Mededelingen periode april 2006-oktober 2006

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

25-12-2006

 

 

ind@datadelft.com

Tijdschriften

 • Argus 31//2 | de afbraakmaatregelen van Balkenende II | vossenjacht weer open | naturbeschermingswet 1998 in 2005 in werking getreden, maar wat betekent het in de praktijk?
 • Bedrijvig Beleid 2006/2 | leegstand in kantorenlocaties sterk toegenomen | hotspots kenniseconomie |
 • Bedrijvig Beleid 2006/3 | Bij 700 ha (bedrijventerrein) gaat de spa de grond in [de ware aard van Asje van Dijk: vraag: de VROM-raad introduceert de term 'werklandschappen', dat zijn landschappen waar het ook goed toeven is voor mensen, terwijl er gewerkt wordt. Antwoord: " Ik vind het een mooie metafoor, maar dat is slechts één functie van de bedijventerreinen. Het gaat wat mij betreft veel minder om dat je je plezierig voelt bij het flaneren over een weg door een bedrijventerrein. Die zijn er in de eerste plaats om te ondernemen en om geld te verdienen. Ik zou graag de functionaliteit voorop willen stellen. Het is geen recreatiebos." | de provincie werkt aan een vernieuwd kantorenbeleid. Dat moet partijen en regio's bij elkaar brengen en bijdragen aan het verminderen van de hoge leegstand (12% staat gemiddeld leeg). N.B. In de Kamerkrant van de KvK Haaglanden van december 2006 wordt onder "regionieuws Haaglanden" gemeld dat de leegstand van kantoren in 5 jaar tijd is verdubbeld. In Haaglanden staat nu ongeveer 448000 m2 leeg, ofwel 10.7%. In Amsterdam staat zelfs 21% leeg. Geen wonder dat er geluiden opgaan om deze kantoren tot woningen om te bouwen.
 • De Levende Natuur 107/3 | themanummer weidevogels | aantalontwikkeling van weidevogels in Nederland geeft een somber beeld; geen van de soorten gaat sinds 2000 niet achteruit | de effectiviteit van het Nederlandse weidevogelbeleid | discussie over predatie door anekdotes en emoties overheerst
 • De Levende Natuur 107/4 | nieuw schraalland in de Krimpenerwaard | is ontgronden noodzakelijk voor natuurherstel?
 • De Levende Natuur 107/5 | effecten van menselijke verstoring op grondbroedende vogels | de blikjesindex van Rob Bijlsma | spectaculaire ontwikkeling van mossen in het Veluwse naaldhout | mozaîekbeheer geen oplossing voor grutto's | niets doen loont bij Jakobskruidkruidplaag | effecten van een weg op loopkevers
 • De Levende Natuur 107/6 | mossen en korstmossen zeggen waar het op staat | exoten en andere nieuwkomers in onze zoute wateren | kansenkaarten voor soorten
 • De Ratelaar 25/3 | jubileumnummer AVN 80 jaar | Recht op groen | Bomen en de bomenstichting
 • De Slag 2006/2 | vossenkennis gebundeld
 • De Verderkijker 25/2 | stappenplan van inventarisatie tot ontheffing (natuurloket) | jaar van de veldleeuwerik | dalende kansen voor de huiszwaluw
 • De Verderkijker 25/4 | bestemmingsplan Oude Polder (t.o. van Klapwijk) met 11 ha nieuw glas en 7 ha sportvoorzieningen. Het glas komt langs de woonwijk te liggen | NMP gaat naar de Raad van State inzake bestemmingsplan Groenzone in verband met de ecologische verbinding ten zuiden van de Klapwijkse Knoop en de plaats van het baggerdepot | natuurcompensatie in Pijnacker (zuidpolder van Delfgauw)?
 • De Water nr. 114 | special waterbeleving | actief gevoel voor de kust moet terugkomen | 20 watertuinen in Dordrecht? | kustfilosofieën
 • De Water nr. 115 | Zwanenwater en de noordboogplannen (verbinding met Noordzee , Waddenzee en IJsselmeer | water sturend in Zuidplaspolder (de provincie Zuid-Holland is werkelijk in staat om zich in elke bocht te wringen als er maar gebouwd kan worden. "Het rijk zelf is overigens duidelijk over wie verantwoordelijk is wanneer (...) toch mis zou gaan. Dan ligt het risico geheel bij de initiatiefnemers en zal het rijk financieel niet bijspringen.")
 • De Water nr. 116 | zwakke schakels langs de kust | natuurontwikkeling en rivierveiligheid | minder maaien matigt kosten waterschap aanzienlijk
 • De Water nr. 117 | waterveiligheid in het licht van de toename van inwoners en investeringen | toenemende verzitlting puzzel van formaat. "Het lijkt wel of we vergeten zijn dat de boeren op de Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden hun land ook gewoon bewerkten voordat de Deltawerken waren uitgevoerd", een verhelderende opmerking bij alle verzet tegen het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen.
 • De Water nr. 118 | themanummer over Ruimte voor de rivier, waarvan de uitvoering in 2015 afgerond moet zijn.
 • Delflands Peil 13/1 | buitengebied Westland aan de riolering (dat de kosten voor een erg groot deel door Delfland zelf moeten worden gedragen staat er niet bij … | Ruijvense vaart | ondertekening Regionaal Bestuursaccoord Water. In drie proeftuinen gaat men ervaring opdoen met samenwerking en innovatie.
 • Delflands Peil 13/2 | plantengroei bevordert waterkwaliteit | Polder Berkel op de schop | Oramjekanaal
 • Delflands Peil 13/3 | kaderrichtlijn water | onderzoek en vernetering van kaden | Oranjekanaal ingijpend aangepast | de schouw | het boezemsysteem en de ecologie
 • Doen & Laten 2006/3 | sinds opheffing veldpoltie veel expertise verloren gegaan | inventarisatie - wanneer niet en wanneer wel?
 • Groen, water en milieu 2006/4 | creatieve stappen richting duurzame glastuinbouw | weer 50 ha Bentwoud
 • Groen, water en milieu 2006/5 | andere aanpak luchtkwaliteitsmetingen (meer meten van verkeersemissies, minder van eutrofiëring, verzuring en zware metalen) | nog beperkte vraag naar groene en blauwe diensten | bouwen in Westergouwe: overstromingsrisico's in bestemmingsplan | meer duidelijkheid over versterking zwakke schakels
 • Groen, water en milieu 2006/6 | overzicht reacties op Beleidsplan Groen, Water en Milieu | verkenning naar maatregelen grondwater i.v.m. kaderrichtlijn water | informatiecentrum Tiengemeten geopend | Wolvenpolder (42 ha)| bij Spijkenisse wordt natuurgebied
 • Groen, water en milieu 2006/7 | Zuidplaspolder met 15000 tot 30000 woningen, 150-300 ha bedrijventerrein en 200-280 ha glas in "Wateraccoord" | 6 herstructureringsgebieden glastuinbouw | afwijken van milieunormen op www.stadenmilieu.nl
 • Groen, water en milieu 2006/8 | APL-polders bij Strijensas voortaan Oeverlanden Hollands Diep | aanwijzing Natura 2000 gebieden start (de huidige vogel- en habitatrichtlijngebieden) | www.veenweidepactkrimpenerwaard.nl | kansen aan de kust (al kunnen die kansen maar beter niet worden benut zoals de provincie zich voorstelt!)
 • Groen, water en milieu 2006/9 | visie op buitendijkse ontwikkelingen krijgt vorm; "de maatschappelijke druk om buitendijkse gebieden te gebruiken voor wonen en recreatie is groot", vertelt Dick van den Bergh van de provincie. "er is nog veel onduidelijkheid in de huidige taken en bevoegdheden rondom beheer en veiligheid buitendijks. Daarnaast bestaat er een zorgplicht van de overheid om burgers een veilig en bewoonbaar land te bieden. We moeten dan ook voorkomen dat economische motieve zwaarder wegen dan veiligheid en slachtoffers." | glastuinbouw maakt plaats voor Groenblauwe Slinger (t.w. groenzone bij Berkel) &endash; de eigenaar is met een bedrag van 7,5 miljoen euro volledig schadeloos gesteld."

terug naar begin

 • Groenblauwe Slinger juli 2006 | opzet gebiedsfond in Land van Wijk en Wouden | 2 miljoen voor groenblauw lint Midden-Delfland Dit is een sterk staaltje misleiding: dit plan wordt nu geheel afhankelijk gemaakt van het doorgaan van de A$-Midden-Delfland, terwijl het altijd een zelfstandig onderdeel is geweest van het GBS-project | nieuwe landgoederen in Zuid-Holland | GBS, papier of werkelijkheid?
 • H2O 39/7 | waterbeheer in de stad van de toekomst | geef het water ook ijn stedelijke gebieden de ruimte | helofyten voor zuivering wegwater |
 • H2O 39/9 | zuiveringsinstallaties Berenplaat | eerste vispassage in een gemaal (Haren, Gr.) | prestatievergelijking bij waterschappen | denkbare kosten van de KRW voor de rioolwaterzuivering
 • H2O 39/10 | bouwen in uiterwaarden | WB21 en KRW-maatregelen voor waterkwantiteit dienen ook de waterkwaliteit | Anammox (anaërobe ammonium oxidatie) in R'dam overtreft verwachtingen
 • H2O 39/11 | verzilting: probleem of zegen? (om de verzilting van de NWaterweg tegen te gaan is 900 m3 zoet water per seconde nodig) | schatting van de kosten van vermesting voor waterleidingbedrijven | bestrijding eutrofiëring randmeren | KRW: ecologie in de kunstmatige omgeving van de Flevopolders
 • H2O 39/12 | nieuwe klimaatscenario's van het KNMI | economische waarde van grondwater | verbetering waterkwaliteit in veenpolder haalbaar (binnen voor de veehouderij acceptabele randvoorwaarden)
 • H2O 39/13 | themanummer stedelijk waterbeheer | vergelijking van 5 gemeentelijke waterplannen | de wateropgave van Gouda | voorbeelden van de aanpak in Amsterdam, Breda en Friesland | zuiveren van afstromend water | waterkwaliteit van de Maas bij droogte
 • H2O 39/14&15 | waterberging op de zuidas in Amsterdam | geohydrologisch onderzoek in De Peel | vuiluitworp rioolstelsel heeft niet zoveel effect op zurstofhuishouding oppervlaktewater als men zou verwachten | begroeiing van petgaten in de Alde Feanen
 • H2O 39/16 | actuele risico's van zware metalen in beeld | formuleren van ecologische doelen voor de KRW | aanpak riooloverstorten
 • H2O 39/17 | niet-afwentelen in het waterbeheer | nieuwe zuiveringsopzet voor directe behandeling oppervlaktewater tot drinkwater | riolering bepalend voor wateropgave in Vlaardingen (?) | ecologische beoordeling van visstand volgens nieuwe Europese methode EFI
 • H2O 39/18 | afwenteling in KRW | broeikasemissie vanuit de Amsterdamse waterketen | watervlooien detecteren lozing van onbekendeverontreiniging
 • H2O 39/19 | 420 miljoen Euro voor urgente watermaatregelen in Miljoenennota | waterhuishouding moet profiteren van natuurmaatregelen | implementatie Kaderrichtlijn water vraagt om nationale aanpak | handboek visstandbemonstering
 • H2O 39/20 | stand van zaken diffuse vervuiling | natuur en veiligheid bij Hunze en Aa's | werking van wellen
 • H2O 39/21 | grensoverschrijdende samenwerking Overijsselse Vecht | compartimentering van dijkringen niet altijd dé oplossing | wateraanvoer Noordoostpolder| | verdroging veelal overschat
 • IODS nieuwskrant nr 14 | Jaap Wolf: "omgeving Kethelplein gaat erop vooruit"
 • IODS nieuwskrant nr 15 | A4 onlosmakelijk verbonden met kwaliteitsimpuls Midden-Delfland (de nieuwe gedeputeerde herhaalt nog maar eens dit tot op de draad versleten cliché)
 • Lutra 49/1 | verspreiding en soortenrijkdom van walvissen en dolfijnen in de zuidelijke Noordzee | zoogdierfauna in stadspark Schothorst (Amersfoort)
 • Midden-Delfkrant 30/2 | wijnbouw aan Zuidbuurt 40 | polderpadroute | proeftuin Maaslandse dam
 • Midden-Delfkrant 30/3 | bouwen op de Maaslandse dam? | nieuw glas in de Woudsepolder
 • Milieu actief juni 2006, themanummer schone lucht | massaal gebruik illegale middelen in kassenteelt | politiek durft auto niet aan te pakken (meer dan de helft van de luchtvervuiling komst van autoverkeer) | overmatige wonigbouw: minister moet ingrijpen
 • Milieu Actief nov. 2006 | Dossier A4 | bij de korte berichten: • Stedeling ontbeert stadspark, refererend aan het advies van de Raad voor het Landelijk Gebied met de titel "Recht op Groen" • meeste stank en herrie in Delft en Rijnmond (milieubelevingsonderzoek van de provincie • rapport bedrijventerrein Hoeksche Waard kan prullebak in | Westergouwe
 • Milieudefensie 35/5 | belang van oude cultuurrassen van vee en fruit, het agrarisch erfgoed | antwoorden op Kroonenberg's relativisme
 • Milieudefensie 35/6 | Martin Melchers, stadsecologg van Amsterdam | gifgronden en milieucriminaliteit | groene daken | milieu en werk
 • Milieudefensie 35/7&8 | zonder toerisme geen natuur, zegt een milieucoördinator van de grootste reisorganisatie. Geen grote reisorganisatie zonder onzin blijkbaar.
 • Milieudefensie magazine 35/10 | alternatieve economische modellen: Nederlandse economie sinds 30 jaar in recessie | handboek voor het behoud van het landschap / aanvragen service@milieudefensie.nl
 • Milieudefensie magazine 35/4 | bedriventerrein Moerdijkse Hoek door verzet gesneuveld | ded nieuwe ijstijd komt - flauwigheden van Salomon Kronenberg
 • Milieudefensie magazine 35/9 | Rotterdamse bomenridders (ook Rotterdam kent Delftse toestanden!)
 • Milieusensor 9/2 | havenbedrijf vraagt nieuwe investeerders Maasvlakte 2 naar duurzaamheid | energie | geluidsmetingen
 • Milieusensor 9/3 | groeilicht kassen | strenger brijnbeleid | de gesloten kas in Berkel en Rodenrijs (het artikel kijkt alleen naar de energiekant van het bedrijf) | glas op Voorne | de naar het buitengebied oprukkende Rotterdamse haven

terug naar begin

 • Natuurbehoud 37/2 | Tiengemeten | natuur op Schouwen
 • Natuurbehoud 37/3 | natuur op Eerder Achterbroek profiteert van ecologische boer | minder jacht, meer wild
 • Nieuwskrant Luchtkwaliteit 2006/3 |onderzoekers MNP: lokale maatregelen meer dan ooit lonend; stikstofdioxide zal veel meer de beperkende factor worden
 • NME 2006-3 | Milieubalans 2006 en Beoordeling Maatregelenpakket Toekomstagenda Milieu (MNP) | Emissiehandel CO2 en NOx: stand van zaken (Eco-consult Environmental Economics) | De waardering van stilte (MNP)
 • Onverwacht Nederland 8/2 | veranderingen bij de boer | leven in zand | ruige routes
 • Onverwacht Nederland 8/3 | discussie over de jacht | | Triodos-directeur Blom: bedrijven die investeren in beter milieu en duurzame natuur, doen het vaak beter | Veluwe: minder hekken, wegen en andere obstakels
 • Sovon Nieuws 19/2 | over eidereenden, wintersterfte en zwaardschedes | monitoringproject voor dode en stervende vogels om de vinger aan de pols te houden \ huiszwaluw in de lift, oeverzwaluw stabiel | jaar van de veldleeuwerik | overzomerende ganzen
 • Sovon-nieuws 19/1 | pleidooi voor het gewone | volop kolonievogels in 2005, al is de roek al jaren in de min
 • Terra 2/4 | Naardermeer | Wubbo Ockels | diervriendelijke vleesproductie | EHS verweekt | pleidooi voor groene leefomgeving van Arie Koster: stad moet groener! | de Speeldernis in Rotterdam-Noord
 • Terra 2/5 | Streekrekening slaat aan
 • Terra 2/6 | glas rukt op (rapport Versplinterd Landschap op www.natuurenmilieu.nl | Jort Kelder, milieubal, doet nauwelijks een rechtse uitspraak
 • Terra 2/6 | steeds meer koeien het hele jaar op stal | de energiekas | lege zee: neit alleen de schuld van de vissers | landschap als pretpark
 • Trendsinwater nr. 19 | emissies zeevaart in kaart | meetnet verdroging | vismonitoring | ecologisch baggeren verlaagt soms &endash; niet altijd &endash; fosfaatgehalte van water | informatie over kwelders op www.kwelders.nl
 • Trendsinwater.nl nr. 18 | natuur op slibdepot in Ketelmeer | eerste provinciale grondwaterkaart leidt tot nieuwe inzichten in het ondiepe grondwater van Noord-Brabant | Hollandsche IJssel schoner en mooier | koude/warmte opslagsystemen | drempelwaarden grondwater voor de kaderrichtlijn water
 • Van Nature 16/10 | van Wijmen (RLG): "te grote inzet op particulier natuurbeheer" en "verrommeling neemt enorm toe door nieuw RO-beleid" | scherpe kritiek Rekenkamer op sturing EHS-beleid | Rijk kort op bijdrage Groene Hart
 • Van Nature 16/5 | interview met paul Opdam: investeren in veerkracht van de natuur | beheer van NM-bossen bijgesteld: meer dode bomen
 • Van Nature 16/5 | plan voor groen netwerk (omdat andere beleidsconcepten zoals EHS vastlopen) | Afrikaanse wadden van onschatbare waarde | vos geen hoofddader bij predatie weidevogels
 • Van Nature 16/6 | Naardermeer en A6/A9-plannen | verdere beperking van afschot | financiering EHS schiet zeer tekort | kabinet laat platteland in de steek
 • Van Nature 16/7&8 | actieprogramma weidevogels | EHS en groen in de stad | Teunis Jacob Slob van Natuurlijk Platteland Nederland: met alleen nestbescherming komen we er niet, dat gaan we dus achter ons laten | duinboeren doen proef met verschraling | edelherten Deelerwoud nemen toe na beëindiging afschot | convenant A4
 • Van Nature 16/9 | Nederland Natuurlijk pleit voor groen-blauw netwerk | natuurbalans bevestigt noodzaak om te investeren in het groene netwerk (de Natuurbalans constateert dat natuur en landschap nivelleren en dat kwaliteit en diversiteit verloren gaan) | Fryske Gea en Natuurmonumenten gaan niet in beroep tegen vergunningen voor NAM in Waddenzee
 • Verderkijker 25/3 | bestemmingsplan Ruijven-Zuidpolder | vleermuizen tussen Delft en Klapwijk
 • Via Natura #26 | special Ecologie, cultuurhistorie en landschapsarchitectuur binnen Rijkswaterstaat, met o.a. interviews met Jaap Dirkmaat, Dirk Sijmons, e.a.
 • Vogels 2006/2 | nieuw (bagger-)eiland in het Ijsselmeer trekt duizenden vogels | vogeleieren | plevieren
 • Vogels 2006/3 | roofvogels van de Oostvaardersplassen | kwikstaarten
 • Vogels 2006/4 | eerherstel voor de Westerschelde, 600 ha (veel te weinig!) wordt teruggegeven aan de natuur
 • Wadden aprl 2006 | invasie van grote sterns op Terschelling | hoge molens
 • Zoogdier 17/3 | bijzondere dolfijnen gestrand in Noord-Nederland | De (echte) wilde kat komt in Nederland voor: meer dan welkom! | plaagdieren en ziekten
 • Zuid-Hollands Landschap 2006/2 | jaaroverzicht 2005 | nieuw beheersplan voor Voorne's duin | de Hooge Boezem bij Haastrecht
 • Zuid-Hollands Landschap 2006/3 | Elfenbaan, ecoloogische verbinding tussen Leiden en Bodegraven | kalkrijke duinen | heemtuin van Krimpen a/d IJssel
 • Zuid-Hollands Landschap 2006/4| veenweidepact Krimpenerwaard: agrarisch cultuurlandschap behouden, natuurwaarden versterken | rietsnijder Willem Beijeman | Staelduinse bos | veenmosorchis

terug naar begin

Literatuur april-oktober 2006

 • Nota van Beantwoording zienswijzeprocedure Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010, provincie Zuid-Holland, mei 2006
 • Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010, provincie Zuid-Holland, sep. 2006
 • Het milieu in de regio Rotterdam 2006, Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam, juni 2006
 • Wandelen langs Delflands Water, acht wandeltochten door Zuid-Holland, HHDelfland
 • Leveren van groene en blauwe diensten heeft toekomst, folder van DLG en PZH. Volledig eindrapport te downloaden van http://www.zuid-holland.nl/thema/milieu_natuur_en_water/groene_ruimte/landschap/gbdiensten.jsp
 • Het Natuurboek, de gebieden van Natuurmonumenten, april 2006
 • Atlas van het Nederlandse weidegevoel, Thomas van Slobbe, uitgeverij wAarde 2004 (met DVD die de wereld door de ogen van koe toont)
 • Atlas of Dutch water cities, Fransje Hooijmeijer, Han Meyer, Arjan Nienhuis (ed), SUN
 • Verhalen van Biesland 2005, Boeren voor Natuur jaarrapport
 • Langs bijzondere Delftse Bomen, M. Dat, P. van Mourik, G. van der Veen, Eburon 2006
 • Beter leven in betere wijken, de sociale opgave in de stedelijke vernieuwing, VROM 6224, juli 2006
 • Particulieren aan zet, verbetering van de particuliere woningvoorraad, VROM 6225, juli 2006
 • Doen & Laten, natuurwetgeving in de praktijk, nr 4, okt 2006, LNV
 • IODS-convenant ontwikkelt gebied Midden-Delfland, brochure provincie ZH, okt. 2006 ["Het doel van dit project is dan ook het saneren van de verspreid liggende glastuinbouwbwdrijven in Midden-Delfland om de openheid van het landschap te behouden.]
 • Kustboekje, groeien naar kwaliteit, adviescommissie voor de Zuid-Hollandse kust, maart 2006
 • Nederland, leven met water,Scriptum Publisher
 • Ontwikkelingen in het Noordelijk Deltagebied, Argus themaspecial, Funabescherming, juli 2006
 • Realiseren in intensiveren -waterbeheersplan voortgangsrapportage 2005, Delfland 2006; een 16 pag. brochure met wel erg ongrijpbare "informatie". Eén concreet punt: "uit de recent gehouden pilot Ecologisch onderhoud blijkt het onder meer noodzakelijk om daarvoor eerst inrichtings- en beheersregels en beleidslijnen op te stellen. Deze moeten worden afgestemd op bestaand beleid en moeten doorwerken in de Keur." M.a.w., we zijn ten opzichte van 1999, toen de Groene Keur al in het beleidsplan stond, geen millimeter opgeschoten!
 • Economische monitor Zuid-Holland 2006, provincie Zuid-Holland, november 2006
 • De vogels van Delft en Omstreken, jaaroverzicht 2005, Vogelwacht Delft en Omstreken 2006

terug naar begin

Elektronische documenten:

 • RIVM groen-stad 408763004.pdf / Groen in de stad: ontwikkeling 1993-2000 Achtergronddocument bij Natuurbalans 2005
 • Groenehart-ruimtelijkplb.pdf
 • wegen_economische_groei.pdf
 • Bloeiende bermen, verstedelijking langs de snelweg <bermen_1.pdf> Ruimtelijk Planbureau
 • Verkenning Ruimte 2006 &endash; ruimtelijk beleid tussen overheid en markt, Ruimtelijk Planbureau
  • Op het gebied van de bedrijventerreinen leidt concurrentie tussen gemeenten tot een overaanbod aan areaal en daardoor tot te lage grondprijzen. Om marktpartijen winstgevend te kunnen laten opereren op het gebied van bedrijventerreinen is het noodzakelijk de bouwgrond voor bedrijven te beperken.
  • Het ontbreken van bovenlokale of regionale afstemming kan leiden tot ruimtelijke versnippering en inefficiënte concurrentie tussen gemeenten.
  • Het ruimtelijk beleid is in toenemende mate in het teken komen te staan van economische groei en welvaartsbevordering. Welvaart is echter te veel gelijkgesteld met investeringen in de infrastructuur. Die blikvernauwing verhindert het maken van goede ruimtelijke afwegingen.
 • Kiezen voor Groene Diensten in Zuid-Holland - Deel 1: Hoofdrapport Deel 2: Beschrijving van experimenten en ervaringen - Eindrapportage van het Ontwikkelingsproject Groene en Blauwe Diensten van de provincie Zuid-Holland, DLG-rapport, april 2006
 • Visie op balans, Vragers en aanbieders van groen-blauwe diensten aan het woord ,Alterra Wageningen UR & De Bunte Advies Oele, juni 2006
 • Samenvatting proefschrift 'Accessibility, land use and transport. Accessibility evaluation of land-use and transport developments and policy strategies'. Karst Geurs, 31 mei 2006, Uitgeverij Eburon, Delft. <samenvatting diss bundeling.pdf>
 • Jaar in beeld 2005, jaarverslag Delfland 2005
 • Petitie aan het Nederlands Parlement over de ontwikkeling van een duurzame en solidaire manier van economisch meten, Dr. Lou Keune en >845 mede-ondertekenaars, 30 augustus 2006
 • Mekelpark TU Delft, definitief ontwerp, Mecanoo architecten
 • Handboek Nederlandse Ecologisch Beoordelingssysteem, Deel A: filosofie en beschrijvingen, Stowa 2006 <Ebeosystemen.pdf>
 • Digitale zadenatlas van Nederland, zie www.zadenatlas.nl
 • De Groene Draad van het Klimaat, www.groenedraad.nl en www.hier.nu
 • http://www.gardensafari.net
 • Betaalbaarheid van koopwoningen en het ruimtelijk beleid, Gusta Renes, Mark Thissen, Arno Segeren, Ruimtelijk Planbureau, okt 2006
 • Wonen, Eugène Verkade (CPB), Martin Koning (CPB), Peteke Feijten (RPB) en Hans Hilbers (RPB), sep 2006 | Minder voor de hand ligt dat binnen elke regio ook ieder gewenste woonmilieu kan worden aangeboden. Sep 2006
 • Welvaart en Leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040, Projectleiding en redactie L.H.J.M. Janssen, V.R. Okker, J. Schuur, Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau en Ruimtelijk Planbureau, sep. 2006 | Klaas van Egmond: Toekomst Nederlands landschap vergt bestuur op maat.
 • Welvaart en Leefomgeving, een scenariostudie voor Nederland in 2040, Centraal Planbureau, Milieu- en Natuurplanbureau en Ruimtelijk Planbureau Achtergronddocument
 • Krimp en Ruimte, bevolkingsafname, ruimtelijke gevolgen en beleid, RPB, november 2006 Kans op krimp • In alle scenario's vergrijst de bevolking; deze kan op den duur bovendien afnemen. Deze krimp zal het eerst optreden in een scenario dat uitgaat van een beperkte immigratie. In de meeste scenario's dalen het arbeidsaanbod en de werkgelegenheid na 2020. Ook de ruimtevraag kan na 2020 afnemen. Regionaal kan deze 'krimp' zich al eerder manifesteren. Bij krimp kunnen zich langdurige overgangsproblemen aandienen, zoals leegstand en verloedering van woningen, wijken, dorpen en bedrijventerreinen. Maar krimp biedt ook mogelijkheden om de kwaliteit juist te verbeteren, bijvoorbeeld door herinrichting en ruimtelijke ordening. Ook de middelen daarvoor zijn beschikbaar; het inkomen per hoofd neemt immers in alle scenario's toe. Bij krimp kan de welvaart toenemen, doordat de druk op collectieve goederen als milieu, veiligheid en landschap, afneemt.
 • Beleidsplan Zuid-Hollandse Milieufederatie 2006-2010, zie www.milieufederatie.nl/beleidsplan

   

terug naar begin

ind@datadelft.com