Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

beginpagina | archief nieuwsbrieven | plannen en commentaar op plannen

Inspraakverslag uitbreiding camping Delftse Hout

stichting Commissie Natuur en Milieu Delft

secretariaat: Bizetstraat 23, 2625 AV Delft, tel. 015 2561141 / e-mail lc.doorn@hccnet.nl


Delft, 19 mei 2006

Betreft: Inspraakverslag uitbreiding camping Delftse Hout

 

College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

Geacht college,

Omdat in het inspraakverslag van het Ontwikkelingsplan Uitbreiding Camping Delftse Hout de lezer op het verkeerde been kan zetten, doen wij u hierbij ons corrigerend en nuancerend commentaar toekomen.

Dat het verslag in de centrale kwesties die aan de orde zijn niet aan de te stellen eisen voldoet, vinden wij overigens volkomen begrijpelijk. De gemeente Delft is in enkele jaren herschapen in een paradijs voor projectontwikkelaars en men kan in een dergelijke entourage verwachten dat bij plannen waarbij de natuur aan de orde is, de zaken scheef worden voorgesteld. Dat hoort daar nu eenmaal bij.

1. Wat in het verslag en in het plan niet voldoende gewicht krijgt is dat het bewuste gebied deel uitmaakt van de stedelijke en provinciale ecologische hoofdstructuur. Het Delfts gemeentebestuur mag dan ooit - 2003 - besloten hebben dat de uitbreiding van de camping er moest komen, er zijn andere ruimtelijke en ecologische kaders die daar voorwaarden aan stellen, of een dergelijke ontwikkeling onwenselijk  maken.

Wij herinneren u eraan dat bij het Ontwikkelingsplan Maerten Trompsstraat de enige reden die werd aangevoerd om het daar aanwezige groen niet te sparen was dat het niet deel uitmaakte van de ecologische hoofdstructuur. Deze op zichzelf volkomen onjuiste en hufterige rechtvaardiging kan voor dit plan evenwel moeiteloos worden omgekeerd.

2. De locatie van de beoogde campinguitbreiding sluit, ondanks dat het deel is van een groter groengebied aan de oostkant van Delft, dat overigens de afgelopen 15 jaar zware klappen te verduren heeft gekregen, niet categorisch elke ontwikkeling uit. Je zou immers met bepaalde maatregelen ook de natuurwaarden kunnen vergroten. De campingexploitant kwam bijvoorbeeld tijdens het overleg met de klankbordgroep aanzetten met diverse concepten van een bedrijfsnatuurplan, waarin hij aangekondigde dat "de huidige natuurwaarde van het gebied verbeterd zal worden". Dat was pas goed nieuws! Dat in de verdere details, in de daarop volgende zin zelfs, maatregelen vermeld worden als "effecten zullen zijn dat een aanzienlijk deel van de beplantingen zal verdwijnen", en er ook weinig natuurvriendelijke zaken als de bestrijding van wespennesten en onkruid aan de orde kwamen, maakte ons bepaald kopschuw.

De gemeente wekt de indruk dat het (natuur)beheerplan van de exploitant geen onderdeel is van het ontwikkelingplan. Er moest immers naar de laatste versie van dat beheersplan gevraagd worden nadat het ontwikkelingsplan al was gepubliceerd. Het geeft aan dat - zoals gewoonlijk - een gemeentelijk plan weer eens zonder het bijbehorende beheer wordt gelanceerd. Men knikt immer "ja" als op de onlosmakelijkheid van inrichting en beheer wordt gewezen, maar als puntje bij paaltje komt blijkt men in de beheersfase niet geïnteresseerd.

In de uiteindelijke versie bevat het "bedrijfsbeheersplan" van de camping ook beheersmaatregelen voor de nieuw te graven sloot en aan de noordkant te plaatsen beplanting. Dit deel van het plan behoort niet tot de campinguitbreiding, en wij vragen ons af waarom het in het bedrijfsnatuurplan staat.

Voor het overige is de laatste versie, hoewel ontdaan van in het oog lopende fouten, toch boterzacht. Wat moeten we met passages als " de beplanting moet onderhoudvriendelijk zijn", "de toegevoegde waarde voor flora en fauna zijn welkom" en dat bij "het uitzetten van de kampeerplaatsen men zal proberen de houtsingels te ontzien". Het valt de campingexploitant nauwelijks te verwijten, want men moet bedenken dat de gemeente zelf een keurig ecologieplan 2004-2015 heeft en er in de praktijk helemaal niets van terecht brengt.

3. Bij het beoordelen van de natuurwaarden aan de hand van het bureau Waardenburg moet bedacht worden dat het weliswaar lijkt dat de natuurwaarden van het op zichzelf al zeer gevarieerde gebiedje nog niet bijzonder hoog scoren, maar dat toch vooral de ecologische samenhang van het Delftse Hout gebied aan de orde is. Wij waarschuwen voor de reductionistische benadering van de bureaucraten. Als men een afzonderlijk veld op een schaakbord beschouwt, kan men licht tot de conclusie komen dat het een niet zo belangrijk veld is, maar de gemiddelde schaker zal vreemd opkijken als het spel op 63 velden zou moeten worden gespeeld.

4. Het financiële arrangement is heel wonderlijk. Kosten en opbrengsten voor de gemeente vallen tegen elkaar weg, is de eindconclusie. M.a.w., het onttrekken van ca 1,3 ha aan het publieke domein wordt "om niet" aan het particuliere domein overgedragen. Nog anders gezegd: opnieuw wordt publiek vermogen ingezet om een aanslag op de natuur te ritselen. Er is geen sprake van natuurcompensatie, middelen die de gemeente met zijn destructieve plannen voor het TU-noord gebied nog dringend nodig zal hebben om de bewoners aldaar van schone lucht, natuur en speelgelegenheid voor kinderen te voorzien.

Hoogachtend,

Commissie Natuur en Milieu Delft,

mede namens de Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

L.C. van Doorn