netplek Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft | ind@datadelft.com | stichting Commissie Natuur en Milieu

Plan voor natuur en recreatie in combinatie met biologische veehouderij in de Bieslandse Bovenpolder bij Delft

Het plan voor de Bieslandse Bovenpolder dat hieronder gepresenteerd wordt, is opgesteld tegen de achtergrond van de volgende overwegingen.

 • Omdat het gebied van de Bieslandse Bovenpolder, gelegen in de Delftse Hout met zijn mozaïek aan recreatieve - en natuurfuncties, een duidelijke identiteit ontbeert, gaan er bij tijd en wijle stemmen op om het gebied een andere bestemming te geven. Bij de zeer beperkte mogelijkheden die Delft heeft om nieuwe woonlocaties te vinden, komt al gauw het idee van een woonbestemming naar voren.
  Door het gebied een meer herkenbare functie te geven en beter in de Delftse Hout in te passen, kan die bedreiging - niet alleen van het gebied zelf maar ook van de Randstadgroenstructuur als geheel - worden weerstaan.
 • Het plan moet er tevens toe leiden dat de gemeente Delft er toe bewogen wordt de verpachting van het gehele gebied zodanig te wijzigen dat de voorstellen kunnen worden gerealiseerd en het gebied beschikbaar komt voor biologische veehouderij.
 • Door in dit plan aanzienlijk verder te gaan dan wat doorgaans ondert 'agrarisch natuurbeheer' wordt verstaan - een 10% van het gebied wordt gebruikt voor inrichtingsmaatregelen ten behoeve van natuur - kan een aansprekend voorbeeld tot stand worden gebracht. De Bieslandse Bovenpolder vormt bovendien een schakel tussen elementen als de Heemtuin, de fraaie begroeiingen van de voormalige vuilstort aan de zuidkant en de natuurontwikkeling in Bieslandse Polder en Noordpolder van Delfgauw, waardoor een robuuste ecologische structuur ontstaat.

In dit plan wordt gewerkt met 'bouwstenen': van allerlei mogelijkheden, die in het palet van natuurmaatregelen en natuurgerichte recreatie denkbaar zijn, wordt nagegaan of, in welke mate en waar die zouden kunnen worden toegepast. Dat is gedaan in onderstaande tabel. Op een kaartje (Figuur 1) is met de corresponderende codes de plaats van de ingrepen aangegeven, terwijl in Figuur 3 enige doorsneden zijn gegeven.

Daarbij zijn een paar randvoorwaarden in acht genomen:

 • als de maatregelen zo veel mogelijk aan de rand van het gebied liggen, dus langs de openbare weg, dan verhogen de natuurmaatregelen de recreatieve waarde (de beleving van het aantrekkelijke poldertje inbegrepen) voor wandelaar en fietsers. Er valt dan wat te zien zonder dat men de weilanden in hoeft te lopen. Het kris-kras de weilanden in lopen is bovendien niet zo wenselijk voor de agrarische bedrijfsvoering en is verstorend voor de weidevogels.
 • waar grondverzet aan de orde is, moet de vrijkomende grond op korte afstand verwerkt kunnen worden.
 • overgang naar biologische bedrijfsvoering betekent in het algemeen extensivering en dus een groter oppervlak voor de agrarische ondernemer. Door verandering in de pachtverdeling van de Bieslandse Bovenpolder kan dat worden gerealiseerd.

Het bedrijven van biologische landbouw in de polder in samenhang met een reeks maatregelen gericht op natuur en natuurbeleving verleent het voorstel een uniek karakter. Hoewel biologische landbouw door de geringe milieubelasting van nature meer natuurwaarden op en langs de percelen mogelijk maakt, is de combinatie met natuurontwikkeling lang niet altijd vanzelfsprekend. Door de hier voorgestelde maatregelen wordt o.i. iets op touw gezet dat uitstijgt boven agrarisch natuurbeheer en dat bij uitstek past in een gebied als de Delftse Hout met zijn gevarieerde groene ruimtes.

Er zijn nog andere, meer bestuurlijke overwegingen aan te voeren ten gunste van het plan.

 • Het plan sluit aan bij de gemeentelijke visie t.a.v. Delft-oost (Zicht op De Delftse Hout) en bij de Ontwikkelingsvisie Delft 2025.
 • De combinatie van biologische landbouw en natuurontwikkeling in de stadsrand is van grote educatieve waarde, zowel voor de recreërende burger als als studieobject voor verschillende richtingen van de Hogeschool Delft. De docenten van die instelling hebben al van hun belangstelling laten blijken om aspecten van het plan in het onderwijs op te nemen. Het biedt bovendien mogelijkheden voor het dichtbij gelegen natuur- en milieucentrum De Papaver om de polder bij het educatieve werk te betrekken.
 • Het plan sluit aan bij Duurzaam Delft dichterbij (DD-2); het op duurzame wijze produceren van voedingsproducten geeft invulling aan de passages over milieubewuste consumptie door verbeterd productaanbod (pp. 14 en 23 van DD-2).

Figuur 2. Broedvogels in de Bieslandse Bovenpolder.

Figuur 1. Plankaart

26-11-1997 Jan Duijndam / netplek Initiatiefgroep Natuurbeheer in Delft | ind@datadelft.com | stichting Commissie Natuur en Milieu

Laatste wijziging: 6 december 1999