Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft | stichting Commissie Natuur en Milieu

beginpagina | archief nieuwsbrieven | plannen en commentaar op plannen | artikel over bedreigingen in Midden-Delfland

Midden-Delfland: uitholling van binnenuit?

Brief aan leden van de gemeenteraad van Delft dd. 22 oktober 2006.

Gezien het belang dat omliggende gemeenten, Delft niet in de laatste plaats, bij ontwikkelingen in Midden-Delfland hebben, meen ik er mede namens de Midden-Delflandvereniging goed aan te doen u voor de kwestie "Maaslandse Dam" te interesseren. Wij hopen dat u uw invloed bij collega's van de Midden-Delflandse gemeenteraad wilt aanwenden om ongewenste plannenmakerij te stoppen.

Het gaat hier om een bouwplan van 110 woningen in de Maaslandse Dam, een gebiedje midden in de open ruimte tussen Schipluiden en Maasland (een kaartje met de ligging treft u aan in de bijlage). Deze projectontwikkeling moet dienen om het opruimen van verspreid en landschappelijk storend glas in Midden-Delfland financieel mogelijk te maken.

Maar het provinciale beleid aangaande het opruimen van de verspreide glasopstanden heeft natuurlijk niet de bedoeling gehad om in de plaats van storend glas storende woningbouwlocaties te zetten. De minimale provinciale bijdrage in zulke operaties (3%) is slechts van symbolische aard en lokt dus zulke noodgrepen uit, maar ook dan zijn er andere oplossingen mogelijk. In de bijlage (van de hand van Govert van Oord, voorzitter van de Midden-Delflandvereniging) wordt de kritiek verder uitgewerkt en wordt een voorzet gedaan voor een betere aanpak.

Een andere, minstens even belangrijke overweging is dat de gemeente Midden-Delfland nog geen jaar geleden na breed overleg een "gebiedsvisie" voor Midden-Delfland heeft vastgesteld. Deze projectontwikkeling staat daarmee op uiterst gespannen voet.

Verder vullen we de kritiek nog aan met de vaststelling dat naast het opruimen van verspreid glas ook het oprichten van verspreid glas tot het beleid van de gemeente Midden-Delfland behoort. Zo verscheen er de afgelopen maanden een nieuw glasbedrijf in de Woudse polder, tamelijk ver van de concentratie aan glasbedrijven in de Woudse Droogmakerij. Men zet dus de kraan bewust open omdat men dweilen zo heerlijk vindt.

M.vr.gr.

Jacques Schievink


Situatieschets Maaslandse Dam

Tien redenen voor de Midden-Delfland Vereniging om het voorstel voor een woonwijk aan de Maaslandse Dam niet te steunen

(met dank aan Govert van Oord, voorzitter Midden-Delflandvereniging)

1. Niet duurzaam: trekt meer woningbouw en verkeer aan

De Midden-Delfland Vereniging wil geen woningbouwlocaties van deze omvang in Midden-Delfland. Een dergelijk woonwijkje is planologisch niet duurzaam. Er zijn helemaal geen diensten of voorzieningen in voorzien en ook niet mogelijk, dus alle diensten voor oud en jong moeten van ver komen of door bewoners worden gehaald. Daarom betekent dit naast zeker 200 bewoners een grote concentratie van auto´s en autoverkeer in het groene gebied van Midden-Delfland.Verwacht kan worden dat deze locatie binnen enkele jaren een kristallisatiepunt is voor verdere ontwikkeling, binnen de Maaslandse Dam, maar mogelijk in een verbinding (´lintbebouwing`) met de bestaande kern Maasland.

2. Niet versterkend voor het unieke karakter van Midden-Delfland

De vaak historische boerderijen, met of zonder bedrijf, aan de ""overkant"verliezen bij het bouwen van een complete woonwijk aan de Maaslandse Dam ook hun unieke status. Het algehele beeld van deze strook wordt hiermee ernstig verstoord en door de nog verdere toeneming van de verkeersdruk wordt hun positie ondergraven.

3. Verkeerd signaal aan de omliggende gemeenten en speculanten

De gemeente Midden-Delfland moet als gemeente met de missie om de regio Midden-Delfland te behoeden, zeker geen signaal afgeven dat er in Midden-Delfland woningbouw op grote schaal kan plaatsvinden. Dat heeft fatale uitwerking op de omringende gemeenten en potentiële speculanten en daarmee voor de grondprijzen in Midden-Delfland. Veehouders kunnen alleen overleven met lage grondprijzen, dat wil zeggen met min of meer alleenrecht op de beschikbare gronden.

4. Nieuwe activiteiten in Midden-Delfland, om te beginnen in de Maaslandse Dam

De Midden-Delfland Vereniging is van mening dat de financiële compensatie voor de afbraak van kassen vooral moet worden gevonden in de vestiging van nieuwe activiteiten die de gebiedsvisie Midden-Delfland 2025 ondersteunen (waarbij gebouwen nodig kunnen zijn) en niet in woningen. Het gebied Maaslandse Dam kan daarvoor, zoals de Midden-Delfland Vereniging in mei jl. al voorstelde, een proeftuin zijn.

5. Beter kleinschalig verspreid activiteiten inpassen, dan nieuwe concentraties maken

De vereniging ziet op zich wel mogelijkheid om naar schatting 40, mogelijk 50 activiteiten en/of woningen op diverse kleine locaties in de regio Midden-Delfland te bouwen: Zij is bereid actief te helpen bij het zoeken naar deze locaties en het vaststellen van de randvoorwaarden voor de bouwwerken.

6. Zoek in een wijdere cirkel en vooral aan randen

Voor het uitplaatsen van de vervangers van glas wordt in het landschapsrapport van Slabbers cs niet ruim genoeg gekeken (denk aan de omgeving van het nieuwe station Spaland) en wordt überhaupt niet uitgelegd waarom aansluiting bij bestaande bebouwing van de kernen van de gemeente Midden-Delfland of de omliggendegemeenten niet mogelijk of gewenst is.

7. Eerlijk delen van de lasten

Het voorstel van de gemeente Midden-Delfland haalt de gemeente en de regio Midden-Delfland door elkaar. Het verwijderen van kassen uit Midden-Delfland is een taak voor de regio Midden-Delfland en dat betekent dat provincie en omliggende gemeenten naar rato in de kosten (of in het vinden van kleine bouwplekken) moeten bijdragen. Grosso modo betekent dat, bij een aanname van 110 woning-equivalenten zoals het rapport doet, dat eerst de provincie een deel voor zijn rekening moet nemen (bijvoorbeeld 1/3 deel uitgesmeerd over de komende 15 jaar) en dat de gemeente Midden-Delfland rond 80% van de overblijvende equivalenten moet vinden (bijv. in de vorm van 60 locaties of vergelijkbare financiering). In de omliggende steden moeten volgens deze systematiek dan nog 20% of 16 equivalenten worden gevonden. De gemeenten kunnen in plaats van bouwactiviteiten ook een financiële bijdrage voor de glassanering doen.

8. De provinciale bijdrage is veel te laag

De nu voorziene bijdrage aan de sanering van glas door de provincie van ¤ 1.000.000,-- is absoluut ontoereikend en bedraagt naar schatting nog geen 3% van de geraamde kosten. Dit bedrag zou de bijdrage per jaar moeten zijn over een periode van 12 tot 5 jaar.

Nagekomen nieuws: "Glastuinbouw maakt plaats voor Groenblauwe Slinger (te weten Groenzone bij Berkel, J.).

In opdracht van het Rijk en de provincie heeft de Dienst Landelijk Gebied een glastuinbouwbedrijf opgekocht in Berkel en Rodenrijs." En: "de eigenaar is met een bedrag van 7,5 miljoen euro volledig schadeloos gesteld." Nieuwsbrief Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, okt 2006. Er staat niet bij hoeveel ha de ongetwijfeld verheugde ontvanger heeft ingeleverd. Contactpersoon Johan Meijer (jj.meijer@pzh.nl).

De overheden zijn sowieso erg gul ten opzichte van de glastuinbouw. Zo staat in het Beleidsplan Groen, Water en Milieu 2006-2010: "De kosten voor het aansluiten van de glastuinbouw in het Westland (op het riool, J) bedragen ca. 70 miljoen. De provincie Zuid-Holland draagt hier ca 3 miljoen aan bij. De overige kosten worden gedragen door de gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland."

De vervuiler betaalt dus niet alleen niet, maar wordt rijkelijk beloond.

9. Financieel is het voorstel niet sluitend en daarmee formeel onjuist

Financieel lijkt het voorgestelde plan Maaslandse Dam niet sluitend en worden meer huizen gebouwd dan volgens de ruimte voor ruimte regeling is toegelaten. Dat betekent dat de gemeente Midden-Delfland de verplichting, om naar schatting nog zo´n 15 ha af te breken waar geen financiële dekking is, niet kan waarmaken. De provincie mág om deze reden niet akkoord gaan met dit plan voor de bouw van 70 woningen in de Maaslandse Dam.

10. Participatie van belanghebbenden ontbreekt.

Participatie van burgers, van andere betrokkenen als de Reconstructiecommissie, het Recreatieschap, cultuurhistorische verenigingen, regionale organisaties zoals de ANV Vockestaert, de Midden-Delfland Vereniging en de St. Groeiend Verzet en van de andere Midden Delfland gemeenten als Schiedam Vlaardingen Maassluis, Rotterdam en Delft is stelselmatig vermeden. Afgezien van het feit dat hiermee een soort overvaltechniek wordt toegepast (en mensen zich dus moeilijk een beeld van de gevolgen kunnen voorstellen), wordt vooral geen gebruik gemaakt van ideeën en draagvlak bij de maatschappelijke krachten. Midden-Delfland heeft die brede steun hard nodig om te kunnen overleven als kwalitatief groen gebied in de Randstad.

Nieuw verspreid glas?