Mededelingen periode april - oktober 2003

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

 

14-12-2003

 

 

ind@datadelft.com

tijdschriften, periodieken, nieuwsbrieven

 • ABCDelfland 4/3 | overzicht van de recente vorderingen; opvallend dat mededelingen over de realisering van de piekberging in de Woudse Polder ontbreken.
 • ABCDelfland 5/1 | IOPW: maatregelen voor het Westland vastgesteld | "elk gebied moet zijn eigen broek ophouden" zegt Bram Sonneveld (nota bene), glastuinbouwer uit het Westland | twee nieuwe waterbergingen in de gemeente 's-Gravenzande
 • Argus 2003/2 | visserslatijn kan onderwaterjacht niet goed praten | geschiedenis van de (her)introductie van de raaf
 • Bedrijvig Beleid 2003/3 | nieuw provinciaal college geeft economie prioriteit | tips voor duurzame bedrijventerreinen
 • De Levende Natuur 104/3 | belangrijk themanummer over klimaatverandering.
 • De Levende Natuur 104/4 | Europees netwerk Natura 2000 | effecten van bekalking van gedegenereerde heiden | faunapassages
 • De Levende Natuur 104/5 | harmonisatie rode lijsten in Europa | mycorrhizapaddestoelen als leidraad voor beheersadviezen (stikstofdepositie is het knelpunt voor herstel van de paddestoelenflora) | discussie over het Nederlands natuurbeleid | is bemesting altijd een bedreiging van hooilanden?
 • De Water nieuwsbrief nr. 91 | vruchten van 10 jaar beekherstel
 • De Water nieuwsbrief nr. 92 | veiligheidsrapporten
 • De Water nieuwsbrief nr. 93 | Zeeuws water vol stikstof en koper | natuurlijker peilbeheer nodig voor moerasvogels | discussie over het afvalwatersysteem: is het transportmiddel water nog wel de goede keuze?
 • De Water nieuwsbrief nr 94 | De schelde krijgt de ruimte | Hoogvliet en de oevers van de Oude Maas
 • DECOR sep 2003 (digitale nieuwsbrief van de provincie over revitalisering van bedrijventerreinen) | doelstelling 500 ha herstructureren gaat niet zonder (veel) nieuwe bedrijfsterreinen; de provincie ziet (ALARM!) ruimte voor 500 ha nieuw terrein. Voor 10 jaar heeft de provincie 37 mln Euro ter beschikking.
 • Delflands Peil 10/2 | mogelijkheden hergebruik afvalwater in kaart gebracht | noodplan droogte (zie ook www.droogtestudie.nl | de bloemrijke dijken van Delfland
 • DeWater nummer 95 | over de droogte | kennistransferpunt droogte ter ziele | mevrouw Kroes die roept dat de overheid de maatschappij bij het waterbeleid moet betrekken -).
 • Gorteria 29-3 | een nieuwe zeldzaamheidsschaal voor de Nederlandse flora op km-hok-niveau
 • Gorteria 29/4 | effecten van klimaatsveranderingen op planten in Nederland | wachtkamer- en standaardlijstsoorten 2003
 • Groen, Water en Milieu 2003/4 | diffuse bronnen | facelift landtong Rozenburg
 • Groen, Water en Milieu 2003/5 | adviesronde deelstroomgebiedvisies gestart | blauw, groen, grijs en rood in streekplannen: contouren PEHS planologisch verankerd in streekplan West | einde aan verrommeling Reeuwijkse Plassengebied
 • Groen, Water en Milieu 2003/6 | nieuw GS: ruimte voor Zuid-Holland | regenwateropslag onder de kas
 • Groen, Water en Milieu 2003/7 | plandrempels luchtkwaliteit | nieuwe gemalen in Krmpenerwaard als gevolg van bodemdaling |
 • Groen, Water en Milieu 2003/8 | zwaardere golfbelasting van de kust, m.n. bij Ter Heide | weer meer muskusrattenbestrijding
 • Groen, Water en Milieu 2003/S | special over handhaving milieuwetten
 • Groenblauwe slinger nr. 10 | 25% benodigde grons Groenzone aangekocht | proefproject Boeren voor Natuur Polder van Biesland | Groenblauwe slinger wordt Regionaal Park
 • H2O 36/8 | vernattingsbestrijding bij bollenvelden | boer en water op Texel
 • H2O 36/9 | eerste fase droogtestudie afgerond | watertoets en drinkwaterbelangen
 • H2O 36/10 | Europa en het water
 • H2O 36/11 | waterbeheer door agrariërs beter belonen | kosten en baten van flexibel peilbeheer in de Amstelmeerboezem | waterkwaliteit in polder Bergambacht | bemesting hoofdoorzaak eutrofe veensloten?
 • H2O 36/12 | omgaan met arseen in grondwater | Europa en het water, overzicht van de richtlijnen
 • H2O 36/13 | waterkansenkaart Hollands Noorderkwartier Noord | |toekomst veenweidegebied. Peter van Rooy kwam met 5 scenario's, waaruit voor verschillende gebieden verschillende keuzen kunnen worden gemaakt.
  • • welvaartslandbouw, waarbij de landbouw zoveel oplevert dat de boeren daarvan goed kunnen leven;
   • welzijnslandbouw, waarbij de landbouw gesubsidieerd moet worden;
   • stadspark, waarbij het Groene Hart als een stadspark binnen de Deltametropool wordt beschouwd;
   • gewilde wonen, waarbij woningbouw de hoofdrol speelt;
   • veen, waarbij de veengebieden in hun natuurlijke staat worden teruggebracht. (zie ook H2O 36/16)
 • H2O 36/14&15 | aanpak (bestrijding eutrofiëring) Volkerak-Zoommeer niet eenvoudig | Nationaal Bestuursaccorrd water een feit (2-7-2003) | gebiedsgericht eten van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater
 • H2O 36/16 | regenwatersystemen in een stad (Zweden) || "als de waarheid meandert, zullen we haar niet normaliseren" (Peter van Rooy) | Dynamisch peilbeheer basis voor tragere afvoer water | herstel van een estuarium in de Zeeuwse delta? |praktijkervaringen met huishoudwater | afspoeling van bestrijdingmiddelen vanaf verhardingen
 • H2O 36/17 | roepassing van GGOR | grondwatertrap als maat voor waterschapsbelasting bij Reest en Wieden || 150 jaar Amsterdamse watereleidingbedrijf | verdroging in N-Brabant
 • H2O 36/18 | zoetwatervoorziening van West-Nederland | Delfland kiest voor volledig automatische boeemgemalen | nieuwe inzichten over uit- en afspoeling van meststoffen (op zand; onderzoek naar veen en klei zijn nog gaande) | effecten van waterberging op natuur en landbouw | onderzoek naar kwaliteit afstromend regenwater in steden
 • H2O 36/19 | waterkaart Nederland 2003 | de maasvallei: belangrijke drinkwaterwinningen voor Brussel | waterproblemen Ilperveld | deelstroomgebiedvisie Amstelland | waterdoorlatende verharding in Nesselande
 • H2O 36/20 | Zuid-Hollandse kust | VEWIN verheugd over uitspraak Europese Hof over nestbeleid | Boek: De ondergrond van Nederland | kansen en risico's voor vochtig schraalland bij inundatie | Polen: behoud van natuurlijke overstromingsvlaktes van groot belang
 • IODS nieuwskrant nr 7 (over uitwerking plan Norder), o.a. met kleine interviews met Henk Tetteroo en Ben van der Chijs.
 • Lutra 45/2 | themanummer over exoten, m.n. beverrat en muskusrat. [Er worden weinig kritische kanttekeningen geplaatst bij de bestrijding van deze dieren. Niet alleen zijn de methoden van vangst veelal inhumaan en is er veel ecologische schade door bijvangst van allerlei zoogdieren (w.o. belangrijke predatoren van de muskusrat), de kosten van de bestrujding wegen niet op tegen de "curatieve" benadering (reparatie van schade aan kaden waar nodig) en de preventie die uitgaat van oevers met een natuurvriendelijk talud.]
 • Midden-Delflandkrant no 109 | eendenkooi vna Schipluiden | de bunzing | de ecologische kwaliteit van Midden-Delfland (uitstekend artikel van Hein van Bohemen) |
 • Midden-Delflandkrant no 110 | thema stad en platteland
 • Midden-Delflandkrant no 111 | thema Boerderijen en erven, extra dik en in full color
 • Milieudefensie 32/5 | investeringen van de Wereldbank in olie, gas en mijnbouw lopen uit op ecologische vernietiging
 • Mileiudefensie 32/6 | luchtvaart blijft groeien |
 • Milieudefensie 32/7&8 | verpakkingsindustrie
 • Milieudefensie 32/9 | De tram die nooit kwam, over openbaar vervoer in VINEX-wijken
 • Milieusensor 6/2 | milieumonitor stadsregio Rijnmond | bodeminformatiesysteem | stofhinder op Maasvlakte
 • Natuur en Milieu 27/5 | ammoniak | N&M samen met VNO-NCW in soortenbescherming | stedelijke vernieuwing
 • Natuur en Milieu 27/7&8 | hervorming EU-landbouw vervult N&M en Raad voor het Landelijk Gebied met zorg (zie www.snm.nl voor inhoud brochrue "waar voor je geld" | milieu in nieuwe Europese grondwet ver te zoeken | passen de plannen voor nieuwe natuur nog wel bij duurzaam waterbeheer?
 • Natuur en Milieu 27/9 | Volkerrak-Zoommeer, poel des doods | Duitsland voortvarend met zonne-energie
 • Natuur en Mileu 27/10 | volop ruimte binnen de bestaande stad voor nieuwbouw | ontsnippering kan simple | ondergraving flora- en faunawet
 • Natuurbehoud mei 2003 | thema water]
 • Natuurbehoud aug 2003 | is natuur bij boeren in goede handen?
 • Nederland leeft met water 2/5 | droogte ook te bestrijden met vasthouden en bergen |
 • Nederland leeft met water 2/6 | nationaal bestuursacoord water | N&M: waterkwaliteit even belangrijk als bestrijden wateroverlast
 • Nederland leeft met water 2/7 | nationaal bestuursaccord water (NBW) | monitoring en rapportage volgens Kaderrichtlijn Water | techneuten en beleidsmakers moeten elkaar vinden. volgens Bas van der Wal
 • Onverwacht Nederland 6/1 | het bos in | Fort Rijnauwen | fotowedstrijd
 • Onverwacht Nederland 6/2 | balans tussen bezoekers en natuur
 • Sovon-nieuws 16/2 | wadvogels in de knel | 2002 zeer matig jaar voor de huiszwaluw
 • Trendsinwater.nl nr. 9 | deltavogelatlas op www.watermarkt.nl | Zandstranden langs de IJsse! bij Zwolle:: kansen voor meer natuurlijke IJssel | florissante ontwikkeling westelijk deel Haringvliet, kolonisatie door zoutmijdende soorten is nog niet ten einde
 • Trendsinwater.nl nr. 10 | eutrofiëring van de zee, gewenste toestand in 2010 | biomonitoring met sieralgen | www.fytoplankton.nl
 • Van Nature 13/4 | variatie keert terug in Nederlandse bossen | boeren en natuur in Aarlanderveen | het gaat om de kwaliteit van het héle land
 • Van Nature 13/5 | conflicten over bouwprojecten | Westerschelde behandelen als uniek natuurgebied | Ackerdijkse Plassen naar Natuurmonumenten
 • Van Nature 13/6 | projectbureau nodig voor tijdige realisatie EHS | gunstige ontwikkeling Plan Goudplevier (Mantingerveld)
 • Van Nature 13/7&8 | NM onderschrijft wijzigingen programma beheer (die wijzigingen zijn procedureel en administratief, en pakken niet het wezenlijke probleem van het programma (d.i. te te korte termijn) aan, JES) | nationale parken en allochtonen: meer kleur in het groen | Geert de Snoo hoogleraar agrarisch natuurbeheer in Leiden | wonen in en naast natuur in Meppel?
 • Via Natura #17 | themanummer over archeologie en cultuurhistorie bij Rijkswaterstaat.
 • Vogelstreken nr 100
 • Water en Land Nieuwsbrief no. 17 | nationaal bestuursacoord water | waternood en GGOR voor natuur | onkruidbestrijding op verharding door hoveniers: vaak hodt men geen rekening met de wetgeving
 • Zoogdier 14/2 | zwarte rat | spitsmuizen | eikelmuizen | bizarre wetenschap op http://www.strangescience.net
 • Zoogdier 14/3 | onderzoek aan mollen, bevers, meervleermuizen | tellen van zoogdieren | geluiden van dassen: www.badgerland.co.uk/animals/voicedetailed.html
 • Zuid-Hollands Landchap 2003/2 | kastelen en landgoederen
 • Zuid-Hollands Landchap 2003/3 | Boeren voor natuur in de polder van Biesland

terug naar begin

Literatuuraanwinsten

[de complete literatuurlijst waarover de Initiatiefgroep de beschikking heeft staat ook op deze netplek]

 • Jaarverslag 2002 Agrarische Natuurvereniging Vockestaert
 • Ontwikkelingsplan Noordelijk TU-gebied, gemeente Delft, april 2003
 • Startnotitie MER Duurzame Ontwikkeling Technopolis Business Campus, Delft: Optimaliseren van Stromen, februari 2003 (Technopolis startnotitie.PDF)
 • Concept Ontwikkelingsplan Papasouwselaan , gemeente Delft, juni 2003 (MS Word-document)
 • Het gewicht van zware metalen in Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland, herziene druk april 2003. [In de keten bodem-worm-mol nemen de concentraties cadmium en koper sterk toe, met mogelijk risico's voor bijvoorbeeld wormeneters als grutto's. In het waterecosysteem zijn er problemen met koper, nikkel en zink, terwijl kwuk en cadmium, hoewel niet boven de normen, nog steeds risoco's vormen voor vis- en mosseleters. Wat de kwaliteit van de lucht betreft zijn er knelpunten bij chroom, bij regenwater zink en soms koper, en bij "depositie" cadmium, waarschijnlijk via de hogere luchtlagen afkomstig uit België.]
 • Ontwerp Deelstroomgebiedvisie in het werkgebied Midden-Holland, stuurgroep Deelstroomgebiedvisie in het werkgebied Midden-Holland, februari 2003
 • Midden-Holland maakt ruimte voor water, Deelstroomgebiedvisie in vogelvlucht, februari 2003
 • Duurzaamheidsmonitor in kort bestek 2002, gemeente Delft 2003
 • Documentatie Voorbeeldprojecten in de praktijk:
  • -Duurzame stedenbouw geeft meerwaarde aan de stad
   -Voorbeelden van vernieuwing van de stedelijke economie: ruimte voor economische verscheidenheid
   -Strategische ruimtelijke visies, kompas voor de toekomst
   -Water als ecologische drager, nieuw leven in naoorlogse wijken
   -Infratructuur als uitdaging voor de stad, wonen en werken bij snelweg en spoor (o.a. met enige aandacht voor een plan rond de provinciale weg in Delft)
   -Cultuur als katalysator, hoe kunst en cultuur een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de stad
   -Water als economische impuls, kansen kosten en implicaties
   -Vernieuwing historische binnensteden, versterking van economische positie en leefbaarheid
 • Marathoninterview met prof. Van Hooff (download van www.vpro.nl / prachtige teksten over de evolutieleer)
 • Vogels van Delft en Omstreken 2002, Vogelwacht Delft en Omstreken
 • Streekplan Zuid-Holland West, provincie Zuid-Holland, definitieve uitgave inclusief kaarten, sept 2003
 • Gemeentelijke waterplannen: kansen, tips en aanbevelingen, 12 milieufederaties en st N&M, mei 2003. Met checklist.
 • Duurzaamheidsmonitor 2001 in kort bestek, gemeente Delft
 • Waterpissebedden, P. Huwae en G. Rappé, WM 226, KNNV 2003
 • Jaarverslag 2002, Zuid-Hollands Landschap, Rotterdam 2003
 • Natuurvriendelijke oevers, proef met ecologisch maaibeheer, folder, hoogheemraadschap van Delfland 2003 (ook gericht op onderhoudsplichtigen)
 • Vernieuwen met water, Een participatieve strategie voor de gebouwde omgeving, dissertatie Paul van Eijk, Delft 2003
 • Het milieu in de regio Rotterdam 2003. DCMR 2003
 • Bufferloos? Het aantonen van nut en noodzaak van een geledingszone in Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland (bestand NutEnNoodzaakgeledingMDf.pdf) 2003
 • Perspectief voor de biologische glastuinbouw, Platform Biologica (Word-bestand biol.glastuinbouw.doc), augustus 2000
 • Peilbeheer in veenweidegebieden, Hoogheemraadschap van Rijnland (bestand peilbeheerinveenweidegebied.pdf) 2003
 • Haaglanden maakt zich sterk, Ruimtelijk-economisch Ontwikkelings Model III, Kamer van Koophandel Haaglanden, bestand ROMIIkl.pdf, 2003
 • Duurzaamheidsmonitor 2003, gemeente Delft, Duurzaamheidsmonitor 2003.pdf, 2003
 • Uitwerkingsplan Vliet/A-12-zone, voorontwerp 22 oktober 2003, stadsgewest Haaglanden
terug naar begin

ind@datadelft.com