Knipsels 2004

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

ind@datadelft.com

11-07-04

Natuur

 • Gierendrama, diclofenac uit kadavers leidt tot massale ondergang aaseters, NRC 31-03-2004. Door een "geneesmiddel" uit de veehouderij decimeren de gieren uit India, Pakistan en Nepal.
 • Gorillaschurft, globalisering brengt nieuwe infectieziekten naar wilde dieren, NRC 21-2-2004
 • Jacht op konijn toegestaan ondanks sterke teruggang, NRC 4-5-04
 • Meeldraden werden mannelijk dankzij vergelijking met dieren, NRC 17-01-2004. Dat meeldraden 'mannelijk' en een stamper 'vrouwelijk' heten blijkt alles te maken te hebben met een twist in de 17e eeuw.
 • Op en neer; vos, uil, jager en hermelijn drijven Groenlandse lemmingcyclus aan, NRC 9-11-03. De cyclus blijkt met een eenvoudig wiskundig model te beschrijven.
 • Roerdompriet en gruttogras, natuurgebied Ilperveld onderging grote schoonmaak, NRC 15-2-2004
 • Veerman: wilde dieren toestaan, NRC 22-1-2004. Voor wie uit de kop mocht afleiden dat de de minister ruimte wil geven aan de wilde dieren, blijkt het een misleidende kop: het gaat om het "houden' van wilde dieren. Daar is deze rampzalige minister natuur glad voor.
 • Wortelgrazers, nieuwe natuur blijft saai zonder de juiste bodemfauna, NRC 12-06-05
 • Uit de klauw, ecologen gaan met schimmel de reuzenbereklauw te lijf, NRC 19-06-04
 • De jeneverbes vergrijst, schapen op de heide maken jeneverbes kopje kleiner, NRC 3-7-04. Gebrek aan verjonging van de jeneverbes.

Evolutie

 • Evolutie in een flesje, Richard Lenski bezit al meer dan 30.000 generaties evoluerende bacteriën, NRC 10-4-2004
 • Krijtwolken, geologen twisten over oorzaak uitsterven dino's, NRC 4-4-2004. De zekerheid van de meteoreninslag in Mexico, 65 miljoen jaar geleden, wordt betwist door de Amerikaanse geologe Keller. Volgens Brinkhuis is de inslagtheorie echter nauwelijks nog een hypothese, maar keihard feit.
 • De vier wie-vragen, genen zijn niet belangrijker dan organismen, NRC 23-05-04. Richard Dawkins in de Pieterskerk-lezing,
 • De les van Paaseiland, beschavingen gaan aan kortzichtigheid ten onder, NRC 19-06-04. De bioloog Jared Diamond meent dat de wereld eenzelfde ramp te wachten staat als er niet drastische klimaatmaatregelen volgen.
 • Tot in de genen, visserij en jacht hebben groot effect op genetische diversiteit, NRC 19-06-04. Ook de vitaalste dieren worden weggevangen, waardoor de vitaliteit van een populatie te lijden heeft.
 • Aanwijzingen voor vernietigende inslag aan einde van Perm, NRC 19-06-04

terug naar begin

Economie, sociale geografie

 • Huishouden bezuinigt op voeding, NRC 29-12-03. "Een weergave van het maandelijks consumenten conjunctuuronderzoek toont de Nederlander ten voeten uit: "Huishoudens met lage inkomens bezuingen twee keer zo vaak op eerste levensbehoeften zoals voeding als mensen met hogere inkomens. (...) Opvallend is dat zowel huishoudens met hogere als lagere inkomens niet graag op de auto willen bezuinigen. De ondervraagden met lagere inkomens bezuinigen liever eerder op voedsel dan op de auto."
 • Nederlander koploper met hypotheekschuld, Volkskrant 29-01-03. Nergens in Europ worden zulke hoge en riskante hypotheken afgesloten als hier.
 • Rijkste gezinnen in provincie Utrecht. NRC 3-2-04. Grote verschuivingen in de inkomens in de afgelopen 50 jaar

Landbouw, visserij

 • De stad van glas, glastuinbouw is het goudhaantje en het koekoeksjong van de Nederlandse economie, NRC 16-1-04. Paginagroot artkelen over de ontwikkelingen in de glastuinbouw.
 • Geen ruimingen bij dierziektes, NRC 6-2-04. Advies van de Raad voor het Landelijk Gebied en de Raad voor Dieraangelegenheden aan min. Veerman. Ze bevelen tegen de opvatting van de minister aan dat een deel van de kosten van het markervaccin voor de overheid blijft.
 • Glasgroenteleters gebruiken fors minder bestrijdingsmiddelen, Agrarisch Dagblad 16-10-2003 \ in 2002 17% minder dan in 2003 (10,6 kg per ha), in de sierteelt onder glas bleef het ongeveer gelijk (22,6 kg per ha). In de sierteelt is de milieubelasting sinds 2000 weer gestegen. Ook wat stikstof en fosfaat betreft scoort de sierteelt steeds slechter
 • Groene melk: met vers gras in plaats van kuilvoer leveren koeien gezondere melk, NRC 28-2-2004
 • Meer grote bedrijven in akkerbouw, NRC 30-3-2004. Een geheel foute kop boven een artikel met de volgende inhoud:
  Kort overzicht van de landbouwtellingen 2003. Afname van agrarische bedrijven in 2003 van 5% tot 85.501, maar het aantal bedrijven met meer dan 50 ha nam toe (15%). De afname versnelt. De schaalkvergroting vindt vooral plaats in rundvee- en glastuinbouwbedrijven.
  De rundveestapel nam sinds 1980 af met 30% tot 3,8 miljoen. De varkensstapel nam sinds 1996 met 15 miljoen af tot 11 miljoen in 2003. Het handelsoverschot van de agrarische sector was 28 miljard Euro.
 • Mensen willen weer jagen. Maar het wild is op. NRC 21-1-2004
 • Mestebeleid Nederland krijgt fiat van Brussel, NRC 2-7-04. De fosfaatbelasting moet in 2015 op Europees peil zijn, maar min. Veerman heeft ook een "derogatie" voor stikstof onderhandeld, waardoor 250 i.p.v. 170 kg stikstof per ha mag worden bemest. Wonderlijk, in zo'n voedselrijk land.
 • Paniek door onnodige ruimingen, viroloog Stegeman (hoogleraar in Utrecht) over indirecte gevolgen van beleid bij vogelpest, NRC 24-3-2004
 • Weinig vraag naar duur biovlees, biologische boeren weer omschakelen door geringe vraag. NRC 24-02-2004. De voorspelbare gevolgen van het koopgedrag van de schijnheilige Nederrlander, die liever miljoenen varkens en kippen laat kreperen dan zijn/haar auto laat staan.

terug naar begin

Landschap, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting

 • De verdwaalde natuurmens, fotografen tonen hun 'landschapsverdriet', NRC 17-02-2004. Commentaar bij de fototentoonstelling "gemengd bedrijf, die laat zien dat het boerenland is veranderd en "ons"beeld van de boer nog altijd niet.
 • Groene long van de Randstad bedreigd, Rotterdamse industrie rukt op naar mooie, nurkse Hoekse Waard, NRC 4-5-04
 • Jonge gezinnen stromen niet door, ook rijke tweeverdieners vinden niet altijd een huis. NRC 21-2-2004. Bij nadere lezing blijkt dat de rijkere tweeverdieners bedoelen: ze zien de voldoende meerwaarde van die dure vinexwoning niet. Ze willen wel ruimer wonen, maar niet voor de prijs die ervoor gevragd wordt.
 • Kritiek Kamer op plan ordening Nederland, Dekker krijgt alleen steun van eigen VVD, NRC 28-4-04
 • Natuur redden met nieuwe huizen, met de winst uit nieuwbouw kan nieuwe natuur betald worden, NRC 11-2-04. Anders dan bij het bovenstaande standpunt van de projectontwikkelaars lijkt het er met deze benadeing toch weer op dat Natuurmonumenten een bot toegeworpen krijgt waarna projectontwikkelaars de ruimte krijgen.
 • Nieuwe natuur op eigen grond, boeren en particulieren ingezet bij maken en beheren van natuurgebieden, 7-4-2004
 • Projectontwkkelaars: Geen ruimte in steden voor nieuwbouw, NRC 10-2-04. De kop geeft niet weer wat er in het artikel staat. "De Neprom is het eens met het beleid om de komende jaren niet meer op veel plaatsen grootschalige VINEXwijken neer te zetten, maar in plaats daarvan minde romvangrijke wijken aan de randen van steden." En over de dorpen die zgn. voor de eigen bevolking willen bouwen: "Het bouwen voor de eigen bevolkingsaanwas moet kritisch worden bezien. (...) Het merendeel van de kleine kernen en dorpen in landelijk gebied dient op slot te gaan." Zien nu ook de projectontwikkelaars dat wonen in steden die omringd zijn door onaantrekklijk, versnipperd landschap ook voor hen niet loont? Welnu, zo zeker is dat niet, want zoals gebruikelijk is ook deze nota een vat vol tegenstrijdigheden, waarin aan de andere kant wordt aangedrongen op veel meer infrastuctuur en duur bouwen in de natuur. Het wezenlijkste probleem van de volkshuisvesting - de starters - vermag de Neprom niet erg te boeien ...[Zie ook "De nota Ruimte, de visie van Neprom, Economische groei én ruimtelijke kwaliteit", Voorburg, februari 2003]
 • Steun melkveeboer, NRC 24-7-04. Over het plan van Veerman om in gebieden met hoge waterstanden aan boeren 94 Euro per ha uit te keren. Ook van gemeenten, provincies en waterschappen zouden ze vergoedingen moeten verkrijgen voor landschapsbeheer en waterbeheer.
 • Uigegumd, Landschap verliest fors deel van zijn natuurlijke reliëf, NRC 10-1-2004
 • Verlost van 'nationale wethouder' Pronk, NRC 25-6-04. Euforische provinciebestuurders die nu handenwrijvend kans zien zich door projectontwikkelaars te laten inpakken.
 • Voldoende ruimte voor nieuwe woningen, minder bouw dan mogelijk, NRC 27-2-2004. Er blijkt voldoende ruimte te zijn in bestaande bestemmings- en streekplannen, soms zelfs meer dan de plannen vermelden: nl. voor meer dan 200.000 nieuwe woningen. Er zijn al zg. "jaagteams" die de bouwproductie moeten versnellen. In de gemeenten waar dat effect had worden huur- in plaats van koopwoningen gebouwd.
 • Woningbouw vorig jaar op dieptepunt, NRC 4-3-04 In Ierland, Spanje, Griekenland, Oostenrijk, Duitsland en Frankrijk wordt meer, en in België, Italië, Denemarken en Zweden wordt (aanzienlijk) minder gebouwd dan in Nederland.

terug naar begin

Milieu(gedrag), verkeer, klimaat

 • Autobezit hoogste in Vinex-wijk, Haagsche Courant 3-7-2004
 • CPB: files door fiscale regels, NRC 7-2-04. Fiscale verzinsels van staatssecr. Wijn leiden tot meer verkeer en meer files …
 • Druk autoverkeer maakt de stad te ongezond, Utrecht ontmoedigt de automobilisteb door ze te lang voor het stoplicht te laten wachten, NRC 19-2-04
 • Fileduur nam in 2003 weer toe, 2-1-2004. Die afschuwelijke A13 blijkt nog maar op nr 8 te staan!
 • Groei is op termijn niet houdbaar, kosten door milieuvervuiling in de burgerluchtvaart nemen toe, NRC 19-12-2003
 • Milieu en luchtvaart, NRC 13-01-2004. Ingezonden stuk van een lector Duurzaam Transport & Toerisme die aangeeft dat -een duurzame ontwikkeling van de luchtvaart alleen mogelijk is als de groei er een tijdje uitgaat en - de economische betekenis van de luchtvaart vaak sterk wordt ovedreven. Alleen de meestal slecht renderende sector van de 'verre vakanties' is sterk afhankelijk van de luchtvaart.
 • RIVM in milieubalans: achterstand doelstellingen milieu groeit, NRC 7-5-04. Veel milieudoelen - vooral Europese doelen - voor 2010 worden niet gehaald.
 • Rusland pokert met Europa over Kyoto, NRC 3-12-2003
 • Spitsstrook A2 heeft slechts tijdelijk effect, NRC 5-7-04
 • Stop verzinsels Betuweroute, oud 2e kamerlif Jaap Jelle Feenstra in NRC 19-2-04. Zijn pleidooi véér de Betuwelijn van de economische kant snijdt hout, omdat de andere vervoersmodaliteiten steeds heftiger op grenzen (o.a. Europese regelgeving) stuiten. Vervoer per trein naar Midden-Europa is veel sneller en goedkoper dan per vrachtauto of per schip, NRC 19-2004
 • Van Geel: 'Halt aan fossiele brandstof". NRC 17-2-04. Terecht stelt Van Geel dat het gebruik van fossiele brandstoffen bijdraagt aan te snelle klimaatverandering, maar ook een bron is van actuele vernietiging van natuur en milieu.. Dat de ene hand van het kabinet niet goed weet wat de andere doet blijkt uit: vele andere plannen.
 • Vroegere vogels op Voorne, Nieuwe kassen verlichten nachtelijke hemel en verstoren natuur, NRC 30-3-04
 • Tarwesuper en koolzaaddiesel, dure brandstoffen leiden tot hausse aan bioalternatieven, NRC 12-06-04
 • Snele kou, abrupte klimaatomslag kan al in tien jaar, Karel Knip in NRC 5-06-04

Water

 • Maas veel vuiler dan gedacht, De Limburger 20-01-04. Ná Maastricht komt er veel in de Maas terecht dat de drinkwaterwinning in gevaar brengt.
 • Nota kabinet: wateren pas in 2027 schoon, soepele omgang met EU-regels, NRC 23-4-04
 • Politiek aan zet voor betaalbare waterdiensten, Ned. Staatscourant 09-09-03
 • Schoonmaak Maas bedreigt landbouw, Dagblad de Limburger, 9-4-04
 • Schults wil efficiëntere waterschappen, NRC 14-2-04. Daarin de mededeling dat er één rekening komt voor watergebruik, rioolbelasting en zuiveringdheffing. Volkomen terecht!
 • Sluizen Haringvliet op kier, NRC 19-2-04. Al weer een voorbeeld - hoe is het mogelijk - van een verstandige regeringsbeslissing, tegen de wil van een steeds beneper wordende VVD.

Regio Haaglanden

 • Grondbezitters bemoeilijken N470, DC 4-2-04

   

terug naar begin

ind@datadelft.com