Mededelingen periode augustus - oktober 2004

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

29-11-2004

 

 

ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

Tijdschriften

 • ABCDelfland 5/4 | overeenkomst over Woudse polder | duikers die knelpunt vormen worden vervangen
 • Argus 2004/3 | regering en parlement kleden flora- en faunawet steeds verder uit | de bever in Nederland | biologische landbouw en jacht
 • De Levende Natuur 105/5 | special over zoet-zout, m.n. het Schelde estuarium
 • De Water 101 | initiatieven Overdiepse polder beloond | houdbaarheid polderstrategie verstreken - Smits: neem natuurlijke processen als uitgangspunt
 • De Water 102 | special baggeren | (steunpunt) actief bodembeheer rivierbed | natuur kan bodemverontreiniging zelf elimineren? | van slootkant tot baggermatras
 • Delflands Peil 11/3 | toezicht glastuinbouw | Te Werve in Rijswijk
 • Gorteria 30/4&5 | nieuwe standaardlijst Nederlandse flora
 • Groen, Water en Milieu 2004/5 | evaluatie peilbeheer (Nota Uitwerking Peilbeheer in 1998)
 • H2O 37/16 | grootschalig helofytenveld in Leidsche Rijn | fosfaatstatus van Loosdrechtse Plassen en het effect van verdiepingen | Handreiking ecologische effecten van hydromorfologie
 • H2O 37/17 | blauwe diensten weinig populair | belasting oppervlaktewater vanuit de lucht: zware metalen komen vnl. Uit het buitenland, pak's uit lokale bronnen | invloed glastuinbouw op waterkwaliteit blijkt beperkt (Oost-Brabant, alleen gewasbeschermingsmiddelen bekeken, niet meststoffen en energie; in de onbedekte teelt werd de doelstelling niet gehaald) | milieucompendium 2004
 • H2O 37/18 | aan waterberging kan worden verdiend |
 • H2O 37/19 | de (on)zekerheid van klimaatverandering | ondergrondse waterberging | combinatie van waterberging en natuur &endash; vooral in relatie tot overstromingsfrequenties (http://www.stowa.nl > thema's > waterberging > waterberging en natuur > rapport en digitale applicatie) | de historische waterhuishouding als bouwsteen voor de GGOR
 • H2O 37/20 | monitoring van hormoonverstorende stoffen in het oppervlaktewater | waterconservering en uitspoeling | gunstige ervaringen met natuurvriendelijk onderhoud in proefgebieden in Friesland
 • H2O 37/21 | Europese Commissie stelt strengere eisen | extremen in neerslag duiden op menselijke invloed op klimaat | flexibel peilbeheer in veenweidegebied | overstromingsrisico's bij nieuwbouw in diepgelegen polders (casus Westergouwe) | monitoring van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater
 • H2O 37/22 | inkomenseffecten van waterketentarief | hoe duurzaam is rivierverruiming?
 • Kustmail 2004-6&7 | Kustgids Informatiesysteem Natuurbeleid: http://www.kustgids.nl/beleid/informatiesysteem.html | Schade aan wetlands door stuwdammen http://www.telegraaf.nl/woonkrant/woonnieuws2/12509541/'Stukken%20land%20teruggeven%20aan%20de%20zee'.html
  http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=495098/sc=2cef10 | Pulsvisserij rijp voor toepassing | "Het getij moet terugkomen" http://www.kustgids.nl/beleid/informatiesysteem/delta/index.html
  http://www.deltainzicht.nl/actueel.php3 | Veerse Meer in snel tempo zouter | Het zoute (en daardoor zwaardere) zuurstofrijke water uit de Oosterschelde dringt in de voormalige stroomgeulen van het meer en duwt het zoetere, lichtere en zuurstofarme water omhoog. http://www.deltainzicht.nl/actueel_nieuws_artikel.php3?nieuwsid=86
 • Kustmail 2004-8 | In de Vlaamse kustgemeente De Panne twee zijn slufters gebouwd.
 • Kustmail 2004-9 | Drie vooraanstaande Europese Natuurorganisaties hebben besloten om hun krachten te bundelen in het EECONET programma | Europese biodiversiteit blijft ook na 2010 afnemen. Door het steeds intensievere gebruik van land en water neemt de kwaliteit van de natuur in de EU af. Omdat de druk op de natuur blijft, is het onwaarschijnlijk dat het Europese beleidsdoel om verder verlies van natuur in 2010 te stoppen, wordt gehaald. De recente hervorming van het Europese landbouwbeleid verbetert de mogelijkheden voor een milieu- en natuurvriendelijke landbouw in de EU. Lidstaten moeten die mogelijkheden benutten. Dan zal het ook eenvoudiger worden om aan Europese richtlijnen zoals de Nitraatrichtlijn, en de Kaderrichtlijn Water te voldoen. | RMNO advies: "De zee kent geen grenzen" De RMNO stelt dat op het politiekbestuurlijke vlak vooral verkokering een duurzaam beheer en gebruik van de Noordzee in de weg staat. | Natuurorganisaties: Invulling Schelde-akkoord onvoldoende! | In de ZOUTKRANT van september 2004 wordt onder andere aandacht besteed aan: - de Stormvloedwaarschuwingsdienst - Eco-assays als instrument voor de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water - nieuw verworven kennis over de ecologie van onze zandige kust. http://www.rikz.nl/home/NL/Publicaties/zoutkrant.html
 • Lutra 46/2 | beaver special
 • Midden-Delfkrant 28/3 | Groenfonds Midden-Delfland | waterberging inde Woudse Polder | zes routes door Midden-Delfland
 • Milieu Actief sep 2004 | themanummer waterschapsverkiezingen
 • Milieudefensie 33/10 | interview met minister Dekker | recycling 75% in papierindustrie
 • Natuur en Milieu 28/10 | interview met Dirk Sijmons | digitaal transport | Peter Doelman: natuur kan vervuild slib wel aan
 • Natuur en Milieu 28/9 | Staatssecretaris Van Geel | Westerschelde | natuurbrug in het Gooi
 • Natuurbehoud nov. 2004 | thema geur en voelen | discussie ganzenjacht | Mantingerveld
 • NME 2004/3 | Luchtkwaliteit in de EU: Kosten en baten van grenswaarden voor drie metalen en PAKs | Milieubalans 2004 | Trends in het milieu, beleidsopgave tot de doelen voor 2010 en begrote milieu-uitgaven (in miljoenen euro, prijspeil 2004)

  Veel milieudoelen worden met het huidige tempo niet gehaald | Ruimtelijk expliciete economische analyse van de bescherming van biodiversiteit in agrarische gebieden "De kosteneffectiviteit van het agrarisch natuurbeheer zou kunnen worden vergroot door meer rekening te houden met de mate waarin doelsoorten tussen percelen met een beheersovereenkomsten kunnen migreren." | Natuur, water en bodem in de maatschappelijke kosten-batenanalyse

 • NME 2004/4 | | Groene belastingopbrengsten sinds 1992 verdubbeld | Klimaatbeleid gebaat bij flexibiliteit. Emissiehandel voor de komende jaren het beste instrument | Wat kost een emissiereductie van broeikasgassen met 30%? | De kosten en baten van natuurontwikkeling in het Schelde-estuarium | Milieucompendium 2004 www.rivm.milieuennatuurcompendium.nl

  Figuur: de afname van het aantal individuen van karakteristieke soorten op het Europese land sinds 1850 en de belangrijkste oorzaken van die afname.

 • Onverwacht Nederland 7/3 | de andere kant van Nederland (over bodemleven)
 • SOVON-nieuws 17/3 | nieuwe rode lijst | de betekenis van agrarisch natuurbeheer voor broedende leeuweriken
 • Trendsinwater.nl nr 13 | 'vergeten' stoffen uit zuiveringsinstallaties | Rijn bergopwaarts | mestbeleid en trofie in tweejaarlijkse evaluatie Meststoffenwet | nieuwe ronde ecotopenkarteringen zoete en zoute rijkswateren |
 • Van Nature 14/10 | toepassing voorzorgprincipe: Europse Hof legt bewijslast aantasting Habitat-richtlijn bij de overheid | niets geregeld voor natuur in Schelde
 • Van Nature 14/8 | sterke achteruitgang wilde bijen | begrazing juist bevorderlijk voor biodiversiteit |
 • Vogels 2004-4 | halte Holland, super tankstation voor trekvogels | interview met minister Veerman
 • Wadden magazine 39/3&4 | special over het boren naar waddengas
 • Zoogdier 15/3 | sterft Europese nerts uit? | steenmarters ten westen van de IJssel

Literatuur

 • De Delftse bodem in kaart, Hans van Meerten (Geodelft) en Epko J. Bult, Delft, Cultuurhistorisch Bulletin Delft, 2e kwartaal 2004 - Met Archeologisch-Geologische Kaart van de Gemeente Delft
 • Stadsplanten, veldgids voor de stad, Ton Denters, 2004
 • Tussenbalans 2004 &endash; uitvoering Beleidsplan Milieu en Water + Samenvatting, provincie Zuid-Holland okt. 2004 (p. "Door zeespiegelstijging, verandering van neerslagpatroon en bodemdaling neemt het gevaar op overstromingen en grondwateroverlast toe. Tegelijkertijd wordt er steeds meer gebouwd op plekken waar dit vanuit wateroptiek beter niet zou kunnen gebeuren (bijvoorbeeld in diepe droogmakerijen."
  De provincie lijkt het als een natuurverschijnsel te ondergaan, en vergeet dat ze jarenlang en tegen beter weten in het bouwen van Westergouwe (bij Gouda, op de diepste plek van Nederland!) heeft nagejaagd.
 • State Space Modeling of Groundwater Fluctuations, Wilbert Berendrecht, dissertatie sep 2004
 • MIRA-T 2003 thema's, milieu- en natuurrapport Vlaanderen in zakformaat, Vlaamse milieumaatschappij 2004
 • LOK-film, LeefOmgevingsKwaliteit in Zuid-Holland, DVD (17 minuten), 2004
 • LOK, LeefOmgevingsKwaliteit in Zuid-Holland, verslag conferentie van 16 juni 2004
 • Begroting 2005 in een oogopslag, Hoogheemraadschap van Delfland
 • Projecten ABCDelfland, overzicht 2005
 • Watertoets voor natuur, lijst van aandachtspunten voor water en natuur in ruimtelijke plannen, milieufederaties en st. Natuur en Milieu, juli 2004
 • Jaarverslag 2003 Zuid-Hollandse Milieufederatie
 • Een Groen Netwerk, de groene aders van Delft, ecologieplan 2004-2005, Delft 2004
 • Eén jaar na het Nationaal Bestuursaccoord Water, een tussenbalans voor Midden-Holland en Zuid-Holland Zuid, sep 2004 [een weinig indrukwekkend tussenrapport; bij de hier en daar toch wel aardige projecten van Gouda, werken aan water op; Gouda werkt met de 4000 woningen in Westergouwe voor NIET aan water …]
 • Delfland op z'n b r e e d s t, meerjarig watersysteemonderzoek 1994-2002, Delfland 2004, bestand <Delflandopznbreedst.pdf> (4.3 Mb)
 • Groene Kaart van Rotterdam met omgeving, natuurgebieden, parken en teinen met beschrijvin en foto's, 1:2000, R'dam 2001
 • Bestemmingsplan TNO-Zuidpolder, toelichting en voorschriften, Delft, oktober 2004, bestand <tno-gebied,pdf>

uit Argus 2004/3

Limburgse hamsters

Hij is weer in het nienws, de hamster. Door sommigen uiterst volhardend 'korenwolf genoemd, maar het diertje heet al sinds mensenheugenis hamster. Hamsters leven vooral in steppeachtige gebieden en doen - of liever deden - het daarom bijzonder goed in de oude, zeer extensief beheerde Europese landbouwgebieden. Hier en daar zijn ze in Oost-Europa nog steeds talrijk, maar dat zal in de toekomst ongetwijfeld snel minder worden. Dat we in ons land al heel lang geen optimale hamsterbiotopen meer hebben zal niemand verbazen. Ook in Belgie en Duitsland doen de hamsters het slecht. Dat is erg jammer, zeker. Voor ons dan, de meeste mensen waarderen de aanwezigheid van het bijzonder aaibare diertje zeer. Boeren niet, op plaatsen waar ze talrijk zijn of waren, werden ze als een plaag beschonwd en intensief bestreden. Desondanks en ondanks de aanwezigheid van roofvogels, vossen en marterachtigen deden de hamsters het in hun optimale biotoop prima. Er zijn groeperingen in ons land - Diergaarde Blijdorp, Das en Boom - die denken dat je oude tijden kan doen herleven door een marginaal gebiedje vol Le pompen met gefokte hamstertjes. Te dom voor woorden natunrlijk, maar uit de namen van de betrokken organisaties blijkt ook bepaald geen overmaat aan ecologisch inzicht in de vaderlandse natnur. De hele actie komt ongetwijfeld vooral voort uit publicitaire overwegingen. Ook het consequent gebruik van het woord 'korenwolf' wijst onverbiddelijk in die richting. Inmiddels zijn er de afgelopen drie jaren 446 hamsters uilgezet in speciale reservaatjes in ZuidLimburg. Maar een flink deel daalvan is inmiddels kennelijk opgogeten. Misschien wel bijna de helft. En dat verbaast en verontrust beide bovengenoemde organisaties kennelijk zeer. Ons niet. Zelfs echt in het wild opgogroeide hamsters vormen het stapelvoedsel voor vele andere soorten. In gevangenschap gefokte dieren en hun nakomelingen vormen een extra gemakkelijke prooi. Niet voor niets krijgen deze knaagdieren gemakkelijk drie maal per jaar jongen. Maar alsof ze de natnurlijke processen nog niet genoeg geweld aan hebben gedaan, willen beide organisaties nu ook nog eens extra veel vossen schieten in de hamsterreservaatjes. Alsofvossen schuldig zijn aan het verdwijnen van de optimale leefgebieden van de hamsters. En alsof die symptoombestrijding enig meetbaar resultaat zal opleveren. De organisaties schermen met de Europese regeling die landen verplicht zeldzame en kwetsbare soorten te beschermen. Maar een juridisch voorschrift is vanzelfsprekend niet bij machte natnurlijke ontwikkelingen en veranderingen te voorkomen. Die regels zijn bedoeld om het willens en wetens vernietigen van kwetsbare soorten en hun biotoop te voorkomell. Niet om onontkoombare ontwikkelingen tegen te houden. Ook in Limburg is het niet mogelijk de middelecuwen te doen herleven.

Harm Niesen

terug naar begin

ind@datadelft.com