 • Geldtekort zwak punt in A4-plan, Henk de Kat in de Haagsche Courant over het plan Norder
 • Provincie aarzelt over Westland-plan (IOPW), DC 14-9-01 - bedenkingen bij de opgerichte besloten vennootschap
 • Verwijten aan waterschap zijn niet allemaal terecht, Henk de Kat in DC 21-09-01 wijst terecht op de inconsequente houding van gemeenten en LTO waar het gaat om het bouwen van woningen en kassen in lage polders
 • Drijvende kassen voor het Westland, KvK sep 2001 - Nu ook in een orgaan als de Kamerkrant dit onderwerp op de proppen komt wordt het kennelijk een serieuze optie. Ze zijn fl. 100 per m2 duurder, maar o.a. energieopslag maken besparingen op energiegebruik mogelijk van 30% tot 40%.
 • Milieuorganisaties vangen bot. Westlandse Courant van 8-2-01 over de beslissing (?) van het provinciebestuur om in de Zuidplaspolder 200 ha voor glastuinbouw te reserveren. "Maar eerst moet de 550 ha kassengrond bij Pijnacker, Nootdorp en Berkel/Bleiswijk worden benut".
 • Nootdorp: controle op verlichting van tuinders, DC 5-6-01
 • Stadspark bij Prins Clausplein, DP 20-7-01. Over een plan van Haagse politici.
 • Pijnacker stopt met woningbouw, DC 12-5-01. Kennelijk vinden de Pijnackerse bestuurders dat ze nu wel voldoende schade hebben aangericht en gaan nu een 'groen' smoel trekken.
 • Kassen bij Pijnacker twistpunt binnen Haaglanden, DC 20-11-01
 • Steeds meer tuinders stoppen met bedrijf, DC 13-11-01. Sinds 1987 zijn uit het Westland 1044 bedrijven verdwenen. Jaarlijks verdwijnt ongeveer 10%, overigens lang niet altijd wegens financiële redenen. Dat alles gaat gepaard met snelle schaalvergroting van de overblijvende bedrijven.
 • Kleiner bouwplan horecavoorziening bij Dobbeplan, Telstar 26-10-01
 • Tramlijn naar het Westland in studie, Haagsche Courant 20-04-01
 • 'Alsof ze dronken aan de tekentafel zaten', aanleg van N470 van start. DC 21-12-01. Interview met Michel Barendse van NMPijnacker.

terug naar begin

 
 • Bedrijventerrein en moeras tegelijk, NRC 5-12-01. Over Polder Schieveen waar de gemeente Rotterdam en Natuurmonumenten (hier dus in conflict met locale groepen en de milieufederatie) aan de slag schijnen te gaan.

Delft

 • Poptahof voor honderden miljoenen op schop, DC 20-12-01
 • Scheepmakerij wordt woonwijk, DC 12-12-01
 • Materplan in de ijskast, Delta 6-12-01. Een frisse aanpak van de kersverse voorzitter van het college van bestuur van de TUD

Landelijk

 • PvdA wil scherper ruimtelijk beleid, NRC 15-12-01 (Zal men de locale PvdA-bestuurders toch eens tot de orde moeten roepen ...)
 • Groene Hart stukje kleiner, NRC 29-11-01. In PKB3 snoept Pronk nog 3% (ruim 5500 ha) van het Groene Hart af, nl. bij Amsterdam, Utrecht en Gouda. Daartegenover staat dat de hele Veluwe Nationaal Landschap wordt. De contouren zijn min of meer vervangen door de "bundelingsgebieden", waarmee de stedelijke netwerken worden bedoeld - de groene gebieden in die zones worden in feite vogelvrij. Ook trekt hij wat meer van de regie naar het Rijk toe.
 • Rijnvis feit - bedreigde vissoorten als winde, barbeel en riviergrondel profiteren van ruimte voor de rivier, NRC 6-1-01
 • Natuur niet gebaat bij bestuurders, overheden werken langs elkaar heen, NRC 12-9-01
 • Pronk sloop oude, onveilige gebouwen, NRC 28-9-01 - Pronk pakt ongewenste bebouwing aan n trekt er t.e.m. 2004 250 milj. florijnen voor uit
 • Nieuwe Rode-Lijstsoorten. Tot mijn verbazing behoren tot de ca 60 nieuwe rode-lijst soorten nu ook Brede waterpest, Goudhaver, Kamgras, Krabbescheer, Veldgerst en Waterdrieblad
 • Bevolking van Nederland koerst naar de dertig miljoen, Peter van Krieken in NRC van 10-4-01 haalt een serie clichés onderuit.
 • Nederland veel beter af met 40 miljoen inwoners, De Limburger 11-5-01. Architect Wiel Aretz op de provocatieve toer.
 • Molens op Afsluitdijk dodelijk voor vogels, Vogelbescherming in NRC 8-5-01
 • Randstad te vol volgens tweederde van Nederlanders, NRC 17-6-00
 • Staatssecretaris: woningen te duur op Vinex-locaties, NRC 14-6-00
 • Milieuplan is lange-termijnzaak, NRC 14-6-01. Pronk trekt voor NMP zo'n 30 jaar uit
 • Elastische energie, financiële prikkels drukken energieconsumptie, NRC 19-5-01
 • Knooppunt Noordzee, NRC 14-7-01. De Noordzee raakt vol - met schepen, pijpleidingen, stortplaatsen, windmolenparken en wat al niet.
 • Ruim baan voor wonen met luxe. NRC 20-12-01 - een convenant tussen VNG en de projectontwikkelaars
 • Zware metalen: niets doen is soms de beste methode (Cobouw 10-9-01)
 • Waterbeheerders beducht voor gifspuit, Fin. Dagblad 25-05-01. De vooruitzichten voor de waterkwaliteit zijn somber omdat de tuinbouw steeds voor meer kwetsbare teelten kiest. Bollenareaal en glastuinbouw nemen toe.
 • 'Schrap elk plan dat riskant is voor waterhuishouding', Cobouw 26-06 over de discussie in de PvdA 2e Kamerfractie
 • Productschap Vis vreest grote schade van Tweede Maasvlakte, NRC 10-12-01. Er gaat visgebied verloren, belangrijk paaigebied, het transport van larven wordt aangetast en de winning van 450 miljoen m3 zand is ook al schadelijk voor de visstand.
 • Verkoop bioproduct neemt fors toe, NRC 24-7-01
 • Bioboeren haken af, NRC 22-11-01. Het omschakelen naar biologisch boeren neemt af, terwijl er jaarlijks ook een 50-tal (van de 1500) stoppen.
 • Ravotten kan niet meer, in de Randstad sterft het eigen, veilige schoolplein uit, NRC 22-12-01.
 • Overlopen kan nog een stuk slimmer, Volkskrant 1-9-01. Over de aanpak van afval- en hemelwater in stedelijk gebied

Globaal, ecologie

 • Koraal loopt meer gevaar dan gedacht, NRC 12-9-01
 • Uitgedamd - op dit moment worden meer stuwdammen om ecologische redenen afgebroken dan er worden gebouwd, NRC 31-3-01
 • Late exodus, Homo sapiens verliet Afrika pas 52000 jaar geleden, NRC 9-12-00
 • Titanenstrijd, megafauna van Australië stierf uit door de mens, NRC
 • Zoogdier 45 miljoen jaar ouder dan tot nu toe gedacht. NRC 25-5-01
 • Vezels bevorderen goede spijsvertering bij herkauwers, NRC 12-5-01 - het mengen van veel granen door het voer is gevaarlijk voor dier en consument
 • Aanleg moeras kan uitstoot CO2 reduceren, NRC 16-6-01. en:
 • Minder weilanden, meer natte venen, NRC 20-6-01. Onderzoek van de LUW in opdracht van Staatsbosbeheer. "Het Nederlandse ontwaterde laagveen is met een emissie van ca 2 ton koolstof per ha een grote koolstofbron", zo staat in het rapport. Berendse was onlangs in Alaska, waar hij met eigen ogen heeft kunnen zien dat de toendra's van karakter veranderen onder invloed van de temperatuurstijging. „In de toendra's ligt ongeveer een kwart van de hoeveelheid koolstof die als CO2 in de atmosfeer aanwezig is. Als we er niet in slagen de opwarming tegen te gaan door de emissie van CO2 te beperken, zullen de toendra's in plaats van koolstof vast te leggen deze emitteren. Met alle gevolgen van dien."

terug naar begin

 • Klimaatverandering zit de mensheid nu al dwars, Karel Knip in NRC 20-2-01. Juist daar waar de klimaatverandering zwaar zal toeslaan bevinden zich samenlevingen die het schort aan kapitaal, technologie, scholing en infrastructuur.
 • Snakken naar duisternis, sterrenhemel verdwijnt bijna overal uit het zicht, NRC
 • Tegen het doemdenken, het gelijk gaat met Bjørn Lomberg aan de haal. NRC 25-8-01. Karel Knip's beknopte maar effectieve weerlegging van de Deense statisticus Lomberg die van de daken schreeuwt dat het helemaal niet slecht gaat met 'het milieu', en die dat doet - zo gaat dat altijd - door natuur en milieu te scheiden als de "dominee lichaam en geest."
 • Gemanipuleerde tomaat doet het zeer goed op zoute bodem, NRC 4-8-01. Prachtig nieuws, want dan hoef je niet met veel kunstgrepen de zoute kwel in teeltgebieden te bestrijden. Maar ... men had een gen (een gen slechts, uit Zandraket overigens) in de plant gebracht en dus is sprake van genetische manipulatie met navenante risico's voor de natuur.
 • Vriend of vijand, nieuw gengewas past in duurzame landbouw, NRC. Over gentech maïs die nuttige insecten ongemoeid laat.

Aalscholvers helpen de vissers door de brasem op te ruimen. NRC 15-12-01

ingezonden stuk in DC van 18-12-01

A4 MD funest

De Haagsche Courant en de Delftsche Courant van 11-12 vermelden dat volgens minister Netelenbos de A4 door Midden-Delfland (MD) noodzakelijk is om de stroom auto's op de A13 bij Overschie terug te dringen. Het autoverkeer zorgt namelijk in Overschie voor ernstige gezondheidsklachten. Haar opmerking is echter pertinent onjuist.

Met medewerking van deskundigen van haar ministerie en Rijkswaterstaat is een vertrouwelijke studie verricht over het effect van de A4 MD op het verkeer op de A13. Daaruit blijkt dat er in 2010 circa 40.000 auto's per etmaal over de A4 zullen gaan en 208.000 per etmaal over de A13. Op dit moment rijden er 160.000 auto's over de A13! Er zullen er dus de komende tien jaar nog 48.000 per etmaal bijkomen.

Het was dan ook gelukkig dat de Tweede Kamer op 10 december jongstleden bij het debat met Netelenbos over de A4 heeft besloten dat ook andere alternatieven moeten worden bestudeerd als mogelijke vervanging van de A4 MD. De verwachting is dat met deze alternatieven de A13 bij Overschie aanzienlijk beter zal worden ontlast.

Opvallend is dat provinciebestuurder Norder in zijn plan niet heeft vermeld hoeveel verkeer over de A4 MD en de A13 zullen gaan. Hier is meermalen om gevraagd, maar Norder durfde kennelijk niet de (juiste) cijfers te vermelden. Een tweede reden voor de Kamer om te kijken naar alternatieven, is het volgende. Bij de aanleg van de A4 MD zullen grote files ontstaan bij de Beneluxtunnel. Dit is door Rijkswaterstaat al in 1988 berekend en is toen door minister Smit-Kroes meegedeeld aan de Tweede Kamer. De werkgevers hebben dit kortgeleden in hun studie bevestigd. Bovendien schrijft Norder in zijn rapport dat door de aanleg van de A4 MD de 'situatie op de A20 (bij Rotterdam) tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein alléén maar zal verslechteren. Op dit moment is de A20 al overbelast. Deze overbelasting zal volgens Norder dus nog verder toenemen.

De derde reden is de financiële onhaalbaarheid van de A4. Norder beweert dat de aanleg 1,1 miljard gaat kosten. Hij heeft echter al moeten toegeven dat vele kosten daarbij zijn 'vergeten': ombouw van het Kethelplein bij de Beneluxtunnel, de inpassing bij Delft, financieringskosten, enz. enz. enz. De kosten stijgen daarmee tot boven de 2,7 miljard. De minister heeft 250 miljoen gulden beschikbaar en het bedrijfsleven 590 miljoen gulden. Er gaapt dus een gat van meer dan 1,8 miljard. Door sommigen wordt gesuggereerd dat de PvdA 'om' zou zijn en de A4 MD 'niet langer zal tegenhouden'. Hierbij moet worden opgemerkt dat de PvdA bij het Kamerdebat op 10 december ook het uitwerken van de alternatieven essentieel vond. Logisch, want PvdA en D66 hebben dat al in december 1999 in de TweedeKamer voorgesteld.

Tot slot: het blijft absurd dat je na 12 maanden studie een rapport aan de Tweede kamer aanbiedt,waarin niet eens staat hoeveel verkeer over de A4 MD en de A13 zal gaan. Het is te hopen dat het nieuwe rapport met alle alternatieven zo spoedig mogelijk gereed zal komen, zodat aan de jarenlange vertraging een einde komt.

D. Westland is docent aan de TU Delft en adviseur van de Stichting Daadwerkelijk Nut van de A4 MD.

terug naar begin

ind@datadelft.com