Literatuur

Bijgewerkt tot 1 augustus 2004 | ind@datadelft.com

Deze verzameling is vooral opgebouwd uit beleidsstukken, brochures en andere documenten die de Initiatiefgroep tijdens zijn werk vergaart. Daarnaast maken ook standaardwerken en naslagwerken deel uit van de collectie. Belangstellenden kunnen desgewenst om een uitlening vragen.

A. Groen- en natuurbeleid, landschap

A-1 Nationaal natuurbeleid, algemeen

Boeren Burgers Bondgenoten, over de toekomst van het platteland, Milieudefensie-LTO-Nederland 2003

Bomen en Insecten, brochure Bomenstichting, 1996

Bronnen voor nieuwe natuur; richtprijzenlijst 2002/2203 plantmateriaal

Comparative Ecology of the House Sparrow Passer domesticus in Rural, Suburban and Urban Situations, C.J. Heij, proefschrift, Amsterdam 1985.

De ontgroening van Nederland, st. Natuur en Milieu, Utrecht 2001 (pdf-bestand; op te halen van www.snm.nl)

De Overgang Stad-Land, planvorming en ontwerp in het landelijk gebied onder stedelijke invloed, Studiereeks Bouwen aan een Levend Landschap no. 15, Utrecht april 1990

Duinen voor de wind, natuiurontwikkeling langs de kust van Zuid-Holland, folder Duinbehoud e.a.

Ecological engineering and civil engineering works, a practical set of ecological engineering principles for road infrastructure amd coastal management, proefschrift Hein van Bohemen, mei 2005

Groen en gemeenten, Handleiding groen, natuur en landschap, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 1997.

Grond voor de natuur, de grondmarkt en knelpunten en oplossingen in wet- en regelgeving vanuit het perspectief van de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, KPMG i.o.v. Natuurmonumenten, SBB en SNM, okt. 1999

Hacoberm II, eindrapport van een haalbaarheidsstudie naar de habitat- en corridorfunctie van wegbermen, M. van Eupen en J.P. Knaapen, Alterra i.o.v. DWW, Wageningen 2000

Jaarboek 2001 Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming, jan 2002

Jaarverslag Nationaal Groenfonds 1998; thema (te) rood voor groen?, Nationaal Groenfonds 1999

Landschap en Milieu, Sybr. Tjallingii en Wouter Reh, faculteit Bouwkunde, september 1989

Nationaal Park De Biesbosch, ministerie LNV

Natuurbeleidsplan, ministerie LNV, 1990

Natuurbescherming in de praktijk, brochure LNV, 1993

Op zoek naar zoogdieren, 50 jaar Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming 1952-2002, KNNV uitgeverij/VZZ 2002

Signaaladvies Europees Natuurbeleid, RMNO nr. 76, Rijswijk 1992

Structuurschema Groene Ruimte, ministerie LNV, 1992

Structuurschema groene ruimte-2, ministerie van LNV, jan 2002 (PDF-bestanden + kaarten)

Voedsel voor Lepelaars, Altenburg & Wijmenga, brochure van Vogelbescherming, 1997

Vogelnieuws, themanummer Lepelaar, april 1997

Wegen naar de toekomst, afscheidsrede prof.dr.ir. R. Hamerslag, Delft 1996

terug naar begin

A-2 Groen- en natuurbeheer, ecosystemen

Aanleg en Ontwikkeling van natuurlijke wegbermen, leidraad LBL, Mededeling 207, IKC-rapport C-5, Wageningen 1996

Beheerskosten en natuurwaarden van groenvoorzieningen langs rijkswegen: een vergelijking tussen traditioneel beheer en ecologisch beheer van grazige bermen, boomweiden en bermsloten / Jong, J.J. de, J.H. Spijker, R.J.A.M. Wolf e.a. - Delft, Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2001

Bermbeheer van provinciale wegen in Zuid-Holland, Beslismodel, werkdocument IKC-NBLF 36, Wageningen 1993.

Bermsloten ... Natuurlijk, een handreiking voor ontwerpers en groenmedewerkers van Rijkswaterstaat, RWS/DWW 2000

Beschermingsplan Dagvlinders, LNV, april 1989

Biodiversiteit in Nederland, KNNV + NNM, red. E.J. van Nieukerken en A.J. van Loon, Leiden 1995 (tevens verslag van het symposium van 19-11-93). Schitterend (gebonden) boek.

Bronnen voor nieuwe natuur, Staatsbosbeheer + bronnen, richtprijzen 2003-2004

De effecten van een aantal maairegimes op flora en vegetatie in wegbermen, 1982&emdash;1991, RWS/DWW, april 1994

Dieren op en langs de weg, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, red. J.G. de Vries, Delft 1995 (cadeautje van Hans)

Dijken met natte voeten, natuurbouw bij Noordhollandse waterschappen, prov. Noord-Holland 1992

Ecologisch Beheer Bijvoorbeeld, VEWIN. De algemene brochure gaat vergezeld van speciale folders over gebiedjes.

Ecologische verbindingszones, natuurlijk!, een verkenning van natuur in Den Haag anno 1996, Jos Lampert, AVN, Den Haag, april 1996

Ecosystemen in Nederland, Min. van LNV, Den Haag, 1995

Een route door het stedelijk landschap, afscheidsrede prof.dr. F.M. Maas, Delft 1994

Effecten van Stoffen op de Nederlandse Natuur: een inventarisatie, M.A. Elbers & P.E.T. Douben, IBN 005, Wageningen 1993

Egels en auto's, eeen literatuurstudie, project versnippering deel 27, RWS dienst DWW, Delft 1996 (cadeau van Hans de Vries)

Evaluatie Natuurgericht Milieubeleid, Miranda Boland, IKC Natuurbeheer rapport nr. 6, Wageningen 1994.

Faunagericht Bermbeheer, J. Kooreman, RWS/DWW, april 1991

Gemeentelijk Groenbeleid, groen is meer dan behang, CAD, Wageningen 1989

Handleiding compensatiebeginsel, over het compenseren van schade aan bossen, natuurterreinen en recreatiegebieden, Dolf Logeman, st. Natuur en Milieu, oktober 1995.

Het beheer van de terreinen vand de vereniging Natuurmonumenten, hoofdlijnen met toelichting, Natuurmonumenten, 's-Graveland 1993

Het Groene Kleed, toekomst van de Nederlandse natuur, J. van Gelderen, Haarlem 1996

Ideeënboek Beplantingen, Landinrichtingsdienst en IKC-Natuurbeheer, werkdocument nr. 62.

Infrastructuur en natuur; versnippering en ontsnippering,nationaal overzicht in het kader van COST-actie 341 / DWW Ontsnipperingsreeks deel 39, DWW, juni 2001

Inrichting en beheer van slootkanten in het veenweidegebied, Mike van der Linden en Frank M.W. de Jong, CML, Leiden maart 1994.

Insektenvriendelijk bermbeheer, RWS-DWW, 1992

Kleinschalige Natuurontwikkeling in de Praktijk: alle(r) inzet waard!, uitgave IKC-NBLF, Wageningen 1993.

Manifest, Bedreigingen en kansen voor Zoogdieren in Wetlands, VZZ 1992

Mestbeleid waarmee de natuur kan leven, st. Waterpakt en St Natuur en Milieu, juni 2000

Minder Maaisel, een ecologische heroriëntatie op het maaibeheer, Bureau Waardenburg b.v. i.o.v. RWS/DWW, dec. 1994

Minder Maaisel, uitgave Rijkswaterstaat, verzorgd door bureau Waardenburg, 1994.

Mogelijkheden voor de bescherming van akkerkruiden in de biologische landbouw, F.W. Smeding, LUW 1992

Naar een duurzaam groenbeheer, RWS/DWW, sep. 1991

Natuur als Buur, NPSE, Den Haag 1994

Natuur als leefomgeving: operatie Boomhut, min. LNV, Den Haag, okt. 1998

Natuur en Ecologie in Utrecht-Oost, een gids voor bewoners, voor openbaar groen, tuin, planten en dieren, Erica Koning, Utrecht 1996

Natuur op en rond het erf, Centrum voor Landbouw en Milieu (tekst van Kees Klaver, Aad van Paassen en Hans Vulto, met adviezen van o.a. F. Bink en S. Broekhuizen), Utrecht december 1994

Natuurontwikkeling en vormgeving, M.P. Bijlsma, IKC Natuurbeheer BAELL 30, Wageningen 1995

Natuurontwikkeling, infotitel no. 16 ministerie LNV, juni 1994

Natuurontwikkeling, themanummer van De Levende Natuur, sept. 95

Natuurtechniek, de uitvoering van grondwerk, IKC Natuurbeheer brochure nr. 11, Wageningen 1995

Omkijken naar Laagveen, resultaten van beheer & wensen voor de toekomst van de laagvenen van Natuurmonumenten, Ver. Natuurmonumenten, 's Graveland, 1998

Onderzoeksrapport waterhuishouding en natuur in landbouwgebieden, prov. Noord-Holland 1993

Ontsnippering, versnipperd Nederland, brochure DWW, Delft sept. 1999.

Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland, veldgids, Dienst Landelijk Gebied en IKC Natuurbeheer, Utrecht/Wageningen 1998

Over spaden, padden en poelen, Regionaal Landschap Noord-Hageland (België), dec. 1997

Programma Beheer, het beheer van natuur, bos en landschap binnen en buiten de Ecologische Hoofdstructuur, Min. van LNV, juni 1997

Rijksbermen … rijke bermen!, folder RWS-DWW, okt. 1999

Rijksbermen … rijke bermen!, DWW/min VenW 1999

Stedelijk Groen Natuurlijker, A. Koster, LNV, Wageningen 1989

Stekels in het ecologisch beheer, Distels in Noord-Holland, prov. Noord-Holland, augustus 1995

themanummer natuurontwikkeling Aarde & Mens 3/3 | met een reeks interessante artikelen: 'Water in overvloed', 'Stromende berging', 'Levende berging', Meer ruimte voor de Schelde.

Van Bomen tot Beleid, advies over bosbeleid van de Natuurbeschermingsraad, Utrecht 1993

Vogels van de Rode Lijst, J.W. Vergeer, Vogelbescherming/KNNV 1995

Vossen, Jaap Mulder, uitg. Kritisch Faunabeheer en VZZ, 1993

Waterpissebedden, P. Huwae en G. RappƩ, WM 226, KNNV 2003

Werkgids Natuurtechniek, uitvoering van grondwerk, CUR-rapport C-7, Gouda/Wageningen 1996 (rijk geïllustreerd)

Wetlands, belang, bedreiging en bescherming van waterrijke gebieden, W.G. Braakhekke en C.A. Drijver. Brochure Vogelbescherming e.a

Wild en Woest en Ledig, Gebiedsvisie Natuur, Bos en Landschap, 'de Peelvenen', Sc-DLO, Wageningen 1994

Zoogdieren langs de waterkant, verslag van een symposium gehouden op 5 maart 1994, VZZ en DWW, Utrecht 1994

terug naar begin

A-3 Regionaal

AVN, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor 's-Gravenhage en omstreken, 1926-2001, jubileumuitgave

Beheersplan Leidschendammerhout en Haaglanden, beheersplan voor de periode 1993-2003, opgesteld door bureau Hemmen i.o.v. Staatsbosbeheer, Zeist, december 1993 (kopie)

Beleidskader Groen, kiezen voor kwaliteit van de groene leefomgeving in Zuid-holland, prov. ZH, 1995

Bermbeheer Zuid-Holland, de ontwikkeling van een beslismodel voor ontwikkeling van natuurlijke vegetaties in wegbermen, H.C. Greven (red.), IBN-DLO, IBN-rapport 013, Wageningen 1993

Beschermde planten en dieren in Zuid-Holland, De verspreiding van de Europese Habitatrichtlijnsoorten in kaart, maart 2004. In kaarten van Zuid-Holland zijn de voorkomends van enkele soorten vleermuizen, Noordse woelmuis, Bever, kritische amfibieĆ´n, de Gestreepte waterroofkever, Groenknolorchis, Drijvende waterweegbree aangegeven.

Boeren voor Natuur - verslag van de expertbijeenkomst financiering dd. 10-01-2003

Boeren voor Natuur - verslag wintersympoium dd. 23-01-2003

Bomenverordening Delft, 1998

Bosplan 'De Balij, Stuurgroep RSGS, 1991

Compensatie van schade aan natuur en landschap, folder van prov. Zuid-Holland, december 1997

Consept, vouwblad van ZHM over gebiedsgerichte samenwerkingsprojecten van zeven Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties.

Cultuur & Historie van Midden-Delfland, fietsen langs 100 cultuurhistorische hoogtepunten, fietskaart van REON e.a., 2001

De boswachterijen Bieslandse bos en het Balijbos, Dienst Landinrichting en -beheer, 1995

De juiste boom op de juiste plaats (concept), gemeente Delft, jan. 2002

De kleur van water, toekomstvisie Groen-Blauwe Slinger, HNS + IWACO, studierapport in opdracht van de prv. ZH, april 1996

Deelplan Abtswoude reconstructie Midden-Delfland, ontwerp reconstructieplan, (vastgesteld september 1995)

Deelplan Gaag reconstructie Midden-Delfland, ontwerp reconstructieplan, (vastgesteld augustus 1989)

Ecologische Infrastructuur Tussengebied, OD 205 i.o.v. de provincie Zuid-Holland, Delft, februari 1993

Ecologische verbindingszones in Zuid-Holland, aanwijzingen voor inrichting en beheer, provincie Zuid-Holland + Altenburg & Wijmenga 1998

Evaluatienota compensatiebeleid natuur en landschap Zuid-Holland, prov. Zuid-Holland, juli 1999

Gebiedsperspectief Strategisch Groenproject Landgoederenzone Haaglanden, concept prov. Zuid-Holland, dec. 1998`

Groenblauwe Slinger, Hoe nu verder met Oude Leede, interim-advies van de Gebiedscommissie Oude Leede, april 2000

Groenblauwe Slinger, stad en land in balans, folder met samenvatting, april 2001

Groenblauwe Slinger, stad en land in balans, provincie Zuid-Holland, Den Haag maart 1999 bestaande uit: • Ontwikkelingsperspectief • Bijlage: Overzicht van opties en plannen • Nota van beantwoording en wijziging

Groenblauwe slinger, samenvatting cascoplan Groenzone Berkel-Pijnacker, stuurgroep Groenzone, april 1999

Groene structuurvisie, een visie op de ruimtelijke ontwikkelingen rond Pijnacker, Vereniging voor Natuur- en MilieubeschermingPijnacker, december 1994

Groenblauwe Slinger, folder prov. Zuid-Holland, 1997

Haags groen, zicht op nu en toen, L. Dalen Gilhuys, Bzztôh, Den Haag 1992

Het Bentwoud, een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en natuurontwikkeling van de Randstad, H.J. Bos, AVN 1998

Inspraak en uitspraak, samenvatting inspraakrapport, Reconstructie Midden-Delfland, deelplan Abtswoude, Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden, Delft 1995

Inspraakrapport Reconstructie Midden-Delfland, deelplan Abtswoude, Delft, vastgesteld op 20 september

Jaarreportage Geïntegreerd Gebiedsgericht Beleid Zuid-Holland 1998, prov. ZH, maart 1998 • algemeen deel • Groenblauwe Slinger

Jaarverslag Zuid-Hollands Landschap 2000, Rotterdam 2001

Jaarverslag Zuid-Hollands Landschap 2001, Rotterdam 2002

Jaarverslag 2002, Zuid-Hollands Landschap, Rotterdam 2003

Kansen benutten, impasses doorbreken; rapportage stuurgroep 'plan Norder', Integrale ontwikkeling tussen Delft en Schiedam, oktober 2001

Kansen voor de Groenzone, cascoplan Groenzone Berkel-Pijnacker, prov. Zuid-Holland e.a., april 1999

Ken je ons al? Etalage van de natuur- en milieuminnende verenigingen in en om Delft, Delft jan. 1996

Kleur bekennen, ontwerp van de natuurdoeltypenkaart van Zuid-Holland, prov. Zuid-Holland, juli 2000 (met CD-ROM) / verkorte versie december 2001

Landschap als geschiedenis, mens en natuur zorgen voor verscheidenheid in Zuid-Holland, Mieneke Doorman e.a., Landschapsbeheer Zuid-Holland

Landschapsbeleidsplan gemeente Pijnacker, Bureau Waardenburg bv, augustus 1997

Landschapsbeleidsplan gemeente Pijnacker, concept-eindrapport, bureau Waardenburg, nov. 1996

Meer ruimte voor openheid in de Groenblauwe Slinger, resultaten en verslag van platformdiscussies nov. 96 &emdash; feb. 97, vereniging Heidemij, maart 1997

Natuur- en milieucommunicatie, gemeente Delft, februari 2002

Natuur in zicht, evaluatie ambities natuurbeleid, prov. Zuid-Holland, 1999

Natuurgidsencursus IVN-Delft 2001-2002, met interviews met o.a. Jan Duijndam, Diny Tubbing, Michel Barendse e.a.

Natuurlijk Den Haag, een wandeling door het Haagse groen, J.A. Nijkamp, Den Haag 1976

Onderzoek naar het voorkomen van voedsel voor met name de Lepelaar in sloten van de Polder van Biesland, de Noordpolder van Delfgauw en de Bieslandse Bovenpolder 1997, Ellen Sandberg, Vogelwacht Delft en Omstreken, maart 1998

Pijnacker, studie ecologische zone, RBOI, Rotterdam 1993

Stad en land in balans, Groenblauwe Slinger, prov. Zuid-Holland, mei 1998 • Ontwikkelingsperspectief • Uitvoeringsprogramma

Van Wit naar Groen …, Centrum voor Milieukunde, CML report 96, RUL, Leiden 1993

Veertig bevlogen jaren, jubileumuitgave Vogelwacht Delft e.o., Delft 2002

Verslag Gebiedsconferentie Groenzone Berkel-Pijnacker - 30 juni 1999, prov. Zuid-Holland, 1999

Wat de planten in de regio Delft ons vertellen, C.J. Nonhof, KNNV regio Delft e.o., 2002

Zeventig jaar Natuurbescherming, samenvatting en beknopte beschouwing over het symposium Haaglanden in discussie ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van de AVN, 1996

Zicht op de Horizon, rapport over een ecologisch-recreatieve ontwikkelingsvisie voor de Groenblauwe Slinger, Route IV, Bureau B+B en Vertegaal Ecologisch Advies en Onderzoek, augustus 1997

terug naar begin

A-4 Ecologische structuur

Het gebruik van faunapassages langs watergangen onder rijkswegen in Nederland, een oriënterend onderzoek, (Ontsnipperingsreeks deel 36) DWW, Delft 1998

terug naar begin

A-5 Monitoring, (natuur)monitors

De broedvogels van het stedelijk gebied van Delft in 1990 - met een overzicht van inventarisaties uit de drie voorgaande decaden en de jaren 1991 tot en met 1994, Kees Mostert, Vogelwacht Delft e.o., 1995

De padden zijn op pad ...., rapportage paddentrek 2000, Joop van Buuren, KNNV afd regio Delft

Delft en Omstreken 1996, Vogelwacht Delft e.o., mrt 1997

De vogels van Delft e.o. 1997, Vogelwerkgroep, Vogelwacht Delft e.o. 1998

De vogels van Delft en omgeving in 1998, deel waarnemingen, Vogelwacht Delft en Omstreken, Delft 1999

De vogels van Delft en omgeving in 1998, verslag Vogelwerkgroep, april 1999

De vogels van Delft en omgeving in 1999, Vogelwacht Delft en Omstreken, oktober 2000

De vogels van Delft en Omstreken 1995, broedvogelverslag, Delft 1996

De vogels van Delft en Omstreken 1995, waarnemingenverslag, Delft 1996

De vogels van Delft en omgeving in 2000, Vogelwacht Delft en Omstreken,2001

De vogels van Delft en Omgeving in 2001, Vogelwacht Delft en Omstreken, mei 2002

Vogels van Delft en Omstreken 2002, Vogelwacht Delft en Omstreken

Vogels van Delft en omstreken, jaaroverzicht 2003, Vogelwacht Delft en omstreken, Delft 2004

Determinatietabel voor de meest voorkomende draadwiergeslachten in Nederland, B.J. Hoogers, Wageningen 1974 (kopie)

Determinatietabel voor Kranswieren in de Benelux, J. Bruinsma e.a., St Jeugdbondsuitgeverij 1998

Flora-atlas van de regio Amsterdam, Ton Denters & Bart Vreeken, Amsterdam 1998

Het voorspellen van het effect van snelverkeer op broedvogelpopulaties, DWW + IBN-DLO, Delft 1992

Jaarboek Natuur 1993, PGO - Flora en Fauna, red. C. van Swaay en I. van Halder, Vlinderstichting, Wageningen 1993

Milieukwaliteit van het veenweidegebied Midden-Delfland, provinciaal integraal meetnet milieukwaliteit, prov. ZH, nov. 1998

Natuurlijk doen!, voorstel monitoringsprogramma natuurkwaliteit in de gemeente Delft, stageverslag Stephan Langeweg, feb. 1997

Plantago versie 1.2, programma voor het invoeren van plantengegevens (onder MS-Windows helaas), 2001

Plantengemeenschappen van Nederlandse wegbermen, K.V. Sykora e.a., KNNV, Utrecht 1992

Staat van de natuur 1995, een graadmeter voor de natuur in Zuid-Holland, prov. Zuid-Holland, 1996. Zie bijlage 6

Staat van de Natuur, prov. Zuid-Holland, brochure, 1993

Staat van de natuur, een graadmeter voor de natuur in Zuid Holland 1998, prov. Zuid-Holland, 1999

Staat van de natuur 2000, een graadmeter voor de natuur in Zuid-Holland, prov. Zuid-Holland

Staat van de Natuur 2002, een graadmeter voor de natuur in Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland

Staat van Milieu en Water 1998, (monitor van de provincie Zuid-Holland), Den Haag sept. 1998

Staat van de natuur 2002, prov. Zuid-Holland, 2003

Toestand van de Natuur 2, IKV-NBLF nr. 4, F. Bink e.a., Wageningen 1994

Vademecum Wilde Planten, A.Koster, Haarlem 1993

Vogels van Delft 1994, vogelwerkgroep van de Vogelwacht Delft e.o., 1995

terug naar begin

A-6 Recreatie en toerisme

15 voorbeeldprojecten Duurzaam Toerisme in Nederland, Fonds DuurSaam 1998

De recreatievogel, een visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de recreatie, DLO-Staring Centrum, Wageningen 1998

Groene allianties in de regio, 15 voorbeeldprojecten milieu en toerisme in eigen land, Initiatiegroep Natuur/Milieu & Toerisme en Recreatie, Voorschoten 1995

A-7 Delftse groenplannen

Bomen op Dreef, nota bomenbeleid, Delft 1993

Delftse zoom west, een kleurige brochure van de Delftse zoom met impressies en documentatie, gemeente Delft, oktober 1999

Ecologieplan Delft 2004-2015, Een groen netwerk, de groene aders van Delft, april 2004 <ecologieplan.pdf>

Ecologische waarden Wallertuin, bureau Nieuwland i.o.v. de gemeente Delft, 1992

Het juiste groen op de juiste plaats, groenbeleidsplan gemeente Delft, 1991

Natuur- en milieucentrum De Papaver, folder over faciliteiten met huisregels en tarieven

Natuurvriendelijke oevers, opstel van M. Vreeswijk, stageair bij de gemeente Delft, vakteam Milieu, augustus 2003 [bestand eindversie-NVO01.pdf]

Onderhoudsplan Arboretum-Heempark, gemeente Delft nov. 1999

Renovatie Jaffa, concept april 1995

Renovatie Park Buitenhof (schetsplan Chris Beekhuis), gem Delft 9/2/98

Renovatie Wilhelminapark, concept april 1995

Ruimte voor Natuur, Delft jan. 1994

Tweemolentjesvaart & Nootdorpse plassen - natuurwandeling, gemeente Delft 2002

Zicht op de Delftse Hout, folder dienst WOC, Delft 1993

terug naar begin

B. Water en oevers

B-1 Algemeen

Aanpak Wateroverlast, IPO, UvW en MinVenW, februari 1999

Adaptief Waterbeheer, Govert D. Geldof, Tauw Civiel en Bouw, Deventer 1994

Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e eeuw, box met de gedrukte versie van drie kabinetstandpunten, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, december 2000

 • Anders omgaan met water, Waterbeleid in de 21e eeuw
 • Ruimte voor de rivier: de uitwerking voor de grote rivieren
 • 3e kustnota, trends en toekomst, de uitwerking voor de kust

Beheersplan Rijkswateren 1991-1992, RWS, 1992

Bestemmingsplannen blauw gekleurd, een handreiking voor de waterparagraaf, prov. Zuid-Holland, maart 2001

Blauwe knooppunten II, aanpak van afwenteling tussen watersystemen, folder ministerie van VROM, 1998

Boeren met water, aanpak van verdroging, CLM en Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging, Utrecht 1998

Bruisend Water, brochure over de resultaten van het project Bruisend Water, Den Haag, februari 1999

Bruisend Water, krant met samenvatting van het rapport Bruisend Water: perspectieven voor het waterbeheer, prov. ZH, april 1998

Bruisend Water, samenvatting werkconferentie, prov. Zuid-Holland, april 1998

Bruisend water, Eindrapportage, prov. ZH, oktober 1998

Bruisend water, publieksbrochure over de gezamenlijke visie van de prov. ZH en de Zuid-Hollandse Waterschapsbond over het waterbeheer in de toekomst (tijdhorizon 2050), febr. 1999

De keur en het peilbesluit breed bekeken, Stichting Natuur en Milieu, Utrecht 1997

De kust is vrij, pleidooi voor een dynamische omgang met het raakvlak land-zee, oratie prof.dr.ir. M.J.F. Stive, Delft 1996

De toekomstige organisatie van het regionale waterbeheer: naar een integraal waterbeheer, projectteam NW4, Den Haag 1996

Duurzame Modellering voor Duurzaam waterbeheer, intreerede prof.ir. E. van Beek, Delft 1993

Discussienota Ruimte voor Schoon Water, Consept, sept. 2001

Dynamisch Handhaven van de Kustlijn, RIKZ, Den Haag nov. 1996

Ecologisch onderzoek naar de effecten van bufferstroken langs watergangen, Stowa 1998

Een nieuwe waterlijn, brochure over het nieuwe directoraat generaal Water van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, feb 2002

Een spel van Water en Land, dr. J. de Jong, intreerede, DUP, Delft 1993

Een waterbed voor Nederland, visie van de Vereniging Natuurmonumenten op de invloed van water in de ruimtelijke ordening van Nederland, 's-Graveland 1999

Erosie van onverdedigde oevers, CUR-rapport 96-7, Gouda 1996 (gaat over vaarwegoevers)

Europese kaderricht;lijn water, een tussenstand, Min. van V&W, Den Haag 2000

Evaluatie Oeververdedigingen Korendijkse en Beninger Slikken, Rijkswaterstaat e.a., nov. 1991

Evaluatie provinciale plannen van aanpak verdroging, projectteam NW4, RWS, Den Haag 1996

Evaluatie van de wateroverlast in de provincie Zuid-Holland, prov. Zuid-Holland, mei 1999

Gemeentelijke waterplannen: kansen, tips en aanbevelingen, 12 milieufederaties en st N&M, mei 2003. Met checklist.

Grondwater als leidraad voor het oppervlaktewater, projectgroep Waternood (Unie van Waterschappen en Dienst Landelijk Gebied), DLG-publicatie 1998/2, Utrecht 1998

Handboek Natuurvriendelijke Oevers, CUR-rapport 168, Gouda 1994

Handleiding Actief Biologisch Beheer, OVB/Rijkswaterstaat, 1992

Haringvliet, zoet of zout, speciale uitgave van waterbedrijven, Rotterdam, november 1998

Helofytenfiters, integratie van oppervaktewaterzuivering, natuur en andere functies in moerassen, LBL-mededeling 206, Utrecht 1996

Het Watergidsenboekje, verslag van zeven waterprojecten in Zuid-Holland, IVN consulentschap NMEZuid-Holland

Holland Kompas, 2000 jaar watergeschiedenis, F.S. Hoep, Haarlem 2000

Hydrologie van Water- en Milieubeheer, oratie prof.dr.ir. C van den Akker, Delft nov. 1994

Hydrologie, grondslag voor water- en milieubeheer, afscheidsrede prof.dr.ir. J.C. van Dam, Delft 1993

Industriële Waterlozingen in Rijnmond: de kloofussen beleid en praktijk, ZHM, juni 1991

Integraal Waterbeheer no. 1, Eutrofiëringsbestrijding, RWS 1993

Integraal Waterbeheer no. 2, Natuurontwikkeling in de Grote Wateren van Nederland, RWS 1993

Integraal Waterbeheer no. 3, Waterbodems, RWS 1993

Integraal Waterbeheer no. 4, Waterbeheer, de stand van zaken, RWS 1994

Integraal Waterbeheer no. 5, Verdroging, het herstel van het grondwaterpeil in de Nederlandse natuurgebieden, RWS 1994

Integraal Waterbeheer no. 6: Schoner water, 25 jaar Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, RWS 1995

Integraal Waterbeheer no. 7, Peil in beweging, voor natuurlijke wateren in Nederland, Min. V&W 1996

Integraal Waterbeheer no. 8, Gevoel voor zout, werken aan de grens tussen zoete en zoute watersystemen, , RWS 1997

Integraal Waterbeheer no. 9, Wassend water, dalend land, min. van V & W, 1998

Integraal Waterbeheer no. 10, De wereldzee,in naam van de oceaan, min. van V & W, 1998

Integraal waterbeheer: vallen en opstaan, M. Zonderwijk, waterschap Regge en Dinkel, 1995.

Jaarbericht Rijkswaterstaat 1995, Den Haag 1996

Kansen voor natuurlijke zuivering, brochure ministerie van VROM, juni 1997

Laagveenwateren, pre-advies overlevingsplan Bos+Natuur, Expertisecentrum LNV, Wageningen 2001

Leefbaar Laagland, red. G.P. v.d. Ven, Matrijs, Utrecht 1993

Leve de Sloot!, pleidooi voor een mest- en bestrijdingsmiddelenvrije strook, stichting Natuur en Milieu en de milieufederaties, december 1994

Leven met dijken en kades, de afronding van de eerste fase in het Deltaplan Grote Rivieren, Werkgroep Communicatie van Deltaplan Grote Rivieren, nov 1996

Leven met schoon water, niet wachten maar liften, 12 milieufederaties en St Natuur en Milieu, brochure, feb. 2003

Maaionderhoud waterlopen, handleiding voor het programma MWW (versie 2.1), E.P. Querner,, SC-DLO/Staringcentrum, 1995

Milieuvriendelijke Oevers, onderzoek van DHV Water b.v. voor de gemeente Amsterdam

Minder vaak Slootschonen, beter voor boer en natuur?, RUL/Zuidh. Milieufederatie, 1991

Minder vaak slootschonen, een literatuurstudie naar de effecten op de natuur en de inpasbaarheid, provincie Noord-Holland, 1996. Zie bijlage 5.

Modelling Interception and Transpiration at Monthly Time Steps, dissertation Marieke de Groen, april 2002

terug naar begin

Multi-objective management of saltwater intrusion in groundwater: Optimization under uncertainty, proefschrift Tran Minh Thuan, april 2004

Natuurgericht Waterkwantiteitsbeheer no. 1, een verkenning van de bijdragen van kennis en communicatie, IKC NBLF, Wageningen 1993

Natuurlijke oevers in beweging, uitgave LONL

Natuurlijke oevers, inrichting en onderhoud, interne documentatie van Hoogheemraadschap van Delfland

Natuurvriendelijke oevers in het veenweide-plassengebied van West-Nederland, SAR Reeuwijk, aug. 1998

Natuurvriendelijke Oevers, Min V&W, dir-gen Rijkswaterstaat, DWW, CUR, Gouda 1999 - CUR 201, Belasting en sterkte - CUR 202, Oeverbeschermingsmaterialen - CUR 203, Fauna - CUR 204, Vegetatie langs grote wateren (delen 200, aanpak en toepassingen, en 206, Water- en oeverplanten, zijn nog niet verschenen)

Oeverplanten, over eigenschappen en toepassingen in het water- en oeverbeheer, Rijkswaterstaat, Lelystad april 1996

Oevers, Studierapport Integraal Waterbeheer no. 4, DHV Water b.v.

Omgaan met Milieu in de Praktijk van Rijkswaterstaat, P. Visser, RWS, feb. 1991

Onderzoek en ontwerp ten behoeve van natuur in waterlopen, symposiumverslag, uitgave IKC-NBLF

Onderzoek Wateroverlast september 1998, HKV & Oranjewoud in opdracht van HHDelfland, maart 1999 • eindrapport• Bijlagen bij het eindrapport

Ontwikkelingen in Integraal Waterbeheer, verkenning van beleid, beheer enonderzoek, L.C. Grijns & J. Wisserhof, Delft 1992

Oorzaken van oeverafkalving en maatregelen voor herstel (eindrapport), Iwaco i.o.v. Delfland, juli 2000

Over stromen - Kennis- en innovatieopgaven voor een waterrijk Nederland, RMNO, 2001 (pdf-bestand)

Overstromingsrisico's buitendijkse gebieden - hoofdrapport, RWS, 2001

Parels van vernieuwend waterbeheer, voorbeeldenboek, gezamenlijke overheden, feb 2001

Peilbeheer in veenweidegebieden, Hoogheemraadschap van Rijnland (bestand peilbeheerinveenweidegebied.pdf) 2003

Procesmatige evaluatie REGIWA-regeling, Bestuurlijk Overleg Regionaal Integraal Waterbeheer. Een overzicht van de projecten integraal waterbeheer die met Regiwa-subsidie zijn uitgevoerd. Ook de afgewezen projecten staan erin. 1995

Rampenstrategie overstromingen Rijn en Maas, reactie op het advies van de Commissie Noodoverloopgebieden,Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dec 2003 / zie ook http://www.rijnenmaas.nl

Rein Water en de Watertoets, St Natuur en Milieu, feb 2003

RIJNwijzer, informatiekrant voor de Rijnministersconferentie, min V&W, jan. 98

Ruimte maken voor water, vier voorbeelden,brochure over koploperprojecten van de campagne Nederland leeft met water. RWS e.a., sept. 2003. Drentse Aa, Lemsterpolders, Oostpolder (NH), bassins bij kassen als berging

Ruimte voor natuurlijke zuivering, een haalbaarheidsstudie, Waterloopkundig Lab. + SME i.o.v. projectgroep NW4, jan. 1997 • hoofdrapport • achtergronddocument

Ruimte voor schoon water, verslag van studiedag i.h.k.v. Kaderuitbouw Consept van 24-11-2000

Ruimte voor Water. Notitie van het projectteam NW4 over het toekomstige waterbeheer.

Ruimtelijke Ordening op Waterbasis, acht bouwstenen voor beleidsinnovatie van het Studieprogramma Ruimte Water Milieu, VROM, Den Haag 1996

Schetsboek voor een vierde Nota Waterhuishouding, projectteam NW4, december 1996

Schoner Slootwater, minder emissie van bestrijdingmiddelen door teeltmaatregelen en middelenkeuze, CLM Utrecht, nov. 1997

Schoon water, een sloot vol leven, CLM maart 2000

Signaaladvies Natuurvriendelijke Oevers RMNO, Rijswijk 1993

Stek Tachtig, deelnota 2, Ned. Ver. van Sportvissersfederaties, Amersfoort, 1985

Streefbeeld stadswateren Overijssel, Tauw-prov. Overijssel, 2001

Technisch rapport golfoploop en golfoverslag bij dijken, TAW, mei 2002

Tropisch hardhout ... enige keus?, RWS 1992

Van deeloplossingen naar integraal waterbeheer, St N&M en 12 Milieufederaties, december 1998

Van dijken en daden, Werkgroep Communicatie van Deltaplan Grote Rivieren, okt 1997

Vol van Water, de meningen gepeild, brochure over de reacties op de visienotitie Ruimte voor Water, juli 1996

Waarom een kustvisie voor de lange termijn, folder prov. Noord-Holland, oktober 1999

Water Kader, Vierde Nota waterhuishouding, regeringsvoornemen, Samenvatting, Den Haag nov. 1997

Water natuurlijk!, water als ordenend principe, brochure van de st. Natuur en Milieu e.a., maart 2000

Water op de grens, verslag veldsymposium pver de Europese kaderrichtlijn water, St. Natuur en Milieu, juni 2000

Water op de Kaart, Waterverkenningen, RIZA en RIKZ, Lelystad februari 1999

Water voor Nu en Later, brochure over de 3e Nota Waterhuishouding, VROM 1989

Water, modellen van een duurzame waterketen, DTO sleutel, DTO 1998

Water: van de ecologische kant; ecologisch omgaan met water en oevers in Noord-Holland, prov. Noord-Holland, Haarlem 1993

Waterbeleid voor de 21e eeuw, Advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw, 31-8-00

Waterhuishoudingsplan 1991-1995, provincie Zuid-Holland, februari 1991

WaterKader, Vierde Nota waterhuishouding, Regeringsbeslissing, MIN V&W, dec. 1998

Waterkader, Nota van Antwoord Vierde Nota waterhuishouding, MIn V&W 1999

Waterkader, Vierde Nota waterhuishouding (regeringsvoornemen), min. van Verkeer en Waterstaat, september 1997

Waterlandschappen, waterbeheerders bouwen aan de cultuurhistorie van de toekomst, brochure van het RIZA, 2002

Waterplan Den Haag - beleidsdeel, HHD en gem. Den Haag, juli 1998

Watersysteemverkenningen, RWS, november 1996 • Nota watersysteemverkenningen Toekomst voor Water (samenvatting, nota en figuren in drieluikvorm); • Achtergrondnota Toekomst voor Water

Watertovenaars, Delftse ideeën voor nog 200 jaar Rijkswaterstaat, onder redactie van K. d'Angremond e.a., 1998

Waterwereld; ontdekkingstocht langs visrijk waterland; artikelen over de sportvisser en de natuur, NVVS met steun van LNV

Werken met Water, veerkracht als strategie, Remmerswaal en Vroon, RIZA/RIKZ, Lelystad juni 2000

Wvo-heffingen in de landbouw, verkenning van de praktische mogelijkheden, projectteam NW4-LEI-DLO, oktober 1996

Zuurstofproblemen in klein oppervlaktewater, afstudeerrapport van Helen Havinga, TU Delft, dec. 1997

terug naar begin

B-2 Waterschappen

Evaluatie Waterschapswet, Unie van Waterschappen, dec. 1996

Het Waterpact van Twente, intentieverklaring, oktober 1997

Het waterschap in kort bestek 1997-98, Unie van Waterschappen, VUGA 1997

Water centraal, Waterbeheer in de volgende eeuw, rapport van een denktank, Unie van Waterschappen 1997

Waterschappen Unie van Waterschappen, Den Jaag 1995, 4e druk

B-3 Hoogheemraadschap van Delfland

ABCDelfland: samen werken aan water, maatregelen tegen wateroverlast en overstromingsgevaar, brochure Delfland, okt. 2002

ABCDelfland, water binnen veilige kaders, eindrapport van de stuurgroep ABCDelfland, juli 2000

Bestemmingsplannen en het Hoogheemraadschap van Delfland, HHD, juli 1997

Bodemdaling, een weggezakt probleem, bodemdaling in Abtswoude, projectgroep bodemdaling subfac. Geodesie, Delft 1998

Bouwstenen wbp 99, op weg naar het waterbeheersplan Delfland 1999-2003, Hoogheemraadschap van Delfland, juni 1998

Bouwstenennota Warerbeheersplan 2005-2009, Hoogheemraadschap van Delfland, 2004

Bufferloos? Het aantonen van nut en noodzaak van een geledingszone in Midden-Delfland, Hoogheemraadschap van Delfland (bestand NutEnNoodzaakgeledingMDf.pdf) 2003

De Akkerdijksche Polder, een gebied met geschiedenis en perspectief, J.D. van Tuyl, HHD, Delft 1995

Delfland breed uitgemeten, vier jaar routinematig onderzoek naar de ecologische waterkwaliteit 1994-1997, Hoogheemraadschap van Delfland, april 1999

Delflands Kaarten Belicht, Hoogheemraadschap van Delfland/uitgeverij Verloren 2000

Delfland's Keur, Delfland 1991

Folders Hoogheemraadschap: - Baggeren en Afvoer, 1997 - Baggeren en Ontvangstplicht, 1997 - Riooloverstorten, 1997

Jaarverslag en milieujaarverslag 2000 van het Hoogheemraadschap van Delfland, special van Delflands Peil, juni 2001

Jaarverslag en milieujaarverslag 2001 Hooheemraadschap van Delfland - special van Delflands Peil (2002/2)

Jaarverslag 1994 Hoogheemraadschap van Delfland,

Jaarverslag 1995 Hoogheemraadschap van Delfland, Delft 1996

Jaarverslag en milieujaarverslag Hoogheemraadschap van Delfland 1999, Delft 2000

Jaarverslag Hoogheemraadschap van Delfland 1996

Jaarverslag Hoogheemraadschap van Delfland over 1993

Jaarverslag en milieujaarverslag Delfland 2002 in Delflands Peil 10/3, Delft sept. 2003

Kaden en Waterkeringvreemde elementen, Hoogheemraadschap van Delfland, feb. 1999

Methodiek Stofstroomschema's (deel), Advies aan HHR Delfland inzake Diffuse Bronnen, Tauw, jan. 1997

Nadeelcompensatie, folder over de verordening behandeling verzoeken nadeelcompensatie, Hoogheemraadschap van Delfland, 2002

Natuurvriendelijke oevers, proef met ecologisch maaibeheer, folder, hoogheemraadschap van Delfland 2003 (ook gericht op onderhoudsplichtigen)

Nederland, Waterland, Delfland, publieksbrochure

Nota Bestemmingsplannen en het Hoogheemraadschap van Defland, concept, feb. 1997.

Oeverafkalving, oorzaken en oplossingen, folder Hoogheemraadschap van Delfland, 2002

Ontwerp Waterbeheersplan 1999-2003, hoogheemraadschap van Delfland, feb. 1999

Opstellen van een methodiek voor ecologisch beheer en onderhoud, toegepast in de waterberging De Lepelaar, scriptie van R. Bruinen, Hogeschool Delft

Plan van Aanpak Akkerdijksche Polder, Delfland/Vogelbescherming/Tauw, februari 1993

Projecten ABCDelfland, overzicht najaar 2003 (met beelden van de locaties)

Tussentijdse evaluatie Waterbeheersplan 1993-1997, Hoogheemraadschap van Delfland, Delft, maart 1996

Waterbeheersplan 1999-2003, Hoogheemraadschap van Delfland, 1999

Waterbeheersplan 1999-2003, Hoogheemraadschap van Delfland, 1999 (folder)

Waterbeheersplan 1999-2003, financiële paragraaf, Hoogheemraadschap van Delfland, najaar 2000

Waterbeheersplan Delfland 1993-1997, Delft 1993

Waterkansenkaart Delfland, deelgebied Oostland, bestuurlijke samenvatting, okt. 2002

Werken aan waterkwaliteit, samenwerkingsprojecten 2002, brochure Hoogheemraadschap van Delfland, 2002

terug naar begin

B-4 Water in de stad

Beter Water voor Leidschendam, Grontmij, maart 1997 &endash; beknopte versie &endash; werkdocument

De vele kleuren van Delfts Water, folders, IIUE & NIDSO, Delft dec. 1999

Doorgroeibaarheid van geotextielen voor Riet, CUR, Gouda dec. 1997

Ecologisch onderzoek in de Haagse beek en de Hofvijver, Hoogheemraadschap van Delfland, maart 1996.

Ecologische Ontwikkelingsvisie op beheer en inrichting van de stadswateren in Amstelveen, S.P. Tjallingii e.a., IBN-rapport 222, Wageningen 1996

Facilitatieprogramma Water in de Stad, VROM, december 1998

Haags Water gaat leven, publieksfolder over de verbetering van water en oevers in Den Haag, dec. 1998

Haagse Beek . . . natuurlijker, uitg. Gemeente Den Haag en Hoogheemraadschap van Delfland, maart 1998

Integraal Waterbeheer Delft, basisstudie voor het Waterplan Delft, S.P. Tjallingii & P. van Eijk, IBN-DLO & BOOM, Delft april 1999

Inventarisatie Water in de Stad, VROM, september 1999

Plan van aanpak Haagse Beek/Hofvijver, HHR Delfland, juni 1997

Rein water in de stad, position paper van de stichting Reinwater over stedelijk waterbeheer, aug. 2000

Van het zuiverste water, naar een integraal watersysteem in Dordrecht, folder gemeente Dordrecht, Grontmij en ZHEW

Vernieuwen met water, Een participatieve strategie voor de gebouwde omgeving, dissertatie Paul van Eijk, Delft 2003

Water in de bebouwde omgeving, produktie van DHV in opdracht van LNV

Waterbeheersing Stedelijke Gebieden, dr.ir. F. van de Ven, Faculteit Civiele Techniek, 1995

Waterbeheersing, dr.ir. F.H.M. van de Ven, faculteit Civiele Techniek

Waterkwaliteit, onderzoek door Mariken Verhoeven i.o.v. de gemeente Utrecht, juli 2000
- Waterkwaliteit in en om de ecozone - Inrichting van de ecozone - Monitoringplan ecozone

Waterpalet, brochure NPSE, 1995

Waterplan Delft, een blauw netwerk (concept), deel 1, beleidsprogramma, IBN/DLO/BOOM + gemeente Delft, maart 1999

Waterplan Delft: een blauw netwerk, gemeente Delft, augustus 2000

Waterplan Den Haag, eindversie februari 1999 (beleidsdeel + operationeel deel)

Waterschappen in de bebouwde kom, handleiding stichting Natuur en Milieu, feb. 1998

Zichtbaar, tastbaar, zinvol, de integratie van natuur en techniek in de vormgeving van stedelijk water, Hildrud Pötz, Pierre Bleuzé, Rotterdam 1998

terug naar begin

B-5 Afvalwaterzuivering; riolering

Bouwen aan zuiver water, vouwblad van HHDelfland over de uitbreiding afvalwaterzuivering in de Haagse regio, okt 1999

De Riolering Bovengronds, intreerde prof. J.B.M. Wiggers, Delft, jan. 1990

De-nutrifier, verzameling sheets voor een alternatief concept vanv IV-consult voor de awzi in de Harnaschpolder april 2000

Helofytenzuivering, biologische afvalwaterbehandeling en waterrecycling, brochure adviesbureau BrinkVos, 1997

Informatiekrant Startnotitie Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder, Delfland, febr. 1998

Locatie onderzoek uitbreiding zuiveringscapaciteit in Haaglanden, DHV in opdracht van Delfland, februari 1996

Startnotitie Afvalwaterzuiveringsinstallatie Harnaschpolder, Delfland, febr. 1998

terug naar begin

B-6 Hydro(bio)logisch onderzoek

Biologische Waterbeoordeling, een theoretische beschouwing, Pieter Schroevers, Gouda 1991

De relatie tussen oeverstructuur, macrofyten en macrofauna, onderzocht voor de sloten en kanalen van Delfland, stage Esther Speelman/Delfland, april 1997

Ecologisch Onderzoek Akkerdijkse polder, 1991-1993, Delfland, dec. 1995

Ecologisch Onderzoek in de Akkerdijkse Polder, tussenrapportage, Hoogheemraadschap van Delfland, oktober 2000

Ecologisch onderzoek in de Zuidpolder van Delfgauw, Hoogheemraadschap van Delfland, maart 1995

Ecologisch onderzoek 2001 Akkerdijksche polder, Hoogheemraadschap van Delfland, 2003

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater, beoordelingssysteem voorsloten op basis van macrofyten, macrofauna en epyfitische diatomeeën, Stowa 1993

Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater, wetenschappelijke verantwoording van het beoordelingssysteem voor sloten, Stowa 1993

Fytoplanktononderzoek Delfland (1988-1989-1990-1991-1992/93), Hoogheemraadschap van Delfland

Het water uitgevlooid, Hoogheemraadschap van Delfland, 1995

Hydrobiologisch Onderzoek Ackerdijkse Polder 1991, Hoogheemraadschap van Delfland, 1992

Hydrobiologisch Onderzoek in de Zeven Gaten van Van Lingen, Korte Bonnen en Krekengebiedje Noordpolder, Hoogheemraadschap van Delfland, september 1993

Hydrobiologisch Onderzoek in Delft 1992, Hoogheemraadschap van Delfland, september 1993

Hydrobiologisch Onderzoek in duinplasjes en in de Oranjeplas, Hoogheemraadschap van Delfland, 1992

Hydrobiologisch Onderzoek Noord-Kethelpolder, Hoogheemraadschap van Delfland 1991

Hydrobiologisch onderzoek in de Aalkeetbuitenpolder, Hoogheemraadschap van Delfland, oktober 1995

Hydrobiologisch onderzoek in de polder Schieveen, Hoogheemraadschap van Delfland, oktober 1995

Hydrobiologisch onderzoek in stadswateren in Vlaardingen, Hoogheemraadschap van Delfland, oktober 1995

Leidraad kartering flora en vegetatie bij waterschap Regge en Dinkel 1996, M. Zonderwijk e.a., waterschap Regge en Dinkel 1996

Onderzoek in recent ontstane plassen in Delfland: Dobbeplas, Krabbeplas en Foppenplas, Hoogheemraadschap van Delfland, december 1994

B-7 Regionaal, Delft

Beheerplan bruggen en oevervoorzieningen periode 1997-2001, afdeling OWW gemeente Delft (Haskoning), feb. 1997

(B-4) Integraal Waterbeheer Delft, basisstudie voor het Waterplan Delft, S.P. Tjallingii & P. van Eijk, IBN-DLO & BOOM, Delft april 1999

Meer natuur op Delftse oevers, publieksfolder gemeente Delft, mei 2001

Midden-Holland maakt ruimte voor water, Deelstroomgebiedvisie in vogelvlucht, februari 2003

Ontwerp Deelstroomgebiedvisie in het werkgebied Midden-Holland, stuurgroep Deelstroomgebiedvisie in het werkgebied Midden-Holland, februari 2003

Ontwerp Deelstroomgebiedvisie Midden-Holland, nota van beantwoording en nota van wijzigingen, april 2004

Uitheemse waterplanten in Nederlandse sloten, folder van Hoogheemraadschap van Delfland, juni 2000 [Meldnummer 015 -2608309]

Waterplan Delft: een blauw netwerk, gemeente Delft, augustus 2000

terug naar begin

C. Milieu

C-1 Algemeen

101 ways to really save the world, Chris Baines, bijlage BBC Wild Life Magazine, maart 1993

2040-1998, technologie, sleutel tot een duurzame welvaart, DTO visie, DTO 1998

Actieprogramma Diffuse Bronnen, samenwerken voor schoon water, Gezamenlijke overheden, feb. 1997 &endash; deel 1, analyse en aanpak &endash; deel 2, lopende en voorgenomen acties

Appels, peren en milieumaatregelen, afweging van milieumaatregelen op basis van kosteneffectiviteit, brochure CE, Delft okt. 1997

Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004, geven om omgeving, provincie Zuid-Holland, in werking per 15 dec. 2000 - toetsingsdeel - strategisch deel

Calculation of atmospheric deposition of contaminants on the North Sea, TNO/RIVM rapport.

De relatie tussen emissie en immissie van bestrijdingsmiddelen in Zuid-Holland, TNO 1996 (alleen samenvatting)

De sloot uitgemest, aanbevelingen voor de implementatie van mestmaatregelen in de Wvo, Anton Kiewiet, St. Natuur en Milieu, Utrecht 1997

Diffuse Bronnen, naar een gezamenlijke aanpak voor de landelijke en regionale overheden, Initiatiefgroep GIDS, Den Haag, maart 1995

Diffuus maar niet ongrijpbaar, Vewin brochure Grondstoffen, VEWIN, Rijswijk 1996. Prachtige samenvatting van de diffuse-bronnen problematiek.

Doen en Laten, milieutechniek in de praktijk, intreerede prof.ir. H.P. van Heel, Delft 1987

Duurzaam Denken, Duurzaam Doen, intreerede prof.dr.ir. J.L.A. Jansen, Delft 1991

Duurzaam dicht bij huis, de lokale praktijk van milieu en ontwikkeling, Derde Wereld Centrum, Den Haag 1993

Duurzaamheid en technologie vanuit cultureel perspectief, C.T. Hogenhuis, DTO-werkdocument CST8, Delft juni 1997

Environmental Lichenology, Joyce E. Sloof, proefschrift, Delft sept. 1993

Factor 4, meer doen met minder, RMNO-nummer 134, Rijswijk maart 1998

Fosfaat in Nederland, een essentieel nutriënt in surplus, J.C. Hanekamp en M. Donze, HAN-publicatie

Handreiking Ontwerpen en Milieu, versie 1, RWS, directie Zuid-Holland, Rotterdm maart 2000 [richtlijn voor de ontwerpers van RWS, die zich bezighouden met ligging, vorm, materiaalkeuze en onderhoud van wegen en andere werken]

Handreiking Regionale aanpak diffuse bronnen, werkgroep VI CUWVO, cie Integraal Waterbeheer, feb. 1997

Handreiking Stad & Milieu, voor milieu- en bewonersorganisaties, Stichting Natuur en Milieu, Utrecht april 1998

Impact of nutrients and heavy metals on salt marsh vegetation in the wadden Sea, Peter Leendertse, proefschrift, Amsterdam 1995

Mest en Milieu, ministerie van LNV, infotitel 3, april 1996

Milieubeleidsplan Alg. Woningbouwvereniging Volkshuisvesting, Delft 1996

Milieujaarverslag 1997 gemeente Delft,

Milieuwijzer voor het buitengebied, provincie Utrecht 1995

Natuurgericht Milieubeleid, Min. van LNV, Den Haag, 1995

Nederland langs de Europese meetlat 2004, Centraal Bureau voor de Statistiek, feb. 2004, bestand <europesemeetlat-2004.pdf> Veel cijfers over bevolking, economie, arbeid, overheidsfinanciën, energie en milieu, welzijn, financiën van de EU

Nota handhavingsbeleid, Delfland 1993

Quality control of phosphorus analysis of soils, Kirsten L.L. Oleson, rapport 77 Subfaculteit Civiele Techniek TUD, mei 1998

Scherven Brengen Geluk, intreerede prof.ir. W.L. Dalmijn, Delft 1991

Spuitvrije zones en alternatieve vulplaatsen, Zuiveringsschap Drenthe, 1996.

Subsidiewijzer Schoner Produceren 1998, Amsterdam 1998

The environment and energy directory, overzicht milieuresearch aan de TU Delft 1994-1995

Vermesting en Water, de overlast voor gebruikers, R. van den Nieuwenhof, St. Natuur en Milieu, Babylon-De Geus, 1995

Zin in Chemische Technologie, over de betekenis van chemische technologie en materiaalkunde in duurzame ontwikkeling, oratie prof.ir. G.J. Harmsen, Delft 1998

terug naar begin

C-2 Verkeer en vervoer

Duurzaamheidsindicatoren, folder van RWS-DWW, 2001

Gezonde lucht | brochure van de provincie Zuid-Holland, febr. 2000 [effecten van luchtverontreiniging vaak onderschat | meer luchtwegklachten bij wonen langs de snelweg

Het Vierde Luik, over de fundering van verkeers- en vervoersbeleid, oratie prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden

Jaarrapport Weggegevens 1999-2000, RWS-DWW, Delft dec. 2000

Samen doorgaan, prijsvraag Duurzaam Veilig Leven 2000, integratie stedenbouw en verkeerskunde

Samen Duurzaam Mobiel, Manifest van de Orakelgroep aangeboden aan de stad Den Haag. Initiatief van de Haagse Lokale Agenda, samenwerking van o.a. Kamer van Koophandel en ENFB.

Waar een weg is is een trein, studie in opdracht van de KvK Haaglanden naar de strak gebundelde Bosvariant van de HSL

C-3 Regionaal

12,5 jaar Milieu in Delft, Delft december 1994

3E: Klimaatplan Delft 2003-2012, Delft

Aangepast MER Pijnacker-Zuid, Pijnacker, 1997

Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004, samenvatting, provincie Zuid-Holland, mei 2001

Bodembeleid in Delft: Grondslag voor de toekomst, Delft 1996

DCMR Milieudienst Rijnmond, gids, oktober 1998

Delft als proeftuin voor duurzame technologie, verslag symposium van 1 mei, GroenLinks Delft, 1998

Duurzaam Delft Dichterbij, milieubeleidsplan, Delft november 1995

Duurzaamheidsplan Delft 2000-2003 (concept 31 augustus 1999), Delft 1999

Gebruik van bestrijdingsmiddelen door gemeenten in Zuid-Holland, Zuid-Hollandse Milieufederatie, Rotterdam juli 2002

Gemeentelijke interne milieuzorg, jaarverslag 1995, Delft 1996

Geven om omgeving &endash; over milieu en water gesproken / verslag van de gespreksronde over het milieu- en waterbeleid in Zuid-Holland, provincie ZH 1998 • Bijlage bij het verslag van de gespreksronde

Handboek Milieu, exemplaar van het (interne) handboek van de dienst beheer en milieu van de gemeente Delft, 1996

Het gewicht van zware metalen in Zuid-Holland, provincie Zuid-Holland, herziene druk april 2003

Het profijt van duurzaam denken, samenvatting Regionaal Milieubeleidsplan 1999-2003, Stadsgewest Haaglanden, juli 1999

Het profijt van duurzaam denken, voorontwerp Regionaal Milieubeleidsplan 2 1999-2003, stadsgewest Haaglanden (incl. verslagen van de bestuurlijke overlegronde)

Jaarrapportage Geïntegreerd Gebiedsgericht Beleid Zuid-Holland 1999, Den Haag okt 99 - algemeen deel - deel Groenblauwe Slinger

Jaarrapportage Milieu en Water 2000, monitoring overheidsactiviteiten prov. Zuid-Holland, prov. Zuid-Holland, sept. 2000

Jaarrapportage Milieu en Water 2001, provincie Zuid-Holland (incl. zg oplegnotitie met bestuurlijke kanttekeningen bij deze monitor van provincie-activiteiten)

Jaarrapportage Water en Milieu, beleidsindicatoren overheidsactiviteiten Zuid-Holland, prov. ZH 1998

Jaarrapportage Water en Milieu, Beleidsindicatoren overheidsactiviteiten Zuid-Holland, prov. Zuid-Holland, september 1999

Jaarverslag 1998 Zuid-Hollandse Milieufederatie: van horzel tot bestuurlijk partner, ZHM, Rotterdam 1999

Jaarverslag 1999 Zuid-Hollandse Milieufederatie, maart 2000

Jaarverslag Zuid-Hollandse Milieufederatie 2000, Rotterdam 2001

Jaarverslag Zuid-Hollandse Milieufederatie 2001

Jaarverslag 2002 Zuid-Hollandse Milieufederatie

Jaarverslag 2003 Zuid-Hollandse Milieufederatie

Leren voor een duurzame samenleving - informatiekrant. prov. Zuid-Holland okt 2001

Maak kennis met de natuur- en milieuorganisaties in en om Delft, gemeente Delft, 2003

Milieujaarverslag 1995, gemeente Delft 1996

Onderzoek Milieubeleving Zuid-Holland, een onderzoek naar de milieubeoordeling door de bevolking, provincie Zuid-Holland, Den Haag, 1994

Ontwerp Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004, "Geven om Omgeving", provincie Zuid-Holland, februari 2000 - strategisch deel+toetsingsdeel

Ontwerp Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004, prov. ZH, aug. 2000 - Gewijzigde versie+ Nota van Beantwoording

Ontwerp-bestemmingsplan Tolhek, Pijnacker 1997

Overzicht van probleemstoffen in het milieu, bestrijdingsmiddelen in Zuid-Holland, folder dec. 2002

Overzicht van probleemstoffen in het Milieu, bestrijdingsmiddelen in Zuid-Holland, folder | hoge concentraties vaak teltgebonden | volledige tekst op www.pzh.nl

Programma "BMW in uitvoering" 2000-2004, prov. Zuid-Holland, jan 2001

Richtlijnen Milieu-effectrapportage, prov. ZH, jan. 1999

Staat van Milieu en Water, monitoring doelgroepen en milieukwaliteit Zuid-Holland, prov. Zuid-Holland, sept. 2000

Stad en Milieu in Zuid-Holland, leefmilieukwaliteit, participatie en compensatie getoetst, Saskia Vermeulen, Zuid-Hollandse Milieufederatie, november 1998

Voorontwerp Beleidsplan Milieu en Water 2000-2004, prov. Zuid-Holland 1999 (print van internet; 50 p.)

Wegwijzer directie Groen, Water en Milieu, prov. Zuid-Holland

Wegwijzer Directie Water en Milieu, prov. Zuid-Holland, juli 1997

terug naar begin

C-4 Milieumonitors

Beleidsindicatoren Water en Milieu 1996, provincie Zuid-Holland.

Beleidsindicatoren Water en Milieu 1997, prov. Zuid-Holland, nov. 1997

Beleidsindicatoren Water en Milieu, 1994-1995, provincie Zuid-Holland, Den Haag 1995.

Delftse Duurzaamheidsmonitor 2001, juni 2002

Duurzaamheidsindicatoren, folder van RWS-DWW, 2001

Duurzaamheidsmonitor 2001 in kort bestek, gemeente Delft

Duurzaamheidsmonitor in kort bestek 2002, gemeente Delft 2003

Duurzaamheidsmonitor 2003, gemeente Delft, Duurzaamheidsmonitor 2003.pdf, 2003

Haagse milieuthermometer 1998; met ecologische voetafdruk, Den Haag 1998

Haagse Milieuthermometer, een graadmeter voor het milieu in Den Haag, dienst Stadsbeheer, okt. 1995.

Haagse Milieuthermometer, met gegevens over de jaren 1992, 1993, 1994 en 1995, Den Haag 1996

Het milieu in de regio Rotterdam 1995 van de stuurgroep milieumonitoring stadsregio R'dam, 1995

Het milieu in de regio Rotterdam 1996, verslag van de milieudienst Rijnmond, Rotterdam. juni 1996

Het milieu in de regio Rotterdam 1997, DCMR, mei 1997 (+ 3 affiches)

Het milieu in de regio Rotterdam 1998, project milieumonitoring stadsregio Rotterdam, Schiedam juni 1998

Het milieu in de regio Rotterdam 1999, DCMR, Rotterdam 1999

Het milieu in de regio Rotterdam 2000, DCMR, Rotterdam 2000

Het milieu in de regio Rotterdam 2001, Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam, juni 2001

Het milieu in de regio Rotterdam 2002, DCMR 2002

Het milieu in de regio Rotterdam 2003. DCMR 2003

Het milieu in de regio Rotterdam 2004, MSR, juni 2004. Zie ook www.hetmilieuinderegiorotterdam.nl

Indicators for Sustainable Urban Development, proceedings of the Advanced Study course, IIUE, Delft

Jaarbeeld 2000, berichten uit milieubewust Rijnmond, populaire versie van het jaarverslag van ROM Rijnmond en Milieumonitoring Stadsregio Rotterdam

Jaarrapport Weggegevens 1999-2000, RWS-DWW, Delft dec. 2000

Milieujaarverslag 1996 gemeente Delft, Delft 1997

Milieukwaliteitskaart, gemeente Delft, 1992

Op scherp gesteld, monitor milieukwaliteit Haaglanden 1997, stadsgewest Haaglanden

Staat van Milieu en Water, monitoring doelgroepen en milieukwaliteit Zuid-Holland, prov. Zuid-Holland, sept. 2000

Stand van Zaken Milieu (De Delftse Milieumonitor), Delft 1997
- folder
- Milieumonitoringrapport 1997, Nulmeting, Rapportagebevindingen

Toekomstverkenning milieu, water en natuur 2000-2010, prov. ZH, maart '97

Tussenbalans 2002, uitvoering beleidsplan Milieu en Water, provincie Zuid-Holland, september 2002

D. Ruimtelijke ordening

terug naar begin

D-1 Algemeen

Balans Ruimtelijke Kwaliteit 1999, beeld op hoofdlijnen, RPD, april 2000

Bos en Lommerplein e.o., Amsterdam, de sprong over de snelweg, StIR voorbeeldproject, ministerie van VROM, november 2000

Brochures uitverkoren voorbeeldplannen, RPD (1991&endash;1995)

De corridor, inititiatief van het Algemeen Verbond BouwBedrijven, oktober 1998

De Groene Grens, zes notities bij grondpolitiek in Nederland, Jan Willem van Gelder (red.), Van Gorcum, Assen 2001

De maakbare binnenstad, nieuwe stadscentra in naoorlogse wijken en groeisteden

De Nieuwe Kaart van Nederland (zw/w-versie), mrt 1997

De nieuwe kaart van Nederland, special 1997/2 van het Tijdschrift voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Omgevingskwaliteit

De nota Ruimte, de visie van Neprom, Economische groei én ruimtelijke kwaliteit", Voorburg, februari 2003 <EssayRuim.PDF>. Standpunt van de organisatie van Projectontwikkelaars

De ruimte van Nederland, startnota Ruimtelijke Ordening 1999, min. VROM, Sdu 1999

Denken over een duurzame Randstad, verslag van vier ronde-tafelconferenties over de toekomst van de Randstad, Stichting Natuur en Milieu, maart 1997

Een Dichtbevolkte Delta, intreerede prof.ir. D.H. Frieling, Delft 1991

Evaluatie Behoeftenveldanalyse Mainport Rotterdam, analyse duurzame mainport Rotterdam 2040, DTO-werkdocument TM11, Delft oktober 1996

FNV-standpunt Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Werk, dynamiek en duurzaamheid voor de Rotterdamse haven, FNV november 1999

Folders van het VROM innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing | Historische vaarroute Maastricht-Vlaanderen | Wonen in de Zaan, Zaanstad, het water als bouwkavel, nov. 2001

Gebieden en stromen, duurzaam ruimtegebruik in het landelijk gebied, brochure VROM, okt. 97

Grondbeleid als marktinterventie, oratie prof.dr. W.K. Korthals Altes, Delft dec. 1998

Het ontwerp van Nederland, H.A.J. de Ridder, oratie, Delft 1995.

Hou je mond over de grond, grondbeleid en locatieontwikkeling na de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening, H. Priemus, D.J. Dubbeling (red), Delft 2000

Infrastructuurplanning en duurzame ontwikkeling, oratie van prof. F.M. Sanders, Delft 1994

Inspiratieboek Intensief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen, StIR, ministerie van VROM, november 2000

IPSV-brochures "Voorbeeldprojecten in de praktijk"; zie ook www.vrom.nl/stad

 • De maakbare binnenstad, nieuwe stadscentra in naoorlogse wijken en groeisteden
 • Duurzame stedenbouw geeft meerwaarde aan de stad
 • Voorbeelden van vernieuwing van de stedelijke economie: ruimte voor economische verscheidenheid
 • Strategische ruimtelijke visies, kompas voor de toekomst
 • Water als ecologische drager, nieuw leven in naoorlogse wijken
 • Infratructuur als uitdaging voor de stad, wonen en werken bij snelweg en spoor (o.a. met enige aandacht voor een plan rond de provinciale weg in Delft)
 • Cultuur als katalysator, hoe kunst en cultuur een bijdrage leveren aan de vernieuwing van de stad
 • Water als economische impuls, kansen kosten en implicaties
 • Vernieuwing historische binnensteden, versterking van economische positie en leefbaarheid
 • Effectief beheer van de openbare ruimte, ontwerp, zeggenschap en organisatie
 • Innovaties voor de bereikbare binnenstad, folder VROM - innovatieprogramma stedelijke vernieuwing, okt. 2002
 • Nieuw leven voor oude havens en industriegebieden (o.a. Scheveningen-haven), folder VROM - innovatieprogramma stedelijke vernieuwing, okt 2002
 • Participatie als troefkaart voor kwaliteit, experimenten met interactief planproces
 • Publiek-private samenwerking, meerwaarde en efficiency in de stedelijke vernieuwing

Land in zicht, Duurzaam Landgebruik in 2040, DTO, Delft 1997

Nadere Uitwerkingen VINEX, VROM 1991

NL/EU, van randstad naar deltametropool, discussiebijdrage van de grote gemeenten en randstedelijke provincies, 19 maart 2001

Nota Ruimte, Ruimte voor ontwikkeling, ministeries van VROM, LNV, Ven W en EZ, april 2004. Ook als bestand: <NotaRuimteCompleet.pdf> - Nota - Uitvoeringsagenda -Samenvatting

Op weg naar een nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, discussienota, VROM februari 2000 (print van Internet)

Plannen met stromen, ideeën voor de afstemming van ruimtegebruik, water en milieu. Studierapport van de RPD, Den Haag, augustus 1995

Programma van eisen voor ondergronds bouwen, oratie prof.ir. E. Horvat, Delft 1996

Ruimte maken, ruimte delen, 5e nota ruimtelijke ordening, PKB deel 3, kabinetstandpunt en PKB deel 2, resultaten van inspraak, bestuurlijk overleg en advies, januari 2002

Stad en land in een nieuwe geografie, Maatschappelijke veranderingen en ruimtelijke dynamiek, Wendy Asbeek Brusse, Harry van Dalen, Bart Wissink, (WRR) Sdu 2002 (v112.pdf)

StIR excursies 2000, (een overzicht van de excursies en studieeizen naar projecten intensief ruimtegberuik), VROM, augustus 2000

Structuurschema Groene Ruimte, het landelijk gebied de moeite waard, planologische kernbeslissing (samenvatting)

Trek de Groene Grens, Bondgenoten gezocht voor de open ruimte, brochure Milieudefensie, sept. 1999

Trek de Groene Grens, Bondgenoten gezocht voor de open ruimte, brochure van Milieudefensie ter toelichting op de campagne Trek de Groene Grens

VINEX, (3 dln: concept, verwerking reacties en regeringsstandpunt)

Visie Stadslandschappen, discussienota van de minister van LNV

Voorbeeldplannen 1990, RPD 1990

Voorbeeldplannen 1991, RPD 1991

Vraag naar kennis over integraal ruimtegebruik, RMNO-nummer 133, Rijswijk maart 1998

terug naar begin

D-2 Regionaal

Aanvullend MER bouwlocatie Ypenburg, BOY, aug. 1997

Concept Masterplan Lookwatering -west Voordijkshoorn, Delft oktober 2003 (bestand, <Lookwatering.pdf>

Consequenties van de ruimtenood in Delft, Kolpron i.o.v. gemeente Delft, september 1998

De Randstad: kiezen voor nieuwe dynamiek, samenhang tussen economie, ruimte en mobiliteit in onze metropool, Kamers van Koophandel Amsterdam, Haaglanden, Rijnland, Rotterdam en Utrecht, september 2000

De Zuidvleugel, van visie naar uitvoering, een strategie van nationaal belang 2000-2010, adviescommissie Zuidvleugel - advies + bijlagen

Delfland, Agropool en Technopool, keuzes en consequenties, Kamer van Koophandel Delft e.o., 1990

Discussienota Globale Milieu Scan (Verlengde) Veilingroute Westland - knooppunt Westerlee, Ingenieursbureau gemeentewerken Rotterdam, aug. 1999

Doorstart voor de Randstad, naar een betere samenhang tussen mobiliteit en inrichting van de metropool, Kamers van Koophandel in de Randstad, aug. 1999

Doorstroomroute A4, Zaandam/Almere-Belgische grens, NEI in opdracht van KvK's provincies e.a., maart 2000

EPIZODE 21, Economisch perspectiefvolle inrichting Zoetermeer-Oostland-Delft 2000-2015, tussenrapportage modulen 1 en 2 (concept), NEI Regionale en Stedelijke Ontwikkeling, Rotterdam, oktober 1999

Epizode 21, Economisch Perspectiefvolle Inrichting Zoetermeer-Oostland-Delft 2000-2015, NEI in opdracht van Kamer van Koophandel, januari 2000

EPIZODE 21, (publieksbrochure), Kamer van Koophandel Haaglanden en NEI, juni 2000

Gebiedsuitwerking Den Haag-Rotterdam, verkenning 2010-2030, platform Zuidvleugel, prov. Zuid-Holland, aug. 1998

Gebiedsuitwerkingen Zuidvleugel Randstad, informatiekrant 1 oktober 1998, prov. Zuid-Holland 1009

Haaglanden, groene schakel in de Randstad, discussienota, beleidsstrategie voor het Regionaal Structuurplan Haaglanden, - discussienota, stadsgewest Haaglanden, april 1997 - verslag van de regiobijeenkomst van 29 mei 1997

Haaglanden, groene schakel in de Randstad, Toelichting Beleidsstrategie voor het Regionaal Structuurplan Haaglanden, nov. 1997

Handbagage voor duurzaamheid en omgevingskwaliteit in het grootstedelijk gebied, provincie Zuid-Holland (redactie BOOM-Duijvestein) versie oktober 2001

Investeren in de Zuidvleugel loont, impressie van een manifestatie op 9-10-97, Bestuurlijk Platform Zuidvleugel

LOK-Boek, Leefomgevingskwaliteit Zuidvleugel, belangen combineren en coalities sluiten, bureau Nieuwe Gracht i.o.v. platform Zuidvleugel, okt 2003

Nota van Beantwoording Zienswijzen herziening Streekplan Zuid-Holland West (na vaststelling streekplan op 24 mei 1996), Den Haag juli 1996

Nota koersbepaling Zuid-Holland west (PDF-bestand), provincie Zuid-Holland, mei 2001

Nota Verstedelijking Zuidvleugel, provincie Zuid-Holland, 1991

Ontwerp bestemmingsplan Delft-oost, gemeente Delft 1995

Ontwikkelingsplan Het Nieuwe Westland, IOPW, november 1999

Ontwikkelingsplan Nootdorp 2010 1 Beleidsnota 2 Structuurschets 3 Programma, planning en financieel raamwerk 4 Communicatieplan

Oostland-special, Kamer Van Koophandel Haaglanden, mrt 99

Parkstad op de Rails extra, provincie Zuid-Holland, 1992

Regionaal Structuurplan Haaglanden, Haaglanden, groene schakel in de randstad, vastgesteld op 20 februari 2002

Regionaal Structuurplan Haaglanden, nota van reacties op de zienswijzen, 24 januari 2002

Regionaal Structuurplan Haaglanden, Haaglanden, groene schakel in de Randstad, voorlopig ontwerp 23 mei 2001

Regionaal Structuurplan Haaglanden, opvattingen uit het veld, overzicht van meningen geuit op een symposium in sept. 95

Ruimte voor de provincie, een nieuwe rol als regisseur, brochure Milieudefensie, jan 2003

Ruimte voor Glas?, nota provincie Zuid-Holland, 1991

Schouders onder Haaglanden, Ruimtelijk-Economisch Model Haaglanden, Kamer van Koophandel Den Haag en Delft, juni 1993

Startnotitie RW 16/13 Terbregseplein-Kleinpolderplein, (met samenvatting), RWS directie Zuid, december 1996

Startnotitie tracénota/milieu-effectrapportage Randstad Railverbinding Zoetermeer-Rotterdam (ZoRo), prov. ZH, Stadsgewest Haaglanden en stadsregio Rotterdam, Den Haag 1995

Stedebouwkundig Plan TU-wijk 1992-2007, Delft oktober 1992

Stedenland West 2020, Delft Zoetermeer Den Haag, febr. 1999

Streekplan Zuid-Holland West, 2e ged. herziening, provincie Zuid-Holland 1992

Streekplan Zuid-Holland West, beschijving, toelichting en nota van beantwoording (3 delen) + samenvatting, Den Haag 1995

Streekplan Zuid-Holland West, provincie Zuid-Holland, definitieve uitgave inclusief kaarten, sept 2003

Structuurplan Westland, concept, dec. 1993

Structuurvisie Westlandse Zoom, stadsgewest Haaglanden, 2002 (Westlandse zoom.pdf)

Uitwerkingsplan Vliet/A-12-zone, voorontwerp 22 oktober 2003, stadsgewest Haaglanden

Voorbeeldplan voor de TU-wijk in Delft, IND, Delft, april 1991

Werken aan het nieuwe Westland, folder over het IOPW, september 2000

Zuidvleugelkaart 1996, kaart met alle bekende plannen die zich afspelen in de zuidvleugel van de randstad, welgeteld 401.

terug naar begin

E. Stadsecologie, stadsnatuur, duurzaam bouwen

39 Ideeën voor een nieuw duurzaam bedrijventerrein, handldeiding met checklist voor gemeenten, Milieufederatie Noord-Holland, ir. A. de Vries, december 1998

A Green City Program for the San Francisco Bay Area & Beyond. Peter Berg a.o., Wingbow Press 1990

Begroeide daken, vorm, structuur, functie, ir. P.G. Teeuw en ir. CM. Ravesloot, Publicatieburo Fac. Bouwkunde, TU Delft 1991

Bouwen aan het Milieu, intreerede prof.ir. W.C. Reij, Delft 1987

DCBA-kwartet Duurzaam Bouwen, SOM-DIOC De ecologische stad - BOOM

De Nieuwe Bouwopgave, stedebouw en milieu, special van Bouw, nr. 5/6, maart 1994

Duurzaam Bouwen uit de steigers, gemeente Delft, 1997

Duurzame bedrijventerreinen, handreiking voor het management van bedrijven en overheid, min van Ec. Zaken, nov. 1998

Duurzame ontwikkeling en inrichting van bedrijventerreinen, Engebracht en Van Dooren i.o.v. stadsgewest Haaglanden, mei 1998

Duurzaam Wonen in Stadstuin (uitbreidingswijk van Amersfoort), bewonershandleiding, BOOM-Duijvestein

Ecological Strategies for Cities, summary of the Ecology Week in Dordrecht, October 1993

Ecologie van de Stad, een verkenning, S. Tjallingii & E. Koning, Den Haag 1991

Ecologisch Bouwen, prof.ir. Kees Duijvestein, dictaat TU Delft,feb. 1997

Ecologisch verantwoorde stedelijke Ontwikkeling, S. Tjallingii, IBN-DLO Wageningen 1992

Integrale Ruimtelijke Plannen, handelingsalternatieven voor een serieuze milieu-inbreng, P. Vermeulen e.a., NPSE, Den Haag 1993

Let's make Green Work, IIUE i.o.v. Network of Urban Forums for Sustainable Development,oktober 1999

Naar een duurzaam Poptahof in de 21e eeuw, een verkenning van de kansen, DIOC De ecologische stad, jan. 2000

Natuur en de Stad, verstedelijking een instrument voor het natuurbeleid, Wim Timmermans, Best 2001

Netwerken met kansen, sturen van duurzame stedelijke ontwikkeling, Stichting Natuur en Milieu, dec. 2000

Ontwikkelingsplan Duurzame Stedebouw Roomburg Leiden, Boom-Duijvestein, maart 1998

Ontwikkelingsvisie Stedelijke Ecologische Verbindingszones, hoofdlijnen voor inrichting en beheer, gemeente Den Haag aug. 1997

Reader Hydropolis, international workshop Wageningen-Ruhrgebied, 29 mrt-2 apr 1993

Rondje Rijnmond, spel voor egotrippers, DCMR

Schetsboek Duurzaam Den Haag, masterclass Lokale Agenda 21, secr. Haagse Lokale Agenda

Sustainable Urban Development: research and experiments, Proceedings van de workshop in Dordrecht, nov. 1993, DUP 1994

Van Droom naar Daad, op zoek naar de duurzame stad, DHV 1996 (met hoofdstukken over VINEX-locaties Ypenburg)

terug naar begin

F. Land- en tuinbouw, landelijk gebied

F-1 Algemeen, rurale gebieden

Agenda voor een Vitaal Platteland, Visie, Inspelen op veranderingen, "De transitie naar een duurzame landbouw zal de sector zelf moeten bewerkstelligen. Het rijk ondersteunt bij het verduurzamen van de landbouw." <MJP vitaal pl.pdf> en <par04128a.pdf>

Atlas van het vernieuwend platteland, tweehonderd voorbeelden uit de praktijk, Doetinchem 1997 (wist je dat er in Zuid-Holland wijn verbouwd werd?!)

Feiten en Cijfers 1997/98, Kerngegevens over landbouw, natuurbeheer en visserij, Den Haag 1997

Feiten en cijfers 1991, kerngegevens over landbouw, natuurbeheer en visserij, LNV 1991

Feiten en cijfers 1994, kerngegevens over landbouw, natuurbeheer en visserij, LNV 1994

Financiële Prikkels voor Duurzame Landbouw, verslag van een symposium van het Platform Biologische Landbouw en Voeding van 14 september 1995.

Grote projecten: als het moet, dan ook goed, advies over grootschalige ingrepen en de kwaliteit van het landelijk gebied, Raad voor het Landelijk Gebied, november 1998

Innoveren met ambitie, kansen voor agrosector, groene ruimte en vissector, NRLO-rapport nr. 99/17, 1999

Integrated water management in an irrigation-basin comprising wetlands and rice crops in the Camargue, Erik Arnold, rapport 72 Subfaculteit Civiele Techniek TUD, mei 1997

Jaarverslag 1996, dienst Landelijk Gebied, Utrecht 1997

LNV-Kennisbeleid tot 1999, ministerie LNV

Perspectief voor de biologische glastuinbouw, Platform Biologica (Word-bestand biol.glastuinbouw.doc), augustus 2000

Perspectieven voor extensieve melkvee- en zoogkoeienhouderij op natte veengronden, LEI april 1990

Ruimte voor voorlopers, naar een stimulerend milieu- en natuurbeleid voor agrariërs, CLM 294, Utrecht 1996

Strategienota Land- en Tuinbouw, provincie Zuid-Holland, • nota febr. 1997 • uitvoeringsplan, dec. 97.

F-2 Glastuinbouw

De glastuinbouw is aan zet van het Masterplan Tuinbouw Complex, Naaldwijk 1995

Delfland, Agropool en Technopool, keuzes en consequenties, Ruimtelijk-economische beleidsvisie op de gewenste structuur en ontwikkeling van de regio Westland-Delft-Oostland temidden van de Zuidvleugel van de Randstad, Kamer van Koophandel Delft, 1990

Gezonde tuinbouw, gezond milieu, milieuwinst door herstructurering van de glastuinbouw, Centrum voor Landbouw en Milieu, Utrecht 1996.

Glastuinbouw en Landschap, studie landschap pelijke inpassing, Wageningen 1993

Land- en tuinbouw: voor jou een vraag, Het Kleine Loo, Zoetermeer

Licht op Groente, duurzame kasteelt in 2040, DTO, Delft 1997

Milieuvoorlopers Glastuinbouw, projectbeschrijving, provincie Zuid-Holland, 1998

Naar Milieukwaliteit in de Glastuinbouw, ZHM, R'dam oktober 1993

Ontwikkeling van een Duurzaam Glastuinbouwgebied, handreiking voor gemeenten, waterschappen, tuinbouworganisaties, projectontwikkelaars en overige betrokken organisaties, prov. Zuid-Holland e.a., maart 1999

Op maat voor de markt, publicatie van het Platform Ontwikkeling Glastuinbouwcomplex, Naaldwijk, okt. 1995

Recirculatie drainagewater van grondgebonden glastuinbouwbedrijven, Commissie Integraal Waterbeheer CUWVO, jan. 1996

Visie op de toekomst van de Nederlandse glastuinbouw, LEI-DLO onderzoeksverslag 105 1992

terug naar begin

F-3 Agrarisch Natuurbeheer

Affiche natuur op de boerderij, (met 12 platen)

Agrarisch Natuurbeheer Westelijk Veenweidegebied, Lelystad, 1998

Basis voor Verbreding, mogelijkheden voor verbrede landbouw in Midden-Delfland en Omstreken, René Klein, stagerapport Hogeschool Delft/Agrarische Natuurvereniging Vockestaert, juni 2000

Bloemrijke slootkanten, brochure CLM, februari 1992

Jaarverslag 2002 Agrarische Natuurvereniging Vockestaert

Kosten en Baten van Natuurbeheer, naar een breed gedragen methodiek, CLM, Utrecht, nov. 1995

Natuurbeelden, beherende boeren en boerende beheerders, brochure LBL, dec. 1994

Natuurproduktie in de slootkant: een boeren(op)gave?, meten en controleren van de natuurproduktie van de slootkantvegetaties, Milieubiologie Leiden i.s.m. Holl. landbouworganisaties en de ZHM, maart 1994.

Passen en Meten, een praktijkonderzoek naar de inpasbaarheid van beheersovereenkomsten, H. Oostindie & R. van Broekhuizen, LU Wageningn, jan. 1997

Randen, ja natuurlijk; folder van Dienst Landelijk Gebied over perceelsrandbeheer, LNV 1997

Ruimte voor Randen, een selectie van randen langs het boerenland, BBL, Utrecht, december 1994

Waardevolle cultuurlandschappen, een eind op streek, min. LNV, Den Haag, juni 1998

Waardevolle oeverplanten voor het agrarisch natuurbeheer, een hulpmiddel bij de herkenning, prov. ZH-DLG-Den Haneker, mei 1997

terug naar begin

G. Landinriching

Advies aan de provincie Zuid-Holland betreffende de inzet van natuur- en milieumaatregelen in vier landinrichtingsprojecten, Heidemij, november 1991

Advies landbouwstructuuradvies voor het landinrichtingsproject Leidschendam Nootdorp, provinciale raad, februari 1990

Advies landschapsbouwlandinrichting Leidschendam Nootdorp, december 1989

Advies natuur, landschap en cultuurhistorie landinrichting Leidschendam Nootdorp, Natuurbeschermingsraad, juli 1989

Advies openluchtrecreatie landinrichting Leidschendam Nootdorp, directie openluchtrecreatie, februari 1989

Deelplan Abtswoude (voorontwerp reconstructieplan), Reconstructie Midden-Delfland, mei 1993

Deelplan Gaag, Reconstructie Midden-Delfland, mei 1990

Herinrichting Bodegraven Noord, evaluatie van een voorontwerp landinrichtingsplan, LNV nov. 93

Herinrichting Leidschendam, dienst Landelijk Gebied (inspraak tot 27 april '99)

Herinrichting Leidschendam, dienst Landelijk Gebied (inspraak tot 27 april '99), publieksfolder

Intentienotitie landinrichting Rijswijk-Noukoop, provincie Zuid-Holland, 1992

Jaarverslag Dienst Landelijk Gebied 1997, Utrecht 1998 • feiten en cijfers • jaarverslag

Landinrichting, prof.ir. W.H. de Vos, faculteit Geodesie, januari 1992

Landinrichting in de jaren negentig, ministerie LNV, 1992

Landinrichting, handboek Stichting Natuur en Milieu

Slootkanten in het veenweidegebied, mogelijkheden voor behoud en ontwikkeling van natuur in agrarisch grasland, dr. D. Melman (proefschrift), Leiden 1991

Tussenrapportage inzake doorwerking van het nieuwe beleid in lopende landinrichtingsprojecten, thema verdroging, LD/LNV, oktober 1991

terug naar begin

H. Algemeen, economie, infrastructuur

H-1 Delft

51 Delft Kennisstad verhalen, Delft Kennisstad 1999

Bestemmingsplan Binnenstad Delft, voorontwerp 31 oktober 2001, gemeente Delft (+ toelichting)

Collegeprogramma 1998-2000 "Grensoverschrijdend"., gem. Delft 1998

Concept Ontwikkelingsplan Papasouwselaan , gemeente Delft, juni 2003 (MS Word-document)

De keuze voor Kennisstad, Jaarverslag 1995 gemeente Delft, Delft 1996

De Kracht van Delft, economische thermometer 2000 - thema verplaatsingsmotieven van Delftse bedrijven, Kamer van Koophandel + Rabobank, 2001

Delft Kennisstad, werk centraal, Koersnota van het Delfts gemeentebestuur, april 1995

Delft voor 5 miljard op de schop, congresverslag van 4 oktober 2000, HWV, KvK en gemeente Delft

Fietsroute: Delft, een schone stad, langs parken en milieuvriendelijke bouwprojecten, De Papaver (Tijs Breuer), juli 1995. (Wie dit leest moet wel tot de conclusie komen dat er in Delft niets te verbeteren valt. Tsjonge, wat een onzin.)

Ontwikkelingsvisie Delft, Delft 1993

Ontwikkelingsvisie Delft, discussienota, Delft 1996

Strategienota Delft Kennisstad, Delft 1995

Werkdocument DOP (Delfts Ontwikkelingsprogramma), gem. Delft, september 1999

Wijkbeschrijving Buitenhof (concept), gemeente Delft, sept. 1999

Wijkbeschrijving Voorhof (concept), gemeente Delft, sept. 1999

H-2 Regionaal, Zuid-Holland

Beleidsvoornemen Provinciaal Economische Visie, GS van Zuid-Holland, 6 maart 2001

De Kracht van het Westland, economische thermometer 1999, Rabobanken en Kvk, december 2000

De voortgang, Haaglanden maakt zijn toekomst, actualisering ROM II, KvK Haaglanden, Den Haag 1999

Delft Economie, promotiefolder Delft Kennisstad met de economische structuur van Delft

Dynamiek in de Delta, economische monitor Zuid-Holland 2002, Nyfer / prov. ZH, juni 2002.

Economische Monitor Zuid-Holland 2003, prov. Zuid-Holland

Facts and Figures, cijfers over het stadsgewest Haaglanden,

Greenport Zuid-Holland, van groot belang voor een vitale Randstad, gezamenlijke promotiefolder van HWV, WLTO, Rabobanken, Bloemenveiling Holland, Kamer van Koophandel e.a.

Haaglanden maakt zich sterk, Ruimtelijk-economisch Ontwikkelings Model III, Kamer van Koophandel Haaglanden, bestand ROMIIkl.pdf, 2003

Kerncijfers toerisme en recreatie, prov. Zuid-Holland

Loacatiegids bedrijventerreinen 2001, Haaglanden

Meerjarenprogramma economie 2002-2006 - deel 1 uitvoeringskader Provinciaal Economisch Beleid - deel 2 uitvoeringsprogramma Provinciaal Economisch Beleid

Meerjarenprogramma economie 2002-2006- samenvatting provincial economisch beleid, nov. 2002

Meerjarenprogramma Geïntegreerd Gebiedsgericht Beleid 1996&endash;1999

Milieueffectrapport Bouwlocatie Buitenplaats Ypenburg, april 1996

Milieueffectrapport Bouwlocatie Buitenplaats Ypenburg, samenvatting, april 1996

Ontwikkelingsvisie Delft 2025 (versie inspraak), gemeente Delft, november 1997

Ontwikkelingsvisie Delft 2025, Dienst Stadsontwikkeling gemeente Delft, sector Ruimte ne Groen, dec. 1998

Prins Clausplein: van knoopppunt naar 'Bestemming Haaglanden', op weg naar een geïntegreerde en gefaseerde metamorfose, Kamer van Koophandel Haaglanden, juni 2001

Provinciaal Economische Visie, naar een duurzame en vitale economie, prov. Zuid-Holland, december 2001

Richtlijnen MER tracé N 470, prov. Zuid-Holland, januari 1999

RijnGouwelijn, projectbureau Rijngouwelijn, september 2001

Startnotitie MER N 470, Oranjewoud, Stuurgroep N 470, juni 1998

Startnotitie A4, MSWord bestand <StartnotitieA4.doc>

Trajectnota/MER Rijksweg 4 Delft-Schiedam (verkorte versie), RWS, april 1996

Uitvoeringsbijeenkomst 'A12 vernieuwd op de weg', overeenkomst inzake het integrale benuttingsproject i.h.k. v. Bereikbaarheidsoffensief Haaglanden, stadsgewest Haaglanden, RWS, prov. ZH

Uitvoeringsprogramma Provinciaal Economisch Beleid 2003, meerjarenprogamma economie 2002-2006

Verslag van de Workshop Meerjarenprogramma Economie (1-2-2002), prov. ZH 2002.

Voorontwerp Regionaal Structuurplan Haaglanden, Den Haag, dec. 1997 &endash; Planbeschrijving &endash; Plankaarten (met afwijkingen van het streekplan) &endash; Toelichtting &endash; Nota van Overleg (hiering ook het commentaar van de gemeente Pijnacker, die zich zorgen maakt over de bescherming van de natuur in onze omgeving! Een gedurfd staaltje hypocrisie)

H-3 Overig

Brief aan de kabinetsformateurs, prov. ZH, mei 1998

De stad: de spelers, de meters, de stuurders, Elsevier bedrijfsinformatie 1998

De toekomstreis, ideeën voor duurzaam verkeer in 2030, St Natuur en Milieu e.a., Utrecht juni 1999

Duurzaam, zo gezegd zo gedaan, afscheidsredes van prof. Van Heel en prof. Jansen, juni 1999

Geodesie wereldwijd 90-95, lustrumboek Snellius (ver. van studenten Geodesie), Delft 1995

Groene Gids Haaglanden, Aarde-werk, aug. 2000

Grondbeleid als marktinterventie, prof.dr. W.K. Korthals Altes, oratie TU Delft, dec. 1998

Ontwerp van wegen en spoorwegen, intreerede prof.dr. I.A. Hansen, Delft sept. 1995

Overzicht voorspellingsmethoden, voor toepassing in tracé/m.e.r.-studies voor rijkswegen, Tracé/m.e.r.-reeks Rijkswaterstaat, september 1998

Ruimtelijk Economisch Beleid, Dynamiek in Netwerken, Ministerie van EZ, juni 1999

Tekst regeerakkoord, deel IV, ruimtelijkeconomische inrichting en milieu, Den Haag, 21 juli 1998

Tot volle tevredenheid geregeld, oratie prof.dr. H.J. van Zuijlen (verkeerskunde), nov. 1998

Transport And The Economy, The Myths And The Facts, T-E + SNM, december 2001 (BrochureMyths.pdf)

terug naar begin

I. TU Delft

I-1 TU-wijk

Arbo- en milieubeleidsplan TU Delft, 1996&endash;2000, TU Delft 1997

Contouren Strategisch Vastgoedplan, TUD 1996

Delft University Technopolis, business campus, TU Delft, gemeente Delft, Bouwfonds en ING vastgoed (promotie vouwblad over TU-zuid gebied)

Milieubeleidsplan TU Delft, 1991

Natuurvriendelijke oevers in de TU-wijk, M.J. van Marle & M.J. Rutte, subfaculteit Civiele Techniek TUD, nov. 1998

Natuurvriendelijke oevers in de TU-wijk,de Thijssevaart als voorbeeld en experiment, Olaf Pots, Faculteit CT, 1996

Ontwikkelingsplan Noordelijk TU-gebied, gemeente Delft, april 2003

Startnotitie MER Duurzame Ontwikkeling Technopolis Business Campus, Delft: Optimaliseren van Stromen, februari 2003 (pdf-bestand)

Stedenbouwkundige visie TU-wijk, samenvatting Brainstormsessie, april 1997, TU Delft Vastgoedbeheer

Strategisch Vastgoedplan, TUD, 1996 (kleurige PR-folder)

Stromen van Water en Vuil in de Zuidpolder van Delfgauw, afstudeerverslag van Arthur Hagen, Delft februari 1994

Technopolis::- MER Technopolis Business Campus, te Delft, definitief, april 2004 <MERtechnopolis.pdf> en papieren editie - Voorontwerp Bestemmingplan Technopolis AMER adviseurs - Beeldkwaliteitsplan Technopolis Delft, concept juni 2004

I-2 Milieu en onderwijs

Reader TU-globaal, samenvattingen van de lezingen van de deelnemers van het congres op 8 juni 95

Integraal ontwerpen - van zon tot magma - , uittreederede Jon Kristinsson, TUDelft 2002

De kunst van de ingenieur, afscheidsrede van prof. Wiek Röling, Amsterdam 2002

terug naar begin


Laatste wijziging: 2 januari 2003 ind@datadelft.com