Knipsels 2002

Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

ind@datadelft.com

24-12-2002

 

terug naar begin

Natuur

 • Bij stropen gaat het weer hard tegen hard, NRC 7-12-2002. Over criminelen die soms zelfs pittbulls inzetten het leven van mens en dier onveilig maken.
 • Door deze tunnel loopt geen das, NRC 10-4-2002. Over het tekortschietende beheer en onderhoud van faunavoorzieningen.
 • Voller moet het niet worden, NRC 12-4-2002. De beroemde E.O. Wilson besproken door Tijs Goldschmidt. Wilson heeft zijn hoop gevestigd op 'groene' religieuzen. Goldschmidt "het grootste deel van de biologische soorten op aarde werd (door de mens) weggevaagd en daarmee verloor ontegenzeggelijk ook het mens-zijn een belangrijk deel van zijn betekenis. Tenzij er snel iets verandert."
 • Marx, mieren en mensen, gesprek met Edward Wilson, NRC ?
 • Lichtoverlast bedreigt 'oerkwaliteit' van natuur, NRC 12-4-2002
 • Voor de lol, vangwerk van meeuwen is wel degelijk spel, NRC
 • Bunzings frustreren grutto, NRC 24-5-2002. Nog maar eens over het beschermen van weidevogels. "Maar", zegt onderzoeker Teunissen, "een kraai kun je zien, maar een rat bijvoorbeeld niet." Ook egels eten veel eieren van grondbroeders. Een geïnterviewde boer vindt het allemaal maar simpel: "gewoon afschieten" als de vos ter sprake komt.
 • Vossenjacht heeft geen invloed op de hoeveelheid vossen, NRC 8-9-2002 over Brits onderzoek in een jaar dat er niet gejaagd werd. De gretigheid in jagers- en CDA/VVD/LPF-kringen om op vossen te jagen heeft misschien toch minder met het beschermen van weidevogels te maken dan ze zelf denken.
 • Minder soorten door ander klimaat, NRC 7-6-2002.
 • Minder kevers, er zijn niet 31 miljoen maar 5 miljoen soorten geleedpotigen, NRC 28-4-2002
 • Het grote sterven, belang van soortenrijkdom verdeelt wetenschappers, NRC 20-4-2002
 • Gevlerkt gajes, vogels bedriegen elkaar om voedselvoorraden, NRC 20-4-2002
 • Vreemde stammen, kweekprogramma moet autochtone bomen redden. NRC 17-8-2002
 • Langzaam ontgroenen, satellietbeelden tonen dat ontbossing minder snel gaat, NRC 17-8-2002
 • Natuurcompensatie: ploeteren om een postzegel natuur, Delta 27-6-2002. Ecologische compensatie in de praktijk uiterst moeizaam.
 • In de baarmoeder hangen ze al de beest uit, NRC 6-9-2002. Bespreking van Midas Dekkers' nieuwe boek De larf.
 • RIVM: snippers natuur helpen niet. NRC 13-9-2002
 • Konijn wordt schaars door virusziekte, NRC 10-10-2002
 • En nog is de Amazone niet verloren, veel tropisch regenwoud is al eens eerder gekapt. NRC 21-9-2002. Een groot deel is nog ongerept, vooral dankzij wateroverlast.
 • Ecologisch manifest tegen bezuingingen op natuur, NRC 18-10-2002. Ruim honderd wetenschappers in 't geweer tegen de kabinetsplannen.
 • Zelfs geiten kunnen zich inleven, Frans de Waal, wereldberoemd etholoog, over de toestand van de primatologie. NRC 26-10-2002. "Onze cultuur is een soort uitgroeisel van de cultuur die je bij apen ziet".
 • Kwart tot helft planten bedreigd. NRC 1-11-2002
 • Dood van vier otters stelt onderzoekers voor raadsel. NRC 1-11-2002

Evolutie

 • Biosfeer dankt zijn bestaan aan convectie in de aardmantel, NRC 7-4-2002
 • Instant cellen, ruimte-ijs schonk het leven mogelijk 'cellen', NRC ?
 • Wetenschapper vinden ontbrekende schakel tussen vis en landdier, NRC 5-7-2002
 • De nieuwste voorouder van de mens, NRC 11-7-2002. De voorloper van de mens (Sahelanthropus tchadensis) is van vroegere datum dan gedacht en kwam uit Centraal-Afrika.
 • Oudste zoogdier met placenta blijkt 125 miljoen jaar oud, NRC 28-3-2002
 • Alle titi's, Marc van Roosmalen ontdekt de ene nieuwe soort aap na de andere, NRC 27-7-2002
 • Vingeroefeningen, gewervelde dieren kunnen hun vinger alleen maar verliezen, NRC 1-9-2002. Over het terugvinden van de vogelduim.
 • Wankele soorten, klassieke soortvormingstheorie van Mayr staat op instorten. Tijs Golschmidt in NRC 28-9-2002
 • Scheve pootjes, asymmetrie kondigt uitsterven vogelsoort aan, NRC
 • Titanenstrijd, megafauna van Australië stierf uit door de mens (46000 jr geleden, 10000 jaar nadat Australië bevolkt raakte en 25000 jaar voordat het klimaat er drastisch veranderde), NRC

terug naar begin

Landbouw

 • Ons eten is vak duizenden kilometers onderweg, NRC 22-11-2002. Anno 2002 50% meer vervoer van voedsel dan 20 jaar geleden.
 • Goed voor de grond, biologische teelt is economisch aantrekkelijk, NRC8-6-2002. "De biologische teelt van aardappelen, wintertarwe en gras heeft een kleinere opbrengst, maar kost veel minder energie dan de traditionele."
 • Er is een omslag in landbouw nodig, Brabants Dagblad 21-9-2002. Minister Veerman over de noodzakelijke veranderingen.
 • Minder ziekte, hogere opbrengst, ecoloog David Tilman over het nut van biodiversiteit. "Een grotere biodiversiteit vergroot de opbrengst en stabiliteit van een ecosysteem", is Tilman conclusie uit grootschalige veldproeven, NRC 23-11-2002
 • Tien geiten nodig voor één koe, NRC 13-12-2002
 • Boeren maken vernieuwingsslag, Nederlandse boer veel verder in omschakeling naar nieuwe inkomstenbronnen dan gedacht, Trouw 12-6-2002. Over een studie van prof. Jan Douwe van der Ploeg naar ontwikkelingen in de bedrijfsaanpak van de Europese boeren.
 • De reizende bollenkraam, bollenkwekers bezorgd over hun plekje onder de zon, NRC 11-5-2002. "De hoeveelheid grond die voor de bollenteelt wordt gebruikt, is het afgelopen decennium met sprongen omhoog gegaan, van ruim 17000 in 1994 naar bijna 23000 nu (ter vergelijking: dat is 2/3 van alle landbouwgrond in de Noordoostpolder). De schaalvergroting in de bollenteelt is nog harder gegaan dan in de rest van de landbouw: het gemiddelde bollenbedrijf was in 2001 2 keer zo groot als in 1990. In de sector werken nu 20000 mensen, de seizoenskrachten niet meegerekend."
 • Groei bloemenexport in half jaar verdubbeld. DC 19-6-2002
 • Het groene denken, NRC 2-5-2002. Bioboeren varen wel bij hervorming landbouw.
 • Boeren moeten boeren, niet de natuur beheren, NRC 29-7-2002. Een VROM-ambtenaar neemt het woord nu Pronk weg is.
 • De vloek van het platteland, NRC 12-9-2002. Een prachtig artikel van Frank Westerman, die ingaat op de kansen voor het herstel van het gemengd bedrijf, "een nieuwe alliantie tussen veehouderij en akkerbouw".
 • Vergeten eten opnieuw ontdekt, NRC ?, over historische groenten (zie ook http://www.vreeken.nl)

terug naar begin

Landschap, ruimtelijke ordening

 • Drents park moet boeren juist behouden, NRC 9-12-2002. Het nationaal park de Drentsche Aa.
 • Terug naar een openbaar landschap. NRC ?. Landschapsarchitect Dirk Sijmons, winnaar van de Maaskantprijs, heeft behartenwaardige dingen te zeggen. Een uitgebreid citaat:

  "De HSL meandert als een roller coaster door ons land, het gevolg van honderden lokale compromissen." Een gemiste kans, vindt Sijmons. "De mogelijkheid om je als land te presenteren hebben we laten liggen. Denk je eens in, een treinrit langs de Deltawerken en over de Kreekraksluizen, met prachtige vergezichten voor de reizigers." De soms goede bedoelingen van Kamerleden missen hun doel volledig: "Om het Groene Hart te sparen is gekozen voor een tunnel, maar als iemand het ontwerp even voor hen had uitgetekend, was er een alternatief gezocht. Wat een ecologische verbinding had moeten zijn, wordt een gruwelijke barrière."

  Sijmons noemt het Groene Hart een Planologische Leerstelling. "Iedere nieuwe minister roept als hij aantreedt dat het gebied gespaard moet blijven, terwijl de feitelijke ontwikkelingen het tegendeel laten zien: meer bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken. Het is een nederlagen-strategie."

  Het verdient volgens hem de voorkeur om de toenemende verstedelijking als een gegeven te beschouwen, en vervolgens echte keuzes te maken voor plekken die de moeite waard zijn om te conserveren. "Er liggen nog briefjes van duizend in het Groene Hart, zoals de Ronde Venen, het Vechtpad, de Nieuwkoopse Plassen. Die verdienen het voor altijd te worden veiliggesteld. Aan de andere kant is Mijdrecht een lelijke droogmakerij, laat die maar verstedelijken."

  In de essaybundel = Landschap van bureau H+N+S, waarvan Sijmons directeur is, worden kritische noten gekraakt over stadsbewoners die de buitenruimte willen handhaven als het decor van hun jeugdherinneringen, terwijl het Nederlandse landschap de afgelopen eeuw juist constant in beweging is geweest. Sijmons schetst drie ingrijpende gebeurtenissen die het landschap volledig op zijn kop hebben gezet. De uitvinding van de kunstmest omstreeks 1860, die leidde tot een ongekende ontginningsdrift van de zandgronden. Ten tweede de ruilverkaveling na de Tweede Wereldoorlog, die Mondriaan-achtige patronen in het landschap veroorzaakte. En de laatste, niet minst belangrijke verandeting, was de verregaande verstedelijking. Sinds 1850 is het stedelijk oppervlak verdriehonderdvoudigd, een proces dat vooral op gang kwam door de behoefte aan voedsel. Nederland is als exporteur van landbouwproducten op de kaart gezet, maar Sijmons ziet de agrariërs nu in een spagaat belanden door de mondiale ontwikkelingen en prijsafspraken, waardoor de akkerbouw dreigt te verdwijnen. "Onze grondprijzen zijn te hoog om te kunnen blijven concurreren op de wereldmarkt. En de eisen van milieu en markt zijn strijdig met elkaar."

  Sijmons verwacht dat de ordelijke agrarische landschappen zullen verdwijnen en pleit voor het gedeeltelijk ongedaan maken van de ruilverkaveling. "Bij de ruilverkavelingen zijn tussen de 35.000 kilometer aan onverharde wegen en kerkenpaden verloren gegaan. Wanneer we die herstellen zouden ze als toeristische attracties wel eens een van de economische pijlers van de toekomst kunnen worden. We moeten ons landschap weer openbaar maken."

  Sijmons' belangrijkste pleidooi is dat elk project dat nu wordt uitgevoerd ook op schoonheid moet worden getoetst. "Ik vind dat de projecten die we in de nabije toekomst gaan uitvoeren we over tweehonderd jaar even fantastisch moeten vinden als we nu de droogmakerijen uit de 17de eeuw beoordelen. Cultuurhisorie wordt vandaag gemaakt."

  Dirk Sijmons zat als landschapsarchitect samen met stedebouwkundigen en mensen van de ruimtelijke ordening in het ontwerpteam van IJburg bij Amsterdam. Wanneer de nieuwe woonwijk in het water is voltooid, zal blijken of deze bredere vorm van sarsenwerking inderdaad een toegevoegde waarde geeft aan de inrichting van onze buitenruimte.

  Boek: = Landschap. Samenst. Dirk Sijmons. Uitg. Architectura + Natura, ¤ 22,50.

 • Blaricum heeft de rijkste inwoners, NRC 12-11-2002. Overzicht van de inkomens verdeling over de gemeenten
 • Privatisering van de Nederlandse woningbouw mislukt, NRC 9-6-2002. "Het product woning prijst zichzelf uit de markt". Meer dan de helft van de bouwkosten bestaat bovendien uit grondkosten.
 • Mainportinvesteringen vooral voordelig voor het buitenland, Ned. Staatscourant 07-05-2002. De kosten (van bijv. Betuwelijn en Tweede Maasvlakte) liggen in Nederland en de baten elders.
 • Kassen kunnen onder de grond, Haagsche Courant 24-05-2002

terug naar begin

Milieu, klimaat

 • CDA-LPF-VVD willen kernenergie, Duurzaamheidslijst 1-6-2002. De 6 problemen van kernenergie op een rijtje.
 • Aardbodem neemt warmte en is van belang voor klimaat, NRC 13-4-02
 • Plan voor file-aanpak gekraakt, meer asfalt geen oplossing, Haarlems Dagblad 31-5-2002. Verkeersdeskundigen reageren afwijzend op de kabinetsplannen.
 • Altijd vast, meer asfalt leidt niet tot minder files, NRC 29-6-2002. "De mobiliteitscyclus is moeilijk te doorbreken. Betere doorstroming leidt ertoe dat mensen verder van hun werk gaan wonen. Een nieuwe weg loopt binnen een paar jaar vol."
 • 'Johannesburg' moet de wereld redden, Jeffrey Sachs in NRC 18-6-2002. De wereldtop moet zich committeren aan maatregelen m.b.t. bevolkingsgroei en milieu.
 • Hardgekookt hout, NRC 2-9-2002. Over een nieuwe start van 'Plato'.
 • Methaan in de dessa, hoge rijstopbrengst geeft minder broeikasgas, NRC 8-9-2002. Over het verlagen van de hoge methaanproductie van de natte rijstbouw.
 • Eco-imperialisme bedreigt de Derde Wereld, NRC 9-10-2002. Een betoog van een onderzoeker, die de Derde Wereldbewoners waarschuwt voor de steeds linksere milieubeweging en hen aanbeveelt vooral weer DDT, genetische manipulatie en andere zegeningen uit de westerse koker te gebruiken.
 • Ook tijdens recessie stijgt het energieverbruik, NRC 12-9-2002. De milieubalans van het RIVM. CO2 uitstoot neemt jaarlijks met 3% toe.
 • Hergebruik van afval valt zwaar tegen, NRC 4-12-2002.
 • Geen verbod op plastic seals, nieuwsbrief Afval 23-12-2002. De papier-recycling bedrijven hebben veel last van die plastic tijdschriftverpakkingen, en dus wordt dat niet verboden ...
 • Noordpoolijs smelt in steeds hoger tempo, NRC 3-12-2002. IJsberen en poolvossen hebben het nu al moeilijk om de poolzomers te overleven.

Demografie

 • De wereld vergrijst in hoog tempo, NRC 12-4-2002
 • Bevolking van Nederland koerst naar de dertig miljoen, NRC 10-4-2001. Peter van Krieken: "Ook met een stabiele of zelfs dalende bevolking hoeft Europa niet tot de bedelstaf veroordeeld te zijn. Zeker voor het doorgroeiende Nederland is immigratie niet de aangewezen weg."
 • Recessie schrikt immigranten af, NRC3-9-2002. De immigratie is nog maar de helft van die van 2 jaar geleden.

terug naar begin

Water

 • Commissie kiest drie 'calamiteitenpolder', NRC 29-5-02
 • Wie woont er graag in de calamiteitenpolder? NRC 2-12-2002.
 • Dwarse duinen, afzettingen van zand en grind beïnvloeden hoogwater, NRC 4-5-02. Kennis over de vorming van rivierduinen maakt hoogwaters beter te voorspellen.
 • Zoetwater, NRC 31-8-02

  Hoewel 70% van het aardoppervlak bedekt is met water, is daarvan slechts 2,5% potentieel bruikbaar zoet water. Daarvan bevindt 70% zich echter in bevroren toestand in de ijskappen en is de rest grotendeels als vocht in de bodem aanwezig. Minder dan 1% van het zoet water op aarde is beschikbaar voor menselijk gebruik. Het grootste gedeelte van het door de mens onttrokken zoet water (ten minste 70%) wordt gebruikt voor irrigatie in de landbouw. Sinds 1960 is het waterverbruik van de landbouw met 60% gestegen. Als er niets verandert zal volgens de Verenigde Naties de toegang tot veilig drinkwater in grote gebieden niet langer gegarandeerd kunnen worden; in 2025 in Azië, in 2040 in Latijns Amerika en de Cariben, en in 2050 in Afrika. Het komende jaar, 2003, is door de VN uitgeroepen tot het jaar van het zoet water om het mondiale waterprobleem breed onder de aandacht te brengen.

  Er staan ook nog grafieken bij waaruit blijkt dat de Noordamerikaanse inwoner in 2000 bijna 3x zo veel water gebruikte als de Europeaan (die niet ver boven het wereldgemiddelde zit).

 • Massale vogelsterfte Zeeland door blauwwier, NRC 9-10-02. Over de problemen in het Krammer-Volkerrak en het Zoommeer, waar 4500 vogels stierven. Oorzaken: mestaanvoer van Brabantse riviertjes en stagnant water door de afdamming van zeearmen.
 • Stagnatie in de delta, provincie wil meer dynamiek in Zeeuwse wateren. NRC 9-11-02
 • Veilig de pijp uit, nieuwe pomp laat vissen ongeschonden passeren, NRC 9-11-02
 • Nieuwe waterzuivering klaar voor één op één gebruik, Land en water mei 2002. Over de eerste Anammox-zuiveringsinstallatie ter wereld in Rotterdam.
 • Burgers blazen partijtje mee, milieuschade bestrijdingsmiddelen buiten landbouw even groot, Oogst 18-10-2002.
 • Afname nitraat in akkers zet door, Brabants Dagblad 20-9-02.

Regio Haaglanden

 • Restaurants en cafés op complex Technopolis, DC 11-7-2002
 • Midden-Delfland groeit uit tot recreatiepark, DC 28-8-2002
 • Schipluiden raakt bij fusie kasgronden kwijt, DC 21-8-2002
 • Midden-Delfland: niet tegen elke prijs groen, Kamerkrant aug. 2002. Een domme proefballon van de Kamer van Koophandel, die o.a. denkt aan het 'ontwikkelen' van de zone langs de A-13 tussen Delft en Overschie.
 • Toekomst Botanische Tuin botst met plannen TU Delft, DP 26-7-2002.
 • Ackerdijkse plassen krijgen nieuw beheer. DC 17-7-2002. Overdracht van het beheer (niet de eigendom) van Vogelbescherming naar Natuurmonumenten.
 • Provincie mist nog geld voor sloop 'losse' kassen. HC. Dat gaat de komende 12 jaar 80 tot 100 miljoen Euro kosten.
 • Oevers Emmalaan verpauperen, DP 23-10-2002. Kenmerkend gezeur van een kapper, die wil dat de berm er net zo uitziet als het hoofd van een pas geknipte klant.
 • Fietstochten langs favoriete duurzame plekken in Delft, DP 27-9-2002. IIUE zet rond vier thema's fietsroutes op.
 • Rotterdam zoekt bedrijventerrein, ANP, 5-12-2002. 500 hectare wel liefst!
 • Bevolking Delft groeit nog, DP 4-12-2002.
 • Grondverkoop aan universiteit, DP. Merkwaardige transactie, omdat een universiteit er niet is voor vastgoedontwikkeling, zou je denken.
 • Westlandse economie bedreigd, DC? Zorgen over "het gebrek aan ruimte volgens het Nyfer in de economische monitor Zuid-Holland 2002. Merkwaardige conclusie, want de bedrijfsresultaten van de tuinders zijn 'dikwijls negatief'. Weer zo'n paradox: de expansiedrang van een verliesgevende sector!
 • Westlandse tuinders actief in buitenland, DC 30-5-2002. Vooral Spanje en Portugal zijn in trek.
 • Geld voor onderzoek naar drijfkassen, DC 11-6-2002
 • Meer glastuinbouw in Schipluiden, DC 15-11-01. Vooral het tomaten areaal goeide, van 20 naar 56 ha! Schipluiden toch niet zo'n groene gemeente ...

terug naar begin

ind@datadelft.com