Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft

beginpagina | archief nieuwsbrieven | plannen en commentaar op plannen

Abtswoude 42

Planologische vrijstelling voor bebouwing Abtswoude 42 in strijd met Ontwikkelingsvisie en met landschapsvisie

Ontwikkelingsplan Abtswoude 42: Delftse ontwikkelwoede

x

stichting Commissie Natuur en Milieu Delft

secretariaat: Bizetstraat 23, 2625 AV Delft, tel. 015 2561141 / e-mail lc.doorn@casema.nl

Delft, 4 maart 2008

Betreft: Bouwplan Abtswoude 42 deellocaties B2a en B2b,uw dossiernummer 20070994BA.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van Delft, Postbus 78, 2600 ME Delft

Geacht college,

Tegen de verlening van een reguliere bouwvergunning voor Abtswoude 42 (deellocaties B2aen B2b) maken wij bij deze onze overwegende bezwaren kenbaar.

De bezwaren die wij in onze zienswijze naar voren hebben gebracht, worden in uw antwoordvan 21-1-2008 allerminst weggenomen. Integendeel, uw motivering van het bouwplan doet onze ongerustheid over uw visie op de ontwikkeling van de gemeente Delft alleen maar verder toenemen.

Uw mening dat het betreffende ontwikkelingsplan in de vereiste ruimtelijke onderbouwing voorziet, delen wij in het geheel niet. Omdat op de strijdigheid met de Ontwikkelingsvisie Delft 2025 in het ontwikkelingplan in het geheel niet wordt ingegaan, en in de beantwoording van onze bezwaren van 21-1-2008 wederom in het geheel niet, is de kwalificatie "ruimtelijke onderbouwing" volkomen misplaatst. De kaartbeelden "Wonen" (p.15) en "Stadsnatuur" (p. 25) van de ontwikkelingsvisie laten over die strijdigheid geen twijfel bestaan. Alleen al daarom voldoet uw antwoord niet aan redelijke eisen van rationaliteit. Als u van de ontwikkelingsvisie afwijkt of ermee in strijd handelt, behoort u uiteen te zettenw aarom u die afwijking of strijdigheid nastreeft. De stadsplanning ontaardt op deze wijze in willekeur.

Uw beantwoording gaat slechts in op de relatie tot het Ecologieplan 2004-2015. Wij hadden in onze zienswijze dit plan slechts zijdelings opgevoerd, en wel in het bijzonder als richtsnoer voor het bedenken van compensatie voor natuurverliezen. Dat u desalniettemin de verleiding niet hebt kunnen weerstaan om openhartig de geringe betekenis van het Ecologieplan 2004-2015 voor de beleidsvorming van de gemeente Delft te benadrukken, is ronduit verontrustend. Er staat: "Hoewel het ecologieplan bepaalde uitgangspunten formuleert ten aanzien van de ontwikkeling van ecologie, is die nota voor ons geen verplicht stuk dat wij bij de aftveging van de vrijstelling zouden moeten betrekken. " Een zienswijze als deze is niet de geëigende plaats om een discussie over het ecologieplan te voeren, maar wat uw college in deze passage ten beste geeft is ongehoord en volkomen in strijd met wat in het ecologieplan zelve staat over de rol van dat document in de planningsprocessen.

Het zal u duidelijk zijn wat onze conclusie is: aan onze argumenten tegen het bouwplan, zoals verwoord in onze brief van 6 augustus 2007, wordt in uw beantwoording in het geheel geen recht gedaan.

Vertrouwend u van dienst te zijn geweest, tekent.

Met vriendelijke groeten,

L.C. van Doorn

stichting Commissie Natuur en Milieu Delft

secretariaat: Bizetstraat 23, 2625 AV Delft, tel. 015 2561141 / e-mail lc.doorn@hccnet.nl

Delft, 6 augustus 2007

Betreft: bezwaar tegen vrijstelling art. 19, lid 2 WRO van het bestemmingsplan t.b.v. de bouw van woningen aan Abtswoude 42

Het college van Burgemeester en Wethouders van Delft
Postbus 78
2600 ME Delft

 

Geacht college,

Tegen de aanvrage van een planologische vrijstelling voor de bouw van woningen op de lokatie Abtswoude 42 zijn o.i. overwegende bezwaren aan te voeren.

Onze bezwaren richten zich tegen het ontbreken van een planologische onderbouwing. Het Ontwikkelingsplan Abtswoude 42, dat bedoeld is als de vereiste planologische onderbouwing, kan daar met goed fatsoen niet voor doorgaan. De wijze waarin het bewuste bouwplan een plaats in de planologische concepten voor de regio en de stad wordt aangegeven, is verre beneden de maat. Wij citeren (p. 18):

"Voor de toekomstige ruimtelijke structuur met inbegrip van de functies van het gebied zijn verschillende beleidsdocumenten richtinggevend. Te noemen zijn de Nota Ruimte, het streekplan Zuid-Holland West (februari 2003), het structuurplan Haaglanden (februari 2002) en de Ontwikkelingsvisie Delft 2025 (december '98). Deze laatste geeft het gewenste ruimtelijk beleid voor Delft op hoofdlijnen weer."

Uitgerekend wat betreft de relatie tot het laatstgenoemde plan, de basis van de planmatigheid van de Delftse stadsontwikkeling, ontbreekt vervolgens elke uitleg en aanduiding. Hadden de plannenmakers maar de moeite genomen ook ook daadwerkelijk even in de Ontwikkelingsvisie Delft 2025 te bladeren, dan had men kunnen vaststellen dat Ontwikkelingsplan Abtswoude 42 en Ontwikkelingsvisie strijdig met elkaar zijn. Dat het Ontwikkelingsplan Abtswoude 42 die strijdigheid niet signaleert en dus ook geen overwegingen aanvoert waarom er van de Ontwikkelingsvisie zou kunnen of zou moeten worden afgeweken, is o.i. voldoende om het als "planologische onderbouwing" van tafel te vegen. We kunnen ons daarbij niet aan de indruk onttrekken dat de zuinigheid, die is betracht met het belichten van de feiten omtrent de planologische kaders, bedoeld is geweest om de discussies over de controversiële kanten van het Ontwikkelingsplan te voorkomen. Los van de benepenheid die eruit spreekt, is een dergelijke gedragslijn ook uiterst onverstandig, omdat het het willekeurige karakter van de Delftse bouwplannen versterkt ten koste van de rationele planmatigheid. Waar transparant bestuur behoort te domineren, vervalt men in de methoden van de bananenrepubliek.

In de Bijlage tonen wij u een scan uit de Ontwikkelingsvisie Delft 2025 waaruit zonneklaar blijkt dat de bouw van de woningen aan Abtswoude 42 in een ecologisch kerngebied plaatsvindt en dus niet op zijn plaats is. Wij voegen er nog aan toe dat die bouw, ook als die gepaard gaat met de compensaties zoals in het Ecologieplan 2004-2015 uiteengezet, uitermate ongewenst is, omdat het stedenbouwkundige motief (het "afronden" van de stedelijke structuur) eerder eem religieus dan een zakelijk karakter heeft. Waar de moderne landschapsvisies juist de nadruk leggen op het verbinden van stad en land middels groene vingers in de stad, kiest het Delfts bestuur voor de stadswal als landschapsvisie. Hoezeer men ook gefascineerd kan zijn door de middeleeuwse geschiedenis en cultuur, deze geharnaste versie van de Delftse stadsplanning staat ons in het geheel niet aan.

Vertrouwend u van dienst te zijn geweest, tekent.

Met vriendelijke groeten,

L.C. van Doorn

Brief aan leden van de gemeenteraad van Delft dd. 20 november 2006.

Het Ontwikkelingsplan Abtswoude 42 is het zoveelste plan van de gemeente Delft dat weinig te raden laat over wat men van plan is met de ruimte voor groen en natuur in de stad. Er is geen grasspriet in dit projectontwikkelingsparadijs nog veilig voor plannen die een onwankelbaar geloof verraden in bevolkingsgroei, verdichting en ongeïnteresseerdheid in de leefomgevingskwaliteit van de huidige bewoners van Delft. Het zal nog heel wat tijd vergen voordat doordringt dat de grote lijn van de gemeentepolitiek, tot op zekere hoogte een afgeleide van de ontspoorde ruimtelijke ordening in Haaglanden en Zuid-Holland, een probaat recept is voor ecologische en dus economische degradatie. Zonder de ecologie kunt u de economie echt wel vergeten.

EHS

De tekst van het Ontwikkelingsplan heeft verder als opvallende tekortkoming dat niet ingegaan wordt op de ruimtelijke verhouding tot het Ecologieplan 2004-2015, zelfs in het paragraafje over ecologie niet. Je zou verwachten dat als de gronden waarom het hier gaat geen deel uitmaakten van de stedelijke ecologische structuur, het er wel pontificaal bij vermeld zou zijn! In dat paragraafje wordt verder op overbekende manier het onderzoek naar de aanwezige natuurwaarden misbruikt. In de beste bureaucratische traditie wordt het al of niet toevallig aanwezig zijn van enkele berschermde organismen vastgesteld en te licht bevonden. Dit is de reductionistische val die voor het stedelijk groen tot vervelens toe voor de Delftse natuur wordt opengezet: het is niet erg bijzonder dus kunnen we er wel zonder. Het is een redenering die wij liever op de Delftse bestuurderen zouden loslaten.

Afronden

Even treurig en voorspelbaar zijn in de tekst van het ontwikkelingsplan de passages over het "afronden" van een stedebouwkundige opzet, in dit geval van een stadsrand of bebouwingsrand. Wij zijn ermee vertrouwd dat een stedebouwkundige altijd met zo'n argument komt als de echte argumenten uitgeput zijn. Men doet er goed aan eens te genieten aan de andere kant van Midden-Delfland, waar de stadsranden van Vlaardingen en Schiedam niet alleen oneindig veel smaakvoller en natuurrijker zijn ontwikkeld dan de Delftse tegenpool, maar waar ook tal van gaten in de bebouwingsranden aanwezig zijn waardoor het oude landschap de steden binnenschuift. Héél leerzaam en heel mooi. Het zal duidelijk zijn dat voor dit ontwikkelingsplan een planologische vrijstelling niet op zijn plaats is. Wij vragen ons af of dat instrument überhaupt nog wel voor enig Delfts bouwplan een acceptabele weg is, want het misbruik ervan neemt groteske vormen aan.

Namens de Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft en de Stichting Commissie Natuur en Milieu, tekent

Met vriendelijke groeten,

Jacques Schievink