Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

Korte geschiedenis

De Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft kwam in de tweede helft van 1989 tot stand om de plaatselijke natuurbescherming een nieuwe impuls te geven. Al te zeer waren de activiteiten van de georganiseerde natuurliefhebbers beperkt tot excursies en (vele) inventarisaties, terwijl de natuurwaarden als gevolg van slechte inrichting en slecht beheer verder achteruit holden.

De IND is een samenwerkingsverband van een achttal natuur- en milieuclubs, waarvan de afdelingen van de Vogelwacht, IVN en Milieudefensie wel de belangrijkste zijn. De IND treedt namens deze groepen op; de contacten met de achterban worden onderhouden door nieuwsbrieven (die vaak ook door de ondersteunende clubs in hun eigen periodiek worden overgenomen), personele unies en plenaire bijeenkomsten.

Het werk is niet uitsluitend maar wel vooral gericht op hen die op onze directe omgeving de meeste invloed hebben: instanties als rijk, provincie, gemeenten, waterschap, staatsbosbeheer, landinrichtingsdienst, woningcorporaties, beroepsgroepen als architecten, stedebouwkundigen en hoveniers. Beïnvloeding van het publiek krijgt vooralsnog minder aandacht en wordt eigenlijk ook beschouwd als het domein van de natuur- en milieuverenigingen zelf. Uitzondering hierop vormen de stadsecologische fietstochten die 3 à 4 maal per jaar worden georganiseerd; deze excursies zijn zowel gericht op vakmensen als op het kader van de natuur- en milieuverenigingen en geïnteresseerde burgers. Daarnaast worden over sommige activiteiten persberichten verspreid.

Soms heeft het optreden van de groep het karakter van een confrontatie, maar als het enigszins kan vervult de groep de rol van gesprekspartner en denktank. Een uitgebreide bibliotheek van beleidsstukken en documentatie staat ons ter beschikking (een literatuurlijst wordt op aanvraag toegezonden).

Daarbij is een gedegen filosofie over natuur en in het bijzonder het stedelijke ecosysteem een onmisbaar wapen gebleken. De 'stad als substraat voor natuur' is de one-liner waarmee de opvatting over stedelijke natuur wordt gekenschetst.

Verder zijn de vele contacten die de groep heeft met ingenieursbureaus, ecologen, het Ned. Platform voor Stedelijke Ecologie e.d. van groot nut. Dat draagt er m.n. toe bij dat het vermogen wordt ontwikkeld om met bestuurders, beheerders en plannenmakers, die vaak van een heel andere, natuurloze cultuur doordrongen zijn, op een zinvolle manier van gedachten te wisselen. Kritiek en alternatieve plannen maken dan meer kans 'aan te komen'.

Als we op zeven jaar hard werken terugzien, dan valt op dat er nog veel werk te doen valt. Op papier zijn zelfs heel veel resultaten geboekt, maar het is lastig het papieren beleid van de instanties vervolgens ook daadwerkelijk te realiseren. Zo staan er in het waterbeheersplan 1993-97 van het hoogheemraadschap veelbelovende dingen over inrichting en beheer van watergangen, die nu ook, zij het tergend traag, in de uitvoeringsplannen beginnen door te dringen. Op gemeentelijk (Delfts) vlak wordt een redelijke natuurvisie voortdurend gedwarsboomd door een landschapsarchitectonische stroming die steriliteit en doorzicht als het ideaal ziet. De betekenis van de natuur voor het stedelijk milieu komt op die manier volstrekt niet tot zijn recht.

Resultaten

Zaken die (geheel of gedeeltelijk) door het ijveren van de Initiatiefgroep de afgelopen jaren zijn bereikt, zijn:

Tenslotte past in dit rijtje zeker het project voor een bloemrijke slootkant langs het Kerkepad (tussen heemtuin en Klein Delfgauw) waarmee de IND in 1995 de helft van de Delftse milieuprijs 1995 in de wacht sleepte. Het graafwerk is in maart 1996 verricht.

Dan zijn er natuurlijk de tegenslagen. Het meest steekt wel het (tot nu toe) vergeefse verzet (samen met NMPijnacker en het Zuidhollands Landschap) tegen de uitbreiding van Pijnacker in zuidelijke richting voor zover dit de nationale ecologische hoofdstructuur aantast, en het teloorgaan van vele bosplantsoenen in het kader van het groenrenovatie programma van de gemeente Delft. Het verlies van een van de fraaiste Delftse bosplantsoenen bij de hoofd vestiging van Gist-Brocades kan op conto van genoemde firma én de gemeente Delft worden geschreven.


Laatste wijziging: 7 oktober 2000 | netplek Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft | ind@datadelft.com